09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r Bugün 1 2 sahife 3 üncüde: Edebiyat Peyami Safa 4 üncüde: Hikâye (Sairü Filmenam) Hamdi Varoğlu 7 incide : Bugünün ve yarınm kah ramanları arasında Kandemir Sinema fl " " " î umhuri ı J71C İSTANBUL C A G A L O G L U Hayat Ansiklopedİ! Her eve lâzım olanf çok h on U * UnUÇUIICll Jfll S3]fl! 4 l İ0 TelgraJ ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusTi: ıstanfcuı, No z*> Ç3rŞ3IHİl3 üU H3Zİr3ll 1937 faydalı bir eserdiıv Teleîon: Başmuharriı ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa fasmı 24299 24290 Şark Misakı imzalanıyor Şahinşah Hz. Hariciye Vekilimizi kabul ederek görüştü istanbulda bir yenilik: Irak, Efgan Hariciye Şışli ilerisinde Nazırları da Tahrana üstündağ parklan haraket ettiler 0 Floryada istirahat günleri Nihayet bunlar tstanbul gibi büyük bir şehir için ekmek ve su kadar zarurî bir ihtiyacdır Foto Cumhuriyet Büyük Şef Atatürk Floryada istirahatle meşguldür. Yukandaki fotoğraflar kendisini dün köşkün taraçasında Dahiliye Vekilile görüşürken ve bir tenezzüh esnasında göstermektedir. stanbulda göze çarpan bir yeniKk peyda olduğuna elbette hepimiz dikkat ediyoruz: Burada kış nihayet bularak yağmurlann kesıldiği ilk bahar günlerinden sonbaharın kış başlangıcı son günlerine kadar hemen hergün ve hele cumartesi ve pazar günleri halkta şehrin sıkıcı havasından bir açıkhğa, kıra çıkmak iştiyakı her yıl dev adımile artan bir ihtiyac halinde inkişaf ediyor. Vapurlann, hertürlü kara nakliye vasıtalarmın civar sayfiye ve mesire yerlerine taşıdığı binlerce ve binlerce insandan baska bir o kadan da Edirne ve Tapkapıları mezarlıklarile Sişlinin Mecidiye köyü semtlerine taşıyor. Eskiden Kâğıdhaneye gidilırdi. Simdi herkes yürüyerek kendi semtindeki ilk şehir harici yere yollanıyor ve oralannı bayram veya panayır yerine döndürüyor. Hava almak ihtıyacıle yapılan bu hareketin manasındaki derinlıği açıkça görüp takdir etmemek ihtimalı yoktur. Ancak bu yerlerin hiçbiri henüz bir mesire olmağa, hazırlanmış değıldir. Bu şiddetli ihhyac önünde Mecidiye köyünde alelâcele bir sıra dermeçatma kahveler kurulmuş ve kurulmaktaysa da şehirle Boğaziçi arasmdaki bu geçidin hele tatıl günleri pek kesıf olan seyrüseferile yaya halkın oralardaki kaynaşışı gelip geçmeyi güçleştirdiği kadar ortalığı toza dumana boğan bir vaziyet ihdas ediyor, ve ahali işte bu toz duman içinde seyran ederek havalanıyor ve eğleniyor. Bizim şehircilik mütehassısı M. Prost'un bu hali görmeğe fırsat bulmuş olup olmadığmı bılmiyorsak da Vali ve Belediye Reisimiz Muhiddin Üstündağın bu halle beraber onun icab ettirdığı işi de takdir etmiş olduğunda şüphemiz yoktur. Yürüyeceği yolda kendısini teşvık ve teşci etmiş olmak üzere bız ılkönce Şişli ilerisinde başlıyarak bilâhare şehrin diğer semtleri için de düşünülecek işler husu sunda hatıra gelen liizumu açığa vuracağız: Buralarda bir kısım İstanbul halkının ayaklarile yürüyerek gezebilecekleri parklar, ufak orman sahaları vücude getirilmek ihtiyac ve hatta zarureti. Şimdi kendisini şehir dışına atarak açık havada bol bol ve genis genis nefes almak ihtlyacını gidermek üzere toz duman içinde yüzen halk bu ormancıklar husule gel dıkten sonra araba geçmiyen gölgeli yollann serinliğinde gezinerek kendisine bu iyiliği yapmış olanlara hayırh dualar ederek hoş vakitler geçirmiş olacaktır. Ve nihayet bu îstanbul gıbi büyük bir şehir için ekmek su kadar zarurî bir ihtiyacdır. D Dört devlet adamı, Cenevrede parafe edilen muahedeyi imza edeceklerdir. Irak Iran itilâfı da hazırlandı Sıcaklar şiddetini gittikçe artırıyor Dün hararet gölgede otuza yaklaştı Fransnnın geçirdiği buhran Hükumet programmı dün Meclislere arzetti Yeni kabine de geniş salâhiyetler istiyor; bu salâhiyetler kendisine verilinciye kadar Borsalarda muamelât tatil edildi Hükumete 142 ye harsı 393 itimad reyi verildi Şehinşah Hazretlerinin memleketimizi teşriflerinde Yavuzun güvertesinde Hariciye Vekilimizle beraber alınmış bir resimlerl Tahran 29 (A.A.) Fars ajansı bil dıriyor: Turkıye Hariciye Vekili doktor Aras ve Türkiyenin Tahran buyuk elçısi dün Şahinşah Hazretleri tarafından kabul buyurularak oğle yemeğine alıkonul muşlardır. Öğleden sonra da Velıahd tarafından kabul edılmişlerdir. Dun gece Hariciye Veziri Samyi, doktor Aras şerefıne büyuk bır zıyafet vermış ve zıyafeti bir süvare takıb etmiştir. Zıyafette bütun vezırler, meb'uslar, generaller ve kordıplomatık de hazır bulunmuştur. Teati olunan çok hararetli mıtuklarda Türkiye ile îran arasında mevcud kardeşçe dostluk duyguları ve münasebetlerı tebaruz ettırilmiş ve devlet adam larının mütekabü ziyaretlerinin ehemmıyeti kaydolunmuştur. Şark misakı imzalanıyor Tahran 29 (A.A.) Pars ajansı bildıriyor: İran Irak hudud ıhtilâfınm bundan on gun evvel hal ve tesviye edılmiş ol masma binaen İran Hariciye Veziri Samyi, Irak Hariciye Veziri Naciyülasili [Arkası Sa. 3 sutun 4 te\ HATAYDA TETKİKLER Bilhassa giden arkadaşımızın mektubları Son gunlerde tahammulfersa sıcaklar hemen herkesin şikâyetini mucib ol • maktadır. O kadar kı, öğle saatlerinde İstanbul sokakları cehennem gibi yan makta ve herkes gölge ve serın yer lere sığmmaktadır. Halk, yakıcı sıcaklardan kurtulmak için, kırlara, plâjlara gitmektedir. Son gunlerde sayfiye yerlerine göç edenler nazarı dikkati celbedecek kadar çoğal mıştır. Sıcaklardan en ziyade memnun olan sucular, dondurmacılar, şerbetçilerdir. Bunlara plâj ve deniz hamamları sa hiblerini de ılâve etmek lâzım. Hemen herkesi terleten bu sıcaklar hakkında Rasadhane müdürıi Fatinin fikrini sormak ıstedık. Vanıköy tepesinde oturan üstad, vazıyetten hiç de şikâ[Arkası Sa. 4 sutun 5 fe] Yeni Fransız kabinesi azaları bir arada [Yazısı 4 üncü sahifemizdedir'} Polis mektebinden 240 talebe mezun oldu Bu münasebetle dün mektebde merasim yapıldı ve Dahiliye Vekili mühim bir nutuk söyledi Tahrikât yılanı Hatay halkının her ırktan mensubunu endişe ve korkuya düşürüyor İzmit mahkemesi kararını verdi Hüseyin Cahid ve Aksam gazetesi beraet kararı aldılar îzmit 29 (Hususî muhabirimizden) Vali Muhiddin Üstündağ Hüseyin Cahid davası hakkında İzmıt asliye mahkemesi bugün kararını tefhim etmiştir. Mahkemede yalnız Muhiddin Üstündağın vekili Necati bulunmuş, Hüseyin Cahid gelmemiştir. Valinin vekili avukat Necati, mahkemeye bir lâyiha tevdi etmiştir. Makamı riyaset, bunun zabıt kâtibi tarafından okunmasını emretmiştir. Mahkemenin verdiği karara göre: îstanbul Valisi tarafından Hüseyin Cahid ve Akşam gazetesi aleyhine açı lan davada Akşam gazetesinde intişar eden yazının muharririnin Hüseyin Ca [Arkası Sa. 6 sütun 4 tei Suriye matbuatı ortalığı karıştırmakta berdevam Hâlâ Suriyede Türkler aleyhine hiçbir propaganda yok diyenlere canlı bir misal... Antakya • Haziran 937 Artık her iş bitmiş ve Hatay istiklâline kavuşmuştur, değil mi? Jp ? Bu Türk yurduna istıklâl veren muahedenin resmen ilânı ve böylece yeni rejimin kurulmağa başlanması bir g'dn me selesidir. J Bu gün sevincle beklenirken, burada yaşıyan ve yüz yıllardır birer kardeş gibi geçinmiş, daima elele yaşamış unsurlarm J, jîi, yapacaklan şey saadetlerini içlenne sindire sindire önlerinde açılan yeni, refah ve huzur dolu yolda ilerlemek için hazır4 * » Ianmaktan başka birşey olabilir mi^ Fakat yazık ki; bu cennet gibi ülkeyı bir cehenneme çevirmekten başka emelleri olmıyan gizli ve sinsi kuvvetler faaliyet lerine bir türlü nihayet vermiyorlar. Sabahleyin sokağa çıkar çıkmaz her çehrede bir endişe sezmemek mümkün olmuyor. O taraflardaki arazi belki kısmen sa« Acaba bugün ne olacak? jublıdır. fakat biz öyle sanıyoruz ki çok Başbaşa vermiş insanlar derdleşiyor kısmı Hazineden devren Emlak Bankalar: Bir Arab takvhn yaprağınm arkasuıda YUNUS NAD1 Aleviler gene dükkânlannı kapıyaTürkleri tahkir ve tezlil eden yazı lArkası Sa. 3 sütun 6 dal İArkası Sa. 5 sütun 1 de] (Tercümesi makaleuin i(indedir) Bizce İstanbulda oldukça geniş bir sahayı kaplamak üzere vücude getmİecek ilk nümune parkının yeri taayyün etmiş gibidır: Mecidiye köyünü takib eden dutluklardan itibaren çok değil şimdilık mecmuu on on beş hektarhk sahalar. Dutluklardan itibaren, bunlar dahil, Zıncirlikuyudan Yıldıza giden caddeye kadar olan saha bir. Zincirlikuyu iie Şişh Yıldız yollan arasmdaki müselles saha iki. Zincirlikuyu Yıldız yolunun öte tarafmdan ahnacak kâfi arazi sahası uç. Bunlara Mecidiye köyünden sonra Zmcirlıkuyu köşküne kadar olan araziden de bir kısım ilâve olunursa şehrin bu taraf d1şarısmda hepsi umumî bir heyet teşkil edecek bir sürü parklar husule gehrilmiş olur. V e biz bunların admı onlan vücude getirecek bahtiyar Belediye Reısme izafetle şimdiden koyduk bile: Üstündağ parklan. Yukarıda Dahiliye Vekili mektebde açılan Polis Müzesini gezerken. Aşağıda Adliye Vekilimiz liyakat gösteren bir polisimizi taltif ediyor Polis mektebinden bu sene 240 talebe mezun olmuş ve bu münasebetle dün mektebde tevzii mükâfat merasimi ya pılmıştır. Merasime tam saat 18,30 da başlanmışhr. Merasimde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Adliye Vekili Saracoğlu Şükrü, emniyet umum müdürü Şükrü bulunmuşlardır: Vekiller mektebe geldikten sonra bir müddet mekteb müdürünün odasında istirahat etmişler ve polis müzesini gezmi? lArkası Sa. 5 sutun 4 tt\ Bir gecenin çılgmlığı Meşhur romancı Pek yakında Dağ Rüzgârları MAHMUD YESARİ'nin En son ve en güzel romani VİCKİ BAUM'un Çok güzel bir büyük hikâyesi bugün S inci sahifemizdedir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle