09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Haziran 1937 Çabuk, iyi çiğnemedcn yemek yiyen'er, fazla baharatlı ve biberli yıyenler, bilhaw>a içki içenler midelerini tahriş ederler ve CUMHUBIYET 11 \ DıUai \e iyi FAZIM ediniz. EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, ağırlık, baş dönmeleri hissederler. MAZON EYVA TUZU Cinsi Ekmek Miktarı Muhammen fiatı Ku 11000 Kg. Narh Fi. Muvakkat teminatı: 91 lira İhale: 14/7/1937 Şaat: 9,30 da HAZIMSIZLIĞI. MİDE EKŞİLÎK ve YANMALAj RINI giderir. ÎNKIBAZ1 DEFEDER. Bugündcn şişe M A Z O N alınız. Hiçbir mümasil müstahzarla kabul etmez. M A Z O N isim, Horoz markasına diki Deposu M A Z O N ve Boton ecza deposu, Istanbul Yenij tane arkasinda. No. 47. Aydın Nafıa Müdürlü^ünden: 1 Eksiltmiye konan iş : Avdınm Söke Ortaklar yolunun 11 + 465 17 f 500 kilometreleri arasında şose ve imalâtı sınaiye in şaatıdır. Bu işip keşif bedeli 17.551 lira 67 kuruştur. 2 Bu işe aıd şartname ve evrak şunlardır: A Eksıltme şartnamesi B Fennî şartnamesi C Mukavele proiesi D Bayındırlık işleri genel şartnamesi E Keşif cetvelleri ve proieler. Istiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 7/6/937 den 12/7/937 pazartesi günü saat on beşte Vi lâyet Encüıneninde vapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 5 Eksiltmive girebilmek icin isteklilerin 1316 38 lira muvakkat teminat vermesi bundan başka asağıda vazılı vesikaları haiz olması lâzımdır. A Vekâletten alınan müteahhidlik vesikası, B Ticaret Odasına kayidli olduğuna dair vesika. 6 Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evve line kadar Encümende toplanan Komisyona getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatümış bulunması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3385) FLORYA'da Belediye tarafından sıhhat ve konfor noktai nazarmdan en son sıstem olarak ınşa edilen ve beton arme kabineleri bulunaa modern Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığmdan: Cinsi Şade yağ Miktarı Muhammen fiatı Ku. 85 1000 Kg. Muvakkat teminatı: 64 liradır İhale: 14/7/1937 Şaat 14 te 250 150 400 300 200 Kg. » »'• » » Yeni Plâjı ziyaret ediniz. Duşları, emsalsiz lüksü ve uzun ikametler için bir çok küçük apartımanları vardır. Şahüdeki kazinosunda her gün orkestra Fiatlar mutedildir. Dağlıç eti ekstra 4500 Kg. Muvakkat teminat: 162 lira îhale: 14/7/1937 Şaat: 10 da Süt Yoğurt Tere vağ Kaymak Ekmek kadayıfı Tel kadayıfı 700 Li. 1000 Kg. 50 » 15 » 50 Ad. 30 Kg. Muvakkat teminat: 29 lira İhale: 14/7/1937 Şaat: 10,30 da 48 14 19 115 150 15 20 Zeytin yağ Zeytin (Gemlik) Sabun Beyaz peynir Kaşar peynir 62 40 40 40 70 Iş arıyorum Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi mezunlarmdan, büyük bir müessesede mes'ul muhasib olarak çalışmış, her türlü muhasebe usullerine vâkıf, tecrübeli bir genc iş arıyor. Taliblerin îstanbul Aşırefendi caddesi No. 46, Tel: 23533 Muvakkat teminatı: 48 liradır thale: 14/7/1937 Şaat: 14,30 da Pirinc (Bursa) Şeker Kuru fasulya Un Nohud Makarna Şivah mercimek Kırmızı » Pirincunu Kuru üzüm Tuz Sarmısak trmik Cav Şehriye Bulgur Cilek reçeli Vişne > Konserva türlü » Ayşekadın Kuru kavısı Cam fıstığı Kus üzümü Buğday Şoda 1000 1400 500 720 200 250 150 50 50 100 300 20 200 15 50 60 100 100 250 250 100 15 15 30 300 Istanbul Telefon Direktörlüğünden: İdare ihtiyacı için muhtelif cins ve eb'adda 5 kalem fond boru kapalı zarfla eksiltmive konulmuştur. Eksiltme 13/7/937 salı günü saat 15 te tstanbul Telefon Direktö'rlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 12.000 lira, muvakkat teminat 900 liradır. Sartnameleri çalışma günlerinde Levazım Dairemizde görülebilir. îsteklilerin bu tarihte en geç saat 14 e kadar teminat paralarile müracaatleri. (2893) YALNIZ B A K E R mağazalarında Her cins ve her renkte banyo kostümlerinin en zengin çeşidlerini her yerden müsaid şerait ve her keseye elverişli fiatlarla bulabilirsiniz. | Devlet Demirvolları İsletme Umnm Miidürlügünden | Muhammen bedeli 6500 lira olan 10500 metre muhtelif renk ve desende mücellid bezi 5/7/937 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarfla eksiltmive konmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 487 Vz liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/936 gün 3297 numarah nüsha smda mtişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3383) Muhammen bedeli (74472,60) lira olan ilâc ve tıbbî malzerne 8/7/1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasında satın almacaktır. Bu işe girmek istivenlerin «4973,63» liralık muvakkat teminatla kanunun tavin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 No.lı nüshasmda "ntişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisvon Reisligine vermeleri lâzımdır. Şartnameler «370» kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl maktadır. (3578) Satılık üç otel Eşyası Sultanahmed 5 inci sulh hukuk hâ kimliğinden: Parıs, Musul ve Meriç otellerini iş letmekte iken ölmüş olan İbrahimin terekesine mahkememizce el konulmuş ve tasfiye edilmek üzere Paris, Musul ve Meriç otellerindeki eşyanın satılmasına karar verilmiş olduğundan 6/7/937 salı saat 15 te Paris otelinde ve 7/7/937 çarşamba saat 15 te Musul ve Meriç otellerinde açık arttırma ile eşya satışı yapılacağı ilân olunur. Kâtib Güçbilmez Yumurta 10000 Ad. Kuru soğan 1000 Kg. Patates 900 » Elma 200 » Ayva 100 » Portakal 180 lik 1000 Ad. Taze bakla 400 Kg. Şalamura yaprak 50 » Taze fasulya 500 » Şakız kabağı 400 > Taze bezelya 100 » Dolmalık biber 75 » Domates 150 » Semizotu 60 » Patlıcan 600 Ad. Dereotu 60 De. Mavdanoz 250 » Taze soğan 200 » Yeşil salata 500 Ad. Havuç 250 Kg. Kereviz 300 » Karnabahar (orta) 200 Ad. Ispanak 700 Kg. Lahana 350 » Pırasa 1000 » Enginar 500 Ad. Limon 1500 » Salça 100 Kg. Muvakkat teminatı • 74 liradır. îhale: 14/7/1937 Şaat: 11 de 1 2 6 7 20 15 3,5 15 25 13 10 20 10 7 10 3 1,5 1,5 1,5 1,5 10 10 15 6 6 5 10 2,5 30 Kfi. 24 27 15 17 13 26 18 18 20 25 6 20 25 500 25 13 50 50 18 18 80 100 30 14 Muvakkat teminatı: 110 liradır îhale: 14/7/1937 Şaat: 15,30 da ^^^m Operaiör • Urolog Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi îstanbul kısmı için yukarıda yazılı erzak vesaire «7» ŞÎ name ile eksiltmive konulmuştur. 2 Eksiltmeler İstanbul Orman Direktörlüğü dairesinde 14/7/1937 gününde her kısmm altlannda yazılı saatj de yapılacaktır. 3 Eksiltmive girebilmek için vukarıda her kısmm altmda yazılı muvakkat teminatların Malive veznesine ys rıldıklarına dair makbuz göstermek ve 2490 savüı kanunda yazılı evsaflan haiz olmak lâzımdır. 4 Sartnameleri görmek istiyenler hergün Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fakültesine müracaatleri i' olunur. (26 Muhammen bedeli «150.000» lira olan Sıvas atölyesi vinç ve trarwbor I İDRAR YOLLARI dörleri 23/8/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuhle Ankarada I Hastahkları mutehaunn K.ftprub«şı I İdare binasında satm alınacaStîr. Bu işe girmek istiyenlerin «8750» liralık muvakkat teminatla kanunun I ^ ^ E m i n ö n ü han Tel.: 21915, tayin ettiği vesıkaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 numaralı nüs hasmda ıntişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifİstanbul 3 üncü icra memurluğundan: lerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisvon Reisligine vermeleri lâzımdır. Paraya çevrılmesine karar verilen ev Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak tadır. (3534) eşyası Beyoğlunda Ayazpaşada SarayDevlet Demiryollan Haydarpaşa îşletme Müdürlüğü Havdarpaşa kısım hekimliği emrinde hergün 1012 ye ve 14 17 ye kadar bulunmak üzere kapalı bır otomobil açık eksiltme ile ve bir sene müddetle 12/7/937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşa gar binası dahilindeki Birinci Îşletme Ko tnisyonu tarafından kira ile tutulacaktır. Bu is icin muhammen aylık kira bedeli 155 liradır. İsteklilerin bu babdaki şeraiti öğrenmek üzere Haydarpaşa gar binannda merkez hekimliğme müracaatleri. (3674) arkası sokağında 11 No. lı evde açık arttırma suretile satılacağından talib olanların 6 temmuz 937 günü saat 18 de mahallinde hazır bulunacak memuruna (33661) müracaat etmeleri ilân olunur. | Dr. Mehmed Ali Baytar Aranıyor Pınarhisar Belediyesinden: Belediyemizin (938 mâli yıhnda ücreti yükselmek şartile) «50» elli lira aylık ücretli baytarhğı açıktır. Talib olanların Beledıyemize müracaatleri ilân olunur. (3677) ZUhrevT ve cild hastalıkla MUtehassısı öğleden sonra Beyoğlu Ağacami karşısında No. 133, Telefon: 43586 Dr. Hayri Ömer JOSEPH BONNiCi Istiklâl caddesi 140 No. Süreyyapaşa apartımam No. 4 Telefon: 44436 (Fransız Tiyatro u pasajında) Eyüb icra memurluğundan: Mahcuz olup paraya çevrilmesi mukarrer bulunan 4 aded halı, 4 aded Anteb kılimi, 1 aded gramofon 26 plâk 1 masa, 1 ayna, 4 kanape, 1 konsol, 1 komodin maaaynanın 15/7/937 tarihine musadif perşembe saat 13 ten 15 e kadar Eyüb İslâmbey caddesinde 11 numaralı hanenin önünde satılacağından rüsumu tellâliyesi müşteriye aid olmak üzere talıb olanların mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. Kumbâr< P e d i k Ur i "Biçki dersleri™ Evinde hocasız kendi kendüıe biçki, dikiş öğrenmek istiyenlerle Yurd talebeleri için Şiikrü Canal tarafından yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi rinci cildı 2, ikınci cildi 2,5 liraya Beşiktaş Dikiş Yurdunda satıhr Her evde bulunması lâzımdır. Taşraya posta parası alınmaz. Tatbikat ve provalara aid üçüncü cildi de basılmaktadır. Adres Beşiktaş Dikiş Yurdu • Akaretler No. 87 Telefon 43687 İstanbul 6 ncı icra memurluğundan: Dairemizin 937/1600 No. lı dosyasile mahcuz olup bu kere paraya çevrilmesine karar verilen muhtelif ev eşyası 30 haziran 1937 tarihine musadif çarşamba günü saat 10 da Sirkeci, Hocapaşa, İbni Kemal caddesinde, Yeşil Bursa otelinde, ilk açık arttırma suretile satılacağından, istiyenler mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat etmeleri ilân olunur. Zayi Galatasary lisesinden almış olduğum, tasdiknameyi zayi ettim. Ye nisini çıkartacağımdan eskisinin hük mü yok.ur. 429 Necmeddin Vural NAFIA VEKÂLETİ Havayolları Devlet İsletme İdaresinden: Devlet Havayolları için Eskişehir Tayyarecilik mektebinde tahsil ettirılecek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacımız vardır. Asağıdaki şartları hafz^ olanların 15/7/1937 akşamına kadar evrakı müsbitelerile birlikte Nafıa Vekâletine müracaatleri. A Lise mezunu olmak. B 30 yaşını geçmemiş bulunmak. C Sıhhatlerinin havacılığa müsaid olduğu Eskişehir Hava Sıhhiye heyetinin raporile sabit olmak. D Devlet memuru olmak fçin icabeden evsafa malik olmak. Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir îr^ktebind/e okudukları za man kendilerine ayda «50» lira ücret verilecektiı «1726» (3662) TURKIYE CUMHU RİYETİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle