18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 Haziran 1937 ÜNÜ GUNUN BULMACASI İst. Borsası 2/6/937 P A RA L AR Alış 621. Sterlm 123. Dolar 110. Frank 120. 1 Liret 80. Belcika Fr. 1 22. Drahtni 565. tsvicre Fr. 20. Leva 63. Florin 70. Kron Cek 21. Silin Avusturva 25. Mark 20. Zloti 21. Peneo 12. Lev 51. Dinar 30. Kron tsvec 1048. Alfan 254. Banknot 1 2 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 rTUZLAiÇMELERil İ B B H H 13 H A Z İ R A N D A A Ç I L I Y O R ^ ^ ^ J Satış 3 627. 126. i 113. 5 125. 6 84. 22. 1 575. 8 23. \> 66. 75. 23. 28. Soldan sağa: 1 Eşeğin bir başka ismi. 2 Lsmi müt23. hiş. 3 Hakikat olarak, fransızca tadım». 24. Bazan en üstad doktorların bile sebeb ve men4 Yemek, sarhoşun feryadı, gıdalarımız14. şeini bulamadıkları bir hastalığın, diş iltıhabından 51. ' dan biri. 5 Iran dilınde <tiyb, nota. 6 ileri geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 32. 1 Bir şeyi bulmaya çalışmak, bir çeşid pasta. 7 Bir memleketin parası, irad getir1050. mek içm yapılan bina. 8 Ziya, hakka ria255. yet eden. 9 Büyukçe, temizlik işlerine yanyan bir toprak. 10 İsim, bir sual ke< ÇEK L E R limesi. Acıh$ Kapanıs Yukarıdan aşağıya: 625.50 626. 1 Lonrda 1 Küçuk şehirli. 2 Ayni ismi taşıyan 0.7877 0.7865 1 iki kişi, 18 yaşına erişmiş. 3 Eskiden ya| NewYork 1 17.685 17.67 zı kurutmaya yarıyan kum, iyilık. 4 DiParis 14.9720 14.96 I nî merasim, garaz. 5 Büyuk beygir. 6 Milâno Bir kıt'a. dağdü denizde hayvan vurma. 4.6758 4.6720 BrUksel 7 Bir toprak kab, bir renk. 8 Kısa za87.37 87.30 Atina man, kısmet. 9 Omuza örtulen şey. 10 3.4475 3.45 Cenevre Uyuma ve istirahat yeri, boş lâkırdı. 63.9488 63.8975 Sofva Evvelki bulmacamn halledümiş şekli 1.4320 1.4330 Amsterd. 22.6150 22.5975 ! 1 7 H Prae '2 g 4 10 4.2062 4.2025 Vivana 1 ÂİMİAİTİA C İ H B A 13.7490 13.7380 Madrid 2 E S A İ T İ İ İ R • İSİA L 1.9644 1.9660 Berlin 4.1534 4.1566 Varsova 3 K i L 1İMİB P l ı l L l ı 1 Umum Müdürlük Fen Hevetleri için aşağıda cins ve adedleri yazılı 3.9775 3.9810 Budapeste 152 aded ve 3172 lira muhammen bedelli alet ve levazımı fenniye açık ek 4 E R R İ KİAİN 107.5940 108.5075 Biikres siltme ile alınacaktır. 34.5225 34.505 Belerad b RİB RİİİC AİCİI 2 Eksiltme 21/6/937 pazartesi günü saat üçte Ankarada Umum Mü 2.7464 2.7443 Yokoham? 6 İİLİAİH NİEİK dürluk Zat îşleri ve Levazım Müdürlüğünde toplanan Komisyonda yapıla24.06 24.04 Moskova caktır. 3.10 3.0982 ÇİA KİA LİB V • IN Stokholm 3 Şartnamesi Umum Müdürlük Zat îşleri ve Levazım Müdürlüğün 8 R YİA T AİN •İB A tSTİKR AZL A den ve Istanbulda Grup Tapu Sicil Müdürlüğünden alınabilir. 9 ıKİA Z H İ T AİB E Açıhs Kananıs İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belge 18.85 Tiirk borcu I Peşin 18.85 10 ler ve muhammen bedelin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzu Z A M AİZİA N •İB 19.20 » IVadeli 19. veya banka kefalet mektublarile birlikte müracaat evlemeleri ilân olunur. 1 18.80 » » HVadeli 18.85 (3153) «1417. Ergani 95 95. «Beş bin küsur liraya göre» | T A H V İLAT A d e d Aded Liradan Lira 4 600 Sanğı Takeometresi «1» Açılış Kacamş İki sene için Maçka veya Ayas20 Prizma 4 Anadolu I Peşin 40 40. paşa cihetlerinde denize vâsi manBalastro 5 13 » I Vadeli 39.95 39,95 zarah 4 veya 5 odalı boş bir aparTriliny 2 20 » II Pesin 40 40. tıman kiralamak istiyor. Taliblerin 35 G. Koradi Plânimetre 3 » II Vadeli 39.95 39,95 43898 No. va telefon etmeleri. Koordinatoğraf 1 100 » Mümessil Şeffaf minkale gradlı 12 5 44.25 » » Vadeli 44.25 Verniyeli minkale » 2 50 Celik şerit 7 20 Jalon Avrupa 2,10 20 ve FREMQİYE yakalanmamak için » sehpası 20 1 Göztepede istasyon ve tramvaya pek Mika gönye 60 lık 12 1 en iyi ilâç ancak yakın bir mevkide emsalsiz bir çiçek ve » » 45 » 1 12 meyva bahçesile yeni yetiştirilmiş bir Mubayaası malî kayıdlar dolayısile imkân dahilinde bulunmadığı tak bağı. elektrık, su, havagazi tesisatını, 8 dirde «Otto Fönel» (Jtia, 2 salon, bir yemek salonu, zarif bir Oiş tabibi Verilecek takaometrelerin kendi miraları beher takeometre için ikişer ftamamı, mutfak, kiler ve sair müştetane. fhilâtı havi mükemmel bir köşk satılıkParis Darülfünunundan mezun tır. İstiyenlerin Göztepede Tepegöz so. Cağaloğlundan îstanbul Belediyesi kak, 17 numaraya müracaatleri. karşısına nakletmiştir. 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Nestle and Anglo Süis Kon densed Milk Ko. Limited) şirketi bu kere müracaatle Şirketin Türkiye umumî vekili bulunan Francis Rais'e zamimeten Eustrate Konstantinides ve Nisim Farhi'yi vekil nasb ve tayin etmiştir. • • • • • •• •• • • • • • • • Sıhhat ve Güzellik Sağlam ve güzel Dişlerle Sağlam ve güzel dişlerde • RADYOLİN ile temin edilir. TÜRKİYE YA6 VE M A M U L A T I SANAYÎİ ÜMİTED 5İRKETİ • Dişlerinize çolc dikkat ediniz. Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima RADYOLİN kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. ş Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: Aşağıda yazılı emtıayı imal eder ve satar: Yemek yağları Rafine zeytin yağı Susam yağı Pamuk yağı ve diğer salata yağları Tuvalet sabunları TURAN banyo sabunu ROZMARİ FATMA Gliserin ve ilâçh sabunları • • ş •Is t 7 • olz • Sade yağları KOKOZİX TURYAĞ MARGARİN Tıraş sabunları Tıraş kremi Tıraş sabunu Tıraş tozu • Ecnebi Bir FAMİLYA Bezir yağları Ingiliz kaynamış açık İngiliz kaynamış koyu Tiirk çift kaynamış Diş macunu PERLODENT Tuvalet esansları Krem BARONİA Turyağı şampuanı Tuvalet yağı Saç fiksatifi Satılık Köşk Belsoğukluğu PROTEJİNDİR MEHMED RiFAT Çamaşır sabunları Zeytin yağdan yapılmış, MARSİLYA, DEVE, HALEY, ARAB ve diğer cinsler TURSİL çamaşır tozu Temizleme tozu E CE Merkezi idaresi: istanbul, Sirkeci Nur Han No. 314 İktısad Vekâleti İç Ticaret Ümum Müdürlüğünden: Fabrikası: T U R A N I I Kadıköy Vakıflar Direktörlügfü İlânlan Kıymeti L. K. 851 87 Teminatı L. K. 64 00 Kevfiyet kanunî hükümlere uvgun görülmüş olmakla ilân olunur. Dr. Suphi Şenses |idrar yolları hastalıkları mîitehassısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel: 43924 İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D. No. 1226 1440 1446 2225 Semti ve mahallesi Boğaziçi Yeniköy Edirnekapı Hacımuhiddin Bebek Yenimahalle Aksaray Kemalpaşa Sokağı Köybaşı ve Kiremitçi E : Kürkçü Y : Abacıaralığı Y : Bebekbağı E : Hanarkası Y : Fethibey caddesi E : Karakol Y : Mekteb Kılcı İncirliarazisi mevkii E : Hacıkaymak Y : Menteş Çiftecevizler cad. Pazarbaşı caddesi E : Fırın Y : Tırmık Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre muhammen K 750 Açık artnrma Kadıkövünde Osmanağa mahallesinde eski Bekçi veni Kâğıdçı sokağmda eski 19 yeni 17 sayılı evin tamamı. Yukarıda mevki ve cmsi yazılı vakıf evin arttırması on gün uzatılmıştır İhalesi 10/6/93.7 perşembe günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Mudürlüğune müracaatleri. (3143) Kıymeti L. K. 220 52 Teminatı L. K. 16 54 Y: 2262 Ahşab hanenin Vl nis. PARiSE SEYAHAT 1 inci seyahat 18 haziranda L O Y D E K S P R E S vapurile ve Brendizi Roma Milân tarikile 1 inci mevki 225 lira 2 nci mevki 175 lira 3 üncü spesial ikinci şimendifer 135 lira Bu fiatlarda pasaport, vizeler ve gidip gelmek bileti dahildir. E: 13 22 metro arsa Y: 11 E: 12Y: 14 Ahşab hanenin 2/7 his. 110 » Üsküdarda Yenimahallede Miroğlu sokağında eski 96 yeni 114 sayılı evin tamamı. Üsküdarda Arakiyeci H. Mehmed mahallesinde Ala6 35 84 G3 caminare sokağmda eski yeni 2 sayılı arsanm tamamı. Yukarıda mevki ve cinsleri vazılı vakıf verler pazarlıkla satılacağından istekliJenn bir av içinde Kadıköv Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (3144) 150 » E: 1 3 Y: 11/13/2 E: 7 E:ve Y: 1 E: 345 harita: 298 E: 16 Y: 47 E: 90/9 Y: 56 E: 1281301 Y : 1717/117/319 Alhnda dükkân ve fırm 1740 Kapaİ! olan hanenin 102/320 his. zarf 104,50 metro arsanın Vl his. Ahşab hanenin Yl his. 689 metro müfrez arsa 113 metro arsa 547 metro arsa Altında dükkânı olan apartıman 100 Açık arttırma Sıhbat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 2752 3121 4532 5152 5782 6472 Yeşilköy Umraniye Büyükdere Bakırköy Kartaltepe Kuzguncuk Beyoğlu Feriköy kısım iki Boğaziçi Yenimahalle N A K | | Seyahat Acentalığı Galata Rıhtım cad. Tel. 43126. 220 150 120 » » » İstanbul Emrazı Akliye ve Asabîye Hastanesi Poliklinik Gün ve Saatleri G ü n 1e r Pazartesi HASTALIKLAR Sinir. Akıl Hastalıkları Dahilî Cerrahî » Diş » Sinir. Akıl Hastalıkları Fizikoterapi Dahilî Cerrahî Kulak, Boğaz. Burun Göz Diş Sinir. Akıl Hastalıkları Dahilî Cerrahî Göz Rontgen muayenesi Diş » Sinir, Akıl Hastalıkları Fizikoterapi Dahilî Cerrahî » Diş » Sinir. Akıl Hastalıkları Dahilî » Cerrahî » Kulak, Boğaz. Burun » Sinir, Akıl Hastalıkları Fizikoterapi Dahilî Cerrahî Kulak, Boğaz. Burun Göz Diş » SALACAK KIZ KULESi PLAJI ve KAZiNOSU Pazar günü açılıyor Saat 16 dan 24 e kadar caz 1100 Kapah zarf 2800 » Salı 11 14 8052 Kurtuluş E: ve Y: 14 Ahşab hanenin 4/7 his. 1300 » Çarşamba Emin Fidan Beşiktaş Erip apartıman Fennf sünnetçi Yukanda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 14/6/937 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münha sıran gayrimübadil bonosiledir. 11 14 Tel. kabine 44395 ev Tayyare Vapur Tren tutmalan, baş dönmeleri, ağlamalar, sıkıntı hisleri, nefes daralmalan ve bayılmalar KARDOL ile geçer. Muhammen Dönüm Muhammen H u du du Kilo bedeli Yarım Burgaz yolunda şarkan 35000 120 175 lira Menekşe çiftliği tarlası, garben Kördere, şimalen çiftlik bahçesi cenuben Halkalı hududu ile mahdud. » » İstanbul yolunda şarkan Halkalı 13000 45 65 » volu, cenuben İstanbul yolu ile mahdud. » » Şarkan yol, garben Kördere. şima5000 40 25 » len Menekşe çiftliği tarlası, cenu ben Menekşe çiftliçi çayırile mahdud. Hazinei Maliyeye aid olup yukarıda hudud ve evsafıle miktarı ve muhammen kilosile muhammen bedeli yazılı ve Menekşe çiftliği cavırı denmekle maruf cavırların otları 29/5/937 tarihinden itibaren ve arttırma eksiltme kanunu hükümleri dairesinde on beş gün müddetle açık arttırmıva konulmuştur. Bedeli ihale peşinen istifa edilm'k üzere taliblerin 12/6/937 tarihine musadif cumartesi günü saat (10) da muhammen bedelinin yüzde yedi bucuk depozitosile Bakırköy Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatleri ilân olunur. (3151) Mevkii Nev'i Halkalı ve İkitel Menekşe çiftliği li köyleri hudud çayırları. ları ittisalinde Bakırköy Malmüdürlüğünden: Perşembe 11 14 Cuma 11 14 Cumartesi 11 13
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle