12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Haziran 1937 CUMHURİYET A Z O N E Y V A T UZ U MİDE ve BARSAKLARI kolavlıkla bosaltır ıvııut, v e B A K Ö A K L A K I koiayiıkia boşaitır. İ N K l i n i \ l B A I I » # t 4. I ve M • ( ? n d a n m u t e V € İ 1 İ d b a ? agnlannı defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup MUSTAHZARLARD AN DAHA ÇABUK, DAHA KOU M A S I L ve BAR LAY ve DAHA K A T Î tesir eder. Yemeklerden sonra almırsa HAZIMSIZLIĞI, MÎDE EKŞİLÎK ve YANMALARINI giderir. MİDE SAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. EDYİN büfım rahatsılıkları glderir. Bünyan Şarbaylığmdan: 1 Bür.yan kasabasının hali hazır vazivetini gösterir haritası Nafıa Vekâletinden gönderilen fennî şartname dairesinde yaptırılmak üzere bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Haritası vapılacak saha tahminen 50 hektar meskun, 75 hektar gayrimeskun olmak üzere 125 hektardan ibarettir. 3 Meskun kısmın hektarı 25, gayrimeskun kısmmki 12 lira muham 1 men bedel kabu edilmiştir. 4 İhale 7 temmuz 937 çarşamba günü saat 10 da Belediye Encümeni huTurunda yapılacaktır. (3348) Kadın, kaç yaşında daha güzeldir? Emed icra memurluğundan: Kütahyanın Servi mahallesinde mu kim Hüseyin Koç ve Emed Değirmisaz köjoınde mukım Ataullah oğlu Beykozlu Rasimin borclarından ötürü mahcuat Emede bağlı Çayır köyünde kâin 2002 hektar arazide her ikisinin Tc24,5 mümtazen liğmd madeni çıkarma haklan, 5iızluK,ba5 veyarım başajjrısı,baş dönmBsı3baygmlıK, carpıntı, ve sinirden ileri gelen 5'ınLragrılaruasabî öksiirüKler,asabî zayıflıK,uyKu ikinci defa olarak açık arttırmıya ko nulmuştur. Arttırma 25/6/937 cuma günü saat 15 te Emed icra dairesinde yapılacaktır. Talıb olanların mahcuzun muhammen kıymeti 5390 liranın %!]» nisbetmde 40425 kuruşu veya millî bir bankanın teminat mektubunu satış saatinden e^'vel daireye tevdi etmeleri muktazıdır. O günü ittıhaz edılecek iha Bu sualin cevabını, kimseler veremiyordu. Fakat yapılan tecriibeler şu neticeyi verdi: Kadın her yaşta güzeldir! Yalnız, VENÜS KREMİ, VENÜS PUDRASI, VENÜS RU JU, VENÜS BRİYANTİNİ, VENÜS RİMELİ, VENÜS E• SANSI kullanmak şartile... • le kararının vekiller heyetinin tasvibile hüküm ifade edeceğı, arttırma şartna mesinin her gün herkesın görebileceği ve 118 dosya numarasile müracaat lüzumu ilân olunur. (33465) Telefon abonelerimizin nazarı INTOURIST iSTANBUL PiRE HAIFA dikkatine Arasında muntazam seri posta Istanbul Telefon Direktörlüğünden: «IAN RUDZUTAK » 1937 1938 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan h£len elde bulunan rehberde büyük harflerle, meslek sırasında küçük ilânı bulunan abo nelerımız 3/7/937 tarihine kadar veni rehberde devam edip etmiyeceklerini bıldırmedıkleri takdirde buna aid kararname mucıbince ilânları yeni rehberde de avnen neşredilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazivette oianlarla yeni rehbere bu şekılde kayid arzusunda bulunan abonelerimizin Abonman Dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 6,000 tonluk lüks vapuru 19 haziran çarşamba günü saat 20 de Galata nhtımmdan hareketle 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf yolcuları alarak doğru (Pire ve Hayfa) ya gidecektir. Bütün yolculann kamarası, yatağı ve yemeği vardır. Tafsılât için İntourist müessesesinin Galatada Hovagimyan hanmdaki Şarkı Karib miimessılliğine 42653 Deposu: A. E M i R Z E Istanbul, Sultanhamam, Dıkranyan Han. BAKTERIYOLOJI L A B O R A T U A H I Dr. iHSAN SAMi Kartal Belediyesinden: Kartal Belediye kâtıb ve muhasibliği 60 lira ücreti maktua ile münhaldir. En açağı orta, tahsilli olmak ve askerliğini bitirmiş bulunmak şartile talib olanların Kartal Belediye Riyasetinde 21/6/1937 pazartesi günü saat 15 te yapılacak imtihanda vesaıklerile bulunmaları ilân olunur. (3484) Umum kan tahlılâtı, frengi noktai nazarından Vasserman ve Kahn teamülleri kan küreyvatı sayüması. Tıfo ve ısıtma hastalıklan teşhısi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlılâtı, ültra mıkroskopi, hususî aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker. Klorür, Kollesterin miktarlarının tayini. Divanvolu No. 311. Tel: 20981 iş adczmlarına ve müesseselere ; • mühim fırsat Istanbul Telefon Direktörlüğünden: 19371938 telefon rehberi bastınlmak üzeredir. Telefon rehberi 16,000 aded basılacak, abonelerımize dağıtılacak. memleketimizin büvük şehirlerile bü tün ecnebi memleketlerine gönderılecekjir. Buna binaen. Iju rehberler en^kuvvetli, en pratık ve en verinüi bjr pcop^ganda vasıtası olacaktır. Bu 16.000 telefon rehberi günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulunduıjiacak, mündericatmdan şehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bırlunranlar haberdar olacaktır. Bu vüzden ilân veren zevat kendı ihtiyacına, mesleğıne ve arzusuna gore istifade etmis olacaktır. îşini, mesleğini, mamulât ve mahsulâtını velhasıl her türlü varlığmı her• kese, her muhıte tanıtmak için iyi bir fırsat olan Telefon Rehberine ilân veriniz. Pek yakmda tab'ma başlanacak rehbere ilân vermek ve ilân şajtlanm öğrenmek üzere Abonman Dairemize müracaat buvurunuz. (3314) Avcılara MÜJDE! 1 Hazirandan itibaren fialları indirilen AV ve NiŞAN MALZEMESİ Yurdumuzda en yüksek bir mal olan :raber 19 haziranda açı ıyor. Otel her türlü konforu haizdir. Yemekle berabe: I 2/0. 3. 3,*»0 ve 4 lirad r. Fazla kalacaklara tenıilât yapıîır. FLORYADA: SOLARYUM OTEL ve LOKANTASI Cinsi En âlâ kara av barutu Birinci nevi dumansız av barutu Mıkd an Nafıa Vekâleti Van Su İşleri On Birinci Şube Mühendisliğinden: 1 Eksiltmiye konan iş: Van civarında Şamran sulama kanalmm 15 J 000 den 35 f 000 ve kadar 20 kilometrelik ikinci kısım kanal hafrıyatı ve imalâtı smaıye inşaatı olup keşif bedeli 44993 lira 32 kuruştur. 2 Bu ise aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksıltme sartnamesi. B Mukavele projesi. C Bayındırlık işleri genel sartnamesi. D Keşif cetveli ve projeler. E Fennî şartname. F Taş ve kum grafiği. Tstiyenler şartname vesair keşif evrakıru Van Su îşleri On Birinci Şube Mühendisliğinde görebilirler. 3 Bu iş 10 haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 tarihine kadar 16 gün müddetle eksiltmiye konmuştur. Eksiltmesi 25/6/937 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te kapalı zarf usulile Van Su İşleri On Birinci Şube Mühendislığı daıresmde yapılacaktır. 4 Eksiltmive girebilmek için: tsteklilerin 3374 lira 50 kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesıkalan ibraz eylemesi iâzımdır: A Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası. } B Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet vesikası. % ~? C 937 yılma aid Ticaret Odası vesikası. Teklif mektubları ücüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel Van Su İşleri On Birinci Şube Mühendisliğindeki Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verılmelidır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar Komisvona gelmiş olması ve dış zarflarm mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler Kabul edilmez. d497> (3266) Tıraş levazımatı Sakaîları yumuşatır, cildi parlak tutar ve yüzü kat'iyyeo tahri; etmeden fevkalâde kolaylıkla tıraş eder. BOZKURT . Fiatla r Yeni Eski K. S. 290. 150. 80. 800. 400. 200. 80.^600. 300. 150. 60. 175. 70. 1.50 1.50 3.50 3.75 A K. S. 220. 115. 60. 600. 300. 150. 60. 500. 250. 125. 50. 150. 60. 1. ÖZ TüRK ÇOCUGUNUN MALI OLAN îkinci nevi dumansız av barutu Her Türk terrihan kullanmalıc'ır. BOZKURT Tıraş levazımatını 3 HAFTAL1K Eglence ve tetkik seyahati Yerli dumansız av barutu 6 m/m Flober kurşunlu 6 m/m » tek şarilı 6 m/m » çift şarilı 9 m/m > kurşunlu 9 m/m » tek şanlı 9 m/m » çift şarilı Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m/m Kırmızı renkte lüks av kovanı 65 m/m Mor renkte av kovanı Kırmjzı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı Turuncu renkte av kovanı Yeşil renkte sinek markalı av kovanı Kayısı renkte av kovanı Yesil renkte büyük kapsüllü av kovanı Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanı Kurşunî renkte av kovanı Dolu kırmızı av fişeği » Mor av fişeği » Turuncu av fişeği » Kayısı av fişeği » Kurşunî av fişeği Keçc tapa Yağlı tapa Yağlı takım tapa Kapalı kapsül Av sacması: 3 kiloluk torbası 1 » kutusu 12 / »» : Adedi 2. 1.25 150 0RTA AVRUPA 110 liradan başlar. Haraket 20 temmuzdadır. Kayıt lara baş'anmıştır. Tafsilât için Perapalas • T Jk Seyahat e«ri | karşısında • ^ ^ ne müracaat Posta kutusu 1429 Tel 43542 m Paketi Adedi 450. 400. 350. 350. 300. 300. 275. 250. 275. 200. 9.50 9. 8. YALNIZ B A K E R mağazalarında Her cins ve her renkte banyo kostümlerinin en zengin çeşidlerini her yerden müsaid şerait ve her keseye elverişli fiatlarla bulabilirsiniz. 7.50 1.75 2 2.50 325. 300. 275. 275. 225. 225. 200. 200. 225. 175. 7 50 7 6 50 6. 6. Yüz adedi Paketi... Kutusu Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Balıkesir Memleket Hastanesi için lüzumu olan 225 kalem eczavi tıbbiye ve pansuman malzemesi sartnamesi mucibince almmak üzere 3 haziran 1937 tarihinden itibaren ve 24 haziran 1937 tarihine rashyan perşembe günü saat on beste ihalesi yapümak üzere on beş gün müddetle açık eksilt miye konulmuştur. 2 Bu ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 lira 19 kurus ve mu yakkat temınatı bedeli muhammenenin yüzde yedi buçuğu olan 352 lira 14 kuruştur. " 3 İhale Balıkesirde Vilâyet makammda teşekkül edecek Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Buna aid evrak, şartname ve eczayi tıbbive listesini görmek istiyenler Balıkesirde Encümen kaleminde ve Memleket hastanesinde, Istan bulda Sıbbjye Müdüriyetinde görebilirler. 5 Eksiltmiye girmek istiyenlerin yukarıda miktan yazılı muvak kat teminatmı Malsandığma vatırdığma dair makbuz senedi ve yahud banka mektubile muayyen vaktinde Vilâyet Daimî Encümenine müracaat etme leri ilân olunur, (3239) 40. 75. 85. 75. 157.50 52 50 26.25 5.50 25. 50. 60. 65. 150. 50 25. ı• ıV.UlERCıMi Almanca ve Turkce fennî tercüme ve dakt loya tamamen vâkıf bir mütercime Ankarada ihtiyaç vardır Galatada Türkiye Milli han beşinci kata müracaat. Sa/ıiö te fiaşmutıamn: Yanaa rVadı Omumi ne^nyaU tdare eâen Yaz* ijien Müdurü: Hihmet Münif • Cumfıvrtııet matbaan Bayilerdeki matbu fial listesine bakmayı unutmayınız. inhisarlar idaresi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle