20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 Haziran 1937 { Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Tarihî tefrika : 138 Yazan : M. Turhan Tan ıTercüme ve iktibas edilemer) Halicde yapılacak Yeni sene buğday Iş kanunu mer'iyet mahsulü çok iyi mevkiine girerken tahtelbahirler Birçok müesseselerin doğru malumat vermedikleri anlaşıldı 15 haziran salı günü meriyete girecek olan yeni iş kanunu icin bütün hazırlık lar ikmal edilmiştir. Sanayi muhitinde 1 kanununun meriyet mevkiine girebil 5 mesi için bir takım nizamname ve tali matnamelerin çıkması zarurî göriilmekte ise de iş dairesince böyle bir vaziyet varid görülmemektedir. Çünkü iş kanunu hükümleri muhtelif devrelere ayrılarak tatbik mevkiine gireceği için bu muhtelif hükümler tatbik mevkiine girdikçe de icab eden talimatname ve nizamnameler de peyderpey çıkarılacaktır. Bu meyanda 15 hazirandan itibaren 3 sene içinde tatbik edilecek olan 48 saatlik iş haftası için bir ve işçi sıhhati için de diğer bir nizamname projesi hazırlanrmştır. Iş dairesi üçüncü mıntaka âmirliği kanunun tatbikatına hazırlık olmak üzere bundan evvel beş kişiden yukarı işçi çalıştıran müesseselere iş beyannamesi tevdi etmişti. Kanun dokuz işçiden yukarı işçi çalıştıran müesseselere şamil olmakla beraber bu tedbir hakikî vaziyetin ortaya çıkması için lüzumlu görülmüştü. Fakat bu şekilde de birçok müesseseler hakikî malumatı vermediklerinden şimdi bir kişiden fazla işçi çalıştıran bilcümle iş yerlerine beyanname tevzii için hazırlanıl mıştır. Bu suretle hiçbir iş yerinih iş kanunu hükümlerinden kaçmasına imkân kalmıyacaktır. Japonyada kabine aponyada, Sovyetlere karşı büyük bir harb için hazırlık olarak bütün memleketin sanayiini, iktısadî membalarını ve istihsal vasıtalarını bir elden idare maksadile ordu tarafın dan tesis edilen politika yeni bir safhaya girmiş bulunuyor. Şimdiye kadar bu işin başmda, yalnız ordu bulunuyordu. Daha ziyade sermayedarlarla sanayi pat ronlarma dayanan siyasî partiler şimdiye kadar kendilerinin alışmış bulunduklan usullere uygun olmıyan bu politikayı pek benimsememişlerdi. Süleymanın bir cinayeti daha! Valide kızağı bir Alman Buğday rekoltesi âdeta bir rökor olacak müessesesine kiraya Mel'un Hadım Ibrahim Bursaya giderek Şehzade Yeni senenin buğday rekoltesi hakkınverildi daki kat'î vaziyet anlaşılmıştır. FevkalâMustafanın yetim oğlunu boğuvermişti Halicdeki deniz fabrika ve havuzla de bir âfet olmadığı takdirde bu seneki «Yniçerilerin o tarafı iltizam edecek leri şüphesizdi ve bundan büyük facialar doğabilirdi. Halbuki şu babasız çocuğu muhafaza etmek için hiçbir sebeb yoktu. Fakat hayatta kalmasma göz yumulacak olursa bir fırkanm başına geçerek baba smm intikamını almıya kalkışması muhtemeldi. «Hurremin bu biçimde yaptığı telkin Czerine Süleyman, torununun katline rıza gösterdi, paşalanndan Ibrahimi bedbaht yetimi öldürmek üzere Bursaya gönderdi. Paşa, oraya varır varmaz birinci iş olmak üzere maksadmı saklama ğa çalıştı, çocuğun anasından hain va zifesini gizledi. Çünkü tahminine göre o çocuğu anasının gözü önünde öldür mek pek vahşice bir hareket olacaktı. Halkm böyle bir zulme karşı silâhlana rak isyan etmesinden de korkuyordu. Onun için bir tilki gibi davrandı, zekâsını anayı aldatmıya sarfetti. Süleyman tarafmdan kendisine ve çocuğuna hizmet için gönderildiğini ve Hünkânn bu suretle liîtufkâr bir cemile göstermek istediğini söyledi. Sultan onun iddiasma bakılırsa oğlunu öldürtmekle hata ettiğini anlamıştı, iş işten geçtikten sonra pişman olmuştu. Oğluna karşı yaptığı zulmü, torununa karşı göstereceği şefkatle unut turmak istiyordu. «Ibrahim, buna benzer daha birçok lâkırdılarla saf kadını kendine inandırdı. Rüstemin iş başından atılmış olması da kadmın bu gibi sözlere inanmasını ko laylaştırdı. Paşa, takındığı riyakârlığı tamamlamak için kadına birçok da he diyeler verdi. Bu hal birkaç gün böyle sürdü. Sonra şehirden çıkarak biraz hava almak lâkırdılan başladı. «Ibrahim, akağalarındandı, hadımdı. Bu sebeble kadını Bursanın dışında kendisile gezintiye çıkmak için kandırmakta güçlük çekmedi. O, arabasında bulunacak, pa şa da çocukla beraber at üzerinden refakat edecekti. Bu işte şüphe uyandıracak birşey görünmüyordu. Bundan dolayı kadın razı oldu. Kendisi için bir araba hazırlandı. Fakat arabanın dingili o suretle yapılmıştı ki biraz şiddetlice sarsılacak olursa kırılacaktı. «Bu hazırlıktan sonra kadm, uğursuz bir dakikada şehir haricindeki gezintiye çıktı. Çocukla Ibrahim, tatlı tath konu şarak biraz önden gidiyorlardı. Anne, arkadan onlara yetişmek için mümkün olduğu kadar acele ediyordu. Fakat araba, evvelce intihab olunan bozuk yere geldiği zaman tekerlek bir kayaya hızla çarptı ve dingil kınldı. Kadm bunu uğursuz bir alâmet gibi saydı ve hemen ara tayı terkederek yanında birkaç hizmetçi kız olduğu halde oğlunun arkasından yayan koşmıya başladı. «Heyhat! Geç kalmıştı. Çünkü İbranim, kararlaştırdığı cinayeti işlemek üzele seçmiş olduğu bir köy evine ulaşmış ve vakit geçirmeden yetim çocuğa dedesinin korkunç fermanını göstermiş bulunuyordu. Ölüme mahkum yetim, ruhun<k yer tutan irsî itikadlar icabı olarak, bu emri dedesinden değil Allahtan sadır olmuş gibi telâkki ettiğini söylemekten başka bir şey yapmadı, boynunu kemende uzattı. «îşte masum ve yiireği ümiderle dolu çocuk böyle öldü. Hadım îbrahim bu iğrenç işi yaptıktan sonra oradan aynldı, hızla uzaklaştı. Anne, bir tuzağa düşü rülmüş olmak şüphesile içi yana yana cinayetin işlendiği yere gelince kapıyı kapalı buldu, talâşla çaldı ve bu kapı içeride bulunanlar tarafından münasib gö rüldüğü vakit açıldı. «Olü, hemen eşiğin önünde upuzun yatıyordu. Kadm, delirecek gibi oldu. Fakat elinden ne gelirdi?.. İster istemez Bursaya dönecekti. O da bunu yaptı, vaveylâlar içinde evine geldi. Saçlarım yoluyor, elbisesini parçalıyor, bütün şehri yanık feryadlarile ayağa kaldırıyordu. «Bursalılar erkek ve kadın, çoluk ve çocuk onun yanına koşmuşlardı ve cinayetin ona verdıği büyük ıstıraba iştirak ederek ağlaşıyorlardı. Içlerinden bir ço ğu, «şu Hadım nerede, şu Hadım nerede?» diye haykınp katil veziri anyor lardı. Niyetleri onu parçalamaktı. Fa kat herif, başına gelecek işi tahmin ettiği için çoktan savuşmuştu!» Sultan Süleyman, gene Hurremin telkinile bu cinayetin de vebalini yüklenir ken ordu, Nahcivan, Erivan, Karabağ ülkelerini dolaşıyor, zaferler avlayıp şe refler devşiriyordu. Hünkânn arasıra yaptırttığı geçid merasimi asırlardan a sırlara, nesillerden nesillere devrolunacak birer haşmet hatırası halinde yüreklerde yer alıyordu. Sokullu Mehmed Paşa bütün bu alaylarda birinci numarayı alıyor ve yannın en kudretli adamı olaca ğını herkese teslim ettiriyordu. O, hiç bir seferde eşi görülmiyen bir şekilde koca bir fırka teçhiz etmiş ve vücude getirdiği yenilikle büyük takdirler kazanmıştı. Kumanda ettiği askerin hepsi kaplan postlu, kurd taclı, çekirdek mahmızlı, tekne kalkanlı, gök demire sanlı olup ak ve kızıl bayrak taşıyorlardı. Bununla beraber harb, müsbet bir netice vermedi. Daha evvel yapılan ve bundan sonra yapılacak olan şark seferleri gibi yorucu, yıpratıcı bir tenezzüh mahiyetinde kaldı. Hıttalar dolaşılıyor, ülkeler aşılıyor, kaleler yıkıhyor, fakat sabit bir hakimiyet kurulamıyordu. îki taraf da bu beyhude boğuşmanın manasızlığını nihayet anlamışlardı, ba rışma temayülleri göstermeğe başlamış lardı. Hünkâr ise yiğit görünmek, genc görünmek, sefer zahmetlerine dayanır görünmek kaygusile ve o meyanda sal tanatına rakib gördüğü oğlunu öldürmek emelile giriştiği yolculuğun uzayıp git mesinden sinirlendiği gibi Hurreme işti yakı da tahammül edemiyeceği derecelere geldiğinden Istanbula dönmek arzusuna bütün kalbile kapılmış bulunuyordu. Bu sebeble Amasyada bir sulh mukavelesi yapılıp imzalandı ve İstanbula dönüldü. Hünkâr, 28 ağustos 1553 te payıtahtını terketmiş ve ancak 1 ağustos 1555 te Sarayburnuna ayak basmış ol duğuna göre tam iki yıl Hurremden uzak kalmış demekti. O, ne Karabağda, ne Erivanda, ne Erzurumda, ne Vanda bir dakika bile hatırından çıkarmadığı, yarı can ve canan deyip tapındığı karı smı gene eskisi gibi güzel, eskisi gibi cilvekâr buldu. îki yılhk hicranın acılarını unutmak için o solmaz mahitabm kuca ğına atıldı. Oldürttüğü oğul, öldürttüğü torun belki hatırına gelmiyordu, bütün cihanı bağnnda fitne kaynakları gizlenen o mahitabdan ibaret görüyordu. (Arkası var) nnın tevsi ve ıslahma başlandığı hakkında görülen haberlerin mevsimsiz olduğu anlaşılmaktadır. Filhakika, sivil tersanemizin, muhtelif cesamette vapurları ta mamen inşaya muktedir bir hale getirilmesi mukarrer ise de, bu işin tatbikatına derhal geçilecek vaziyette bir hazırlık yokhır. Aynca, böyle mühim bir iş için muktazi birkaç milyon lirahk tahsisat da henüz elde edilmiş değildir. buğday rekoltesi tam bir rekor olacaktır. Şimdiden yapılan tahminler, yeni rekoltenin geçen seneden çok fazla olacağmı göstermektedir. Geçen seneki rekolte üç milyon küsur tondu. J Şimdiden cenub vilâyetlerimizde hasad devresi başlamıştır. Yalnız Trakya mmtakası için daha bir müddet korku vardır. Fakat umumiyetle memlekette havalar mülâyim gitmektedir. Hafif yağAlâkadar makamdan aldığımız izaha murlann da buğday üzerinde büyük tesita göre, sivil tersanemizin esaslı bir su ri olmıyacağı gibi diğer mahsullere de rette ıslah ve tevsii için etüdler devam et faydalı olacaktır. mektedir. Kat'î projenin birkaç aya kaBu haftanın İstanbul Borsası buğday dar ikmali muhtemeldir. Bu işte, ehemfiatlan geçen senenin ayni haftası fiatlarniyet verilen noktalardan biri mevcud nna nazaran beş para ile on para arasınfabrikalara ilâveten vücude getirilecek da yükselmiştir. Fakat bu yükseklik piyeni tesisat ve yeni havuzlar için müsaid yasanın tabiî temevvüclerinden doğmaksaha hazırlamak meselesidir. Deniz fabtadır. Yoksa müvaredat bir hafta evvel rikalannm üst tarafında bulunan Valide 4470 ton iken 6070 tona çıkmıştır. Bu da kızağile civan Millî Müdafaa Vekâle yeni mahsulün bol oluşu karşısında köytine aiddir. Vekâlet, bu sahayı ve bu kılünün eski mahsulü elinden çıkarmakta zağı, dört denizaltı gemisi inşa etmek olduğunu isbat eden bir delildir. işini üzerine almış olan bir Alman müessesesine iki sene müddetle muvakkaten devretmiş bulunmaktadır. Alman müessesesi denizaltı gemilerinden iki tanesini Almanyada, iki tanesini de memleketi mizde yapacaktır. Memleketimizde ya pacağı denizaltı gemileri için Valide kızağmdan istifade edecek ve orada bazı Dün Adliyede garib bir vak'a olmuş tesisat vücude getirecektir. ve şahidlik için getirilmiş olan bir kız Binaenaleyh sivil tersanemizin şimdi apandisit sancısma yakalanarak yerlere lik bu sahadan istifadesi mümkün olamı serilmiştir. Hâdise şudur: Aksarayda yacaktır. Bu sebeble Kasımpaşada eski Kabu çorab fabrikasında hırsızlık ya Camialtı civarındaki geniş meydandan pıldığını gören civar komşulardan 20 bir kısmının fabrikalara ilâvesi takarrür yaşlannda Cahide adında bir kız key etmiştir. fiyetten bekçiyi haberdar etmiş ve hır Şimdiki halde, yeni havuzlann nere sızlar da yakalanmıştır. Bu sırada Ca de ve ne cesamette yapılması, mevcud hide karakola şahidlik için davet edilmiş fabrika ve atelyelere ne gibi tesisat ilâve ve burada kızın apandisitten dolayı sanedilmesi noktalan üzerinde tetkikler ya cısı tutmuş ve buna rağmen evine gidepılmaktadır. miyerek acı içinde cürmü meşhud nöbetDiğer taraftan, yeni bütçede verilen çisi olan birinci sulh ceza hâkimliğine tahsisatla mevcud atelyelerin ıslahı devam getirilmiştir. Bu sırada Cahidenin san etmektedir. Fabrika kısmı için de son cısı büsbütün artmış olduğttndah yerlere sistem bazı makineler sipariş edilmiştir. serilmiş ve koridorun ortasma upuzun Tersane amelesi için bir yemekhane ya yatmıştır. pılmıştır. Amele için banyolar yapılmakHâdiseden haberdar olan hâkim Retadır. Aynca, gemi inşaat atelyesinin de şid, derhal Cahidenin otomobille hastatevsiine başlanmıştır. Makine tamirat a neye gönderilmesini emretmiştir. telyesine de 18 tonluk bir havaî vinc koCahide, sırf Adliyenin işini kolaylaşnulmaktadır. tırmak için sancılar içinde kısaca ifade vermiş ve hastaneye gönderilmiştir. MÜTEFERRÎK Hirota'nın riyaset ettiği sivil kabine, ordunun lüzum gösterdiği bu politikayı siyasî partilere pek anlatamadığından istifa etmişti. Yerine General Hayaşi'nin riyaset eltiği askerî bir kabine bu poli tikayı iyilikle yürütmeğe çahşmıştı. Mumaileyh seksen kadar kanun lâyihasında teferrüatını tesbit eylediği bu siyasetin, köylüye ve ameleye taalluk eden lâyihalannm tek parlâmento tarafından geciktirilmiş dmasına tahammül edemeyip meclisi feshetmiş ve milleti ordu ile işbirliği yapabilecek meb'uslan seçmeğe davet ederek yeni intihab yaphrmıştı. Başvekil General Hayaşi yeni umumî intihabdan evvelki ve sonraki zamanlarda parlâmentonun içtima halinde bu • lunmamasmdan istifade ederek her türlii halk sınıflannı ve bahusus ordunun bel kemiği köylü ile ameleyi memnun etmek şartile memleketin bütün istihsal kuvvetlerini tophyacak ve bir elden idaresini temin edecek tedbirleri kararnamelerle tatbik mevkiine koymuştu. Köylülerin bütün borcları cuz'î bir faizle birçok senelere taksim edildiği gibi vergileri indirilmek suretile bu sınıf üzerindeki ağır yükler son derecede tahfif edilmiştir. Amelenin ücretleri hayat se • viyesine uygun bir dereceye getirilmiş ve amele, patronlann keyif ve dileklerine tâbi olmaktan kurtanlmıştır. Askerî ka bine harb hazırlıklarını temin edecek ve içtimaî tedbirleri bir daha siyasî partiler tarafından bile geri alınamıyacak bir surette tatbik ettikten sonra, işlere memleketin her türlü unsur ve sınıflannın iştirakile bakılmasına ve Japonyanın fevkaâde ahvali karşılamak hususunda bütün milletin elbirliğile hareket etmesine yol açmak için istifa eylemiştir. •£ Garib bir vak'a Bir şahid sancılar içinde Adliyeye getirildi ÜNtVERStTEDE Hayvanat Enstitüsü bugün açılıyor Festival hazırlıkları Somadan bir muallim Belediyeye müracaat ederek burada Anadolunun hiçbir tarafmda mevcud olmıyan millî oyunlar bulunduğunu bildirmiş; bu o yunların da festival programına dahil edilmesini teklif etmiştir. Festival ko mitesi yarmki toplantısmda bu teklifi tetkik ederek bir karar verecektir. Festivale dair tetkikat için Balkan lara ve Avrupaya gidecek olan Kon servatuar müdürü Yusuf Ziya, bu akşam Sofyaya hareket edecektir. ADUYEDE Adliyede yeni terfiler Adliye Vekâletinin yeni tanzim edilmiş olan bütçesinin icablarına uygun olarak yeni bir terfi ve becayiş listesinin hazırlanmakta olduğu haber alın mıştır. Vekâlet terfie hakkı olan hâkim ve müddeiumumileri nihayet 1937 yılı sonuna kadar terfi ettirecektir. Buna aid ilk liste önümüzdeki ay içinde ha zırlanacak ve bir temmuzdan evvel tebliğ olunacaktır. Bir doktor tevkif edildi Bundan bir müddet evvel Davudpaşa ortamektebi doktoru Niyazi, Sultanahmed ikinci sulh hukuk mahkekesinde aleyhine verilmiş, olan 270 liralık gıyab karannın evrakını tetkik ederken kimse görmüyor zannile cebine indirmiş ve göz ucile onu takib eden kâtib tarafından yakalanarak bir zabıt varakası tutulmuş ve Müddeiumumiliğe verilmişti. Yapılan sorgusu neticesinde Niyazi i kinci sulh ceza hâkimliği tarafından tevkif olunmuş ve dava dün birinci sorguya verilmiştir. Türk tahvilleri yükseliyor Türk borcu tahvilleri dünle bugün arasmda süratle yükselmiştir. Tahvillere karşı malî mehafilde büyük bir taleb vardır. Evvelki gün 18,60 da açılan bi rinci Ünitürk tahvilleri 18,85 te kapanmıştı. Dün akşam ise son fiat 19,20 yi bulmuştur. Bu yükseliş her altı ayda bir olduğu gibi raşe müddetinin gelmiş olmasın dan doğmaktadır. Inegöl Halkevinin faydalı çalışmaları r Van gölü için yapılan vapurlar Van gölünde, yeni yapılan vapurla rın kurulması ve tamiri için büyük bir kızak hazırlanmıştır. Buradan parça parça gönderilen vapur bu kızakta kurulmaktadır. Vapur temmuz nihaye tirie doğru kızaktan inecek ve gölde seferlere başlıyacaktır. Halic havuzlarında parçalan hazır lanmış olan ikinci vapur da on beş güne kadar yola çıkarılacaktır. İkinci vapurun kurulması da ağustos sonlarma kadar sürecektir. Büyük emek verilmek suretile ku rulmuş ve Üniversiteye ilhak edilmiş olan Hayvanat ve Nebatat Enstitüsünün bütün alât ve edevatı ikmal edilmiş olduğundan enstitü bugün saat 16 da merasimle açılacaktır. Yeni enstitü gerek laboratuarları ve gerek malzemesi itibarile asrın icab ettirdiği ilmî çalışmalara çok müsaiddir. Enstitünün ânfi şeklindeki konferans salonu Istanbulda mevcud toplantı yerlerinin en sıhhî şeraiti haiz olanıdır. Bütün siyasî partiler ve smıflar, JaponBugün açılma merasiminde nutuklar yaHm'melhuz fevkalâde ahvale karşı söylenecek ve enstitü ile laboratuarlar hazırlanması yalnız ordunun işi olmayıp davetlilere gezdirilecektir. milletin ve bunu eden zümHukuk Fakültesi imtihanları bütün müesseselerin de temsil bir vazifesi re ve millî Hukuk Fakültesinin eleme imtihan olduğu kanaatine gelmiş ve ordu ile birları bitmiş ve imtihan kâğıdlarımn o likte çalışmak arzusunu açık olarak izhar kunmasına başlanmıştır. Bu yıl imti hanlara 950 kişi girmiştir. Geçen sene etmiş bulunduklanndan askerî kabine eflerde profesörler tarafından kopya ya kân umumiyenin dileğine hürmet etmenin parken yakalanarak imtihan harici bı memleketin emniyet ve selâmeti için darakılan birçok talebelerin bulunmasma ha uygun olduğuna iman ederek yerini mukabil bu yıl bir tek kişi yakalanma Imparator hanedanı azalârınm dahil olamış ve hiçbir kopya hâdisesi tesbit olu cağı büyük bir millî kabineye bırakmıştır. namamıştır. Bu itibarla yeni kabinenin askerî kaEleme imtihanlarının neticeleri hazi bineden ziyade sağ cenaha mütemayil ranın on beşinden evvel ilân edilecek ve olacağı ve askerî kabinenin vazettiği pobunlarda kazanmış olanlar dığer sözlü litikayı bütün milletin bir siyaseti olarak imtihanlara girebileceklerdir. devam ettireceği son gelen telgraflarda KÜLTÜR ÎŞLERİ bildirilmektedir. Japonyanın bugünkü politika âlemindeki mevkii çok nazik ve Köy mektebleri için verilen tehlikeli olup bunun içinden çıkmak için tahsisat yegâne yol, Sovyetlerle hesab görmek Halü vakti yerinde ve nüfusu da olduğunda artık yalnız ordu değil, her kâfi miktarda bulunan köyler, mahallî tdrlü sınıf ve zümreler dahi kat'î kanaat Maarif idarelerince tanzim edilecek hasıl etmiştir. Bunun için kabinenin isti plâna göre mekteblerini kendileri yapa fası Japonyanın daha kuvvetli adımlar caklar, ancak, yapılacak olan binalarm atacağına delil sayılarak bütün dünya poçatıları mahallî vilâyetler bütçesinden litika âlemi yeni Japon politikasmın son aynlacak tahsisatla örtülecek ve mekteb safhasını ehemmiyetle takib ediyor. haline getirilecektir. Muharrem Feyzi TOGAY İstanbul vilâyetine ve kazalanna bağlı yetmişe yakın köy, plâna uygun ola rak mekteblerini yapmışlar, çatı için Hamidiye bugün gidiyor de Maarif idaresine müracaat etmişlerDost memleketleri ziyaret edecek odir. Maarif idaresinin yaptığı teşebbüsat lan Hamidiye mekteb gemisi bugün neticesinde İstanbul Vilâyeti bu köy hareket edecektir. İçinde kırk beş ta * mektebleri çatılarının inşası için 30 bin lebe bulunan gemi, evvelâ Faler'e gideliralık bir tahsisat vermiştir. cek, orada bir iki gün kaldıktan sonra Korfu'ya hareket edecektir. Korfu'dan sonra Yugoslavya limanlarım ziyaret edecek ve Dubrovnig'de kalacak olan Hamidiye mekteb gemisi Girid yolile memlekete dönecektir. Liman İşletme atölyesinin temeli atıldı Bir şoför, bir çocuğu öldürdü Evvelki gün Ortaköyde 9 yaşlannda Gülnihal adında bir kızı çiğneyerek ö lümüne sebeb olan Kuruçeşme Nakli • yat Kollektif şirketi şoförü Nihad Er • doğan dün cürmü meşhud mahkemesi • ne verilmiştir. Şoför mahkemede k ı a görmediğini ve bir paçavranm çamur « luğa çarpmasma benziyen birşey gö » rerek durduğunu söylemiştir. Şahidle • rin celbi için muhakeme tehir olunmuştur. Ankaraya gidenler Denizyolları müdürü Sadeddin yeni vapurlann siparişine ve inşaatma aid işler, Liman îşletmesi müdürü Raufi. Trabzon limanmda yaptığı tetkikat ve idarenin diğer inşaatı, Deniz Ticaret müdürü Müfid gemilerin muayene ve kontrolu, göçmenlere aid nakliyat ve fenerlere aid meseleler üzerinde tktısad Vekâletile temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmi§lerdir. înegöl (Hususî) Bu sene birçok münevverlerimiz kendilerinde mevcud birçok kıymetli ve hatta bugün piyasada bile tedarik etme imkânı olmıyan kitabları Halkevimizin kütübhanesine hediye etmiştir. Köylere yapılan propaganda ve tetkik seyahatlerinde çocuklar arasında güzel ve çabuk okuma müsabakaları yapılmakta ve kendilerine münasib hediyeler verilmektedir. Yukanki resim Ösren köyünde yapılan bir müsabakanın kazananlarile gezme heyeti azalarını bir arada göstermektedir. Cumhuriyet Dün temel atıhrken Kasımpaşada Camialtmda inşası bir müteahhide verilmiş olan Liman İşletmesi atelyesinin temelatma merasimi dün yapılmıştır. 150 bin liraya çıkmakta olan bu atelyede Liman İşletmesine aid romorkör, mavna, motör gibi deniz vasıtaları inşa ve tamir edilecek tir. Dünkü merasimde Liman İşletmesi, deniz müesseseleri müdür ve erkâm hazır bulunmuşlardır. İnşaat altı ayda ikmal olunacakür. Abone şeraiti Senelik Altı aylık Üç avhk Bir aylık Nüshası 5 kuruştnr. f Türkiye flaric 1400 Rr. 750 > 400 > 2700 Kr. 1450 > 800 > 150 » Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle