19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Haziran 1937 CUMHURİYET Küçük Antant Konferansı Beyoğlu Ask.erlik şubesinden: 1 Beyoğlu Askerlik şubesınde kayidli Herşey gibi cild de büyük bir tekâ Gaib aranıyor bütün yedek subay ve askerî memurların Kartalda hamamcı Osman vasıtastle 1076 sayılı kanunun 9 uncu maddesi muci mül devresi geçirir. Her gene kız ve kaiverekli Kadir Kızılkanadoğullarından bince 30 haziran 937 giinüne kadar devam dının kendisine mahsus parlak bir devri [Baştarafı 1 inci sahifede} Musa Kâzım Kızılkanad imzasile aldığımız etmek üzere senelık yoklamalarmın ya vardır. Bu zamanlarda cild gayet par mektubda denıliyor ki: «İstanbul vilâyeti diğini soyan ve öldüren bu küstah şeyh dahılinde on beş ev tutarmda akrabamız pılm&sına başlanılmıştır. 2 Alâkadarların pazartesi, salı, çar lak çok düzgün cazip bir hal alır. Cilde ler ve aveneleri Cumhuriyet idaresinin ar. Bunlarla merhum amcam Hacı Yusuf şamba ve perşembe günleri sabah saat bütün güzelliği veren cildin ikinci taba;akaya gelmez disiplinli hareketi üzeri asıtasile muhabere ederdik. Şimdi Lse beş 8,30 dan saat 12 ye kadar nülus cüzdan kasında bulunan höceyrelerin bünyeden aydır buradayım, hiçbirinin adreslni bil lan veya her sene şubede yapturdıkları yokne sinmişlerdi. medığim için gurbette kaldım. Istanbullu lama kayid veya numaralarile askerî hiz aldıklan gıda ile mümkündür. Bünye bu Fakat cenubdan geldiği ısrarla iddia Kadir ailesine mensublardan oirinin yu met vesilcalarını ve sıhhî subayların dıp gıdayı zamanla veremez olur. Cildde )lunan tahrikât neticesinde son zaman karıki adresime mektub yazmasını rica e loma ve ihtısas vesikalarmı ve ahvali sıh buruşukluklar, lekeler ve buna mümasil derim.» hiye raporlarını birlikte getırmelerı iiân arızalar görülür. Cild bütün güzelliğini larda bu aşiret reisleri isyana karar verolunur. Deniz Ticaret Müdürlüğünün mişlerdir. Gene iddia olunduğuna göre 3 Başka şube mıntakalarında bulu kaybeder. Kaybolan kuvveti iade etmek nazan dikkatine [Baştarafı 1 inci sahifede) Nazınnı da Londraya göndermeği karar bu şeyhler ve aşiret reisleri Hozat O nanlar bulundukları askerlik şubeslne, ancak bünyenin höceyrelere verdiği gıda İnhisarlar eksper namzedi Rahml Tam vacık yolu üzerinde Sansaltık türbesin erden aldığımız mektubda deniliyor ki: memleket haricinde bulunanlar mahallî ile mümkündür. cali arasındaki görüşmeler, müzakere e altına almıştır. Türk sefaret ve konsolosluklarına yukarıdilmiş olan bütün siyasî ve iktısadî me General Beck Pariste yapacağı te de gizli bir toplantı yapmışlar ve bu top Rıhtımda bağlı General Metzinger adın da yazalı vesikalarla müracaat ederek bu Büyük kabiliyetli eller bunun da çareseleler hakkında iki memleketin noktai maslar neticesinde Alman Fransız sui antıda hükumete karşı sonuna kadar daki Pransız gemisine çekilmiş olan san müracaatlerini her zaman tevsik edebil sini bulmuşlardır. Yarım yağlı Hasan cağımız gülunc denecek derecede gayrininazarları arasında tam bir ahenk mevcud tcfehhümlerinin izaleşine çahşacaktır. Bu mücadele etmeğe and içmişlerdir. Bu zamıdir. Geminin lımana girebilip yolcu alıp mell ve şubeyi vaktinde haberdar etmell gece kremi, yağsız hasan kar kremi, cildirler. ermesine müsaade eden alâkadar memurlar olduğunu göstermiştir.» din ihtiyacı olan bu gıdanın tamammı takdirde Fransız İtalyan ihtilâflarının rada and içen aşiretler şunlardır: aptıkları kontrollar arasına sancağımı/ın ve özünü ihtiva eder. colayca halledilebileceği ve yakında Şadıllı, Kureyşan, Hormik, Artıllı, da gozden geçırilmesini katsalar millî hisTataresco ile Hodza, her gün daha Her bayan gece yatarken yanm yağlı samimî bir şekil almakta ve Küçük İtilâf Londrayı ziyaret edecek olan Alman Seyhhasan, Haydaranlı, Lolan, Deme siyatımızı rencide eden bu hallerin öniine Hasan gece kremini ve gündüzleri yağ Yeni Adam çerçevesi içinde inkişaf etmekte bulunan Hariciye Nazırı Baron von Neurath'ın nan, Bahtiyar, Yukan Abbas uşağı, A ;eçilir kanaatindeyim. Bu hususta alâkadar makamların kontrol merrmrlanna bu Mecmuanm 181 inci sayısı da dolgun sız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük Romanya Çekoslovakya arasında siyasî daha geniş bir anlaşma temin edebilece şağı Abbas uşağı, Lâçin, Koçuşağı, Şa yolda talimat vermelerini ehemmiyetle teği fikri ileri sürülmektedir. mündericatla çıkmıştır. Tavsiye ederiz. bir itina ile sürerek cildin güzelliğini ka • muşağı, Pilâvnik, Kırağan, Kalan, \ u menni ederim.> mesai birliğinin mes'ud netayicini ehemmizanırlar. Buruşuklar, lekeler tamamile Bu takdirde halen Avrupayı iki mu karı Karaballı, Ferhatuşağı, Aslanuşa yetle kaydetmişlerdir. zail olur, bu kremler artık her bayanm Sütnine Hodza ile Tataresco, Çekoslovakya halif cepheye ayıran gruplar kendiliğin ğı, Maksutuşağı. tabiî bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin nın Romanyaya yapmakta olduğu harb den zail olacak ve Almanya, Fransa, I Bundan da anlaşılacağı veçhile isya Sıhhati yerinde gene bir aile bayanı talya ile İngilterenin iştirakile yeni bir nın başlangıcmda asilerin miktarı çok malzemesi irsalâtının sür'atle devam et 1 2 8 4 5 S sütninelik yapmak istiyor. İhtiyacı o güzelliği bu kremlerle temadi eder. Çünlanların Küçükpazar Hacıkadm ma kü esas olan höceyreleri bu kremler besmekte olduğunu kaydetmekle bahtiyar • Lokamo misakı akdedileceği temin edil büyük bir yekun tutuyordu. Fakat hü hallesi Topaç sokak 5 No. lı evde Nezi lemektedir. Cildinizi bu kremlerden mahmektedir. dırlar. kumetin aldığı ciddî ve cezrî tedbirler rum etmeyiniz, saym bayanlar. reye müracaatleri. Alman İktısad Nazırt Viyanada Neurath çarşamba günü Londrada üzerine bu topluluk derhal dağılmıştır. olacak Dersimin kat'î bir şekilde sükuna. kaBerlin 17 (Hususî) Almanya lk Resmen bildi vuşması neticesinde toprağı mümbit ve Londra 17 (A.A.) tısad Nazırı doktor Saht bugün Viya naya muvasalat etmiştir. Almanya ile rlidiğine göre Alman Hariciye Nazırı bilhassa hayvan yetiştirmeğe çok müsaid Takımın Muhammen Muvakkat Münakasanın Avusturyanın iktısadî münasebatının in von Neurath Londraya 23 haziranda ge olan bu mıntaka süratle inkişaf edecek Cinsi Adedi bedeli teminat şekli lecek ve İngiliz hükumetinin misafiri ola ve memleket ekonomisinde lâyık olduğu kişafı için Avusturya ricalile temaslarda Polis grisi 875 15750 1181,25 Kapalı zarf caktır. Ziyaret programı henüz tesbit e mümtaz mevkii alacaktır. 190 bulunacak olan doktor Şaht, Almanya3420 256.50 Açık eksiltme dilmemiştir. 155 Nefti 2790 209.25 ^ > nın Viyane elçisi Von Papen'le beraber Seyid Rıza kimdir? Fransız Hava Nazırt Belgrada 1 İdare ihtiyacı için yukarıda müfredatı yazılı 1220 takım elbise ve oğleden sonra Avusturya Cumhurreisile Bugün Kutu deresinde çepeçevre mukasket satm ahnacaktır. geliyor Başvekilini ziyaret etmiştir. hasara edılmiş olan asilerin başında buSoldan sağa: 2 Eksiltmeler her kısım ayrı ayrı olmak üzere 1 temmuz 1937 per Belgrad 17 (Hususî) Fransanın Alman Generalımn Parisi zlyareti lunan Seyid Rıza admdaki sergerde 1 Kışın maddlsi iyl yenir amma ma şembe günü saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumî Müdürlük Satmalma KoHava Nazın M. Pierre Cot bu ayın münasebetile tahminler ve Dersim aşirej reislerinin en nüfuzlu ve nevisi kat'iyyen hoşa gitmez, düzlük. 2 misyonunda yapılacaktır. 25 inde tayyare ile Bükreşten Belgrada insan, uçma vasıtası. 3 Para, eski bir mütalealar 3 İstekliler kapalı zarfta, teminat makbuz veya banka mektubunu, en ileri gelen şahsiyetidir. mabud. 4 Pratik, yoketmeklik. 5 Tegelerek, Yugoslavya Harbiye Nazırı Seyid Rıza, dedelerinden kendisine nezzuh gemisi, bir esere yazılan ilâve. 6 Ticaret Odası vesikasından baska 3297 sayılı Resmî Gazetede yazılı müteahParis 17 (A.A.) Oeuvre gazeteGeneral Lubonir Mariç'in geçen seneki hidlik ebliyet vesikasını ve teklif mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarmı intikal eden şeyhlik ve aşiret reisliği sa Umumî. 7 Bir Musevi kadınınm ismi, bir sinde mme. Tabouis, şöyle diyor: o gün saat 14 e kadar mizkur Komisyona tevdi eyliyeceklerdir. Paris ziyaretini iade edecektir. Fransız peygamber. 8 Ceml edatı, imdad lstiyen yesinde bütün Dersim mıntakasında kor adamın feryadı. 9 ücuz alınan mal. «General Beck'm vazifesi, Pariste nazırı Belgradda iki gün kalacaktır. Açık eksiltmelerde^ teminat makbuz veva banka mektubu vesair ka ku ile anılmaktadır. Çapulcu ve küstah 10 gırtlak, arabî aylarından biri. General Gamelinle teslihatm umumî sununî vesaikle beraber saat 16 da müracaat edeceklerdir. Yukarıdan aşağıya: rette tahdidi imkânlarını araştırmaktadır. Bursa köylerinde bir genclik bir adam olan Seyid Rıza daha evvel 4 Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, îstan 1 Bir clns sergi, bir edat. 2 Nezir, den Sultan Hamid idaresine karşı da baş keder. 3 Kâğıda sarılmış eşya, İran dl bulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilecektir. Almanya, bu meseleyi nazan itibara teşkilâtı yapıldı «1543» (3342) kaldırmış ve o zamandanberi hije, şey linde «Evet>. 4 Sebeb, luzumlu. 5 Aialmağa amadedir. Parisle Londranın Bursa (Hususî muhabirimizden) tanet ve haydudluğile anılmakta bulun zu. 6 Bir renk, pederin zevcesi, meşgu Eden'in von Neurath ile yapacağı görüşliyet. 7 Kadm mabud, bir emir. 8 Bir meler hakkında mutabık kalmış olduk Bursa köylerinde (İleri Kol) adı verilen muştur. sayı, bir meyvanm bir parçası. 9 Yap bir genclik teşkilâtı vücude getirilmiştir lan zannolunmaktadır. rak, alan, alaturka gazellerde sık sık tekrar edilen bir feryad. Eden, Almanyanın aşağıdaki husus Her köyün kolunda köyün gencleri pa Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli lan kabul edip etmiyeceğini öğrenmeğe zar günleri tam manasile birer asker gibi Ankarada bulunan Tapu ve Kadastro mektebine tedris müddeti bir sene çahşmaktadırlar. Hatta bazı köylerdeki 1 2 8 R e T 8 » 10 çahşacaktır: olmak üzere bir şube ilâve edilerek 1 T. Evvelde tedrisata başlanılacaktır. Bu şubeve lise mezunlarından ve lisenin onuncu smıfından tasdikname **"• 1 J IBaştaraJı 1 inci sahifedeî 1 Belçika hakkındaki Fransız kollann trampet ve borazanlan bilfr var1 KİAİRİAİB E L A •İE almış bulunanlardan müsabaka ile talebe ahnacaktır. dır. Zaten aslında asker olan köylü hşmaktan ibarettir.» İngilir beyannamesini kabul ve buna iş2 İ İ L İ İ İ Ş İ KİB S İ İ İ L Müsabaka «Hesab, cebir, hendese ve müsellesat» dan yapılacaktır. müzün bu son teşkilâtla, üstelik birbirle tırak etrnek, Lübnanlıların telâşi ""*" 3 LİAİV • İN İ AİNİE Mektebe kabul edileceklere tahsil müdcLeti içinde zarurî masrafları için 2 Mütecaviz için bir tarif aramak, rine karşı da sevgi ve saygıları artmış Adana 17 (Hususî mtfhaibirimiz ayda 25 lira verilecektir. 4 O'KİA YİB L B EİK 3 müstakbel Rhin misakmda muh bulunmaktadır ki, içtimaî bakımdan da den) Suriyelilerin Sancağa mukabi Mezun olacaklar ilk önce kadastro fen memur muavinliklerinde maaşfaydah bir teşkilât oldugu görülen bu VİA YİB ÇİEİT İ N la istihdam olunacaklardır. temel mütecavizin ne suretle ihbar edıleTrablusşamı istemeleri Lübnan gazete kolları Halkevi Köycülük komitesi sık Talib olanlar: 6 A D E D M NİB Y ceğine dair bir teklifte bulunmak. lerinde Şam hükumeti aleyhinde hâlâ 1 Nüfus cüzdanı sık gözden geçirmektedir. Kollarda; başEden, ayni zamanda von Neurath'a EM A T AİTİİ L şiddetli neşriyatı mucib olmaktadır. 2 Belediyece musaddak sıhhat raporu Ingiltere ile Fransanın Almanya tara ta köy muhtarlan olmak şartile, toplu ve 8 T A 3 Polisçe musaddak hüsnühal mazbatası R VİA Âli komiserlik tarafmdan neşredilen fından merkezî Avrupa hakkında tat muntazam yürüyüş hareketleri, koşup 4 Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya onuncu sınıftan çıktığına S P bir beyannamede Lübnan hududlannm SİAİK A R [İ~IN O minkâr beyanatta bulunulmasını müşte dağılma, gene toplanma ve diğer çevik dair tasdikname. değişmesinin mevzuu bahsolamıyacağ 10 A Y İ l N İ B F AlKİt R 5 4 X 6 eb'admda üç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 15 temmuz reken arzu etmekte olduklarım da bildi lık temrinlerile hertürlü spor ve oyunla tarihine kadar Mekteb Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. yapılmaktadır. Hatta bir köyün 40 mev bildirilmektedir. recekür. Pariste bulunan Suriye murahhası he cl552» (3391) cudlu îleri Kolu tam üç dakika içinde Paris 17 (Hususî) Bu akşamki yetinden Hasan Cebbare avdet etmiştir Paris gazeteleri Alman Erkânıharbiye toplanıp hazırlanabilecek kadar çeviklik Orada yaptığı temaslar hakkında sıkı bi reisi General Beck'in Paris ziyaretine göstermiştir. PARA L A R Köylerde birlik ve beraberliğin sözden ketumiyet muhafaza edilmektedir. büyük bir ehemmiyet veriyorlar. Gaze Su işleri idaresi için (300) lira aylık ücretle bir yüksek mühendis alı Safa? Alı* Şehrimizde bulunan hudud komisyonu ileri giderek, bütün genclerini içinde toptelere göre, İngiltere ile Fransanın silâhnacaktır. Lisan bilenler ve evvelce şehir sulan işlerinde çalışmış olanlar 627 623 Sterlrn lanması üzerine Almanya siyasetini de lıyan bu saflarda yer aldığını görmek, mesaisine devam etmektedir. Komisyon tercih edilir. 123.50 126 Dolar azasma bu akşam belediye tarafından bi Taliblerin askerlik hizmetini ifa etmiş bulunması ve fotoğraflı istida ğiştirmeğe karar vermiştir. Bu maksadla millî ülkücüler için seyrine doyulmıyan 112 114 Frank larmı, aşağıda yazılı vesikaların suretlerini raptederek (Ankara Belediyesi ziyafet verilmiştir. bir manzara teşkil ediyor. Erkânıharbiye reisini Parise, Hariciye 120 125 Liret ıııııııııııuııııııııııııııııııılıııii ıiMirıııılıtııııııiMiıııırıı ııııııın'll Reisliğine) göndermeleri lâzımdır. 80 84 Belcika Fr. 1 Diploma ve ruhsatname 22 22 Drahmi 2 Evvelce çalışmış olduğu yerlerden almıs olduğu sertefikalar. 570 575 tsvicre Fr. 3 Nüfus cüzdanı. «1530» (3331) 20 23 Leva 63 66 Florin 70 75 Kron Cek 23 23 Silin Avustnrva Mari Volkman binti Yenseninin vergi borcundan dolayı mutasarrıf ol26 28 Mark duğu Boğaziçinde Kuruçeşme Yalılar caddesinde eski 79 yeni 2 numaralı 23 20 Zloti sağ tarafı Kuruçeşme tramvay caddesi. sol tarafı rıhtım mahalli, arkası 24 21 Peneo Şevket ve Yahyanın kömür deposu ve gazino mahalli, cephesi Yalılar soka14 12 Lev ğile mahdud 276 metro murabbaında bir kıt'a iradlı arsanm tamamı alenî 50 52.50 Dinar müzajede suretile satılacaktır. İsteklilerin 9/7/1937 gününe raslıyan cuma 32 30 Kron Isvec günü saat 14 ten sonra % 7,5 pey akçesile Beşiktaş kazası Kaymakamlığında 1047 1048 AUın müteşekkil idare heyetine başvurmaları ilân olunur. (3467) 256 255 Banknot Ç E K L E R Acıh? Kapanıs 626 625.75 Lonrda 1 Gölede yapılacak Hükumet Konağmın bir kısım inşaatı 9500 lira 0.789 0.7869 NewYork keşif bedeli açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 17.7225 17.715 Paris 2 Eksiltme 5/7/937 de musadif pazartesi günü saat 15 te Kars Na14.99 14.984 Milâno fıa Müdürlüğünde toplanacak Komisvonca yapılacaktır. 4.674 4.6721 Brüksel 3 Muvakkat teminatı 712/50 liradır. 87.335 87.30 Atina 4 Bu işe aid plân, keşif tahlili, fiatı, vahidi fiat bordrosu, fennî şart3.4439 3.4425 Cenevre name, baymdırlık işleri genel şartnamesi elli kuruş mukabilinde Kars Nar 63.9232 63.8975 Sofva fıa Müdürlüğünde verilecektir. 1.4346 1.4341 Amsterd. 5 isteklilerin teminatlarmı mal sandığma yatırmış olarak Kars Na22.632 22.623 Prae fıa Müdürlüğünden almış oldukları ehliyet vesikaları ve Ticaret Odası ka4.2045 4.2025 Vivana yid, hüviyet varakalarile muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatleri 13.9033 13.8975 Madrid ilân olunur. (3482) 1.9676 1.9668 Berlin 4.1646 4.163 Varsova 3.9875 3.9856 Budaneste 107.2313 107.1884 Bükres Lira Kuruş 34.5185 34.505 Belerad Eski Kâtibkasım yeni Yalı mahallesinin eski Yenikapı 2.745 2.7443 Yokohama Alboyacılar ve Orta yeni Çorbacılar soka23.975 23.985 Moskova ğında eski 43 mükerrer yeni 74 sayılı 35 3.0995 3.0982 Stokholm 35 00 metro murabbaı arsanın tamamı. E S HA M Küçükpazar : Kâtibşemseddin mahallesi Dökmeciler soİzmir işçilerinin yaptığı mitingden müteaddid görünüşler Acılış Kapanıs kağmda eski ve yeni 9395,97 sayılı iki dükîşçiler ve iş sahibleri, yeni kanunun iş inkılâbın cemiyet ve iş hayatımıza ge BomontoNektar 9. îzmir (Hususî) îş kanununun tat9. 150 00 kânın tamamı. 13.25 13.15 Aslan Cimento bikına başlanması dolayısile, iş sahible hayatında yaratacağı ahenk ve âdilâne tirecegi faydalan anlattı, Büyük Şefe Ayvansaray caddesinde 29 sayılı dükkânm Ayvansaray 750 00 t S T İ K R AZ L A R tamamı. rinin ve işçilerin sevinc ve heyecanlannı münasebetleri hatırlatarak Atatürkün ve Partililerin tazimatını sundu. Sinanpaşa mahallesi Beşiktaş caddesinde Açılıs Kapanıs Beşiktaş Cumhuriyetin büyük bir yığınına verdikizhar etmek üzere yaptıklan büyük topBunu, oradakilerin kararile, Atatürke eski 73 veni 52 s'avılı üstünde odaları buluTürk borcu 1 Pe$in leri bu mütekâmil eserin heyecan ve seve büyüklere saygı ve bağhlık telgraflan lantı, cidden görülecek birşeydi. 590 63 > > 1 Vadeli 18.55 18.35 nan dükkânın 1440 da 945 pavı. 30 bine yakın bir kalabalık, Türk vinclerini anlattılar. Yukarıda vazılı mallar 16/7/937 cuma günü saat 14 e kadar pazarlıkla T A HV İ L Â T çekilmesi, ayni zamanda bugünün her seÎşçiler namına söz söyliyen Remziye Acılıs Kananış satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahilî ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabayraklarından mürekkeb kırmızı beyazlı ne bir bayram halinde kutlulanması için 40.25 40.25 bul olunur. Taliblerin ^r 7.5 pev akcelerini yatırarak haftanm salı ve cuma Anadoln I Peşin bir dalga halinde Cumhuriyet meydanını namında gene bir kızdı. İşçilere gayet iyi temenniyatta bulunulması karan takıb 40.25 40.25 günleri saat 14 te Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Sa» 11 Pesin doldurmuş, bütün sahili ve meydanlığın tercüman oldu. Bunu müteakıb, Vali tış Komisyonuna müracaatleri. «?•» (3475) etti. Fazlı Güleç de Parti namına bu büyük etrafını kaplamıştı. Uç hükumet Başvekili dün toplandılar Dün Parise varan Alman Erkânıharbiye Reisi General Beck, silâhların tahdidi etrafmda müzakerelerde bulunacakmış Tuncelinde askerî harekât devam ediyor mnhüriyet sutuıin) u Ç ASKERHK İSLERI Yedek subayların yoklaması A Cildin gıdası bulundu Ç YENİ ESERLER ) GÜNÜN BULMACASI •• • • • • • • • •• • • P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: l • • Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden: Fen Memuru Olmak İstiyen Lise Mezunlarına Emir Abdullahm Beyrutta beyanatı ş ü • • • • •s slı • • • İst. Borsası 17/6/1937 Ankara Belediye Reisliğinden: unııııııııı , ı ııııı IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMI ıııı t rııııııı IIIIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIMI ıııı ııııııııı İş kanunu için İzmirde yapılan miting Beyoğlu Tahsilât Müdürlüğünden: Kars Nafıa Direktörlüğünden: İstanbul Defterdarlığmdan:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle