20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİTET 30 Haziran 1937 Küçük hikâye Sair Filmenam milenin peşinde dolaşmasının, Cemileden ziyade gene benim için olduğunu anla miyor değilim amma, ne çare. Bu kızı evlendirmek için ben kendimi öne sürmek ten çare yok. Neyse, iş biraz yoluna girdi; şimdi Nihadı kaçırmamak için gene biraz güler yüz göstermeğe başlamah. Nihadın geceleri dolaşma hastalığı da tuhafıma gitti. Pek inanamıyorum. Bu nun yalan olduğu muhakkak amma se bebi ne olabilir?... 28 HaziranNihadm bir haftadır bir durgunluğu var. Cemileye karşı biraz soğuk duruyor. Ümid vermek, cesaretini artırmak için güler yüz göstermek lâzım. Yaşayışrmızda eskisine nazaran fark yok. Denize, gezmeğe hep beraber gidiyoruz; cnlan sık sık yalnız bırakıyorum; fakat Nihadm bu yalnızlıktan hoşlanmadığı besbelli. Ben yanlannda bulunmadığrm zaman, bir kavga etmedikleri kalıyor. Cemilenin de üzüldüğünü görüyorum. Bana birşey söylemiyor amma, içinde bir kurd var. Bibliyoğrafya İblis Hilmi Kitabevi İstanbul 1937 Fiatı 30 kuruş Pek genc bir yaşta öldüğü halde Rus edibleri arasında kendine hususî bir mevki yapmış olan Lermontof'un «İblis» i ilk defa olarak, tuhaf bir tesadüfle, 1837 de basılmıştır. Kafkas dağlarında geçen aşikane bir vak'a, pek parlak olarak yazılmış olan, eserin mevzuudur. «İblis», Avni İnsel ve Vecihi Görk tarafından çok itinalı bir lisanla tercüme edilmiştir. Aslı manzum olduğundan tercümeye verilen mensur şiir edası çok yerinde görünüyor ve eser zevkle okunuyor. Misal olarak kitabın ilk satırlanm buraya kaydediyorum: «Düşkün bir melek, gamla dolu bir iblis günahkâr arzımız üstünde serseriyane dolaşıyordu. O bugün, vaktile zevk ve neş'e içinde geçen günlerinin hatırasile yaşıyordu. O günler ki o, nur dolu bir âlemde saf bir kerrubî olarak parıldar; âvâre dolaşan kuyruklu yıldızlar onunla tatlı ve sevimlrtebessümler teati ederler; ezelî karanlıklar içinde o, bilgi aşkile yanarak, fezanın namütenahiliğine serpilmiş göçebe yıldız kervanlarını takib eder; hilkatin ilk mes'ud oğlu olması hasebile sever, itikad eder ve o zaman şer ve şüphe denilen şeyleri kat'iyyen bilmezdi. Uzun ve yeknasak asırlar silsilesi de henüz daha onun ruhunu altüst etmemişti. Hatıralar pek çoktu... Lâkin o bunlarm hepsini lâyıkile hatırlamağa kâfi derecede muktedir değildi.> Fransanın geçirdiği buhran (Cemilenin hatıra defterinden) 5 haziran Bugün Adaya geldik. nnem bu sene beni mutlaka evlendire eğine dair içinde bir hissikablelvuku ol uğunu söylüyor. Bunu her sene dinle dururum. Fakat hiçbir şey olduğu. yok Bu seneye gelinciye kadar, annem çir kinliğimi yüzüme vunnamıştı; dün ilk de fa olarak söyledi; sonra galiba nadim ol du, tamire çalıştı. Çirkin kadmlardan hoşlanan erkekler de olurmuş. Kör satıcının kör alıcısı dedikleri galiba bu. Bakalım bizim kör alıcıya ne zaman tesadüf ede ceğiz... Yeni hükumet de geniş salâhiyetler istiyor Fransa Bankasının avanslarında fazlalık ve vergilerin arttırılması programın esas hatlarıdır RADVO Ru aksamki program J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtellf plâk neşriyatı 14 son18,30 plâkla dans musikisi 19,30 konfe » rans: Beyoğlu Halkevi namına İhsan Arif Gökpmar Lâiklik 20 Nezihe ve arka daşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkılan 20,50 Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev 20,45 Semahat ve arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk şarkılan, saat ayarı 21.15 orkestra 22,15 aians ve borsa haberleri ve ertesl günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23 son. VİYANA: 18,05 karışık yayın 18,35 MUSİKİ YA YTNI 19,25 kanşık yayın 20,30 ORKESTRA KONSERİ 21,45 kanşık yayın 22,45 VİYOLONSEL KONSERİ 23,15 muhtelif haberler 23,25 EÖLENCELİ KON SER. BERIİN: 18,05 PIYANO İLE ŞARKILAR 18,35 röportaj 19,05 ORKESTRA KONSERİ 20,05 günün akisleri 20,25 gramofon 21,05 haberler 21,15 EĞLENCELİ MUSİKİ 22.05 kanşık yayın 23,35 dans plâkları • » 23,45 DANS ORKESTRASI. PEŞTE: 18,35 KORO KONSERİ 19,35 konfe rans 20,05 ORKESTRA KONSERİ 21,20 konferans 22 ÇİNGENE ORKESTRASI . 23,15 haberler ve saire 24,25 MUSİKİ 1,10 son haberler. ' BÜKREŞ: 19,05 gramofon. konferans 20,25 OR • KESTRA KONSERİ 21,25 konferans • « 21,40 PIYANO KONSERİ, ŞAN KONSERİ 22.35 haberler, hava, spor ve salre 22,50 KONSER 23,50 haberler. BELGRAD: 18,25 gramofon. halk şarkılan konferans 19,25 KONSER 20,35 ulusal yayın21,05 OPERA YAYINI. LONDRA: 19,05 ORKESTRA VE ŞAN 20,05 M T T SİKİ 20,25 kanşık yayın 20,35 piyes • 21,05 MUSİKİ 21.35 KONSER 22,05 ORKESTRA KONSERİ 22,45 münkaşa 23.05 karışık yayın 23,30 MUSİKİ 24,35 hava, haberler, gramofon. PARİS [P.T.T.].18.35 edebî yayın, konuşma 19,05 VÎ « YOLONSEL KONSERİ 19,20 ŞARKTLAR19,35 ŞARKILAR 20,05 haberler, spor ve saire 21.15 ZENCİ ŞARKTLARI, EĞLENCELİ YAYIN 22,05 Rus korosu 22,35 ODA MUSİKİSİ 23,35 haberler, hava. ROMA: 18,20 ODA MUSİKİSİ 18,55 kanşık yayın 21,45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 OPERET 24,05 haberler, hava 24,20 DANS MUSİKİSİ. Paris 29 (Hususî) Yeni kabine ittihaz edilmesini istiyen M. Renaud bugün mecliste programmı okumuştur. Jean'a cevab veren M. Chautemps, köyProgram bütçe muvazenesini temin, al lüler lehindeki bazı tedbirlerin hükumettın stokunu muhafaza ve ihtikâra karş çe yarm tetkik edileceğini söylemiştir. M. Chautemps, M. Blum'un senasmmücadele edileceğini bildirmektedir. Te da bulunduktan sonra demiştir ki: amülün hilâfma olarak progra 5 haziran (gece) Uykuyu baha « Malî işleri ıslah etmek cumhurimı Başvekil muavini M. Leon Blum ne edip oteldeki odama erkenden çekilyerine radikal nazırlardan M. Alber yetçiler için hem bir vazife olacak, hem dim; şu satırlan defterime biran evve. Sarraut okumuştur. Meclis, kabineni de bir şeref teşkil edecektir.» geçirmek istiyorum. Annem bana koca Bundan sonra hükumete 142 ye karşı projesini tasvib etmiştir. Bunu müteakıl ararken kendine bir âşık buldu galiba Başvekil M. Chautemps siyasî vaziyeti 393 reyle itimad beyan edilmiştir. Akşam yemeğinde, karşımızdaki masada Müteakıben Maliye Nazm M. Bonmünakaşasının tehirini istiyerek itimaı genc, uzun boylu, yakışıklı bir adam okanun meselesini çıkarmışhr. Meclis Başvekili net, «genişletilmiş salâhiyetler» turuyordu. Yemek bitinciye kadar göz bu teklifini 142 ye karşı 390 reyle ka lâyihasını tevdi etmiş ve meclis Maliye lerini annemden ayırmadı. Zaten daima encümeni bu kanun lâyihasına aid mübul etmiştir. böyle oluyor. O benim yanımdayken Paris 29 (A.A.) Hükumet dah zakeratın saat 21 e tehirini teklir eyle 29 Haziran Dün, Cemile, biraz yüzüme bakan bile yok. Bari o kadar parlamento karşısına çıkmadan, dün gec miştir. başı ağrıdığı için denize gelmedi. Nihadla fazla tuvalet yapmasa... Gene benden Paris 29 (A.A.) Âyan meclisi mühim bir takım kararlar almıştır. B' ikimiz gittik. Nihad, ikinci defa olarak genc görünüyordu. kararlara göre bugünden itibaren esham reisi M. Jeanneney, Posta Nazm M. bana ilânı aşketti. Bu sefer anlamamazlı7 Haziran İki gündenberi defte ve tahvilât borsasile para borsası kapal Lebas'm Âyan meclisinin Blum kabineğa getirmeğe imkân yoktu. Hakaret ederrimi açmağa vakit bulamadım. Bu iki güolacakhr. Bu tedbir, malî fevkalâde sa sinin sukutunu intac etmiş olan hattı hacesine payladım. Cemileye bu kadar ünü dolduran hâdiseleri bütün tafsılâtile lâhiyet kanunu projesinin meclisierd reketini şiddetle tenkid eden geçenlerdeki mid verdikten sonra onu yüzüstü bıra yazmağa kalksam, defterde yer kalmıyamüzakeresi müddetince frank üzerinde nutkunu protesto etmek üzere saat 15,10 kırsa kızcağızın verem olacağım söyle cak. O akşam lokantada gördüğümüz hertürlü spekülâsyonun önüne geçmek da Âyan meclisinin celsesini açmıştır. dim. Hastalığından bana da bahsetti. genc, mühendismiş. İsmi Nihad. DemirM. Jeanneney, celseyi açtıktan sonra üzere alınmıştır. Borclunun talebi takdi Kızımı bir sair filmenama vermekle bed yolu müteahhidi imiş, yazı geçirmeğe Arinde, altm ve yahud yabancı döviz üze M. Chautemps'nin bir mektubunu oku baht etmiş olacağımı söyledi. Bu hasta daya gelmiş. Bunlan, dün kendisi an muştur. Başvekil bu mektubunda, Âyan rine muharrer ticarî borclar da bugün lık hikâyesine bir türlü inanamıyorum. lattı. Sokulgan bir adam. Kendıliğinden meclisine karşı hürmetinden ve iki mec Kendisine birşey söylemedim amma, tecMabadini kitabdan devam edersiniz. den itibaren ödenmiyebilecektir. Bu moyanımıza geldi; bize kendini tanıttı, bi ratoryomun devamı müddetince, protest lisin arasmı bulmağı temine azmetmiş olrübe etmeğe karar verdim. Odalarımız Hilminin yeni roman kütübhanesi zimle hemen ahbab oluverdi. İki gündür karşı karşıya. Bir gece bekliyeceğim, ba nin 31 inci sayısını teşkil eden bu eserin çekilemiyecektir. Bu müddet zarfmda duğundan bahsetmektedir. yanrmızdan ayrılmıyor. Yemekte, bah M. Blum, evvelce mukarrer olduğu kalım sahiden uyku halinde kalkıp do başında Lermontofun hayatı ve eser faiz olarak, Fransa millî bankasının faiz çede, gezmede, denizde hep beraberiz. veçhile, kabinenin beyannamesini oku leri hakkında yirmi sahifelik bir de işliyecektir. laşıyor mu? İlk günkü zannımda yanılmışım. Dün mukaddeme var. Bu suretle gerek müelHükumet ayrıca, malî fevkalâde sa maktan imtina etmiştir. Zira kendisi si30 Haziran Bugün Cemile gene denberi fikrimi değiştirdim. Nihad, ga lif hakkında, gerek eser hakkında toplu yasî dostu M. Lebas'a tevcih edilmiş o rahatsızdı; Nihadla yalnız kalmamak bir fikir edinmek imkânım hazırladığı lâhiyet kanunu projesinin hemen bugün liba çirkinleri seven erkeklerden, benimle lan tevbihe iştirak etmemektedir. için ben de denize gitmedim. Fakat bu için tabiî tebrik ederiz. Yalnız bu ma müzakeresini taleb etmeği kararîaştımış fazla meşgul ... Beyannameyi M. Blum'un yerine M. sefer öğle yemeğinden sonra beni bah lumatm daha tamam olması için ayni tır. Bu kanun projesi bir maddeliktir ve 17 Haziran On gündür defterime çede yakaladı. Uzun uzadıya münakaşa önümüzdeki ağustosun 31 inci gününe Sarraut okumuştur. müelliften türkçeye tercüme edilmiş, eel sürmemişim. Gündüzleri odama ancak ettik. Cemileye karşı nekadar yabancı serler hakkında da umumî bir fikir ver kadar hükumete «genişletilmiş tam salâ Âyan azası, beyannamenin okunmasıelbise değistirmek için girecek vakit bu duruyorsa bana o kadar fazla yaklaşı menin muvafık olacağı kanaatini ilâ hiyet» verilmesini tazammün etmektedir nı tam bir sükut içinde dinlemişlerdir. Oluyorum; geceleri de çok yorgun düşü Resmî beyanat daha yapılmamış oldu kuma hitam bulunca sol cenah sıralarında yor. Kendi kendime bile itiraf etmek iste veyi faydalı buluyoruz. yorum, yazı yazacak halim kalmıyor. Bu miyorum amma, arada Cemile olmasa, • ğundan hükumetin projeleri tafsilen bi alkışlar kopmuştur. gün biraz rahatsızım, otelden çıkmıya Nihadı sevebilirdim... Âyan meclisi, celseyi saat 15,35 te talinmemekle beraber, sanıldığına göre cağım. Fırsattan istifade bu on günün tabilvasıta ve bilâvasıta vergilere zam ya til etmiştir. Yarm 9 da toplanacakhr. (Cemilenin hatıra defterinden) rihini kaydedeyim. Nihadı seviyorum. Paris borsası kapalı pılacaktır. Bu zamların Blum kabinesi 5 temmuz On beş gündür kendime Bunu kendisine söylemedim; çünkü beParis 29 (A.A.) Fransa Bankası, nin tahmin eylediği haddi de oldukça malik değilim. Nihad, beni sevdiğini söynimle çok alâkadar olmasma rağmen, ehemmiyetli miktarda geçeceği sanılmak parlamentoda malî projelerin müzakerelediği, bana ilânı aşkettiği halde, sebe daha kendisi de bana açılmadı; fakat sinin devamı müddetince bütün kamtiyo tadır. Bu akşam şehrin muhtellf semtlerinda bini anlıyamadığım bir durgunluk göstehalinden, onun da beni sevdiğini anlı Echo de Paris gazetesinin bildirdiğin< muamelelerini tatil etmiştir. Maamafih nöbetçi olan eczaneler şunlardır: riyor. Kalbini bana açtığına nadim olmuş yorum. Yalnız tuhafıma giden bir nokta İstanbul cihetindekiler: göre, Poincare para kanununun yeniden Fransa Bankasile kredi müesseseleri, seygibi bir hali var. Eskisi gibi daima beravar. İlk tesadüf ettiğimiz gün kendiliğinEminönünde (Mehmed Kâzım), Beya yahların seyahat edebilmeleri için muk meriyet mevkiine konması mevzuubahsberiz; fakat eski neş'eli Nihad, şimdi den yanımıza gelip bizimle ahbab olacak Briç kralı meşhur Amerikalı Ely tır, yani Fransız frangı, bir İngiliz lirası tazi ecnebi dövizi vermeğe devam edecek zıdda (Belkis), Küçükpazarda (H. Hulusl), somurtgan birşey oldu. Sözlerimi dinleEyübde (Mustafa Arif), Şehremininde kadar girgin bir erkek, sevdiği kadına (Hamdi), Karagümrükte (Fuad), Samat miyor, kendisi de kırık, dökük cümlelerle Gulbertson kansile beraber şehrimize gel 125 ve bir dolar da 25 frank olarak sta lerdir. yureğini açmak için bu kadar bekler mi? Londra Fransız frangı üzerine yada (Rıdvari), Şehzadebaşında (Asa.î\, konuşuyor; gülmesi bile zoraki. Acaba miştir. On sekiz milyonu Amerikada ol bilize edilecektir. Aksarayda (Etem Pertev), Fenerde (Hü ^ Hakikî aşk, sahibini mütereddid, korkak mak üzere dünyada briç oynıyan otuz muamele yapmıyor Daha şimdiden hükumetin kararlaşhrsameddin), Alemdarda (Abdülkadlr), B&* yapar derler, bu söz doğru ise, Nihad milyon adamı idare eden «kral» Islaiî dığı tedbirler, bazı güçlüklerle karşılaş Londra 29 (A.A.) Paris borsası kırköyde (İstepan). çünkü son günlerde, bu mevzudan fazla beni hakikaten seviyor demektir. Buna bulda bir müddet kalacaktır. maktadır. Maamafih öğrenildiğine göre kapalı olduğundan Londra bankerleri Beyoğlu cihetindekiler: bahsetmeğe başladı. Bunu annemle ciddî inanayım mı acaba? Nihad kadar yakıBriç kralı, dün, Perapalas otelinde Başvekil M. Chautemps, salâhiyet kanu komitesi, yeni iş'ara kadar Fransız frangı Galatasarayda (A. Cevad), Bostanbaşmbir şekilde konuşmak lâzım. şıklı bir erkeğin, benim gibi çirkin bir kızı kendisile görüşen bir muharririmize şun nu projesinin müstaceliyetle müzakeresini üzerinden yapılan bütün muameleleri ta da (Garih), Galatada Topçularda Hlda (Fikret Hanımın hatıra defterinden) yet, Taksimde (Kemal Rebül), Kurtuluçta sevmesine imkân var mıdır? Niye olmalan söylemiştir: daha bugünden taleb ederek bunun üze til etmeğe karar vermiştir. (Galopulo), Maçkada Feyzi caddeslnde 8 Temmuz Nihadın hakikaten sın? Ne çirkin kadınlar var ki, Rodolf (Maçka), Kasımpaşada (Müeyyed), Has Bonnet Maliye Encümeninde « Yekunu milyonlara baliğ olan a rinde ısrar eyliyecek ve eğer parlamento sair filmenam olup olmadığmı anlamak Valântino gibi erkekleri kendilerine bağParis 29 (A.A.) Maliye encü köyde (Nesim Aseo), Beşiktaşta (Süleyman için bir tecrübe yapmağa karar vermiş bonelerim arasında halkın her tabakasını bu kanun projesini tasvib etmezse derhal Receb), Sarıyerde (Jhıri). lıyorlar. Nihad da o erkeklerden biri omeni Maliye Nazm M. Bonnet'nin malî tim. O tecrübe kendiliğinden oldu. Fakat temsil eden vezat vardır. Bunlarm ara istifasını verecektir. Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakller: lamaz mı? Hem bunlan düşünmeğe lü Paris 29 (A.A.) Dünkü kabine aziyet hakkındaki uzun izahatmı dinleböyle netice vermesini istemezdim; kork sında nazırlar, meb'uslar, doktorlar, hâÜsküdarda (İmrahor), Kadıköyde Sö zum yok. Nihad beni sevmese, peşimde tuğum başıma geldi. Dün gece kapımı kımler ve işçilerin miktan pek çoktur. içtimaında bir kanun lâyihası metninin miştir. Nazır, hükumetin «genişletilmiş ğüdliiçeşmede (Arman Hulusi), Büyükadaböyle dolaşmaz. kilidlemeğe unutmuşum. Bir haftadan Briç oyununa dair yazdığım kitablaıdan, tanzim edilmiş olduğu haber verümekte salâhiyet» projesinin tatbikı suretile elde da (Şinasl Rıza), Heybelide (Halk). 20 haziran Bu akaşm, Nihadla beri, hemen her gece, kapım kurcalanı radyoda verdiğim konferanslardan, ve dir. Bu kanun lâyihası, hükumeta karar tmek ktediği malî kalkınma programının ikimiz, Dile gideceğiz. Annem gündüz yordu. Böyle olduğu halde, dün gece 4,000 muallim vasıtasile verdirdiğim ders namelerle malî vaziyeti ıslah için «fgeniş ana hatlannı izah etmiştir. Teşekkür den yorgun olduğu için gelmiyor. Nihad kilidlemeden nasıl yattığıma ben de hay lerden her sene bir milyon lira varidat te salâhiyetler» vermektedir. Öğrenildiğine Komisyon 15 reye karşı 20 reyle hüZevcim eski Donanma kumandanı da otelden çıkmak istemiyordu amma ben retteyim. Geceyarısından bir saat sonra, min ediyorum. göre bu salâhiyetler, frangın müdafaası iumet projesini hiç değiştirmeksizin tas Fahrinin ölümü dolayısile büyük acımı|zorladım. Bu sokulgan adama ne oldu bir tıkırdı ile uyandım. Bir el kapının tok Brici Amerikada yayan benden zrya na müteallik tedbirleri, Bank de Fran vib etmiştir. Altı kişi müstenkif kalmıştır. za ve cenaze merasimine iştirak etmek jnbilmiyorum. Bir türlü, aşkmı itirafa ce mağmı çevirdi, kapı açıldı. Bir de bak de karım olmuştur. «İskambil Kraliçesi» ce'ın devlete yapacağı avanslann artırıl Bunlarm beşi komünist ve biri sol cenah lutfunda bulunan ehibba ve arkadaşlasaret edemiyor. Annem, bilhassa bizi bir tım, içeriye Nihad girdi. Önce hırsız adile Amerikada tanınan kanm bricin masını, bütçe açığını azaltmak" için itti demokratıdır. Bütün sosyalist ve radikal rma minnettarhğımızm iblâğını saygıkaç defa yalnız bıraktı; fakat Nihad, zannettim, az kalsın haykıracaktım. Fa larımla dilerim. bugünkü mütekâmil şeklini almasında bü haz olunacak malî tedbirleri ihtiva et sosyalistler lehte rey vermişlerdir. her defasında ya bir bahane bulup sıvış kat onu görünce, sesim gırtlağımda kaldı. Eşi: Didar mektedir. yük bir amil olmuştur. tı, yahud süklüm püklüm oturdu. Bu ak Nihad, gözleri kapalı, elleri ileri doğru Istihbarata nazaran Başvekil M. Briç, ilme ve bilgiye dayandığı için şam, artık karar verdim, ona biraz cesa uzanmış, ilerliyordu. Sair filmenamların, Amerikada fevkalâde büyük bir rağbei Chautemps, mükelleflerden M. Blum'un ret vereceğim. uykuda gezerken uyandırılmalannın tehistediğinden daha fazla fedakârlıklar isParis 29 (Hususî) Bura malî mekazanmıştır.» Şehrimizin tanınmış ve güzide si21 Haziran Dün akşam, adeta likeli olduğunu bildiğim için bağırama tiyecektir. Hükumetin kanun lâyihası, hafilinde kuvvetle dolaşan bir rivayete Briç kralı memleketimizden bahsede • malanndan doktor Marko Elnekove, zorla, Nihada, aşkmı itiraf ettirdim. Al dım. Durup dururken bir felâkete sebeb kabine beyannamesinin okunmasını mü göre Chautemps kabinesi Fransız fran bir kalb sektesi neticesinde vefat etrek demiştir ki: danmamışım, beni seviyor; hem delice olmaktan korktum. Nihad bir saat sonra teakıb hemen Meb'usan meclisi tarafın gmın kıymetini yeniden bir miktar dü miştir. Cena&esi bugün saat 13 te « Türkiyeye ilk defa olarak geli sceviyor... Çok bahriyanm... Yalnız be odasma gitti. Giderken uyanmıştı... dan müzakere edilecektir. şürmek fikrindedir. Düşürme miktannm Büyükadadaki ikametgâhından kal yorum. Amerikada Türkiyeye karş) alâ•ni düşündüren bir mesele var. Nihadda, Paris 29 (A.A.) Chautemps ka yüzde 10 nisbetinde olacağı haber veril dırılarak Bürükada Museyi Sina (Cemilenin hatıra defterinden) ka gündengüne artmaktadır. Bununla begonunda dinî âyin icra edildikten «seyr filmenam» hastalığı varmış; ge 9 Temmuz Bu sabah annem, Ni raber Türk milletini ve asrî Türkiyeyi binesi bu sabah ilk defa olarak Reisi mektedir. sonra defnedilecektir. Cenazeye işticeleri kalkar, uyuya uyuya dolaşırmış. had hakkında bana çok acınacak bir ha Amerikalılara tanıtmak için daha geniş cumhur Lebrun'ün riyasetinde toplanmış rak etmek istiyen zevat için KÖprii Bunu dün akşam kendisi anlattı. Zavallıden saat 10.40 ta bir vapur vardır. ber verdi. Zavallı çocuğun hastalığı te mikyasta propaganda yapmak lâzımdır. ve kabine beyannamesinin tanzimi işile ya çok acıdım; fena bir hastahk. Şimdimeşgul olmuştur. Ayni zamanda frank davi kabul eder bir hastalık değilmiş. Karım ve ben İstanbulu fevkalâde be ye kadar evlenmemesine sebeb de bu imiş. Geceleri yatağmdan çıkıp sabaha kadar ğendiğimizden, acele işlerimize rağmen, üzerinde spekülâsyona mâni olan, bütçeBen kendisini elimden geldiği kadar te IBaştarafı 1 inci sahifedet ÖLÜM koridorlarda dolaşıyormuş. Onunla ev perşembeye kadar burada kalarak, şeh nin muvazenesini temin eden ve devlete et etmedi. Dedi ki: selli ettim. Bence bu bir kusur değil; Selânikli merhum Debağ Mustafa lenirsem bedbaht olacağımı ben de an rinizin güzel ve tarihî yerlerini birer birer yapılmış avanslar hakkında Fransa Banc Sıcaklar mevsim icabıdır. Fevkaonu o kadar seviyorum ki, bu hastalığmı Nurinin oğlu ve merhum kuyumcu Sakasile yeni bir itilâf akdini mümkün kılyorum. Annem de buna kat'iyyen razı ziyaret edeceğiz.» âde bir şey yoktur. Hele bizim burası bile bile onunla evlenirim. Hem elbet telihin damadı Erzurum saylavı Şükrü lan «genişletilmiş tam salâhiyetler» ka değil. Nihadın son günlerdeki dalgınlı püfür püfür esiyor. Bugün sıcaklık asj davisi mümkündür... Kucağm bacanağı Tayyare piyango nununun tanzimile de iştigal etmiştir. ğını şimdi anlıyorum. Zavallı çocuk, hasYerli Mallar sergisine kayıd Agence Economique et Financiere, garî 17, azamî 29,5 tu. Bu çok değildir. müdür muavini Hamid Ortacm bira • (Fikret Hanımın hatıra defterinden) talığm benimle evlenmesine mâni olaca'stanbulda sıcağın 31 dereceye çıktığı deri Nihad Ortaç vefat etmiştir. Cena başlıyor 22 Haziran Şu otele geldiğimiz ğını düşünüp üzülüyormuş meğer. An kabinenin dünkü içtimaı münasebetile pi aman da olmuştur.» zesi dün kalabalık bir cemaatin huzu gündenberi, Cenilenin işile uğraşmaktan nem, artık birbirimizi görmemizin muva(Rasadhane müdürünün verdiği dere rile kaldırılmıştır. Kederdide ailesine 1937 Yerli Mallar sergisinin idare ko yasanın şimdiki buhran muvacehesinde tuvaletime bile ba'ramaz oldum. Hem fık olmıyacağını söylüyor. Ben, bugün mitesi teşekkül etmiştir. Komite, İktı yalnız birşey arzu etmekte olduğunu eler Kandilliye göre olacaktır.) taziyetlerimizi sunarız. çirkin hem beceriksiz olmak ne fena şey İstanbula dönüyorum. Annemin on sekiz sad Vekâleti erkânmdan bir zatm riya yazmaktadır; gazetenin arzusu şudur: Yunanistanda Atina 29 (Hususî) Bir müddetten miş yarabbi! Şu kızı ti r baş göz etsem banyosu daha kaldı, onları bitirince o da seti altmda olarak Millî Sanayi Birliği Fransanın malî siyasetini üç taraflı iti umumî kâtibi Halid Güleryüz, Belediye lâfta imzalan bulunan devletlerin siyase jeri 32 ile 33 derece arasında devam et} derin bir nefes alacağım. H e le şükür Ni gelecek... ÖLÜM İktısad müdürü Asım Süreyya, Sanayi tinden tefrik edebilecek hertürlü otarşik mekte olan sıcaklar iki gündenberi bü. hada itirafı aşk ettirebilmı., Onun bu HAMDl VAROĞLU ün Yunanistanda artmıştır. Dün buraBerlinde mekteb direktörü profesör müfettişi Daniş, Galatasaray lisesi mü tedbirlerden vazgeçilmesi. sevgisine de pek akhm ermeü. Geldiği da hararet derecesi gölgede 37 dereceyi Hans Gerson burada misafir bulunduğu dürü namma Ahmed Kara, Ticaret Omizin üçüncü günü, bana, kaşlagöz aralulmuştur. Nişan ve nikâh merasimi dası umumî kâtibi Cevad Nizami ve Sa ParisSoir gazetesi de diyor ki: esnada kısa bir hastalıktan sonra vefat sında, koridorda ilânı aşkeden bu cür'et«M. Blum'a geniş salâhiyetler ver etmiştir. Cenaze merasimi bugün saat İstanbul tüccarlanndan Sadıkzade nayi Birliği idare heyeti azalarından kâr adamın Cemile gibi beceriksiz br tızmekten imtina etmiş olan Âyan meclisi, Mısır kapitülâsyonlarının lâğ on birde FerikÖy Protestan mezarhğı Bay Aslamn kerimeleri Bayan Suadla mürekkebdir. dan çekinmesine, utanmsaına mana v»rebu salâhiyetleri Chautemps kabinesine zmirin tanmmış genc tüccarlanndan vini Yunanistan tasdik etti içindeki kilisede yapılacaktır. Sergi komiserliğini Halid Güleryüz miyorum. Vakıâ, koridorda bana anlat Avni Nuri Meserretçinin nişan mera Gerson ve Alantar aileleri pekâlâ verebilir.» yapacaktır. Atina 29 (Hususî) Resmî gazete mağa başladığı sözleri ben anlamamaz ' simi mutantan bir surette Perapalas saParis 29 (A.A.) Meb'usan mec «lısır kapitülâsyonlarının lâğvine dair Sergiye kayıd işine bu sabahtan iti hğa gelip «bunlan kızımm kendisine söy l^ilannda tanmmış simaların huzurilc baren başlanacaktır. Yarm öğleden son lisinde komünistlerin hükumet Iehinde lan Montreux konferansı kararının tasleyin, eğer o da sizi seviyorsa...» diye o icrc edilmiştir. Tarafeyne saadetler di ra komite ilk resmî toplantısım yapa rey vereceklerini beyan ettikten sonra ik edildi^ini mübeyyin kanunu nesretUsküdar Hâle Sineması nu başımdan savdığım gündenberi Çc leriz. caktır. miştir. çiftçiler ve köylüler lehine bazı tedbirler LİNÇ KANUNU t Briç Kralı Dünyada 30 milyon adamı idare eden Amerikalı şehrimize geldi NÖBETÇİ ECZANELER Frank yenîden düşürülecek mi? olum Sıcaklar şiddetini gittikçe artırıyor İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle