13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Meseleler. Peyami Safa 4 üncüde: Hikâye. 5 incide : Cenevre mektubları. Doğan Nadi 6 ncıda : Spor haberleri. « . » „ . umhuri t f Yerlİ Mallar , « iBrŞBfllDB 0 UnUÇUnGU jfll S 8 y i ! 40ÖO .«QQ İSTANBUL CAĞALOĞLÜ Telgraf ve mektub adresl: Cumlıuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul. No 248 1097 Pazarları Telefon: BaşmutıarTİr ve evl: 22368. Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa tosmı 24299 24290 Almanya ile Italya arasında Emir Abdullah istanbula geliyor askerî bir ittifak mı ? Misafirimiz şehrimizde bir Romada Mussolini ile Blomberg arahafta ikamet edecek sında mühim müzakereler oluyor Hatay meselesinin Maveşal Blombevg kval hallinden sonra Suriye tarafından da kabul edildi Alman Harbiye Nazırı İtalyanın bütün kara, Artık iki komşu memleket deniz ve hava kuvvetlerini teftiş edecek münasebetlerinin alabildiğine bir dostluk inkişafı arzetmesi zamanı gelmiştir Şarkî Erdün Emiri, Ankaradan ayrılırken resmî merasimle ve tezahüratla teşyi edildi ile münasebetlerimiz atay davamızın Suriyedeki yanlış telâkkileri şimdıye kadar zaman zaman çok çetin şekiller arzeden münakaşaları davet etti. Şimdi meselenin Milletler Cemiyetince makul ve âdil bir surette halledilmiş olması üzerine artık iki komşu memleket münasebetlerinin ciddî ve samimî bir dostluk cereyanına avdet etmesini istemek ve beklemek sırası gelmiştir. Davanın hal şekli yalnız Türkıyeyi memnun etmekle kalmıyarak Suriyeyi de tatmin edecek bir mahiyeti haizdir. Kendi ülkesinde hakıkaten müstakil ve müterakki bir komşu devlet olmasını istediğimiz Suriye Iskenderun Antakya ve havalisine verilmesi çok eskiden ahde bağlanmış olan hususî idareye aid vecibe yerine getirilırken Türkiyenin muhabbetini ve kendi hududlarının emniyetini kazanmış oluyor. Hayata yeni doğmakta olan bir devlet için bunun büyük bir mazhanyet olduğunda şüphe yoktur. Geçenlerde Londraya giden Mareşal Blomberg İngılız kıt'alarmı tejti$ edıyor (A.A.) Almanya Har tarafından karşılanmışür. Mareşal von Blomberg, bu İki devlet adamı arasında ilk altıda Tempelhof meydanınresmi temas ile Romaya ha'reket etmiştır. Roma 2 (Hususî) Buraya gelen Romada Alman Millî Müdafaa Nazırı Ma Roma 2 (A.A.) Alman Harbiye reşal Blomberg bugün saat 17 da Kral Nazırı Mareşal von Blomberg saat 13 te tarafından kabul ecbldikten sonra saat tayyare ile Littoria meydanına inmiş ve 18 de Venedık sarayında Başvekil MusMussolini, Kont Ciano, mıllî müdafaa soliniyi ziyaret etmiştir. İki devlet adamı müsteşarları General Bariani, Amiral arasındaki konuşmalar bir buçuk saat deMünakaşaların hararetleri içinde ileri Cavagnari, General Valb, Mareşal Ba vam etmiş ve bu esnada Hariciye Na sürülen bütün iddialara rağmen Türkiyef Arkası Sa. 3 sütun 1 del doglio ve de Bono ve dığer birçok rical nin Hatay davasında toprak ihtirası takıb etmemış olduğu ışte şımdı bütün an anesıle anlaşılmış bulunuyor. Milletler Cemiyetınin son karar ile Hataya temin ettiği vaziyet bu kıt'adaki millî Türk ekseriyetinin haklannı tanımış olmaktan ibarettir. Dahilî idaresınde müstakil olacak olan Hatay devlet mefhumu bakımmdan Suriye ile alâkahdır. Hatayın idarî istiklâli bizi tatmine kifayet etmiştir. Bu vaziyet elbette Suriyeyi de tatmin etmeli ve memnun kılmahdır. Fazla olarak ortadaki ihtilâfın bertaraf edilmesi sayesinde Türkiyenin Suriye ile çok iyi komşuluk, dostluk ve hatta kardeşlik münasebetleri tesis ve idamesine imkân hazırlanmıştır. Suriyenin yeniden teminat altma alınan hududları bu komşu memleket için büyük bir kazancdır. Berlin 2 biye Nazırı sabah, saat dan tayyare Emır Abduîiah, Buyuk Şejımiz Ataturkun r huzurunda (sağdaki zat Varşova Büyük Elçimiz Feriddir) Dün Mecliste hararetli münakaşalar oldu Ankarada kurulacak Tıb Fakültesi hakkında Sıhhiye Vekili mühim beyanatta bulundu Ankara 2 (Telefonla) Şarkî Erdün Emiri Altes Abdullah bu akşam eksprese bağlanan hususî vagonla İstanbula hareket ettıler. Emire Ankaradan ayrılırken de resmî merasim yapıldı ve bir ihtiram kıt'ası selâm vaziyeti aldı, askerî bando millî marşları çaldı. Mısafırımız, Başvekil Ismet Inönüne; gördüğü büyük hüsnü kabulden memnuniyetle bahsederek teşekkürde bulundu lar ve bu aynlıktan cidden teessür duyduklannı ifade ettiler. Emir dedi ki: « Türkiyeden Arabistana hayır ve beşaret götüreceğim.» Teşyi merasiminde Cumhurreisimiz namına bulunan Başyaverleri, Ulu Önderin selâmlarmı bıldirdi. Hariciye Vekâleti vekili Şükrü Saracoglu, Ankara Valisi, Mevki kumandanı, İngiliz sefareti er kânı, Irak sefiri ve sefaret erkânı teşyi Emır Abduüah Başıekıhmız Ismet İnonu ile beraber merasiminde bulundular. Tren, halkın hafta kadar kalacakları anlaşılmaktadır. rayı tahsis edilmiştir. Aynca emirlerine alkışları arasında Ankaradan ayrıldı. [Arkası Sa. 7 sütun 5 te\ Şarkî Erdün Emirinin İstanbulda bir ı Kendilerine ikametleri için Beylerbeyi sa I f Hariciye Vekilimiz Viyanada Rüştü Aras Hariciye Nazırile bir mülâkat yaptı Almanya Ispanyaya dört tahtelbahir gönderdi Avusturya Avrupada siyasî gerginlik azaldı. Italya ile Almanyanın Londra bitaraflık komitesine yeniden avdetlerinin teminine çalışılıyor Suriye için Hatay mevzuu mütalea olunurken bu meselenin Suriyeden mukaddem bir mahiyeti olduğunu ve onun hakkında bizim Suriye ile değil, Fransa ile ahdî vaziyetlerimiz bulunduğunu gözönünde bulundurmak lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bekir Sami heyetinin Fransa ile akdetmiş olduğu itilâfnameyi kabul etmemişti. Sebebi İskentlerun Antakya ve havalisinin kayıdsız ve şartsız Mıllî Misak hududu haricinde bırakılmış olmasıydı. Bunun üzerinedir ki Franklen Buyyon'la vaziyet Ankarada tekrar müzakere edildı, ve bu müzakereler çok çetin safhalar arzetti. Atatürk, halkı kırk asırlık Türk olan Hatayın gelişigüzel hudud haricinde bırakılmasına muvafakat etmiyordu. Nihayet formülü bulundu, ve bu halkın millî mahiyetine mutabık hususî bir idare esasında ittifak olundu. îşte Milletler Cemiyetinin tesbit ettiği esas, vaktile kabul olunan o hakkın ve o hakikatin izharınjdan ibarettir. Ahidle tayin olunmuş olan bu hakkın ve bu hakikatin bugün vaziyete hakimiyetine kimsenin ve ezcümle Suriyenin tabiî diyeceği hiç birşey olamaz. Bilâkis Türkiye Suriye hududunda Türkleri kalblerinin en derin yerlerinde alâkalandıran bir ihtilâf noktasmın âdilâne bir kararla ortadan kaldınlmış olması Türkiye Suriye komşuluk, dostluk ve hatta kardeşlik münasebetlerinin alabildiğine inkişafı için çok mes'ud bir vesile teşkil etmektedir bile diyebiliriz. Biz Meclisin son içîimalanndan Ankara 2 (Telefonla) Bugün Hilmi Uranın başkanlığında toplanan Mecliste polis teşkilât kanunu müzakere edilmiş ve dahiliye encümeninin talebi üzerine mezkur encümene gönderilen 12 nci madde ile bütçe encümenine tevdi edilmiş bulunan 56 ncı madde müstes na olarak kanunun diğer maddeleri ka bul olunmuştur. birinde Bayan Nakiye Elgün, halen kadroda bulunduğu muayyen şartlan ifa edemedıkleri için terfi hakkmı kazanamıyacak olan ve fakat vazifelerinin ifasında iyi sicil alarak bulunduklan hizmetleri yap makta devam edeceklerin de üç senede bir tahsisatlarına muayyen bir zam yapılması hususunun adedleri pek mahdud olsa da bu gibi memurlara karşı tatmin edici bir hareket teşkil eyliyeceğini söyPolis memurlarının terfiine aid olan 56 ncı madde üzerinde muhtelif hatibler lemiş ve bu maksadla da bir de takrir vermiştir. söz almışlardır. Hüsnü Kitabcı, Nakiye Elgünün nok56 ncı madde üzerinde tai nazarına iltihak ettığını ve esasen pomünakaşalar lis mensubini için filî hizmet müddeti olaİlk olarak söz alan Bayan Nakiye El rak diğer memurlardan farklı bir şekılde gün kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 22 sene kabul edilmiş bulunduğuna göre söz almış olan hatiblerin polis teşkilâtı bu teklifin kabulünün de bir misal teşkil kanununun ehemmiyeti ve bu teşkilât edemıyeceğıni ılâve eylemiştir. mensublannın ifa ettikleri takdire şayan Raif Karadeniz, polislere • karşı bu Duk ve Duses do Windsor hizmetler üzerindeki sitayişkârane beya zammın yapılmamasını müdafaa ıztırarınnatlarına ilâve olarak fazla bir şey söy da kaldığını ve bundan dolayı affını dileParis 2 (A.A.) Yarın saat 11,30 lemiyeceğini kaydederek kanunun der dığını söylıyerek tekhfın malî projesi üze da Mants belediye reisi, Cande şatosunpiş etmekte bulunduğu terfi şartlarına tedurmuş ve bunun kabulü takdırin da Dük dö Wındsor i!e Bayan Warfi YUNUS NADİ mas etmiştrr. [Arkası Sa. 3 sütun 5 te] , lArkası Sa. 7 sütun 1 de] lArkası Sa. 3 sütun 4 te] Viyana 2 (A.A.) Türkiye Hariciye Vekili doktor Aras buraya gelmiştir. Bu hafta sonuna doğru Ankaraya hareket etmesi muhtemeldir. Londra 2 (A. Viyana 2 (A.A.) Avusturya ajansı A.) Bu sabah bildıriyor: Dış Bakam Shmit, hususî su matbuat, Avrupa rette Viyanada bulunan Türkiye Hari nın gözlerini Lon ciye Vekili doktor Tevfik Rüştü Arası draya çevirerek Av[Arkas\ Sa. 3 sütun 6 da] rupa buhranının gevşemesini beklediğini kaydederek daha nikbinane bir lisan kullanmaktadır. Gazeteler, İbiza hâdisesinin tekerrür etmemesi için Italya ile Almanya tarafından yapılan taleb leri haklı görmekte müttefiktirler. Windsor Dükü bugün evlenecek Dük ve Düşes hemen Avusturyaya gelecekler Times dıyor ki: «İspanyol liman larında emniyet mmAlman jilosunun takaları tesisi, mü kemmel ve herkesi memnun edecek bir sis temdir. Ademi müdahale komitesi, bu hafta bu işle meşgul olacağı için Alman larla İtalyanların kontrol servisindeki vazifelerine yakında avdet edecekleri ümid edılebilir.» tahrib ettiği Âlmeria'dan bir manzara bu mesele ile Londra komitesinin meşgul clması lâzımdır.» Morning Post, Valencia, hükumetinin istenilen teminatı vereceğini, çünkü müstakil olarak iş görecek olan İtalyan ve Alman harb gemileri tarafından yapılacak kontrolün bu gemilerin beynelmilel Daily telegraph, şöyle diyor: bir karakola iştirak ettikleri takdirde ya«Eğer müşterek teminat verilirse tepacaklan kontroldan daha ağır olacağını cavüz vukuunda müştereken harekete geçmek mümkün olur. Ne olursa olsun [Arkast Sa. 7 sütun 4 te\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle