12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Haziran 1937 CUMHURtYET ADETA İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: BİR MUCİZ E Fakat, bunun da fennî bir izahı vardır. Bu cazib keşfin, SiZiN iÇiN neler yapabildiğini gösteren hakikî fotoğraflar. Hemen bir hafta zarfında bir jok kadmlar, birkaç yaş gençleşmif ve biitün çizgi ve buruşuklukIarı zail olmuştur. Bu hal, kendileri için adeta bir mucize oldu. Fakat, asrî fen için, ancak; uzun ve sabırlı tetebbü senelerinin yeni bir zaferi oldu. Âlimler; buruşukluklann ihtiyarlayınca meydana çıktığının sırrına vâkıf olmuşlardır. Cild, bazı canlandırıcı unsurIarını kaybeder. Onu besleyiniz yeniden tazelenir ve genclesir. İşte, Viyana Üniversitesi profesör lerinden Dr. Stejskal'in cazip keşfi bunu temin eder. «Biocel» tabir L İdaremiz teşkilâtında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde iki namzet memur alınacaktır. ' / 1 Yaşı 35 ten aşağı olmak. 2 Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazife gormeğe mâni hastalığı ve suihalleri olmamak. 3 Almacak iki memurdan biri Mühendis mektebinden veya Üni versite Fen Fakültesinden veya bu mekteblerin muadili olup idarece ka bul edilecek ecnebi mekteblerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi âlismden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi ziraat mektebinden neş'et etmiş olacaktır. Bunlann her ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik malumata sahib olacaklar ve mükemmel türkçe ve bil hassa türkçe kitabete vukufdan maada fransızca ve ingilizce veya frnsızca ve almanca lisanlarına lâyıkile vâkıf bulunacaklardır. 4 Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 5 Namzedler tafsilâtı aşağıda yazılı imtihanlan geçireceklerdir. A Namzedler kendi mesleklerile alâkadar olarak idarece tavin edilecek ikişer teknik mevzudan birini seçerek bunun hakkında türkçe bir mütaleaname yazacaklardır. «Müddeti iki saat» B Kendilerine verilecek fransızca teknik bir makaleyi yarım sahifeve sığdarmak suretile fransızca ve türkçe olarak telhis edeceklerdir. «Müddeti iki saat» C Almanca ve ingilizce birer makaleyi ayni veçhile hulâsa edeceklerdir. «Müddeti iki saat» D Mühendis namzed verilecek bir rasyonel mihanik meselesini halledecek. Ziraatçi namzed ise idare lâboratuarmda bir dozaj yapacaktır. 6 İmtihan 6 temmuz 937 salı günü saat sekiz buçukta Umum Müdürlük merkezmde vapılacaktır. 7 Taliblerin bu tarihten evvel e\Takı müsbitelerüe ve bir dilekçe ile birlikte Memurin Subesine müracaat etmeleri lâzımdır. (3686) Sayın Yolcularımızm Nazarı Dikkatlerine Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavudköy ve Bebek iskelelerile Köprü arasında muteber olmak üzere%mezkur iskelelerin bugünkü bilet fiatlarına nazaran % 15 tenzilâtlı aylık abonman kartı ih das edilmiştir. Kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Bu kart ları hâmil olanlar umumî hatlarda olduğu gibi işbu iskelelere ayni günde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. İşbu kartlar pazar günleri mıntaka ve kısım farkı aranılmaksızın Şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacaktır. 28 haziran 937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesile îdarei Merkeziye Kontrol Müdiriyetinde satışa başlanmıştır. ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: AYLIK KART BEDELİ Ikinci mevki 255 kuruştur. Birinci mevki 382 i kuruştur. KöprU ve nakliye reslmleri olan 65 er kuruş yukarıda yazılı 1 inci ve 2 nci mevki bilet bedellerlne dahildir. inhisarlar Umum Müdürlüğünden: edilen ve genc hayvanların derin cild höcerelerinden istibsal edilen bu cevher, şimdi pembe rengindeki Tokalon kremi terkibinde mevcuttur. Her gece yatmazdan evvel kullanınız. Siz uyurken, cildinizi besliyecek ve gencleştirecektir. Buruşukluklarınız bir hafta zar • fında zail olacak ve on yaş daha 60 aded nihayetsiz bandrol makigenc görüneceksiniz. Gündüz için nesi bandasu. cild unsuru olan beyaz rengindeki 48 aded roz tütün terazi bandasu 50X2256X2 M/M Tokalon kremini kullanınız. Si 24 aded roz tütün paket üç roeşinli yah noktaları eritir, açık mesameleve düz 155X8650X2 1/2 M/M ri kapatır ve birkaç gün zarfında 3 T.M.S.=T.SB.64/3 dişli haricî kutru 720 M/M dış kutru 70 en sert ve en çirkin bir cildi yukamalı muşatıp beyazlatır. I Idaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 8502.15 lira keşif bedelli betonarme ihata ve hudud tuğla duvarları inşaatı açık eksiltmiye konulmustur. II Eksiltme 5/7/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Muvakkat teminat 637.66 liradır. IV Proje ve şartnameler hergün 43 kuruş mukabilinde înhisarlar tnşaat Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. V İsteklilerin eksiltme gününden evvel fennî ehliyet vesikalanm İnşaat Şubesi Müdürlüğune göstererek vesika almaları lâzımdır. (3540) J Bayındırlık Teknik Okulu Direktörlüğünden: (Esld C t NSt Ekmek Dağlıc eti Kuzu eti Sıfiır eti Sade yağ Zeytin yag Sabun Zeytin duble Beyaz peynir Kagar peynir Camaşır yıkama parça Ceviz içi Kuru kayıa » Üzüm Cam fıstık Kuş üzüm Kuru soğan Patates Toz şeker Mercimek Nohud Yumurta aded Pirinc Bursa Kuru fasulye Sirke Kuru barbunye Tuz Bira mayası Salça Gaz litre Soda Civit PAKET Kuru bamya Limon aded 330 luk Pastırma Yassı kadavrf Tel kadayıf Ekmek kadayıf çift Güllâç Cay Un Pirincunu Arpa şehriye İrmik Makarna Nişasta Buğday aşurelik Tavuk eti Hindi eti Yeşil salata aded Prasa Ispanak Havuç Lahana Kök kereviz Pathcan aded Taze bamya Sırık domates Semizotu Sakız kabak Taze bakla Dolmalık biber Taze A. Ka. fasulye Balkabağı Enginar aded Taze bezelye Taze çah Taze barbunya Karnabahar aded Hiyar Salamura yaprak Yeşil soğan aded Maydanoz demet Dereotu demet Nane demet Kuru sarmısak Pancar Marul aded ••••••••• Nafıa Miktan kilo 40000 15000 1500 1000 4000 2000 2500 500 1000 1500 50000 200 200 300 50 50 7000 5000 5000 200 500 60000 6000 2000 500 500 1000 20 500 100 100 50 100 10000 100 200 150 150 200 50 2500 150 100 100 500 100 100 1000 500 3000 2000 3000 500 1200 1000 10000 400 3000 600 1500 1000 600 1500 200 1500 200 200 300 500 1500 200 1000 5000 1000 200 50 300 1500 Fen 11 48 46 35 85 65 86 87 36 60 4 38 65 20 70 24 3/5 7 26/5 11 13/5 2 25 16/5 10 10 6 80 17/5 22 6 70 98 2 70 20 20 23 55 400 16 20 24 18 24 18 7 50 45 1 4 5 5 4 6 3 20 7/50 6 5 8 10 10 5 7 10 10 12/50 16 2 16 1 1 1 1 26 4 2/50 Okulu) Tutan Lira 4400 6900 690 350 7940 3400 1300 900 185 360 900 3645 2000 76 • 130 60 35 12 245 350 1325 22 67/50 1200 3522/50 1500 330 50 50 60 16 87/50 22 6 35 98 200 70 40 30 34/50 110 200 400 30 24 18 120 18 7 3556 500 225 725 30 80 150 25 48 60 300 80 225 36 75 80 60 150 10 105 20 20 37/50 80 30 32 10 50 10 t. 13 12 37/50 1868 îlk teminat Lira 330 Tahmin bedeli kuruş Kırklareli İskân Müdürlüğünden: 1 Demirköy kazasında on aded şehir tipi kârgir göçmen evi (3295) lira (70) kuruş ve (95) aded köv tipi kârgir ev (3020) lira ki ceman yekun (105) aded evin muhammen bedeli (33317) lira (70) kuruştur. 2 Kerestesile beraber bilumum malzemei inşasile veyahud yalnız işçiliği on beş gün müddetle acık pazarlıkla eksiltmiye cıkanlmıştır. 3 16 temmuz 1937 günü saat 14 te ihalei evveliyeleri yapılacaktır. Taliblerin plân ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için İskân Müdürlüğune hergün ve kaza İskân Memurluklarına müracaatleri. 4 İhale gunü taliblerin ehliyet vesıkalarınm yanlarmda bulundurulması. 5 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmive iştirak edecek taliblerin yukarıda yazılı saatten üç saat evvel iskân dairesine müracaatleri yüzde yedi buçuk muvakkat teminatlarını yatırmış olması lâzımdır. (3751) 48 aded S.T.F. 330 kav. band. 666 X 1840X1 1/2 M/M 48 » İ.S.F. 310 kav. band. 610X 960X1 1/2 M/M 48 » 1. S. F. 300 P. » » 610X 2650X2 M/M 24 » Kavç. Niha. Band. 220X 1710X1 1/2 M/M 6 > 25 S/M lik müller kıyım band. 150aded, S.C.M. 550 rejistans 220 V. 24 » 40 S/M lik müller kıyım band. I Yukarıda vazılı malzeme pazarlıkla satm almacaktır. II Pazarlık 8/VII/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün s5zü geçen şubeden alınabilir. IV tsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3660) I Mesaha zincirleri için 502 aded deri kılıf pazarlıkla yaptırılacaktır. II Pazarlık 9/7/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. III Resim ve deri nümunesi hergün sözü geçen şubede görülebilir. IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3613) 595/50 255 273/38 150 264/19 Kırklareli İskân Müdürlüğünden: 1 Vize kazasında 50 şehir tipi kârgir göçmen evi 10579 lira ve 52 aded köy tipi kârgir ev 9901 lira 84 kuruş ve 56 aded köv tipi kerpiç ev 10065 lira 44 kuruş ki ceman yekun 158 aded evin muhammen bedeli «30546» lira «28» kuruştur. 2 Keresteden maada bilumum malzemeyi insaivesile beraber veyahud valnız işçiliği 15 gün müddetle açık pazarlıkla eksiltmive çıkarılmıştır. 3 14 temmuz 1937 çarşamba günü saat 14 te ihaleyi evveliyeleri yapılacaktır. Taliblerin plân ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için hergün İskân Müdürlüğune ve kazalarda İskân Memurluklarına müracaatleri. 4 İhale günü taliblerin ehliyet vesikalarının yanlarmda bulundu rulrr.ası. 5 2490 savıh kanunun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak edecek taliblerin yukarıda yazılı saatten üç saat evvel İskân dairesine müracaatle yüzde yedi buçuk muvakkat teminatlarını vatırmış olması lâzımdır. (3750) Dahiliye Vekâletinden: Bahhesir Sehri Halihazır Haritaiarı Ahmı Eksiltmesi Balıkesir şehri halihazır haritalan alımı işi kapalı zarfla eksiltmiye konulmustur. 1 îşin muhammen bedeli (6600) liradır. 2 İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı bilâbedel Dahiliye Vekâleti Belediyeler îmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 14 temmuz 1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on birde Ankara Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler îmar Heyetince yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır A 2490 savılı kanunun 16 ve 17 n d maddelerine uygun 495 liralık muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir mânî bulunmadığına dair imzalı bir mektub. D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alacaklan münakasaya girme vesikası. 5 Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin de Komisvon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektub . larınm iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel • miş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediveler îmar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. «1565» (3392) Kırklareli İskân Direktörlüpründen: 1 Burgaz kazasında 27 sehir tipi kerpiç göcmen evi 5671 lira 89 kuruş ve iki aded köv tipi kârgir ev 380 lira 84 kuruş ve 79 aded köv tipi kerpiç ev 14199 lira 46 kuruştur.Cemanvekun 108 evin muhammen bedeli 20252 lira 19 kuruştur. 2 Keresteden maada bilumum malzemei insaivesile beraber veyahud yalnız işçiliği on bes gün müddetle acık pazarlıkla eksiltmive çıkarılmıştır. 3 15 temmuz 937 perşembe günü saat 14 te ihalei evveliveleri yapılacaktır. Taliblerin plân ve sartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğren mek icin hergün İskân Müdürlüğune ve kazalarda İskân Memurluklarına müracaatleri. 4 İhale günü taliblerin ehlivet vesikalarını yanlarmda bulundurulması. 5 2490 savıh kanun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak edecek taliblerin yukarıda vazılı saatten üç saat evvel îskân dairesine müracaatleri % 7,5 muvakkat teminatlarını vatırmış olması lâzımdır. (3748) 266/70 54/38 Kırklareli İskân Müdürlüğünden: 1 Babaeski kazasında 80 aded şehir tipi kerpiç göçmen evi «16805» lira «60» kuruş ve 108 aded köy tipi kerpiç «19411» lira «92» kuruş ki ceman yekun 188 evin muhammen bedeli «36217» lira «52» kuruştur. 2 Keresteden maada bilumum malzemevi inşaiyesile beraber veya hud yalnız işçiliği 15 gün müddetle açık pazarlıkla eksiltmiye çıkarılmıştır. 3 13 temmuz 937 salı günü saat 14 te ihaleyi evveliyeleri yapılacaktır. Taliblerin plân ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için hergün İskân Müdürlüğune ve kazalarda İskân Memurluklarına müracaatleri. 4 İhale günü taliblerin ehliyet vesikalarının yanlarmda bulundu • rulması. 5 2490 savılı kanunun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak edecek taliblerin yukarıda yazılı saatten üç saat evvel İskân dairesine müracaatle % 7,5 muvakkat teminatlarını yatırmış olması lâzımdır. (3749) " Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâveti içinde Ereğli Devrek yolunun 1 + 616 27 + 000 kilometreleri arasında vapılacak virmi üç bin dokuz vüz elli altı lira kırk sekiz kuruş keşif bedelli sose esaslı tamiratı isi kapalı zarf usulile eksiltmive konulmustur. Eksıltmesi 14/7/937 çarşamba günü saat on beşte Zonguldak Vilâveti Daimî Encümeninde vapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz virmi kuruş muk&bilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat bin yedi vüz doksan vedi liradır. Eksiltmive girmek istivenlerin Resmî Gazetenin 3297 savılı nüshasında çıkan talimatnameve tevfikan Nafıa Vekâletin«W> ahnmış müteahhidlık ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılında almmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarını yukanda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (3730) Kırklareli İskân Müdürlüğünden: 1 Kırklareli Merkez kasabasında 20 aded şehir tipi kerpiç göçmen evi 4201 lira 40 kuruş ve 91 aded köy tipi kârgir 17328 lira 22 kuruş ve 162 aded kerpiçten 29117 lira 88 kuruş ki ceman yekun 273 aded evin muham men bedeli 50647 lira 50 kuruş. 2 Keresteden maada bilumum malzemeyi insaivesile beraber veyahud valnız iscüiği 15 gün müddetle açık pazarlıkla eksiltmive cıkanlmıştır. 3 12 temmuz 937 pazartesi günü saat 14 te ihaleyi evveliyeleri yapıla caktır. Taliblerin plân ve şartnameleri görmek ve mahallerini öğrenmek için hergün İskân Müdürlüğune ve kazalarda İskân Memurluklarına müracaatleri. 4 İhale günü taliblerin ehliyet yesikalarının yanlarmda bulundu rulması. 5 2490 savılı kanunun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak edecek taliblerin yukarıda yazılı saatten üç saat evvel İskân dairesine müracaatle (3747) 7° 7,5 muvakkat teminatmı yatırmış olması lâzımdır. Açık Eksiltme İle Almacak Motorin İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Satm ahnacak madde: (40) ton Motorin. 1 Eksıltme 9/7/1937 tarihinde cuma günü saat (14,30) da Kadıköy Modada Rızapaşa sokak 14 numarada Sıtma Mücadele Riyaset binasındaki Konıisyonda vapılacaktır. 2 Tahmin edilen fiat (2400) lira ve muvakkat teminat (180) liradır. 3 Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Sıtma Mücadele Riyaset kaleminde görülebilir. 4 Istekliler 1937 senesi Ticaret Odasma kayidli olduklarma dair kanunî vesika getireceklerdar. 5 Tksiltmiye girecek istekliler hazırlıyacakları teminat mektublarını eksiltme saatinden «BİR» saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadelesindeki Ko N misyona vermiş. olacaklardır. (3559) 140.10 Samsun Belediye Reisliğinden: Beledivemizin Gazi parkı bahçıvanbaşıhğı açıktır. Aylığı 75 liradır. Çiçekçilıkten anlıyanların ehliyetlerini ve hüsnühallerini isbat eden vesikalarla Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3752) 1 Beşiktaş: Yıldızda bulunan mektebimi:^ mayıs 1938 sonuna kadar olan ihtiyacatmdan yukarıda vazılı madde^den et kapalı zarfla ve dığerleri ayn ayn açık eksiltmiye konulmustur 2 Eksiltme 2/7/937 tarihine raslıyar c u m a * ü n ü e t s a a t 1 5 *• âi%ec' leri saat 10 dan başlıyarak mesai saatleri^e Y. Mühendis Mektebi Muha sebesinde toplanacak olan Satınalma K'«"syonunca yapılacaktır. 3 İsteklilerin ük teminatlaruu füksek Mühendis mektebi Muhase beciliğine yatırarak alacaklan makWzlarla ve bu işleri yaptıklarına dair aret O d a s ı ruhsat, unvan tezkereleri veya T , belfielerile birlikte eksıltme gününd Komisyonda bulunmal' Şartnameleri görmek uzere Yıldızda Teknik okuluna gelmeleri i" ,£**• <3410> J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle