13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 3 Haziran 1937 /M F R ICI D A 1 R E .<• Hakikî bir ,, FRIGIDAIRE ' e malik olduğunuz zaman, size 5 SENELİK R E S M İ BİR TEMİNAT ŞEHADETNAMESİ verilir. Bu şehadetname, kabiliyeti ve selâhiyeti memleketimiz piyasasında malum ve rubuarsılık tecrübe sahibi olan bir müessese tarafından imza edilmiştir. GENERAL MOTORSun .1 mamulafı olan FRIGIDAIRE soğuk hava dolabı ile verilen teminat, VSs S8& bozulan aksamın tamirini değil, soğutmayı tevlit eden cihazın Y E T I U M U MIY E S I N i N EĞİŞTİRİLMESİNİ TEKEFFÜL EDER. Soğuk hava dolabı alırken, bunun gibi kıymetli ^*> >•<< bir teminat i s t e m e ğ i unutmayınız. ^ * \ >' 'V w HV^k f^ .' ^>: * < * < . ' .«<*' »* J x V »ıf 5^'V* ^ SANIYEDE B U Z . »•» NVlvM fMAA* ÇIKARMA TERTİBATI Yalnız FRIGIDAIRE doiaplannda bulunan bu hartkulâde sistemmın nasıl çalıştığmı gbrmeğe gelınız Hayran kalacaksmız ! «*•* i$:; v'V,. İ5TANBUL ANKARA İZ/V\İR BÜTÜN S A T I E ŞUBELERİNDE Bursa Marko Herman Diyarbekir Misbah Münib Uras kardeşlerEskişehir Hikmet Özgür ve Hasan Tozman Gazi Anteb Hasan Hilmi ve Abdullah Güzel Izmit Zihni Kaman ve şeriki Kayseri Zeki Saatman Konya Ali Ulvi Erandaç Mersin Çankaya şirketi Samsun B. Albala ve oğlu Tokad B. Albala ve oğlu Cemal Kovalı Trabzon Harunlar müessesesi Zonguldak Ali Rıza înce Alemdar oğlu Adana Muharrem Hilmi Remo Adapazan Kerameddin Barut Antalya Ahmed Ş«vki Zaraan ve Şsı Balıkesir Hüseyin Şahlan SEFALiN Bütün çekti ğim ıstırab SEFALİN almamam yü zündendir MİDENİZE dikkat ve IYÎ HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve bıberlı yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş ederler. Ve EKŞÎLIK, HAZIMSIZLEK, ağırük ve baş dönmeleri hissederler. Kendine beyhude I yere eziyet ediyor I Boş ve diş ağrıları, Grip9 nezle ve böbrelc ağrılarını derhal keser. MAZON MEYVA TUZU NEVROZİN varken ıstırab çekilir mi? HAZIMSlZLlGt. MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI GiDERiR. dikkat. MAZON isim, H O R O S markasına INK1BAZI defeder Bugünden bir şişe MAZON alımz. Hiçbir müma sil müstahzarla kıyas kabul etmez BAŞ, DiŞ ağrıları ve uşütmekten mütevellid bütün ağrı sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya karşı : Balıkesir Belediye Reisliğinden: 1 lik ve 12 lik ambalâjlarını her eczaneden isteyiniz. Belediyemizin Fen memurluğu münhaldir. 84 lira tahsisatla bir fen memuru alınacaktır. Nafıa Fen mektebinden mezun veya Nafıa Vekâletinin fen memuru ehliyetini ve kanunî memurluk evsafmı haiz olan isteklilerin Belediyemize müracaat etmeleri ve ehliyet vesaikinin gönderilmesi ilân olunur. (2956) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 500 ton Cavdar Sam isteniyor Paşabahçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara göre 500 ton Çavdar sapı satın alınacaktır. I Sapların teşrinievvel iptidasından başlamak üzere azamî dört ay zarfında fabrikaya teslimi meşruttur. II Talib olanların yüzde on beş teminat akçesile beraber ve 7 haziran 937 tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğünde Müskirat Muamelât Subesine müracaatle teklif mektublarım vermeleri. (3131) •^•^••^ Yeni Turkiyede oturmak bahtiyarhğına eren Evlerinizi yüksek zevkinize göre sUslemelisiniz. E. i. Du Pont de Nemours et Cie. de Newburgh, N.Y. mamulâtı çok zarif Bunun için ; BAYANLAR NEVROZİN icabında günde 3 kaşe alınabilir. Darüşşafaka Direktörlüğünden: 1938 senesi mayıs nihayetine kadar Darüşşafakaya almacak muhtelif sebze ile eksiltmesi yapıldığı halde verilen fiat fazla görüldüğünden fesholunan et açık eksiltmiye konulmuştur. Taliblerin 4 haziran 937 cuma günü saat on beşte Nuruosmanivede Türk Okutma Kurumuna gelmeleri, muvakkat teminat olarak sebze için 200 ve et için 570 lira getirmeleri ve şeraitini anlamak için daha evvel Kuruma müracaatleri. (3035) «to g t w a n PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. LKO Ankara Anafartalar caddesi Kınacı Hanı altında Bekir Ha mamcı mağa2asında satılan perdeliklerle beraber Du Pont ma rnulâtı sofra bezlerini de görmelisiniz. Du Pont Fabrikasının yaptığı mallar çok dayanıklı ve tamamile yıkanabilir Du Pont mamu âh lstanbulda aşajıda yazılı ma^azalarda satılıyor. Etablisman OrozdiBak Yordan Ayanoğlu Hasan Alanya Dilber Kardeşler Miiessesatı Istanbul Lazaro Franko Mahdumlan A.D. Zaharyadis Galata Mefruşat Pazan ve Beyoğlu Galata Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. ROMATIZMA LUMOAGO SİYATİK „ KOHiNOR Bunu bir kere kullananlar arbk ayrılamazlar. kullanmamış olanlar bir denesinler. Izmir satış şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu Diş macunlarının incisi Diş Macunudur. ARŞîMIDiS Müessesesi Istiklâl caddesi No. 3C îzmir Belediyesinden: Bayındırlık sahasinda Şükrükaya bulvarınm Montrö meydanile bu meydanla Gazi bulvarı arasmc'aki kısmının parke ve kesme taşla döşenmesi işi 15/6/937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltme ile ihale edilecektir. Bedeli keşf yirmi iki bin altı yüz iki liradır. İşin bedelinin yedi bin altı yüz iki lirası nakten ve mütebaki on beş bin lirası Bayındırlık sahasinda arttırmıya çıkarılacak arsalarla ödenecektir. Keşif, sartname ve plânı yüz on üç kuruş mukabilinde Başmühendislikten satılır. Taşradan istiyenler, keşif, sartname ve plân ücretile birlikte posta ücreti peşinen göndermelidirler. İştirak için bin altı yüz doksan beş lira ,on beş kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifi dairesindfi hazırlanmış teklifler ihale günü olan 15/6/937 günü saat on beşe kadar Encümen Reisliğine verilir. *1687» (3114) •ınır ve soguR algınîı£ıncian ileri oelen şiddetli aörıları teskin ve izale eder Izmir Belediyesinden: Basmahanede Dokuzeylul meydanının parke ve kesme taşlarile ve Basmahane :Etasyonu karşısmdaki volun da yalnız parke taşlarile yeniden tefrişi işi 15/6/937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltme ile ihale edile cektir. Heyeti umumiyesinin keşif bedeli yirmi iki bin iki yüz liradır. Ke şif ve sartname ve projesi yüz on bir kuruş bedel mukabilinde Başmühendislikten satılır. Taşradan müracaat vukuunda sartname, keşif ve proje bedeli ile birlikte posta ücreti peşinen gönderilmelidir. İştirak için bin altı yüz altmış beş. liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektu bile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklifler ihale günü olan 15/6/937 salı günü saat 15 e kadar Encümen Reisliğine verilir. «1688» (3115) Ker eczanede ardi £*£?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle