20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 30 Haziran 1937 Sarkî A nadoluda Köyler ve Köylüler Büyük memleket röportajı : 7 Yazan : Bahri Turgud Okaygün { Şehir ve Memleket Haberleri ) I Siyasî icmal Lehistan Romanya ittifakı ehistan Cumhurreisi Moscîcki* nin beraberinde Hariciye Nazırı Baron Beck bulunduğu halde Kral Carol'un mahsus daveti ü zerine Bükreşe yaptığı resmî ziyareti mumaileyh hükümdar beraberinde Ve liahdi Prens Michel olduğu halde Varşovaya giderek iade etti. İki ziyaret arasında gayet kısa bir zaman geçmiş ol ması Lehistan ve Romanya devlet şefleri ve adamlan Avrupanın şu gayet ka * rışık ve tehlikeli bir zamanmda sık s:k temas ve müzakerede bulunmak lüzumunu şiddetle hissettiklerini ispat ediyor. Sineklere karşı ihrac mallarımızın Mahkemeden sonra nakli ıçın kanlı bir kavga mücadele başlıyor Gübre ve çöpler için de Hükumet ciddî ve esaslı Bir mazniH*, aleyhinde tedbirler alıyor icab eden tedbirler şehadet eden bir Hükumet yeni ihrac mevsiminde ih alındı adamı dövdü racat eşyamızın memleket dahilinde ve haricinde naklini temin edecek bir proje hazırlamıştır. Geçen seneler, ihracat emtiamızın naklinde tesadüf edilen zorlukların tekerrürüne meydan vermemek için gerek kara ve gerekse deniz vasıtalarında icab eden tedbirler bu proje ile almmış bulunmaktadır. Memleket dahilinde gerek ihrac, ge rek dahilî istihsal ve istihlâk eşyasımn lâzım gelen sürat ve kolaylıkla istihsal merkezlerinden istihlâk ve ihrac yer lerine nakli için Devlet Demiryollarile Devlet Denizyollarında yeni tarifeler tatbikı derpiş edilmiştir. Bilhassa Devlet Demiryollarında yapılan mütemadî tenzilâtın faydalarım arttırabilmek için Devlet Denizyollan tarifelerinde de onunla hemahenk olarak tarifelerde tenzılât yapılacaktır. L Şark köyierinde kağnının kıymeti Köylülerin boş geçen kış mevsiminide muhtelif işlerle doldurabilirsek kalkınma hareketi çok daha 1 sür'atli olur tırlarla sarp arazide nakliyat yaparlar. İlkbahar ve sonbahar gecelerinde bir de mehtab oldu mu bu hazin ve berrak sesli çıngıraklarla yolculuklanna devam eden estersüvar müşteriler ve tehlikeli şekerleme sizi temin ederim ki kuştüyü ya taktan daha hoştur. Bir taraftan uykulann en şirini, diğer taraftan düşüşlerin en fecii, korkulu bir zevk, zevksiz bir yanm uyku içinde sürünüp gidersiniz. Bir köy kenannda bezergân mola verir, devamlı çıngırak sesleri yerine derin bir sükunet kaim olmuştur. Ancak hayvanlann kml kınl yem kesişlerini bir iki dinler ve sonra derin bir göle atılmış bir taş gibi uykuda kaybolup gidersiniz. Az bir zaman sonra kağnı konserine, çmgıraklar da karışb mı alimallah çıgan orkestrasından hiç farkı yoktur ve derhal ter ve taze bir zindegi içinde yerinizden sıçramak ve bu çalış kan, uykusuz köylü âlemine kanşarak ânl insanlann ruhlanndan uzaklaşmak ihtirasını duyarsmız. Merkeblerden, tabiatin bu en kalender filozoflarından çok istifade edildiğini u nutmıyalım, kıymeti ucuzdur, köylüye bir eşek haysiyetile mutidir, yem ve yiyecek te naz ve istiğnası yoktur. Kuru bir sa manı, kabuksuz yulaf ve arpa kadar zevkle, iştiha ile yer. Bundan ötesini sakm aramayınız. Kamyon, otomobil, bu henüz bu havalide konfor ve lüks mevkiindedir. Zaten hep yolsuzluklann başı yolsuzluklar dağil midir? Köy ve şehir yollan mükemmel olsaydı inadcı eşekle rin nazını çekmeğe lüzum kalır mıydı? §ark vilâyetlerinde büyük sürüleri kısmen mutedil ve Berri denilen mıntakalara ve meselâ Mardin, Urfa ve Seruc havalisinin cenubundaki kışlaklara gönderirler. Fakat bir kış bastı mı çoban, keçe den abasını ve çuhasını omuzlıyarak köye eli boş, yüzü kara bir halde döner. Hatta Berride hayvanlar telef olduğu sene tarihin nadiren kaydettiği soğuk ve karh senelerdir. Berriye giden sürüler için yegâne yiyecek geniş ovalann kurumuş otlandır. Hiçbir zaman kışın şiddet veya mülâyemeti hakkında evvelden bir fikir, ahvali cevviyeyi kendisine anlatan bir müesseseye malik değildir, Fatin Hocamız köy dilile sonbaharda ve teşrinlerde bu havali köylüsüne bültenler gön derse ve meteoroloji istasyonlan bu işle alâkadar olsa, herhalde pek hayırh ve millî bir iş olur. MevsLm münasebetile Belediyece kara sineklerle mücadeleye karar verilmiştir. Kara sineklerin bilhassa çöp toplanan yarlerden daha ziyade pazar yer lerinde, balıkçı, manav, işkembeci gib: dükkânlarda, muntazam kanalizasyonu bulunmıyan sokaklarm lâğım menfez lerinde ve gübre birikintisi olan yerlerde toplandıklan nazarı dikkate alınarak buna göre tedbirler alınmıştır. Belediye dairelerinin sıhhat ve temizlik işleri memurlarile zabıta elbirliğile çalışacaklardır. Çöp toplanan yerlerdeki sinekler esasen ecza ile ifna edilmektedir. Diğer yerlerde sıkı kontrol altı na almacaktır. Bundan başka lâğım menfezlerine çöp atanlar hakkında da takibat yapılacaktır. Bu işle ciddî surette meşgul olunması için alâkadar memurlara emir veril miştir. ŞEHİR İŞLERİ Caddeler yıkanacak ve sulanacak İstanbul ve Beyoğlu tarafındaki ana caddelerin yıkanması ve gündüzleri de sulanması için İtfaiye müdürlüğile Belediye Temizlik İşleri müdürlüğü mesailerini birleştirmişlerdır. Bunun için bütün yaz müddetmce devam etmek üzere bir çalışma programı hazırlanmıştır. Bu programa göre İstanbul ve Beyoğlu tarafındaki ana caddeler, her dört gecede bir sabaha karşı yıkanacaktır. Bundan başka gene bellibaşlı cadde ler, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa sulanacaktır. Tifo gibi salgın hastalıkların çoğal dığı bu mevsimde sıhhî bir tedbir ol mak üzere İstanbul Sıhhiye müdürlüğü de bu sulama ve yıkama işine lüzum göstermiştir. Bütün bu havali köyierinde en mebzul nesne yağ, bulgur, kavurmadır. Ekserisi sebze ve meyvaya bile alışmış değiller dir, halbuki topraklar müsaiddir. Ancak o iklime mahsus ve orada yetişebilecek nebat istasyonlan yapmak şartile umu mileştirilmiş bir hareket husule getirile bilir. Birçok hububat yetişmektedir. Bunlardan buğday, arpa, nohud, mercimek en mebzulüdür. Bu havalinin büyük, hayatî müşkülâtlanndan biri de halkın ih tiyaclanna bihakkin tekabül edecek as rî değirmenlerin olmamasıdır. Buralarda ki değirmenler buğdaym tanesini dört müsavi parçaya ayırmakla, kabuğunu kıramıyarak kepek haline getirmekle iktifa ederler. O köylerin değirmenlerde nöbet beklemesi de ayn bir âlemdir. Değirmen sahibi el üstünde gezen bir Ebamüslim Beterdaridir. Önüne bakarak büyük bir vakar, husasî bir temkin, ulaşılması pek müşkül bir ciddiyet içinde köylüyü dinler ve iyi tarafına rasgelirse değirmen nöbe tini verir, aksihalde değirmen sahibinin, değirmen sayesinde nüfuz sahibi olmuş kethuda zihniyetli değirmencinin keyifli zamanmı beklemek vacibdir. Değirmenci hiçbir zaman zihniyet ve hodbinlikte geri kalamaz. Şark havalisinde değirmen nedir ve nasıldır diye sual hatıra gelebilir, o halde hisse çıkanlabilir kısa bir tarife bağhyayım. Devletin yeni şilepler almak hususundaki tetkikleri ihrac mevsimi başma kadar bitmemiş olsa dahi ihrac mallarımız ecnebi vapur kumpanyalannm keyfine tâbi bırakılmıyacaktır. Bu hususta beynelmilel şilepçilik âlemindeki buhran dan müteessir olmuş bulunan ve daha ziyade memleket dışındaki iki liman arasında iş yapan Türk şileplerinden istifade olunacaktır. Ayrıca Yunan ve Bulgar demiryollarile ihrac eşyamızın yüzde seksenine kadar tenzilâtla nakli için yapılan an laşma o zamana kadar tasdik edilmiş bulunacak ve diğer merkezî Avrupa memleketlerile buna benzer anlaşmalar yapılmağa çalışılacaktır. Köstence yo lile de ihracat imkânlanndan istifade edilecektir. DENİZ IŞLERI Yolcu salonu üzerinde tetkikler Dün, İstanbul Liman İşletme idare sinde şehircilik mütehassısı mimar Prost'un da iştirakile bir toplantı yapılmış, yeni yolcu salonunun projesinde yapılması faydah görülen tadilât üze rinde görüşülmüştür. Projenin kat'î şekli alabilmesi için Ankarada alâkadar Vekâletler mümessillerinden mürekkeb bir heyet tarafından da tetkiki lüzumlu görülmüştür. Bunun için Liman İşletmesi müdürü Raufi projeyi yarm Ankaraya götüre cektir. Projede gümrük ve muhafaza teşkilâtı için lüzumlu görülen tadilât etrafında fikirlerini söylemek üzere Gümrük Başmüdürü Mustafa Nuri ve Muhafaza Başmüdürü Hasan da ayni gün Ankaraya gideceklerdir. Tifo hakkında bir istatistik Şarkta değirmen Değirmen bildiğimiz gibi suyu çok olan bir derenin, ırmağm münhat bir ke nanna kurulmuş ve seviyesi daha yüksek olan yerden bir bendle hark yapılmış ve bu hark ağac veya taş oluğa müntehi olmuştur. Harktan oluğa dökülen su, takriben 6 metro irtifaından ve meyilli bir amud halinde akar ve dar sifon delikten şiddetle pervaneye çarparak çevirir ve sert ağacdan yapılmış bir okla üstüste iki taşın orta deliklerine takılan pervane döniince üst taşı harekete getirir ve sabit olan alt taşm üzerinde hızla dönerek sepetten azar azar dökülen zahireyi kırmağa başlar. Su yolu bozulur, bendi sel götürür, taş düzleşir, öğütmez, değirmenci uykusuz dur; istirahate çekilir. Değirmenciye hediye getirilmemiş ise köylünün zahire tanelerini iki müsavi parçaya ayırarak ba şından savar. Hulâsa şark köyierinde değirmen mevzuunu behemehal hatırlamak Yeni Şirketihayriye vapuru MÜTEFERRlK Şirketi Hayriyenin kendi fabrikasın faydalıdır Böyle bir asiyabdır ki her baBir nahiye müdürüne işten bayiğit çekemez. Şark vilâyetlerimizin da yaptırdığı 75 numaralı vapur önü müzdeki perşembe günü merasimle de değirmenini döndürmek için değirmenini el çektirildi nize indirilecektir. Merasimde şehri • >slah etmek lâzım. Şilenin Tekke nahiyesi müdürü Fehmizde bulunan meb'uslar, matbuat mü miye işten el çektirilmiştir. Kağnının kıymeti messilleri ve deniz müesseseleri mü Bükreş sefirimiz geldi Şarkî Anadold köylüsünün uğradığı dürleri hazır bulunacaktır. Şirketihayriye ikinci vapurunun kıgüçlüklerden bri de nakil vasıtaları meseBükreş sefirimiz Hamdullah Suphi lesidir. Kağnı denilen îstiklâl Harbi ara zağa konması işini de yakında gene me Tanrıöver şehrimize gelmiştir. Hamdullah Suphi, göçmen işlerini görüşmek übalan ancak ova halkına nasib olmuştur. rasimle yapacaktrr. zere Ankaraya gidecektir. Bir kağnıya malik olan köylü, aşağı yuYaz tarifesi başlıyor kan Grab Zeplin süvarisi doktor Ekner Romanyadan ihrac edilen Şirketihayriyenin yaz tarifesinin tat kadar aşağılan kuşbakışı temaşa eyler. keresteler hakkında Ekseriyetle nakil sırtla, merkeb, katır ve bikma önümüzdeki pazar gününden iti baren başlanacaktır. Rumen gazetelerinin verdikleri ma beygirle yapılır. Erzurum havalisinde ve Yeni tarifede her hatta doğru posta lumata göre Rumen hükumeti, Türkiyediğer bazı mmtakalarda öküz ve ineklerye ihrac edilen keresteler hakkında bir den de istifade ederler. Kağm katarlan lar konmuştur. kanun lâyihası hazırlamıştır. Bu lâyihaÖnümüzdeki cumartesi günü de şir nın yağsız dingillerinden çıkan kemanımketin Sarıyerde yaptırdığı yeni canb ya göre, Romanya Maliye Nezareti 100 trak sesleri ve bu bir çok seslerin iştirakinbalık lokantası açılacaktır. Bir müddet milyon leyi Romanya millî bankasına den husule gelen yeknesak tempolu kontenberi hazırlıklan devam eden Altın Bükreş Türk elçiliği namına yatıracakseri hepiniz bilirsiniz. Bir de çıngıraklı kum ve Sütlüce plâjları da önümüzdeki tır. Ayni zamanda Türk hükumetı de kervanlar vardır. Bunlar ekseriyetle Di pazar gününden itibaren açılacaktır. Bu kefalet akçesi olarak Romanya millî yarbekir, Hezra, Piran, Çengüş, Çer plâjlara memnu mıntaka dahilinde bu bankasına 147,584 İngiliz lirası yatıra mik, Şavak, Tercan gibi muhtelif yer lunduklan için yalnız Türk tebaasm caktır. Bu paralar takastan mütevellid ler de vardır ki ekseriyetle çıngıraklı ka dan olanlar gidebileceklerdir. müşkülâtı teshil için kullanılacaktır. Yapılan bir istatistiğe göre, 930 senesinde 1315, 935 senesinde 3823, 936 se nesinde 4801 tifo vak'ası kaydedilmiş tir. Bu tifo musablan içinden 930 da 148 kişi vefat ettiği halde 935 senesinde vefat miktarı 462 kişiye baliğ ohnuşttir. Köylü boş vakitlerini nasıl Alâkadar doktorlanmıza nazaran böygeçirir? le tifo gibi sari hastalık vukuatının çoŞarki Anadolu köylüsü, ilkbaharda iki ğalması, gitgide sıhhî ve beledî tedbir ve buçuk, yaz mevsiminde üç, sonbaharda 2 nizamların tatbikma ihmal gösterilmebuçuk ay çalışarak geri kalan vaktini sinden ileri gelmektedir. köyierinde oturmakla, ocakbaşı âlemleItfaiyenin teftişi rini yapmakla geçirir. Ancak şayanı şükİtfaiye gruplannm talim ve tatbikat randır ki bazı ve ekseri mmtakalara kü çük el san'atlan girmiştir. Boş kalınan teftişlerine başlanmıştır. Bu teftişler mevsimlerde bunlarla iştigal edilir. Me bizzat İtfaiye müdürü tarafından ya pılmaktadır. Her hafta bir grupun tefselâ: Yerli bez dokumak, marangozluk, tişi yapılmakta, muhtelif bakımdan tademircilik, çilingirlik ve saire gibi. Bunun lim, tatbikat ve manevraları gözden getaammümü nekadar şayanı arzudur. Şark çirilmektedir. Bu teftişler neticesinde köylüsünün kış mevsimi işle doldurulursa İtfaiyemizin umumî vaziyeti hakkında kalkınma daha çabuk olur. Yani senenin Belediye riyasetine verilmek üzere bir aşağı yukarı sekiz ayında çalışır, dört ay rapor hazırlanacaktır. havaya gider. Ticarete alışan bazı köylüGazi köprüsü inşaatı ler vardır. Bunlar şehirden aldıklarmı Gazi köprüsü inşaatı etrafındaki ük köylerde satarlar. Ya mübadele usulü hazırlıklar devam etmektedir. Köprüyü kaimdir ve yahud kışın sattığını harman yapacak olan fabrikanın direktörü Alzamanı tahsil suretile kredi üzerine tica manyadan şehrimize gelerek yapılmakret yapar. Kış mevsimindeki köylünün ta olan inşaatı kontrol etmiş, Vali ve meşgalesi şöyledir: Belediye reisi Muhiddin Üstündağ ve Fen İşleri müdürü Hüsnü ile de bu huSabahleyin erkenden ve ekseriyetle susta temaslarda bulunmuştur. aydınlık olmadan kalkar, ahıra gider, Yol parasından muaf hayvanlan bmar eder, altlarmı kuru gübre ile kurular, yemlerini döker, koyun vetutulanlar ya keçiler, kar üzerine serilmiş, serpilmiş Yol parasından muaf tutulanlar için ot veya meşe yaprağı için ağıjdan bırakı şimdiye kadar kaza idare heyetleri ta Iır, ot veya meşe yaprağmdan öbekler ü rafından karar verılmekte idi. Bu kabil zerine sahnarak yedirilir. Ve kendileri de kimseler hakkında bundan sonra Daimî kollarını sıvayarak kelimei şehadetle el, Encümen tarafından karar verilecektir. yüzünü yıkar. Sıcak çorbanın başma üşüEkmek fiatları şür ve kemali iştiha ile yemeğe ve beş on Haziranın otuzuncu çarşamba gününkaşıkla büyük Ieğendeki çorbayı temizle den itibaren, birinci nevi ekmek on kumeğe başlarlar. Afiyet, şeker ola. ruş otuz para, ikinci nevi ekmek on kuruş, francala on altı kuruştur. Yeniköyle Beykoz arasmda araba vapuru Şirketihayriye, son zamanlarda Bo ğaza göç edenler çoğaldığı için Üskü dar, Kabataş ve Sirkeci arasmda işliyen araba vapurunun seferlerini çoğaltmış, ayrıca Yeniköyle Beykoz arasmda da araba vapurları işletmeğe karar vermiştir. Bu iki iskele arasmda işliyecek olan ikinci vapurun tamiri bitmiş, dün yapılan tecrübelerinde muvaffakiyetli neticeler alınmıştır. Önümüzdeki pazar gününden itibaren cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere haftada dört gün Yeniköyle Beykoz arasmda araba vapurları işliyecektir. Benzin fiatları tesbit edildi Katle teşebbüs suçundan maznun oîarak muhakeme edilmekte olan Dursun ve Ali isminde iki kişinin muhakemesi ya pıldıktan sonra gece saat 20 sıralannda Ağırceza salonundan çıkanlmışîar ve salonun merdivenleri önündeki oturma yerine nakledilmişlerdir. Burada jandarmalar maznunların eline kelepçe vurmak ısBütün Avrupa devletlerinin birbirine tedikleri bir sırada maznun Dursun, kendi aleyhinde şehadette bulunan şahid Sa girmeleri için, Leipzig Alman kruvazörünün uğradığı taarruz teşebbüsü gibi kü» miyi görmüş ve: çük bir hâdise kâfi gelecektir. Avrupa « « Sen benim aleyhimde şehadet etdaki gerginliklere asıl sebeb İspanyadaki tin. Hapisaneden çıkayım, senin kanını içip sülâleni de süpüreceğim» demiştir. hâdiselerden ziyade bu işlerde gayriresmî iştiraki bulunan faşist ve komünisl Sami bu sözlere cevab verince, henüz devletlerin arasmda temini gayrimümkün ellerine kelepçe vurulmamış olan Dursun, zıddiyet ve münaferettir. yerinden fırlamış ve jandarmaların elinBu iki zümre arasında muhtemel biı den kurtularak Samiyi yumruklamağa çarpışmada bu iki zümrenin arasında ve başlamıştır. Sami de buna mukabele etcivannda bulunan devletler de çiğnen * miş, bu sırada diğer şahidlerden Salihin mek tehlikesi karşısmda bulunacaktır. dc müdahale ettiğini gören diğer mazBunun için bu devletler kendilerini korunun Ali, Salihin üzerine çullanmış ve mak için alelâcele tedbir alıyorlar. Le Ağırceza mahkemesinin önü bir aralık histanla Romanya vaktile Sovyetlere harb meydanma dönmüştür. Jandarma karşı hudud ve mülklerini aralarında lar derhal işe müdahale ederek bu kav müdafaa için akdetmiş olduklan askerî gayı güçlükle bastırmışhr ve maznunlan ittifakı tecdid ederek bir kat daha tah toplayıp cürmü meşhud mahkemesi Müdkim etmekte gösterdikleri istical bunu isdeiumumisi Hikmet Sonele götürmüşler pat ediyor. dir. Müddeiumumî kavgacılan tehdid ve Bu askerî îttifakm iki devletin askerî döğme suçlarından Sultanahmed üçüncü satvetine dayandığını anlatmak için Rosulh ceza mahkemesine sevketmiştir. manya hükümdan şerefine Varşovada CEMIYETLERDE 300 tayyare ve 30,000 askerin iştirakile muhteşem bir geçid resmi yapılmıştır. İnKızılay haftasına hazırlık giliz gazetelerinin Varşova muhabırleri 1 temmuzda başlayıp bir hafta devam bu ziyaret münasebetile Romanya ve Leedecek olan Kızılay haftası hazırhkları histan Büyük Erkânıharbiyeleri arasında na dün de devam edilmiş ve cemiyetin Karadenizden Baltık denizine kadar üyelerini çoğaltmak maksadile bir de Sovyetlere karşı fasılasız a«kerî bir sed program hazırlamıştır. Program şudur: vücude getirmek için müzakere yapılacaSinemalarda; Kızılay üye devşirme ğını haber vermektedirler. haftası başlıyacağına, başladığına ve üİki devlet şefi karşılıklı söyledikleri ye kaydolunmasına dair projeksiyonla nutuklarda Lehistanla Romanya arasmyazılar göstermek. daki ittifak ve dostluğun kuvvet ve ehemRadyo ile Kızılay mevzuuna dair söymiyetinden bahsetmışlerdir. Lehistan levler yapmak. müftefikı Rom'anyaya nekadar büyük Hafta başlamadan evvel ve hafta içinde sigara paketlerine Kızılaya aid veci ehemmiyet verdiğini bir ka^ daha tebarüz ettirmek için Bükreşteki sefaretini büyük zeler yazılı kağıdlar yapıştırmak. Kaza ve nahiye şubelerinin binaları elçiliğe terfi ettirmiş; Kral Carol dahi müsaid olmadığı takdirde Halkevlerin Varşovadaki sefirine büyük elçi unvanını vermiştir. de Kızılaya aid söylevler vermek. İki taraf devlet şeflerinin karşılıklı ziKızılayı temsil edecek vitrinler tertib etmek. yaretleri ve Büyük Erkânıharbiyeleri a * Bez üzerinde Kızılaya dair yazılar rasında yeni müzakerelerle Lehistan « yazdırıp şehrin muhtelif yerlerine as Romanya ittifakını Karadenizden Bal mak. tık denizine kadar Avrupanın şarkında Şubeler tarafından bulunduklan bina siyasî ve askerî kuvvetli bir sed teşkil edelar Kızılay haftası münasebetile tenvir cek bir zümre haline getirmektedir. Leedilmek ve bayrak asılmak. histan Almanyanın silâhlanmasından evKaza, nahiye ve mahalle şubeleri bi vel Fransadan sonra Avrupanm teçhizat nalarında gösteritler tertib etmek. itibarile en kuvvetli askerî devletiydi. Kızılay cemiyetinin yaptığı işlere da §imdi de askerî cihetten Avrupanın bü « ir olan beyannameleri dağıtmak. yük devletleri sırasında bulunuyor. Ba Kızılaya dair olan afişleri şehrin muh büyük askerî devletin Orta Avrupanın telif yerlerine yapıştırmak. gerek nüfus, gerek servet ve arazi ve geKÜLTÜR IŞLERI rek orduca en mühim devleti olan Ro • birleşmiş olmasile Avrupada Maarif Vekilinin tetkikleri manya ileyeni bir vaziyet peyda olmuş büsbütün Şehrimizde bulunmakta olan Maarif oluyor. Her iki memleket nüfusunun Vekili Saffet Arıkan dün akşama kadar mecmuu elli milyondan fazladır. LehisDolmabahçe sarayında kalmış, yanındatan çoktanberi emniyet ve selâmetinı Milki zevatla beraber sergi işlerile meşgul letler Cemiyetinden aramıyor. Bunun olmuştur. Vekil bugün Maarif müdürü Tevfikle beraber mekteb binalarını ge için zecrî tedbirlerin kaldınlmasında ilk teşebbüsü yapan Lehistan olmuştu. Ro zecektir. manya dahi Avrupa kıt'asının altüst olmak istidadını gösterdiği bir sırada bu kıt'anın en mühim askerî devleti bulunan komşusile daha sıkı bağlanmak lüzumunu hissetmiştir. Bu suretle Karadenizle Baltık denizi arasmda bir blok vücude ge • tirilmiş olmaktadır. Maharrem Feyzi TOGAY M. Turhan Tan Konyaya gidiyor Üstad arakadaşımız M. Turhan Tan, Konya Vilâyetinin sureti mahsusada vaki olan daveti üzerine iki konferans vermek üzere bugün Konyaya gidecektir. Pamuk ipliği buhranı yeniden başladı Bir benzin deposu Son günlerde pamuk ipliği buhranı yeniden kendini göstermeğe başlamış tır. Bilhassa 12 numaralı pamuk iplikleri Yedikule fabrikası tarafından imal edilmediği gibi döviz imkânsızlıklan yüzünden haricden de gelmemektedir. Benzin fiatlarını tesbit etmek üzere dün de belediyede Vali ve belediye reisi Üstündağın riyasetinde Sok Üni Vakum; Gaşel; Esteno; Romeno ve Neft Sendikat direktörlerinin iştirakile bir toplantı yapılmışhr. Belediyece tesbit edilen fiatlara göre son vaziyet üzerine benzinin beş litrelik şişelerinin 82,5 ve kilosunun 16,5 kuruşa satılması lâzrm geliyordu. Yapılan tetkik ve görüşmeler neticesinde şirket direktörleri de bunu kabul etmişlerdir. Tesbit edilen fıatlar derhal tatbik edilecektir. Bursa belediyesi benzin ve petrollara vazıyed etti Bursa 29 (Telefonla) Şehrimizde birer satış mümessili mevcud Standard ve Şel kumpanyalan belediyenin benzin ve petrol için tesbit ettiği fiatları kabul etmemiştir.. Bunun üzerine belediye kum panyalara aid şehirde mevcud 1300 teneke benzine vazıyed etmiş ve kendi koyduğu fiat üzerinden satışa başlamıştır. Ayrıca Mudanyaya gelmekte bulunan 3000 teneke benzine de vaîHyed etmişü'r. Cumhuriyet Nüshası 5 kuruştur. Aobne şeraiti Senelik Altı ayhk Üç ayhk Bir ayhk Türkiye icin 1400 Kr. 750 • 400 » 150 * Haric için 2700 Kr. 1450 • Yoktur 800 > H
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle