13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CT7MHURİYET 30 Haziran 1937 Konya ovasında bulunan su 312 metro derinlikten dakikada 774 metre su geliyor Cmnhuriyeti Ü=Ü İsim ve adresi bizde saklı bir kariimizden aldığımız mektubda denıliyor ki: «ülü baamdan muhasses olup istanbul Vakıflar Başmudürlüğünden almakta olduğum maaşımm maluliyetıme ve oturduğum yere •akınlığına binaen Kadıkdye naklmi ge en sene tam bu mevsimde usuıune tevfiian bir tstida ile Lstemiştım. Hükümetimiz bu bir sene içinde Boğazar meselesi, Hatay davası gibi buyük işlei başardığı, Hariciye Vekıli birkaç defa dünyayı dolaşmağa bedel seyahatler yapığı halde Evkaf Umum Müdurluğü bir maaşın Istanbuldan Kadıkoye geçirme İ5ini bitiremedi ve ne zaman da bitireceği hâlâ belli değıldir ve ben alil vucudümle üç beş kuruşu almak için hâlâ Lstanbula kadar ;urunmek mecburiyetinde bırakilıyorum.* Evkaf umum müdürünün nazarı dikkatine <gı ıı ı& s u t£ uı mı uı Cildin gıdası bulundu Herşey gibi cild de büyük bir tekâ miil devresi geçirir. Her genc kız ve kadının kendisine mahsus parlak bir devri ardır. Bu zamanîarda cild gayet par ak çok düzgiin cazip bir hal alır. Cilde bütiin güzelliği veren cildin ikinci tabakasında bulunan höceyrelerin bünyeden ldıkları gıda ile mümkündür. Bünye bu ;ıdayı zamanla veremez olur. Cildde buruşukluklar, lekeler ve buna mümasil nzalar görülür. Cild bütün güzelliğini kaybeder. Kaybolan kuvveti iade etmek ancak bünyenin höceyrelere verdiği gıda le mümkündür. Büyük kabiliyetli eller bunun da çareini bulmuşlardır. Yarım yağh Hasan gece kremi, yağsız Hasan kar kremi, cildin ihtiyacı olan bu gıdanın tamamını ve özünü ihtiva eder. Her bayan gece yatarken yarım yağlı Hasan gece kremini ve gündüzleri yağ sız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük bir itina ile sürerek cildin güzelliğini ka zanırlar. Buruşuklar, lekeler tamamile zail olur, bu kremler artık her bayanın labiî bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin güzelliği bu kremlerle temadi eder. Çünkü esas olan höceyreîeri bu kremler beslemektedir. Cildinizi bu kremlerden mahrum etmeyiniz, saym bayanlar. f Radyo idaresinin nazarı dikkatine Karamandaki artejiyenden su böyle çıkıyor Konya (Hususî) Konya ovasının sulanması projesi arasmda Karamanda bir su çıkarıldığını bildirmem üzerine bazı İstanbul gazeteleri bunu tekzib ettiler. Bu haberin yalan olmadığını ispat edebilmek için buna aid elde ettiğim resmi gönderiyorum. Bu su, o kurak yerlerde dakikada 774 litre akmaktadır ve 312 metro derinlikten gelmektedir. Akış yerinden itibaren tanzim edilen kanallarla geniş bir ziraat sahası sulanmaktadır. Yeni bir su daha bulmak üzere sondaj faaliyetine şimdi Çumranın Alibey Höyüğü denilen mahallinde devam edil mektedir. Sondaj, 500 metro derinliğe kadar inebilecek mükemmel tertibatlı makinelerle yapümaktadır. Bundan sonra makineler Cihanbeyli mıntakasına nakledilecek ve oralarda da su arana caktır. KuğuLu, Beldibi ve İçerikışla sularını birleştirerek daimî bir ırmak halinde akacak olan Cumhuriyet kanalının in şaatı da devam etmektedir. Cumhuriyet kanalı Beyşehir ana kanalma kavuştuktan sonra bu ana kanal bir ırmak yatağı halini alacaktır. Mahsul bereketini yalnız göklerin yağmurundan bekliyen kurak Konya ovasında bend taksimatlı bir ırmağın akıtılması, tabiatin mağlub edilmesi demek olacaktır. Muhitin su faaliyetlerinden en yeni ve mühimmi da Göksu ırmağının Konyaya çevrilmesidir. Vilâyetimizin üç kazasından geçtikten sonra Silifkeden denize dökülen bu ırmak su itibarile çok zengindir. Projeye göre bu ırmak Çar şamba suyu ile birleştirildikten sonrı ziraat sahasına indirilecektir. Akdeniz kıyılanna indirilen kerestey nakilden başka bir işe yaramıyan Göksu üzerinde de tetkikler yapıp istifade çareleri araştıran bir heyet esaslı incelemeler yapmaktadır. Membadan itiba .en 24 kilometro sonra kireçli bir saha ya tesadüf ederek yedi, sekiz metroda bir dündenlerde kaybolup sonra mey dana çıakn bu suyun bir kanal vasıtasile istenilen yere akıtılması çok güç görü • lerek nakil işinin bir tünel vasıtasile ya pılmasına karar verilmiştir. Bu takdirdı 130 metro irtifamda bir şelâle elde edil mektedir ki, bundan da civarın elektrik ihtiyacı bertaraf edilmiş olacaktır. Sirkecide Viyana otell müstecir ve sahibi Süleyman imzasile aldığımız mektubdeniliyor ki: «Kahvehanemde 4 senedenberi radyo çalıyordum. Pek çok vatandaşlar havadls ve konferans saatlerinde oyun oynamağı ve konuşmağı bırakıp bu neşir vasıtasından azami istifade ediyorardı. Son defa İstanbul Telgraf kaleminden bir mektub almam üzerine oraya müracaat ettim. Sizin otel ve kahve birinci sınıftır, radyo için bundan sonra 50 lira verecek siniz, dediler. Sirkecide esnafın, tuccarın, ve sair orta tabakanın devam ettiği bir yer birinci sınıf sayılırsa acaba Beyoğlu gibi lüks mevkilerdekiler kaçıncı sınıf addedilecekler? Halkın menfaati için bundan evvel 25 liraya tahammül ediyordum. Fakat iş 50 liraya cıkınca ben de radyoyu kaldırdım. Kahvem gene eskisi gibi Allah bereket versin kalabalık. Bundan çıkan netice ve elde edilen fayda nedir? Evvelâ ben 25 lira kazandım, Posta Idaresi de 25 lira kaybetti. Fakat halkın radyodan İstifade edememesi kaybı yanında bunlar hiçtir zannındayım. Vaziyet böyle devam ederse diğer kahveler deki radyolarm da birer birer kalkacak larına süphe edilmesin. Hükumetin radyo siyasetile İstanbul postanesinin bu hareketi tam bir tezad teşkil etmektedir. Bu hususta alâkadar yüksek makamların dikkat nazarlarım çekmenizi dilerim.> YENİ ESERLER Mevlâna rübailerinden manzum tercümeler Şarkın en büyük filozoflarından olan Mevlânanın hikmet dolu güzel rübailerinden bir kısmmı şair Hüseyin Rifat nazmen ve duyarak türkçemize çevirmiş ve bun lan elll kadar Fars şairinden gene nazmen yapılan tercümelerin de llâvesile küçük J bir kitab halinde neşretmiştir, Kültür haGaib aranıyor yatımıza ilâve olunan bu kıymetll hizmetl Zahire Borsasındaki vaziyet Bursada Ebuishak mahallesinde Aralık takdir ve şairi tebrik ederek güzel eserinl Dün İstanbula 398 ton buğday, 45 ton sokağında 3 numarada Mehmed Sucic kızı çavdar, 43 1/2 ton arpa, 45 ton kepek, 62 Belkis imza.sile aldığımız mektubda denili okuyucularımıza hararetle tavsiye ederlz. ton un, 19 ton beyaz peynir, 15 ton no'nud, Akar ve Emlâk gazetesi yor ki: «Kardeşim Mehmed 7/1/932 tari26 ton zeytinyağı, 12 ton tiftik ve 13 ton da hinde Selimiye kışlasında asker olmağa İstanbul, İrad ve Emlâk Sahibleri BirU yapağı gelmiştir. Istanbuldan harice hiçgitmişti. O vakittenberi hayat ve mematmbirşey gönderilmemiştir. dan bir haber alamıyoruz. KendLsinin ne ğinin vasıtai neşir ve efkân olmak üzere Dün Borsada şu fiatlara satiflar olmuşolduğunun, nerede bulunduğunun insani 1 temmuz 937 tarihinden itibaren Akar ve tur: Yumuşak buğday ekstra 6,37 kuruştan yet namına yukarıki adresime bildirilmesi Emlâk gazetesi namı altmda bir gazete in 6,38 kuruşa kadar, yumuşak 15 çavdarlı ni dilerlm.» tişar edeceğini ve bu gazetenin yalnız em 6,15 kuruş, yumuşak 615 çavdarlı 5,35 kuGaib aranıyor lâk işlerile, emlâk kanunlarile ve emlâk ruştan 6,135 kuruşa kadar, mahlut buğ Adanada Singer kumpanyasmda Fuad almı ve satımile meşgul olacağım haber daylar 5 kuruştan 5,30 kuruşa kadar, arpa 3,275 kuruş, çavdar 4 kuruş, mısır 4.35 kuAral vasıtasile Rusya muhacirlerinden Hatice Zakir imzasile aldığımız meMubda aldık. Memleketimizde ilk defa olarak bcy ruş, mal tiftik 116,20 kuruştan 118,20 ku deniliyor ki: «Balkan Harbinden evvel Ku le doğrudan doğruya bir meslek gazetesinin ruşa kadar, Trakya yapağısı 65 kuruş, A daste barut memııru ve mülâzimi olduğu intişarını memnuniyetle karşılar ve mu nadoiu yapağısı 59 kuruş, beyas peynir 22,05 kuruştan 27,20 kuruş, kaşer peynlrl nu duyduğıımıız kardeşim Zakir oğlu Ha vaffakiyet temenni ederiz. 40 kuruştan 51 kuruşa kadar. sanm, o vakittenberi yaptığımız arastırmalara raŞmen izine tesadııf edemedik. Kendisi Rusyanın Kazan şehrindendi. Hayat ve mematı hakkmda malumatı olanlarm yukarıki adresime bildirmelerinl Insaniyet namına rica ederim.> 18/5/1937 den itibaren meriyete giren 1 sayılı tarifemiz zeylinin mevadı şunlardır: T 8 9 10 1 2 3 4 5 1 Tenzilât: (Çocuklar ve Gidiş Dönüş) için yapılan tenzilât bilet ücret tarifesinde 1 (sigorta bedeli haric) yalnız yolcu ücretinden yapılır. Ankara İstanbul Yalnız gidiş için Lira A 3 yagına kadar çocuklardan 4 (Sigorta dahil) alınır. 7 » » » 12 Büyüklerden 22 Gidiş Dönüs için Lira K. B 3 yaşına kadar çocuklardan 7 20 7 » » 20 00 Büyüklerden 36 00 1 2 Hususî tayyare kiralamak. A Tayyareyi kiralıyanlardan tayyare ile seyahat ettiği müddet için 1 ücret alınır. < Soldan sağa: Kiralanrmş tayvarelerin boş gidiş veya boş dönüşü için ücret alınmaz. 1 İstanbulun meşhur bir sayfiye ycri Tayyareyi kirahvanlarm tay\rare ile seyahat ettiği kilometreye aid plot 2 Alâmet, tokatın sesi. 3 Almanyada ve üçüncü makinist ikramiyesi Tayyarevi kiralıyandan ayrıca alınır. bir şehlr, uzun değil. 4 Kumanda, fran sızca «adım», bir emir. 5 Arabca «el sür B (Gidjş Dönüş) için tayyare kiralıyanlarm, tayyarenin gideceği yeme>, bir emir. 6 Sonradan ilâve oîunan re muvasalatmdan başlıyan 24 saat içinde dönüşü meşruttur. parça, zorla alman şey. 7 Nota, bir ba Muvasalattan başlıyan 24 saatten sonrası için beher güne mukabil gidiş lık. tutma vasıtası, bir dilde evet. 8 A > kira bedelinin yarısı alınır. rabca «sövmek», sözünde durmıyan.* 9 3 Bilet mer'iyeti: Galib gelir, şüphe. 10 Anadoluda bir d&ğ (Gidiş Dönüş) bileti alıp ta gidiş hakkmı kulanmıyarak sade dönüş hakrutubet. kmdan istifade etmiş olanlara gidiş bilet bedli iade olunmaz. Yukarıdan aşağıya: 1 Bıçağı keskin hale getirmek, hayre 4 Seyahatten vazgeçenler: edatı. 2 Vücudünde soğuk hissetmek, A Bilet alanlardan. hareket saatinden 24 saatten daha evvel (Hiç sepalı çiçek yetiştirme yeri. 3 Kurak, iyi yahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartile) sevahatten vazgeçtiklerini değil. 4 Çoğalır, havadis. 5 Bir çeşıd pasta, alfabede bir harfin okunuşu, eski bildirenlere (Sigortası avnen) ve (yolcu ücreti % 20 noksanile) geri verilir. B Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az evvel (Hiç bir mabud. 6 Bir hayvan, fransızca «resmigeeid». 7 Hayal oyununun meshur seyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartile) sevahatten vazgeçtikçahsiyeti. 8 Şimdi herkesin olması lâzıın lerini bildirenlere yerleri satılırsa (Sigortası aynen) ve (.yolcu ücreti % 40 gelen şey, bir emir, ekmek. 9 Arabca noksanile) geri verilir. *:bal>, bir emir. 10 Cereyan edememek. Yerleri satılamazsa sigorta ve bilet bedeli mer'ij'etten düşer. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 5 Hareketini tehir ettirmek istiyenler: A Hareket saatinden 24 saatten evvel tehir isteğinde bulunanlann hareketleri frr gün tehir olunur. İKİA P O T İ NİOİBİA Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir isteğinde bulunanların yerleri satılabilirse hareketleri bir gün tehir olunur. UİLİUİD AG •İKİAİL Yerleri satılamazsa sigorta ve bilet bedeli meriyetten düşer. TİAİLİAİKİBİK UİLİE 6 Tayyarelerin hareket etmemesi ve teehhürü: UİCİB I TİAİN A Yolcu biletinde mukayyed hareket gününde idarece tayyare hareket ettirilmedaği takdirde arzu eden yolcularm bilet ücretleri tamamen B AR i MİA E iade olunur. • LI A R AİN B Hava bozukluğu gibi fevkalâde sebeblerden dolayı tayyarenin haÇ İ I İ G •İFİEİZ A reketinde vaki olacak teehhürlerden dolayı sevahatten vazgeçenlere sigor tası aynen ve yolcu ücreti cr 20 noksanile geri verilir. I • İAİLİEİVİBİKİİ M C Fena hava yüzünden veya herhangi bir sebeble kalktığı meydana R A B AİR K|A S A avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri yerlere tayyare ile sevki 10 A Y IİKİH S A A T imkânı görülmediği takdirde vermiş oldukları bilet ücretleri tamamen iade olunur. D (Gidiş Dönüs) biletinde mukayved dönüs tarihinde idarece tayyare hareket ettirilmediği takdirde yolcu müteakib ilk tayyare seferine ka dar hareketini tehir etmek istemezse tam gidiş bilet ücreti tenzil edilerek müLokman Hekim tebakisi yolcuya iade olunur. Dahiliye mfltehassısı 7 Meccanî seyahat: Pazardan başka pünlerde öğleder A\ni iki istasvon arasmda yolcu ta^arelerile altı ay zarfmda 5 seyhat ionra saat {2rk tan 6 ya) kadar îstan yapan bir yolcudan 6 ncı seyahati için bilet ücreti almmıyarak meccanî seyabulda Divanyolunda (104) numaral hat eder. hususî kabinesinde hastalanru kabul fr Yolcunun 6 ncı meccanî sevahatindeki 15 kilodan fazla esvası ücrete tâbidir. der. Salı. cumartesi günlerl sabab Saym volcularımıza ilân olunur. «1774» (3740) 9 Vı 12» saatîeri hakikî hkarava mah Acentalarımız: su t u r . Muayenehane ve ev telefon Ankarada Bankalar caddesinde P. T. T. binasmda. Kışlık 21044. tstanbulda Karaköy P. T. T. Şubesi binasında. P A R A L A R Alıs 624. Sterlrn 123.50 Dolar 110. Frank 110 Liret 80. Belcika Fr. 18.50 Drahmi 570. tsvicre Fr. 20. Leva 65. Florin 75. Kron Crk Şilin Avusturya 21. 28. Mark 20. Zloti 21. Peneo 12. Lev 52. Dinar 30. Kron tsvec 1047. AUın 250. Banknot Ç EKLEB Anlı$ «6.50 Londra 0.7867 \ewYork 17.8450 Paris 14.9560 Milâno 4.6636 Briiksel 87.23 Atina 3.4345 Cenevre 63.8467 Sofva 1.4310 Amsterd. 22.5950 Prae 4.1995 Vivana 13.9664 Madrid 1.9625 Berlin 4.1580 Varsova 3.99 Budapeste 107.1025 Bükres 34.4775 Belerad 2.7425 Yoknhama 24.095 Moskova 3.0957 Stokholm t S T t K R A ZLA Acılıs Türk borctı 1 Peşin 18.25 > I Vadeli 18.25 > n Vadeli 17.50 > m Peşin 17.425 95. Erganl İst. Borsası 29/6/937 Satıs 628. 127.50 114. 115. 84 23. 575. 23. 68. 84. 23. 31. 23. 25. 14. 52. 32. 1048. ^ İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 256. • KflTtnnıs 626.75 0.7850 17.6375 14.9580 4.6625 87.1958 3.4380 63.8214 1.4335 22.5863 4.1975 13.9610 1.9621 4.1564 3.9888 107.06 34.4635 2.7410 24.105 3.0945 R Kananıs 18.15 18.10 17.50 17.425 95. (21 kinunusanl 1911 tarihli mukavelenin 14 üncii maddesine göre) Aşağıdaki tarifeler 1 temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatbik edilecektir. 1 nci mevki 2 nci mevld (Nakliye vergisi ve köprüler resmi dahil) 1 2 kıt'a 5.50 Kr. 3.25 Kr. 3 7 ^ 7.50 5,50 Subav 1 7 » 5.50 3,25 Subav (karne) 1 7 » 4 25 Malul askeri malulleri 1 7 » 4,25 2 Asker (karne) 1 7 » 1,50 PASOLU: İlk, orta ve lise mekAvni arabada evden tebleri talebeleri. mektebe ve mektebden 4.25 2, eve kadar. PASOLU: Yüksek mekteb ve Avni arabada vapılan 4.25 Üniversite talebeleri tekmil sevahatler için Ücreti 1 temmuzdan itibaren 3.25 kuruşa indirüecek olan 1 ve 2 kıt'alara aid 2 nci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verileceği ve 1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler için de 7.75 kuruşluk biletlerin kesileceği saym halka ilân olunur. 1 15 temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler üzerinde vazılı bulunacaktır. îstanbul, 29 haziran 1937 DİREKTÖRLÜK Samsun Belediye Reisliginden: Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü açıktır. Ayda 300 liraya kadar üe • ret verilecektir. Kanunî şartlan haiz mühendislerin hizmet belgelerile bir likte Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3753) Zonguldak Valiliğinden: Bartın Safranbolu yolunun 0 + 000 18 4 000 kilometreleri arasmda yapılacak «42799» lira «07» kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi ka palı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. Eksiltmesi 12/7/937 pazartesi günü saat on beşte Zonguldakta Vilâvet Daimî Encümeninde vapılacaktır. Eksiltme şartnames; ve müteferri diğer evrak iki vüz on dört kuruş mukabılinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden abnacaktır. Muvakkat teminat üç bin iki yüz on liradır. Eksiltmive girmek istiv%enlerin Resmi Gazetanin 32P7 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmış müteah hidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarım vukarıda vazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olunur. (3731)' İstanbul Vakıflar Lira K. 714 83 Lira K. 53 63 Direktörlüğü İlânları GÜNÜN BULMACASI 1 1 1 1 1 •1 Havayolları Devlet İşletme tdaresinden: Topkapı haricinde Takyeci mahallesinde Orta so kakta eski ve yeni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 numaralarla murakkam Kavasınbağı namile maruf iki kıt'a tarla, bir bahçe ve iki bağı müştemil bostan gediğin • den münkalib bostanın 840 hisse itibarile 171 hissesi. 717 10 53 78 Lâlelide Mimarkemaleddin mahallesinde eski Curn hurivet veni Ordu caddesinde eski 99 yeni 95 ve Nr: taj 229 numaralı ve halen avda 7 lira ile kirada bu lunan havasız kârgir dükkâmn tamamı. 3654 00 274 50 Cağaloğlunda Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çatalçeşme sokaklarmda 12 No.lı 261 metre murabbaında bulunan müfrez bir kıt'a arsa. 3060 00 229 50 Cağaloğlunda Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çatalçeşme sokaklarmda 46 numaralı 255 metre murabbaında bulunan müfrez bir kıt'a arsa. Yukarıda yazılı mahlul emlâk satılmak üzere 15 gün müddetle arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi temmuzun beşinci pazartesi günü saat 15 te yapıla cağından isteklilerin Mahlulât kalemine müracaatleri. (3470) Etibba Odasından: 2395 numaralı kazanc vergisi kanununun bazı hükümlerini değiştiren 12 haziran 937 tarihinde Kamutayca kabul edilip 937 tarih ve 3639 sayılı Resmî Gazetede neşredilen 3258 numaralı kanunun 22 nci maddesi mucibince esasen nisbî vergiye tâbi olan mükellefler 2395 numaralı kanunun 47 nci madcLesi mucibince beyannameye tâbi olmavı tercih ettikleri takdirde 25 lira ruhsat tezkeresi vermekle mükellef tutulmuşlardır. Ruhsat tezkereleri harcı haziran ayı zarfında ödenmediği takdirde ceza ile tahsili kanun ahkâmmc'an olmakla beyannameyi tercih etmiş olan Oda azamızın bugünkü haziranın otuzuncu çarşamba gününden bilistifade harc larını bu yeni şekilde vermelerini kemali ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3816) • • • • • • • • 1 • • • • • • !• • Kars Nafıa Direktörlüğünden: 1 Iğdırda vapılacak Hükumet Konağmın bir kısım inşaatı 15000 lira bedeli keşifli kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 5/7/937 tarihinde pazar günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğünde toplanan Komisvonda vapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 1125 liradır. 4 Bu işe aid plân, keşif, münakasa şartnamesi, fennl şartname, tahlili fiat, silsilei fiat. baymdırİık işleri genel çartnamesi bir lira mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 5 Istekli olanlar teklif mektublarile beraber teminat mektub veva makbuzlan, Nafıa Vekâletinden almış olduklan yapı ehlivetnamesi, Ticaret Odası kayid hüviyet varakasını mühürlü bir zarfa koyarak yukarıda söylenilen saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri lâzımdır. Teklif mektublarmda bütün inşaat e\Takmın okunup kabul edildiği yazılması lâzımdır. (3483)" M. Çankaya Ç ASKERÜK İSLERİ Askerliğini bitirmiş kısa hizmetlilere 1 Bakırköy Askerlik şubesinden: 1076 sayılı kanuna tevfikan kısa hlz metli olarak askerliklerini yaparak terhts edilmiş bulunan şubede kayidll gayrnslâm tabib, baytar, eczacı, kimyager, diştabible rinln yedek subaylık muameleleri yapılmak üzere şubeye müracaat etmeleri ilân olu • nur. Kars Nafıa Direktörlü&ünden: 1 Gölede yapılacak Hükumet Konağmın bir kısım inşaatı 9500 lira keçif bedeli açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 5/7/937 de musadif pazartesi günü saat 15 ta Kars Nafıa Müdüılüğünde toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 712/50 liradır. 4 Bu işe aid plân, keşif tahlili, fiatı, vahidi fiat bordrosu. fennî şartname. baymdırİık işleri genel şartnamesi elli kuruş mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünde verilecektir. 5 isteklilerin teminatlannı mal sandığına yatırmış olarak Kars Nafıa Müdürlüğünden almış olduklan ehliyet vesikalan ve Ticaret Odası ka. yid. hüviyet varakalarile muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatleri ilân olunur. (3482) Şubeye davet Fatih Askerlik şubesi başkanlığmdan: Şubemizde kayidli 5 inci ve 6 ncı dere ceden harb veya askerî malul erlerden 20( liralık arazi alan ve almıyanların 15/7/93' perşembe günune kadar haftanm paz?rtesi, salı, çarşamba, perşembe gunlerl saat 9 dan 12 ye kadar şubemiz hesab memurluğuna müracaat etmeleri, etmiyenleıden arazi almamış olanların hakları saKit ola cağı ehemmiyetle ilân olunur. Ikramiyeler veriliyor Fatüı AsVerlik şubesi başkanlığından: 1 Şubem'jjde kayidli harb malulü su bay ve eratla shid yetimlerinin 937 yıl ikramiye havalesı Vekâleti celileden gelmi; olup tevziata 9. 7 S 7 cuma gününden ıti R baren başlanarak 9'u/937 gününe kadar devam edeceğinden ikamiyeye müstahak kimselerin Fatih ilçebay.ğmda mütesekki tevziat komisyonuna ya bh z a t veya noter . likten tasdikli vekâletname i£ kanuni ^e klllerinin müracaatleri. 2 ^ Tevziat günleri haftamn ^\x v e c u ma günleri olduğundan bu günlbd» s a a 14 ten 17 ye kadar İkramiye sahih e r j n j E ilçebaylığa müracaatleri. 3 İkramiye sahibleri resmi sened, , a aş cüzdanı, nüfua hiıviyet cüzdanlarile b. raber iki aded resimle haftanın cutnarter pazartesi, çarşamba, perşembe günlerinde saat 9 dan 12 ye kadar Fatih Askevlik şubesine müracaatleri İlân olunur. • ıls z• • • •• • • Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: Görülen rağbet üzerine halkımızın Adapayar ve Sapancada daha fazla kalabilmelerini temin için pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Adapazar ve Sapancadan avdetteki kalkış saatlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiş oldugunu sayın halka bildiririz. 1. nci tren 2. nci tren Adapazardan Kalkıs saat 17,00 17,50 Sapancadan » » 17.45 18,34 îzmitten Sapancadan Kalkış saat îzmit gezintı treni 18,47 19,30 Dr. Hafız Cemal DİKKAT: Saat 17,00 de kalkan tren yalnız 1. nci, 2. nci mevki arabalarla, saat 17,50 de kalkan tren 3. üncü mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkan tren de 1. nci, 2. nci. 3. üncü mevki arabalarla teşkil edilecektir. (3791)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle