16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 30 Haziran 1937 I Bıçağı ile traş sabunlarını ısrarla aramağı unutmayınız. Bunların yerine yabana sahipli ve yabancı isimli başka bıçak ve sabun verirlerse sakın ksbul etme. Sizi gerek Hat ve roalın yuksekliği hususunda memnun edecek öZ TURK ÇOCUĞUNUN malı olan BOZKURT BIÇAK VE SABUNLARINI arkadaşlarınıza da tavsıye etmekle öZ KARDEŞiNiZiN yardımına koşmuş olursunuz. Markalarımız hakkında bir şikâyetiniz veya bir ihtiyacımz olursa derhal bize yazınız. Size cevao verir ve bjçak nümünesi göoderilir. FEHMi ARDALl VE MEHMET BOZKURT. Marpuççular yanm şişeci han Istanbul. BOZKURT SAHiBi İMTİYAZ VE UMUM DEPOSU Tel. 22811 Somer Linyît Ocakları Kömürün duman ve gazini de yakar Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde teşhir edilen ve halkın pek büyiik alâkasını kazanan patentli SOMER LİNYİT ocaklannı gövmek yanma ve yakılmasını anlamak istiyenler Galata Rıhtunı Yolcu salonıı karşısında Çıracı sokağında Koçyan Linyit kömürü mahrukat deposuna buyursunlar. Patentli SOMER LİNYİT yemek ocakları kö mürü en az yakan, en ucuz, en portatif, en zarif, en sıhhî ve her keseye elverişli bir ocak harikasıdır. Başı ağrıdan Çatlıyacak gibî ••••••••• Kilo Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Kuru kavısı Kuru fasulye Pirinc Nohud Yeşil mercimek Azi Çoğu Azı Çoğu Azı Coçu Azı Co§u Azı Coğu 800 1500 600 1000 13000 17000 200 300 200 300 Kırmızı mercimek Kuru üzüm Barbunve Soğan Patates M. Garanti Azı Ço§u Azı Çoğu Azı Çoğu Azı Çoğu Azı Çoğu Lira Kr. 400 700 2200 3300 300 500 7000 10500 7000 13000 527 10 Kapalı zarfla vapılan eksiltmede isteklisi çıkmıyan Haydarpaşa Nümune ve Emrazı Sariye hastanelerinin vukanda cins ve miktarlan yazılı erzaklan yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisvonda 2/7/1937 cuma günü saat 15.30 da yapılacaktır. 2 İstekliler şartnameyi 247 kuruş mukabilinde Komisyondan alabi lirler ve nümuneleri görebilirler. 3 istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Ko misyona vermeleri. (3788) NEVROZİN En şiddeili baş ve diş ağrılarını dindirir NEVROZİN Bütün ağrı, sızı ve sancılan keser Bu sene Kaplıcaların Otel ve Lokantalarında büyük tekemmüller yapılmıştır. 1 hazirandan itibaren fiatlardaki ucuziuk bilhassa calibi dikkattir. Çinar Otelİ: Bir günlük pansiyon komple (Otel ve Yemek) bir kişi için (325) kır |ruştur. İki kişi için otel ve yemek (550) kuruştur. Büyük O t e l : Bir günlük pansiyon komple (Otel ve Yemek) bir kişi için (350) kuruştan başlıyarak kat ve odalarına göre yedi liraya kadardır. İki kişi için altı liradan dokuz liraya kadardır. Ü ZUMRUT YALOVA KAPLICALARI Aileler için ayrıca tenzilât yapılır. Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tabldotu: Büyük Lokantada 100 ve Park Lokantasında 70 kurutsur. Alâkart yemek fiatlarmda dahi tenzilât yaüilmıştır. Banyo fiatları Zonguldak geçen seneye nazaran çok ucuzlamıştır. (3233) Urbaylığından: SUMER BANK Bursa Merinos Fabrikası Müdiriyetinden: Fabrikamız yakında işletmiye açılacağından Merinos ve yanm kan yapağısı olupta satmak istiyenle rin hergün fabrika müdiriyetine müracaat etmeleri. NEVROZİN Nezle, grip ve romatizmaya karşı çok m ü e s s i rd i r Ankara Belediye Reisliğinden: Taşköprü asliye hukuk mahkemesin den: Taşköprünün Çetmi köyünden Veysı oğlu Ali tarafından açılan veraset davasının icra kılman muhakemesinde. davacınm murisi babası İbrahimin 928 senesinde ölümile veraseti karısı Nuriye ve evlâdları Hüseyin ve Ali ve Ferideye münhasır olduğu şehadetle sabit olmuş1 Belediye için aşağıda miktar ve cinsleri yazılı Arazöz, Vidanj, vesa da mezbure Nuriyenin mülkiyet vesaire almacaktır. 2 Bunlan vermek istiyen firmaların şartnameleri almak için Beledi ya intifa haklarından hangisinin tercih ye Yazı İşleri kalemine müracaat etmeleri ve bu şartnamelere muvafık ola ettiğini kendisinden sorulması icab etrak verecekleri son fiatları havi teklifleri 2 ağustos 937 tarihine kadar Bele mişse de îstanbulda olup ikametgâhı diye Reisliğine vermeleri ilân olunur. (3503) meçhul olduğundan ilânen teblığat yapılması lüzumuna mahkemece karar ve3 aded Süpürgeli Arazös rilmiş olduğundan ilân tarihinden iti Vidanj baren bir hafta içinde bir cevab vermeÇöp kamyonu diği surette mülkiyeti kabul etmiş addoHasta nakliye arabası lunacağı ilân olunur. (33660) Çenaze nakil arasabı Merdivenli, motopomlu araba Operatör Kamyon «çıplak şasili» Motopomp «kızaklı elde taşınır» Motopomp «tek dingil üzerinde iki tekerlekli» Ooğum ve kadın hastalıkları mOtehassısı Cağaloğlu. Nuruosmaniye caddes Türk Hava Kurumu No 22. Mavi yapı Yüz lira aylık ücretli fen memurluğu boştur. Aşağıdaki şartları haiz isteklilerin bir ay içinde vesikalarile müra "aatleri. 1 Askerliğini vapmış olmak. 2 Türk ve tam sıhhatli olmak. 3 Nafıa Fen mektebinden mezun bulunmak. 4 İyi ahlâkh olmak. 5 Memurluğa manii olmamak". (3736) Hususî ve münferid dans derslerî Beyoğlu Karlman karşısında eski <Polonya> Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat saatleri pazardan maada her gün (12 14) ten (17 21) e kadar. Profesör Panosyan TÜRK TİCARET BANKASI Merkezi: ANKARA HER NEVİ BANKA MUAMELATI RIZA UNVER Teleton 22683 BÜYÜK PİYANGOSU 3 iincü keşide 11 temmuz 937 dedir Büyük ikramiye: 4 5 . 0 0 0 liradır. Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır. D i k k a t: Bilet alan herkes 7 temmuz 937 günü akşamına kadar biletini değiştir miş bulunmahdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur. Kapalı zarf usulile arttırma ilânı Sıvas Orman Direktörlü&ünden: 1 Sıvas Vilâvetinin Kovulhisar kazası dahilinde Rumvavlası, Tutyalık raevkii maktaından 1937 senesi tahammüllü 4031 mikâb çam. Alembey Dununhca maktsından 673 M3 çam ve Dumanhca Kozan deresi Bedreş ormanmin tahammülü 433 metro mikâb çam ki cem'an (5137) metro mikâb sarı çan» beher metro mikâbı 460 kuruş bedeli muhammenle 19/6/1937 ta rihinden ^ibaren 20 gün müddetle arttırma ve eksiltme kanununun maddei mahsuslarıv^ göre ve kapalı zarf usulile arttırmıya cıkarılmıştır. ..2 Yevmi ihale 8/7/1937 tarihine musadif perşembe günü olup ayni günde saat 16 <ia Sıvasta Orman Direktörlüğü dairesinde müteşekkil Satış Komisyonunda inra kılmacaktır. 3 Muvakkaı teminat miktan 1772 lira 27 kuruştur. 4 îhalevi m«^ a kıb yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate, yüzde onbeşe iblağ pdilecektir. 5 Emvalin tutar bedeli 4 taksitte ödenecek, her taksit bedeli 3 ay olup müddeti 1 senedir. ç i n d e * • .? T ^üddeti } o^nmiven taksitler geçen günlerin yüzde 9 nizamî faızıle hırlıkte tediye olunac^ktır , 7 , T ~ . î s t ^ ! i l e r 2490 numaı,1, kanunun tarifatına muvafık olarak ihzar edeceklen teklif mektublarını i k ^ d m a d d e d e gösterilen saatten bir saat evyelıne kadar Sıvasta Arttırma K ^ ^ ^ R i v a s e t i n e b i r m a k b u z mukabilınde teshm etmehdirler. Posta ile tfnderilecek teklif mektublarının arttırma saatinden bir saat evveline kadaı , , e l m i ş o l m a s ı ı â z ı m d ı r . P o s t a d a v a k ,olacak gecıkmeler kabul edilmez. ..., , 8 B u . h u . ! u " a 1 a i d Şartnameler, Sıva. Ankara, îstanbul, Orman Müdürluklermde gorulebılır. 9 Kcşif, ilân ve sair masraflar alant olacaktxr. (3661) Istanbul 6 ncı icra memurluğundan: Dairemizin 937/1 No. lı dosyasile mah cuz olup bu kere paraya çe\nrilmesine karar verilen Sovyet E markalı ve 442491 No. lı bir salon ayaklı dikiş makinesi 30 haziran 937 tarihine musadif çarşamba günü saat 17 de Osmanbey, Samanyolu sokak, Borisyan apartıma nında asma katmda, ilk açık arttırma suretile satılacağından, istiyenler mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat etmeleri ilân olunur. Her ay faizleri ödenen: KUPONLU VADELİ MEVDUAT ŞUBELER Teleton ; 2316 Bahçe Mimarı t Mevlud Baysal Dördüncü Vakıf Han dördüncü kat, 18 numara. Telefon: 23426 Büyük şehir ve kasaba parklan; Anıt. meydan, çocuk parklan ve villâ bahçeleri için modern proje ve plânlar hazırlar; keşifnameleı tanzim eder. Projelerin arazide tatbikatını deruhde ve taahbüd eder. Büket, nişan sepeti ve çelenkler için vapılan siparişler sür'atle hazırlanır. Çıçek, sebze tohumlan; fide ve fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaççıklan: bahçe alât ve edevatı ve ehliyetli Bahçivanlar gönderir. Katalogu (50) turuştur. Alâkadarlara parasız gönderilir j | 1 w § f Ş i * « k ANKARA Adapazarı Bandırma Bartın Bolu Bozüyük Bursa Düzce Eskişehir Gemlik izmit Safranbolu Tekirdağ İSTANBUL Telefon: 22971 Türkiyenin her tarafmda muhabirleri vardır. TELGRAF ADRESİ : GENEL DÎREKTÖRLÜK: TÜRKBANK Şubeler: TİCARET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle