13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Haziran 1937 CUMHURİYET s c Son derece müessîr M I * kullanuu'L I Devlet Demiryolları İşleSme limom Müdürîuğunden Muhammen bedeli 14509 lira 20 kuruş olan 10.000 tabaka klamaço kâğıdı, 250,000 tabaka ikinci hamur beyaz kâğıd, 460,000 tabaka muhtelif renkte ıkinci hamur kâğıd, 200,000 tabaka duruk kâğıd, 15,000 tabaka gazete kâğıdı, 20,300 aded renkli karton 10/6/1937 persembe günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alı nacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1088 lira 19 kurusluk muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün 3297 numaralı nüshasmda ıntişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 (on dörde) kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid sartname ve mukavele projeleri parasız olarak Komis yondan dağıtılmaktadır. (2867) Muhammen bedeli «15620» lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bağ teli 16/ 6/1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek istivenlerin (1171,50) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan Resmî gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüs hasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif lerini avni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3034) j Tesirsiz taklit mayilerle sinekleri eğlendirmeyiniz <%> a e o FLİT, bütün haşarat öldürücö mayilerin fevkindedir: ^90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edilmemiştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükemmelen ifa eder. Insana zarar vermez, fakat haşaratı kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakikî ve yegâne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah kuşaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. |S( Yarıklara ve köşelere biraz FLİT TOZU serpiniz. Haşarat derhal telef olur' Uıaumt dapsıu: J. Krespln, Itlanbul. Cıialt. Vom>odı Hm r' daha cabuk BU KOLAY VE ÇABUK TEDBİR SAYESINDE eder CAZiBBiRGüZELLİKETE OLAN temin edebilir ve dostlarınız! tıayıette Fen Karadeniz Memuru Aranıyor 4 Ereğli Belediyesinden: Güzellik reçetesi Devlet Demiryolları ve Limanları lşletme Umum Müdürlü<uinden: 6/6/937 tarihinden 16/8/937 tarihine kadar Havdarpasa Adapazar ve îzmit Adapazar arasmda pazar günleri icin gezinti trenleri sefere konul • muştur. Havdarpaşadan saat «7,10» da ve Adapazardan saat «17.00» de hareket eden trenler valnız üçüncü mevki arabalardan keza Havdarpasadan saat «8,35» te Adapazardan da saat «15,38» de hareket eden trenler birinci, ikinci mevki arabalardan teskil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı istasvonlara varıs ve kalkış saatleri aşağıya dercedilmiştir. Muhterem halka ilân olunur. (3125) 1 inci tren tstasyonlar 2 nci tren Varıs Kalkı* Varış Kalkıs 8,35 Havdarpasa 7,10 Durmaz İzmit 10.02 10.08 11.48 11,58 Sapanca 11,01 11.06 12,35 Adapazar 11,44 Adapazar Sapanca İzmit Havdarpasa İzmit Sapanca Adapazar 16,12 19,40 9,24 10.00 15.38 16,18 BU TENi r 4 Belediyemizin açık olan 80 ilâ 100 lira ücretli fen memurluğtına istekli olanlarm müracaatleri ilân olunur. Taliblerin diplomasını hâmil ve şehir plânını tatbike muktedir bulun maları sarttır. Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müracaatta evrakı müsbitenin eklenmesi lâzımdır. (3100) İnhisarlar Umnm Miidi.rlnoründen I 500 aded boş üzüm küfesi 45 50 kiloluk ve karşılıklı iki kulplu pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık ll/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Muabvaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. III Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3010) j Durmaz 17.35 18.36 21,35 17.00 17.43 18,40 I Yavşan tuzlası dekovil hattı ve vagonetleri için şartnamesi mud bince (1500) lira muhammen bedelli (10) kalem yedek malzeme pazarlıkla satın almacaktır. II Pazarlık 4/VI/937 tarihine rashvan cuma günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. Pazarlığa girebilmek için talıblerin bü+ün maJzemenin mufassal resim lerini pazarlık gününden üç gün evvel Tuz Fen Subesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair vesika almalan lâzımdır. IV Isteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parasile birhkte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2839) 8,34 9,26 Bayan, doktorundan bir "Güzeliik reçetesi,, istetnişti. Doktor, oua şu kısa reçeteyi yazdı: Adapazar Sapanca İzmit NAZARI DİKKATE: 18,27 19,26 17,50 18,37 KREM VENüS!... Erkekler, yağlı, çirkin bir burundan, parhyan bir cildden ve açık mesamelerden sızan yağlı maddelerden çekinirler. Bu yağlı maddeler, pudranıza karışarak küçük ve sert taneler teşkil ile mesameleri tahriş edip ve daha fazla açılmalarına sebeb olur. Bunun icin hemen yeni ve su geçmez Tokalon pudrasmı kullanınız. Bu pudradan kullanınız. Bu pudradan parmak uçlarınıza biraz ahnız, ve bir su bardağına batırınız. Göreceksiniz ki pudra ve parmak uçlarınız ıslanmamıştır. Bu yeni Tokalon pudrasının terkibinde krem köpüğü vardır. Yağmurlu havalarda, deniz banyola rında veya sıcak bir salonda dans ederek terlediğinizde kat'iyyen sabit kalır. Şayanı hayret yeni renkleri, tene cazip bir güzellik verir. Erkekler, böyle yeni tenleri çılgınca severler. Cilde o derece nüfuz eder ki, görenler pudra kullandığınızın farkına bile varmazlar. Bu yeni pudranın yeni renkleri büyük malî fedakârhklara mal olduğu halde pudranın fiyatı artırılmamıştır. Keşan aslıye hukuk mahkemesinden: Keşanm Mercan köyünden Hüseyin kızı Cevriyenin kocası Keşanın Yeni cami mahallesinden Receb oğlu İsmail hakkında ikame eylediği ihtar davası üzerine yazılan davetıyeye verilen meş1 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesile 140 müstahde ruhatta müddeaaleyhin ıkametgâhı meçminin haziran 937 iptidasmdan mavıs 938 sonuna kadar bir senelik sabah, hul gösterılmesmdennaşi müddeinin öğle ve akşam vemekleri kapalı z,arf usulile eksiltmive konulmustur. talebile teblıgatı kanuniyenin ilânen ic2 5 haziran 937 tarihine. raslıyan cumartesi günü saat 11 de ihalesi rasına karar verilmiş olduğundan müdyapılacaktır. deaaleyhin 25/6/937 cuma günü. saat 3 Talebenin beheri icin 50 ve müstahdeminin beheri için 30 kuruş 14 te bizzat mahkemeye gelmesi veya günlük iasp bedeli tahmin edilmistir. 4 Muvakkat teminat tutarı olan 6666 liralık banka mektubu veya tarafından bamusaddak bir vekıl gön vezne rrakbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarmın ihaleden bir saat evve dermesi ve aksi takdırde hakkında muline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha ameleı gıyabiyenin icra kılmacağı ve yeniden tanzim kılınan davetıye vara zır bulunmalan. 5 Fazla izahat ve parasız şartnamesini 'almak istiyenlerin Yüksek kasınm mahkeme divanhanesine talik Enstitü Daıve Müdürlü&üne müracaatlpri ilân olunur. «1280» (2896) edıldıği ilân olunur. (33110) Haydarpaşadan saat «8,35» ve Adapazarından saat «15,30» da hareket eden 1056 ve 1057 numaralı birinci, ikinci mevki arabaları hâmil trenimiz gidiş ve dÖnüşte lzmitte tevakkuf etmez. (3125) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: I Muhammen değeri Lira K. 148 40 Boğaziçinde Bovacıköyünde tkinci sokagında eski 2 yeni 4 6 numaralı ahsab 3 oda harab hanenin tamamı. 408 00 ©rtakövde Pişmişoğlu sokağında eski 40 yeni 70 numaralı ahsab 3 oda ve bahçeli hanenin tamamı. 171 38 Hüsevinağa mahallesinin Çavlak sokağında eski 96 yeni 94 numaralı arsanm 172 metro 50 santim arsanın tamamı. Yukarıda yazılı gavrimenkullerin mülkivetleri pesin para ile 3/6/937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmıva cıkarılmıstır. İhalesi 17/ 6/937 perşembf eünü Komisyonda vapılacaktır. vüzde vedi buçuk pey paralarile Bevoğlu Vakıflar Müdürlüğünde MahlulâtAalemine gelmeleri. (3148) Türk Hava Kurumu Harbiye caddesi Sıpahi Ocağı karşısında GESAR apartımanının birinci katı kiralıktır. On iki odası, kalorifer, sıcak ve soğuk su tesisatı, asrî konfor, banyo, telefon ve hususî büyük bahçesi vardır. Ta lıblerin Galata Tünel caddesi 48 numarada Mihran Gesaroğulları Ticarethanesine müracaatleri. Telefon: 40308 BAHÇELİ APARTIMAN KiRALIK BÜYÜK PİYANGOSU 2 nci keşide 11 Haziran 937 dedir SAÇ BOYALARI JUANTİN KANZUK Deposu: A. EMiRZE istanbul, Sultanhamam, Dikranyan Han. Sıhhat Ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Büyük ikramiye: 4 0 . 0 0 0 Kradır... Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır... Ayrıca: (3 000) hradan başlıyarak (20) liraya kadar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plândan istifade eımek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz.» Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdüriyetinden: Açık Eksiltme İlânı Tosya Belediyesinden: 1 Eksiltmiye konulan iş, Tosya kasabasmda yeniden yapılmakta olan yirmi vataklı hastanenin keşif ve proiesindeki ikinci kısmınm inşaatına aiddir. Bu kısmın kesif bedeli «9508» lira «85» kuruştur. 2 Bu işe aid sartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavelename, C Nafıa isleri genel şartnamesi, D Fennî sartname, E Hususî sartname, F Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, G Proie. îstekliler bu evrakı Tosva Beledivesinde görebilirler. 3 Eksiltme 29 mayıs 1937 den 17 haziran 1937 tarihinöe persembe günü saat 14 te Tosya Beledive Dairesinde Beledive Encümeninde açık ek siltme usulile yaoılacaktır. 4 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin 713 lira 17 kuruş muvakkat teminat vermesi ve müteahhidin bu işi yapabilecegine dair Nafıa Ve kâleiinden alınmıs ehlivet vesikası ibraz etmesi lâzımdır. İsteklilerin mezkur günde Belediye Encümeninde hazır bulunmalan ilân olunur. (3146) Kumral ve siyah olarak iki cinsi vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz; tabıî renk veren tanmmış yegâne sıhhî saç boyalandır. İNGİLÎZ KANZUK ECZANESÎ BEYOĞLU İSTANBUL 1 Eksiltmiye konulan iş: Toprak altında kömür deposu ve memurin apartımanı etrafına beton yolları. Bina ve tesisatmm tahminî keşif bedeli 15554 liradır. 2 Bu işe aid sartname ve evrak şunlardır: A Lksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi C Fennî ve hususî sartname. D Keşif cetveli. E 2 aded plân. İstekliler bu sartname ve evrakı 0,78 lira mukabilinde Merkez Hıfzıs sıhha Müessesesi Muhasebesinden ve İstanbul Limanı S. S. Merkezi Levazım Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 5/6/937 tarihinde cumartesi günü saat 11 de Müessesede yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1166 lira 55 kuruş muvak kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır: 6 Eksiltmive en az bir parcada 15,000 liralık bina insaatı yapmış olduğuna dsir Nafıa Müdürlüklerinden vesika almış olanlar ve Ticaret Odasına kayidli bulunanlar girebilirler. 7 Teklif mektubları vukanda ücüncü maddede yazılı saatten bir saat evvelirte kadar daireve getirilerek Eksiltme Komisvonu Reisliğine mak buz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «1226» (2729) Münakasa İlânı Zayi İstanbul Kambiyo Borsasın dan aldığım 905 127 numaralı 19/1/937 ve 6/3/1937 tarihli iki kıta para ihrac vesikasını kaybettim. Yenisini alaca ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Kasım oğlu Şükrü Uyuşturucu Maddeler İnhisarmdan: Nümunesi veçhile İdaremizin bir senelik ihtiyacma tekabül eden mik • tarda içi tenekeli tahta ihrac sandığı imali açık eksiltmiye konulmustur. Eksiltme haziranın yedinci pazartesi günü saat on beşte İdaremizin Liman hanındaki Kontrol Şubesinde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek ve fazla tafsilât almak için hergün öğle den evvel Kontrol şubemize müracaat edebilirler. (3154) Bursa Urayından: 937 malî yılı icin tasdık edilen Urayımiz bütçesinde 250 lira aylık ücretli Başmühendislik yeri açıktır. Mühendis mektebinden diplomah ve vaşı 55 ten yukan olmamak üzere mesleğinde tecrübeli isteklilerin Başkanlığa müracaatleri ilân olunur. (3098) Hatıib ve ttaşmunarrtn: Yunu» Nadt ümum) nefrtyati idare eden fazt Uudüru: Hihmet Münit Cumfıunyet matbaası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle