18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Haziran 1937 CUMHURİYET Dün Mecliste hararetli münakaşalar oldu Ankarada kurulacak Tıb Fakültesi hakkında Sıhhiye Vekili mühim beyanatta bulundu [Baştarafı 1 inct sahifede] lara karşı meslek arkadaşları adına şük de polis kanunile birlikte 150 bin liraya ranlarını sunmuştur. varacak bir tahsisatın da kabul edilmesi Sıhhiye Vekilinin beyanatı lâzımgeleceğini kaydeylemiştir. Söz almış olan hatiblerden sonra kür Şükrü Kayanın mütaleast süye gelen Sıhhat ve İçtimaî Muavenet lç İşleri Bakanı ve Parti Genel Sek Vekili de ezcümle şu beyanatta bulun reteri Şükrü Kaya, polis teşkilâtı kanu muştur: nunun müzakeresinde Büyük Millet Mec« Söz söyliycn arkadaşlanma arzı lisinin gösterdiği yakm alâkaya karşı şükran ederim. teşekkür ederek polisin terfii işi düşünüBizim vazifemiz her vakit tekrar ettilürken ayni zamanda memleketin umumî ğkn gibi bize verdiğiniz vazifeleri yaparmalî vaziyetinın de düşünülmesi icab et ken memleketin en çok muhtac olduğu tiğini söylemiş ve demıştir ki : işleri tam ve kâmil bir şekılde huzurunuza « Bayan Nakiye Elgünün mütale getirmektir. Bunun için ne bir iftihar dusı ve takriri tamamüe yerine masruf olan yarız. Ne de her hangi bir tenkidden küs bir takrir ve mütaleadır. Fakat ayni za künlük hissederiz. Biz işimizi yapabilir manda bütçe encümenınin mütaleası dahi sek ve size beğendirebilirsek bizim için hepknızin kalbinde yer tutacak bir end bir bahtiyarlık olur (Bravo sesleri). şe mahsulüdür. O endişe de şudur: Bir Senelerdenberi itimadınıza mazhar o defa bunun umumî bütçeye tesiri ne olalarak gördüğüm büyük teveccühtür ki, caktır. Ondan sonra dığer vazifeler ve beni hiçbir zaman çizilmiş olan prog memuriyetlere derecei sirayeti ne olacakram haricinde her hangi şekilde her hangi tır? Bu da nazan itibare ahnacak bir iş için başka bir yola sevketmez. Ancak keyfiyettir. Gerek birinci lüzumu, gerek bu memleketin ihtiyacı ancak bu memleikinci endişeyi bize millete karşı en iyi ketin refahı, saadeti, iyiliği, sıhhati. Ben ve doğru bir şekilde izhar edecek kanaat bunu düşünürüm. ancak Büyük Millet Meclisinin kanaa Doktor arkadaşlarım hakkımda ilti tidir. Büyük meclis bu işte vaziyete ta fat ettiler, çok teşekkür ederim. Bayan mamile hâkimdir ve hakemdir. lstediği Önize en son cevab vereceğim. Arada gibi karar verir ve verdiği karar, gerek yalnız arkadaşım Hasan Vasıfa üç üç Maliye Vekili arkadaşımca ve gerek buçuk sene sürecek bir müddet zarfında bence mutadır. bunların hocalarını yetiştirelim buyurduHükumetin mütaleası bundan ibaret lar. Hatırlarsınız, bu sene sıhhat bütçesi tir.» müzakere edılirken nazan dikkatinizi celNakiye Elgün, tekrar söz alarak tak betmiştim. İlk sene için yedi, sekiz kişinin ririnde hâkim olan fikri ve noktai naza Avrupaya gönderilmesi için lâzım gelen nnı bir defa daha izah eylemiş ve bunu tahsisat bütçemize konmuştur. Diğer 10takiben de Maliye Vekili Fuad Ağralı 12 kısımdan mürekkeb bir tıb fakültesi şunları söylemiştir: gibi büyük meseleleri vücude getirmek Maliye Vekilinin cevabı bir zaman meselesidir. Belki üç buçuk se« Arkadaşlar, demin Dahiliye Ve ne sürecektir. Bu müddeti kaybetmemek kili arkadaşımızın söylediği veçhile he • için bu seneden itibaren İstanbul Tıb piniz için polislerin terfii müstelzimdır talebe yurduna bir misli fazla talebe alınlfadelerinde işaret ettikleri veçhile heyet ması için bütçemize lâzım gelen tahsisatı celileniz müsaade ederse bu hususta bütçe koyduk. Bu münasebetle üç sene sonra encümeni ruznamesinde müzakere edil burada mekteb açıhnca üç smıfı birden mekte olan barem kanununda aynen bu derhal faaliyete geçecektir.» rada takrir sahibınin temas ettiği nokta Söz alan Hıkmet Bayur bir profesö mevcuddur. Onda bir istisna yapmıyarak rün kendîsine hastanelerde bir yatağ* ırmuma şamil olmak üzere bunu bir ka iki kişi yatırmak mecburiyetinde kalındıideye raptedersek daha iyi olur zannede ğını söylemiş olduğunu kaydederek Sıh * rim. Bugün polis için bu nisbet, yarın hat ve îçtimaî Muavenet Vekiline fa jandarma için başka nisbetler olursa zan külteler için alınan ve alınmak üzere bu nederim ki müşkül olur. Maahaza heyeti lunan tedbirler için teşekkür eylemiş ve celileniz karar verirse muta odur.» kendisinin de esasen bunu istemekte ol Parîste ölen menfi mihrace Bu zengin adam delice israfları sebebile memleketinden çıkarılmıştı Pariste a ç 11 a n beynelmilel sergi yi gezmek üzere o raya giden ve bir müddettenberi Pa riste bulunan Al war mihracesi, bir spor eğlencesi esna sında kaza geçir miş ve yapıl an te davilere rağmen veMıhrace Alwar fat etmiştir. Bir Fransız gazetesi, müteveffa mih racenin hayatı ve mizacı hakkında çok meraklı bazı tafsilât veriyor. Alvvar mihracesi, memleketinin mali yesini altüst edip halkın hoşnudsuzluğunu celbettiğinden ve fazla olarak, Ingiliz makamatını da pek müşkül vaziyetlere soktuğundan dolayı, 1933 senesinde, bir nevi nefiy kararile Avrupaya gönderil mişti. Almanya Ispanyaya dört tahtelbahir gönderdi IBaştarafı 1 incl sahifede] takdir ettiğini yazmaktadır. Frantız gazetelerinin verdiği malumat Paris 2 (A.A.) Gazeteler, Al meria bombardımanının neticeleri etra fında mütalealar yüriitmektedir. Figaro gazetesine Romadan bildirili yor: «İtalyan gemileri, İspanyol sulannda kalmak üzere emir almışlardır. Bazı salâhiyettar mehafilde söylenildiğine göre îtalyan gemileri, hükumetçi îspanyol limanlarına doğru gitmekte olan ticaret gemilerini kontrol etmekte ve harb kaçak çılığına mümanaat eylemekte devam edeceklerdir. Bu kontrol gönüllülüğü, insanı hem endişeye düşürmekte hem de bir taraftan memnun etmektedir.» Journal gazetesine Berlinden bildiri liyor: «Gazetelerin yazdıklanndan vazıh bir surette anlaşıldığına göre, burada, Ispanyada üstünlük meselesinin üç veya dört hafta içinde halli için Franko ordusunun kat'î ve nihaî gayretine güvenilmektedir. Bununla beraber Almanlar, bu gayrete büyük miktarda insan ve levazım gön dermek suretıle yardım etmek niyetinde bulunduklannı inkâr etmektedir. Diğer taraftan kontrolu gayrimümkün bazı ş.ayialareı göre, bugünkü Almanyanın en mühim nazırlarından biri, pazar akşamı yapılan kabine toplantısında, «Valansiya haydudları» nın pek az bir zaman zar fında işlerinin bitirilmesi için birkaç Al man alayınm Ispanyaya ihrac edilmesini şiddetle taleb etmiştir. Fakat von Neurath, buna bütün kuvvetile muhalefet etmiş ve nihayet Hitleri de kendi tezine celbeyle miştir.» imkânını verecektir. Onlar tecavüz aleyhtarlarının aralarında anlaşamıyacaklanm hesab ederek onların ihtilâflarına güveniyor. Sonra bunlann arasında mütecavize taviz yapılması için teşebbüslere gireceklerin de bulunacaklanm hesab edıyorlar. Bu taviz taraftarları İspanyol milletinin ve onun hürriyeti zararına olarak mütecavizi teskin için var kuvvetlerile çalışıyorlar. Almeria'nm bombardımam Almanya ve ttalya tarafından yapılmış bir çıkış hareketidir. Bu ateşle tehlikeli bir oyun dur ve kat'î olarak Avrupa sulhunu tehdid eden bir harekettir.» Balsain'de bir düşman tayyaresî düşürülmüştür. İspanyol gemisini İtalyan tahtelbahri mi torpilledi? Valansiya 2 (A.A.) Ciuda de Barselona vapurunu batıran denizaltı gemisinin İtalyan olduğu beyan edilmektedir. thtilâldlerin Madrid cephesinde bir taarruzu Madrid 2 (A.A.) Lagranja'yı muhasara etmekte olan asi kıt'alan takviye edilerek şiddetli bir taarruza geçmişler ve hükumet kuvvetlerini mevzilerini değiştirmeğe ve geçende işgal etmiş oldukları sırtlan terketmeğe mecbur etmişlerdir. General Miaja, matbuata beyanatta bulunarak hükumet kuvvetlerinin pazartesi günü Lagranja sarayının zemin ka tmı işgal ve salı günü tahliye etmiş olduklannı söylemiştir. Hükumet kuvvetleri Balsain çam ormanında ilerlemeğe devam etmektedir' ler. Asilerin Üniversite mahallesine yap • tıklan bir taarruz, tardedilmiştir. Londrada Alman sefarethanesi önünde nümayiş Londra 2 (A.A.) îki bin kişi bu gece Almanya sefaretinin önünde nümayiş yapmışlar ve Almeria'nm bombardımanını tenkid eden bir karar sureti vermişlerdir. Nümayişçileri dağıtmak için polis müdahale etmeğe mecbur olmuştur. Takrir kabul edilmedi Bu müzakerelerin sonunda Nakiye Elgün tarafından verilmiş olan takrir kabul edilmemiş Hüsnü Kitabcının bütçe encümenınin 56 ncı maddesi yerine da hiliye encümeninin 56 ncı maddesindeki esaslar dairesinde yeni bir madde yazılmak için maddenin bütçe encümenine verılmesini gözeten takriri nazarı dıkkate alınmıştır. Konuşulan diğer lâyihalar Polis teşkilât kanunun diğer maddelerinin müzakeresinden sonra da Posta Telgraf ve Telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanuna ek kanun lâyıhasıle Teşviki Sanayi kanununun 30 ve 36 ncı maddelerinin değiştiriimesi bahrî muavenct, tahlisiye ve bahrî musademeye mütedair beynelmilel mukaveleye iştirak ve yeniden beş kaza teşkili hakkındaki ka nun lâyihalarının birinci müzakereleri yapılmıştır. Gene kamutayın bugünkü toplantısında telsiz kanunu ile Ankarada bir Tıb Fakültesi tesisi hakkmdaki kanun lâyihalarının da birinci müzakereleri yapıl mıştır. Kanunun bilumum telsiz telefon alıcı cihazları ve telsiz telefon veya telsiz telgraf muhaberelerini alarak yayan veya başkalannın ittılaına koyanlar hakkında hükumleri ihtiva eden 40 ncı maddesinin müzakeresinde Edib Mardin tarafından sorulan bir suale karşı, mazbata muharriri Sirman bu madde hükümlerinin Ana dolu Ajansına şümulü bulunmadığını söylemiştir. O tarihte, memleketini kırk sekiz saat zarfında terketmeğe mecbur kalan mih racenin, Londraya 350 bavul eşya ile indiği ve mensub olduğu mezheb, deriye el sürmesini menettiğinden trendeki kompartimanile vapurdaki kamarasında ka napelerin derilerini söküp yerine kumaş, kaplamak mecburiyeti hasıl olduğu meşhurdur. Mihrace, yakışıklı, zeki ve çok malumatlı; fakat o nisbette de zalim bir adamdı. En büyük şöhreti, sara yında misafir kalan kimseleri ağırlamak hususundaki dikkat ve ihtımamıydı. Sa rayınm debdebesi ve ihtişamı dıllere destan olan ve herkesi hayran bırakan mihrace, bılhassa Avrupalı misafirlerinin kaplan derisine karşı olan zâflannı bil İspanya hâdiseleri karşısında diği için, geceleri, ormana civar olan kâttalya şanesinin taraçasından projektörler yakLondra 2 (A.A.) Reuter ajansıtırarak, ağaclar altında bağlı olan kaplanlan misafirlerine vurdurur ve derile nın istihbanna göre, dün Londrada sar • fedrlmiş olan diplomasi faaliyetlerinin rini onlara hediye ederdi. İtalyanın ademi müdahale komitesine Alvvar mihracesinin israfı ve tebaası avdetini intac edeceği haberi mevsimsiz hakkındaki zulmü ise payansızdı. Para dir. ya ihtiyacı olduğu zaman, maiyetindeki İtalya, harb gemilerinin bombardımamüşavirler, altmların saklı bulunduğu nı hakkkında lâyıkı veçhile teminat alır mahzenlere inerler, sepetlere, lâzım oldu lmaz mezkur komite ile mesai birliğinde ğu miktarda para doldururlar ve mihra bulunmağı arzu etmektedir. ceye gotürürlerdi. Bu adam para sayiaBu teminatın ne olacağını tesbit ve nm ne olduğunu bilmezdi. Evlendiği za yahud îtalya hükumetine bu teminatı man sırtına giydiği mücevherli elbiseye 25 ıblâğ için henüz vakit bulunamamıştır. mılyon frank vermiştir. îtalyanın İspanya hükumetinin bir beyanduğunu ilâve eylemiştir. Bu delice masraflar hazineyi tüketince, name neşretmesi ve asiler tarafından konHıkmet Bayurun bu mütalealarına mihrace yeni bir vergi tarheder, vermiyen trol edılmekte olan emniyet mıntakalarıkarşılık olarak Sıhhat ve îçtimaî Muave leri dayak cezasına çarpar, yahud hapse nm tayin olunması kabilinden bazı şeyler :klif etmesi muhtemeldir. net Vekili Refık Saydam da şunları söy atardı. Pariste nikbinlik lemiştir: Londrada bulunduğu sırada, orada Paris 2 (A.A.) Siyasî mahfiller, « Efendim, Hikmet Bayur arkada gördüğü taraçalı eski bir omnibüsü satm Deutschland ve Almeria hâdiseleri dolaşımın noktai nazarile noktai nazarım biralıp memleketine getirmiş. Buna iki beygir yısile beynelmilel vaziyetin dün akşam birine uymayabilir. Tatbikatta bizim dübüyük bir salâh hasıl ettiğini beyan etşündüğümüz her hangi bir ihtılâf olma koşmuş, kendisi arabacı yerine oturup mamektedirler. mıştır. Kendılerinin bu hususta her han iyetindeki müşavirleri de içine bindirerek Bu mahfiller, yeni ihtilâtlar çıkacağım gi bir fikirlerıni kabul etmiş değilim. İkin dörtnala ormana sürmüştü. O gün, mü zannetmekte ve Fransa. Ingıltere hükucisi vaktile Haseki hastanesinde bir pro şavirlerin geçirdiği kaza yerlere yuvarla metlerinin Almanya ile İtalya tarahndan fesör bir yatakta iki kişinin yattığından nıp biraz berelenmekten ibaret kalmış ve ileri süriilen teminat meselesini bir an evbahsetmişti. Nihayet hastane kapısının mihrace, biçarelerin bu halile epeyce alay vel halletmek istedıklerini kaydetmekte önüne gelmiş olan ve hiçbir vasıtası ol dirler. etmişti. mıyan bir kadını, her hangi bir geçici Bununla beraber bazı teknik güçlükkr Bütün bu haller neticesinde memlekethastalığı yoksa, bir yatakta yatırbidolayısile bu meselenin derhal halledilelirsiniz diye, emri ben verdım. Çünkü ağ te sık sık çıkan ihtilâller, bu ayaklanma miyeceği anlaşılmaktadır. rı üzerinde duran bir kadını sokakta bı hareketlerini bastırmak için mütemadiyen Filhakika emniyet mıntakalannın tesirakamazdım. Nitekim Harbi Umumide asker göndermek mecburiyetinde kalan si, bu mıntakalara tecavüz edılmıyeceği bu tecrübeleri çok yaptık. tki karyolada îngilizleri nihayet bıktırmış ve mihraceye hakkında alenî ve resmî teminat verilmeüç kişiyi de yatırdığımız oldu. Binaen ine bağlıdır. iki senehk mecburî istirahat verilmişti. aleyh is içerisinde vesaitin haddi azami Kontrolu temin eden filolar arasında İşte şimdi Pariste bir kaza neticesinde sinden halkı istifade ettirmek noktai natesanüd temini meselesi de henüz halledilzarındayız. Bunu kendimize bir vazife vefat eden Alvvar mihracesi böyle biı a memiştir. biliriz. damdı. Moskovada şiddetli nesriyat Portekizin notası Londra 2 (Hususî) Milletler Cemiyeti nezdindeki İspanyol murahhas heyeti son hâdiselerin mes'uliyetini tesbit etmek üzere Deutschland zırhlısı bombarNotada Almanya ve îtalyanm kon dıman işinin Lahey Adalet Divanı taratrolu terketmeleri neticesinde İspanya sa fından tetkikini istemiştir. hillerinden bir kısmının açık kalmış olduPalma yeniden bombardıman ğu zikredilmektedir. Portekiz kendi li • edildi manlannda ecnebi müşahidlerine ve huSaint jean de Luz 2 (A.A.) Madudlarında İngiliz müşahidlerine karşı jorkadan bildiriliyor: Hükumet tayyarehattı hareketini tayin etmek hakkmı mu leri Palma şehrini yeniden bombardıman hafaza etmektedir. etmişlerdır. 20 ölü ve yaralı vardır. Hava Tebliğde, Portekiz sefirine ademi mü topçuları bu tayyarelerden birini yere dahale komitesinin şimdiki ihtila.fi şayanı düşürmüştür. memnuniyet bir şekilde halletmeğe muk Ispanyaya 4 Alman tahtelbahri tedir olmadığı hakkında Portekiz hüku hareket etti metince kanaat hasıl oluncıya kadar komiBerlin 2 (Hususî)Hükumetin emrile teyi terketmemesi hakkında talimat ve U: 23, U : 24, U : 33 ve U : 105 nurildiği kaydedilmektedır. maralı Alman tahtelbahirleri îspanya Salamanka 2 (A.A.) Resmî teb Bursada bir ticaret sarayı yapılıyor liğ: Bursa (Hususî) Şehrimizde büyük Biscaye cephesi: Fena havalar askerî bir ticaret odası ve ticaret sarayı yap harekâtı işkâl etmiştir. Sierra Lemona'da tınlacaktır. Haziran sonunda inşaata düşmanın yaptığı bir hücum tardedilmişbaşlanacaktır. Oda binası; odanın malı tir. olan İpek hanında kurulacaktır. Mev Avila cephesi: Guadarrama mmtakacud eski plân üzerinde tadilât yapılmışsmda Alto de Leon'da yapılan iki düş tır. Bu yeni bina asrî ihtiyacları karşıman hücumile Robledo de Chevla'ya ya lıyacak bir tipte olacak; koza ve zahipılan müteaddid düşman hücumlan, tar re borsaları da bu bina içinde buluna dedilmiştir. Düşman, beş yüz ölü bırak cak; ayrıca daimî bir meclis salonile mıştır. tüccarlarımızm ve fabrikacılarımızm Aragon, Soria ve cenub cepheleri: toplanmalarına ve okumalarına mahsus bırer salonu muhtevi olacaktır. Kayde şayan birşey yoktur. Lizbon 2 (A.A.) Resmî bir tebliğe göre Portekiz hükumeti, Londra elçisi vasıtasile Hariciye Nezaretine ve ademi müdahale komitesine aid bir nota göndererek kontrolu temin eden harb gemilerine yapılacak taarruzlara karşı Almanya ve İtalya tarafından teminat taleb edilmesini haklı bulduğunu bildir miştir. Mesele Lahey Adalet Divamna mt verilecek? İspanyada dahili harb vaziyeti sulanna müteveccihen hareket etmişlerdır. Emir Abdullah İstanbula geliyor Hastabakıcı mektebi her sene elli talebe ister, fakat evsafı lâzimeyi haiz elli talebeyi bulamayız. Bu iş bence yetişib neslin bu ihtiyacı anlayıp hastabakıcı, çocukbakıcı olmanın kendisi için bir şeref ve memleket için bir vazife olduğunu anlıyacağı güne kadar devam edecektir.» (Alkışlar). Bir arkadaşımız evlendi Bu beyanatı müteakıb kanunun maddeleri okunarak kabul edilmiş ve cuma Ankara Tıb Fakültesi günü toplanılmak üzere içtimaa nihayet Telsiz kanununun kabulünden sonra verilmiştir. müzakeresine geçilen ve Ankarada bir Tıb Fakültesi kurulmasına aid kanun müTirede faydalı bir konferans nasebetile söz almış olan hatiblerden ŞevTire (Hususî) Alman seyyah ve ki Uludağ, yeni fakültenin kuruluşunun âlimi profesör Herman Kulb Şehir si büyük Türk tabibi İbni Sinanın 900 ünnemasında 700 dinleyici huzurunda cü yıldönümüne tesadüf ettirilmesi temen«Şımali Avrupa memleketleri, Asya ve nisinde bulunarak Türk milletinin yarat Sunda> adalanna müteallik olarak probğı medeniyet yanında tababete vermiş jeksıyonla türkçe, güzel ve çok alâkalı olduğu büyük önemi tebarüz ettirmiştir. bir konferans vermiştir. Bayan Fatma Memik (Edirne) Türk Bu konferans muhitte büyük bir semtababetinin Cumhuriyet idaresinde maz pati ve takdir kazanmıştır. har olduğu büyük inkişafı kaydederek Profesör Herman Kulb yanında İs Türk kızlarının erkek arkadaşlarile bir veçli eşile ayni maksad üzerinde Öde likte sağhk sahasında çalışmalarını temin miş, Bayındır, Aydın ve Sökeyi de geziçin çetin mücadelelerde bulunmuş olan J mek üzere Tireden ayrümıştır. j Bursa muhabırimiz Musa Ataş ve refikası Bursa muhabirimiz Musa Ataşın ni şanlandığmı yazmıştık. Arkadaşımızın düğünü Bursa Ordu Evinde güzide bir davetli kütlesinin iştirakile yapılmıştır. Arkadaşımıza ve refikasına saadetler diler iz. [Baştarafı l inci sahtfede] bir deniz vasıtası ve bir otomobil veril miştir. Emir Altes Ab dullah; bana; memleketlerine Torosla dönmeleri muhtemel olduğu gibi, deniz tarikile Yafaya git meleri de ihtimal Moskova 2 (A.A.) Almeria'riın dahilinde bulundubombardımanından bahseden İzvestiya ğunu beyan etti. gazetesi diyor ki: Yaveri ve tercü «Alman müdahalecileri, Milletler Cemiyeti Konseyinin açık şehirlerin bom manı Ankarada kalardıman edilmesini takbih eden karan mıştır, doğruca Tona derhal cevab vermişlerdir. rosla Şarkî Erdüne îlk Alman tahrikâtı tayyarelere ateş gidecektir. edılmesile başlamış ve bu tayyareler de Doktor Cemil pakendilerini müdafaaya mecbur kalmışlarşa ile aşair teşrifatdır. Bu ilk tahrikâttan sonra açık bir müdahale hareketi vukubulmuştur. Almeri çısı Şeyh Mehmed ı'nın bombardımanının konsey tam mesa ve diğer zevat Emisini bitirdiği ve azanın da dağıldığı bir rin refakatinde îs Emir Abdullah, kabul ettiği arkaâaşımız Mekki Said sırada vukubulmuş olması şayanı kayid tanbula hareket et (solda) üe bir arada dir. Mütecavizler konseyin daha yeni tiler. Başvekil taramesaisini bitirip dağıldığı bir anda tekfından istasyonda Emire takdim edil Üstündağ da ayni trenle İstanbula harerar toplanmasının teknik bakımdan güç olan İstanbul Valisi Muhiddin ket etti. olduğunu ve binaenaleyh vakit kazana miş bıleceklerini düşünmüşlerdir. Diğer taraftan Konseyin toplanması alnız teknik bir mesele değildir. Konsey ÇocuklariDizın tatil günlerinde boş kalmamalarım isteJseniz azasının ve bilhassa Fransa ve îngilterenin de arzusuna tabidir. Almanya ile İtalyanın ademi müdahae komitesinden çekildiklerine dair olan deklarasiyonları yalnız bir nümayiş maMekteb bütün yaz açıktır. hiyetinde değildir. Bu karar onlara şimANKARA Saylavlar caddesi istanbul • 373 Istiklâl caddesi diye kadar gizliden gizliye yaptıklannı artık açıkça ve istedikleri gibi yapmak BABALARA TAVSiYE Onları BERLİTZ MEKTEBİNE kaydettirinîz. ECNEBİ BİR L i S A N Ö Ğ R E N i R L E R
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle