13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Haziran 1937 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLER TELGRAF Hâdiseler arasında v« TELSiZLE Ayakta içki eyoğlunda, ayakta içki içilen iki nevi dükkân var: Bi rinde içilen şeyler süd ve ayrandır; ötekinde içilen şeyler de rakı ve bira. Bu iki nevi dükkân da ragbet görüyor. Süd ve alkol gibi iki düşman aileye mensub içkinin talibleri birbi rinden az değil. Bunlar ayni insarlar mıdır, yoksa ayn ayn iki sülâleye mi mensubdurlar? Ayni insanlarsa, alkolün zehiri üstüne südün panzehirini boca ede rek bir muvazene aradıklanna ina nacağız; değilseler, lstanbulda biri sıhhatine aşın düşkün, biri d^ tamamile lâkayd iki sınıf insan var demektir. Fransız malî projesi âyan meclisine veıildi Parlamentoda büyük gürültülere sebeb olan projenin Âyan meclisinde de şiddetli münakaşalara yol açacağı anlaşılıyor Paris 17 (A.A.) Âyan meclisi nin dün meb'usan meclisi tarafından ka bul edilmiş olan ve hükumete hususî malî salâhiyetler bahşeden kanun lâyihasını yarınki cuma günü müzakere edeceği beyan olunmaktadır. Âyan meclisinde bu lâyihaya karşı şiddetli bir muhalefet gösterileceği tahmin edilmektedir, zira âyan azası her hangi bir hükumete ve bilhassa içtimaî siyaseti Lüksemburg sarayında sık sık ve şiddetle tenkid edilmiş olan Leon Blum hükumetine hususî salâhiyetler verilmesine aleyhtardırlar. Maamafih hükumetin 1 ilkteşrin 1936 da frank kıymetinin düşürülmesi hususunur. reye konulması sı rasında olduğu gibi tahminen 10 rey fazlasile bir ekseriyet elde edeceği zannedilmektedir. Bununla beraber bedbin kimseler, meb'usan meclisindeki arkadaşlanndan daha muhafazakâr olan radikal sosya list âyandan bir çoğunun müstenkif ka larak hükumetin tahmin etmekte olduğu ekseriyeti hiçe indirmesinden endişe et mektedirler. Âyan meclisi maliye encümenî, dün meb'usan tarafından kabul edilmiş olan kanun lâyihasının tetkikine bugün başlı yacak ve M. Blum ile M. Auriol'ü din liyecektir. Encümenin meb'usanın kabu etmiş olduğu metni vâsi mikyasta tadi etmesi ve her türlü yeni vergiye karş aleyhtarlığını izhar etmesi muhtemeldir. Türkiye îcra Vekilleri Başkanı Ismet Inönü «O, modern Türkiyenin Büyük Yapıcısının sağ koludur» [Le Mois mecmuasınm son nüshasma dercolunan bir portredir] ATATÜRKE Aid bir hatıra Trabzon: 1 7 haziran Atatürkün şahsî servetini millete terketmesi haberi bütün Türklük âlemini olduğu gibi beni de coşkun heyecana düşürdü. Bu münasebetle esas tarihin malı olması lâzımgelen bir hatırayı efkân umumiyeye arzetmekten kendimi alamıyorum. Hatıra şudur: Atatürk, Millî Kurtuluş Savaşına başlayıp Sıvasta kongreyi müteakıb teşekkül eden Heyeti Temsiliye Reisliğile vilâyetlerdeki Müdafaai Hukuk şubelerine ve valilerle kumandanlara talimat verip idare ettiği sıralarda hiçbir inkılâb ve ihtilâl şefinin yaptığına esadüf edilmiyen bir hareketi vardı. Şefin mevcud mahdud parasmı Heyeti Temsiliye ile orada çalışanlann iaşelerine sarfediyorduk. Bu masarife bakan ben, bir gün Şefe paranın azaldığını ve ihtiyacı arzettim. Bana: «Ne yapalım, biz milletin saadeti ve halâsı için çalışıyoruz. Kendimiz için değil. Sonuna kadar sarfet, sonra düşünürüz.» dedi. İnkılâb ve îhtilâlin Şefi istikbalin ne olacağmı, ne doğuracağını bilmeden milletine bu kadar güveniyor, varını yoğunu harcamaktan çekinmiyordu. Onun o zamandanberi milletine verdiği müstakil yurd, yaptığı muazzam inkılâblar, yarattığı içtimaî ve iktısadî saadetler arasında belki bu hâdise küçük gibi görünür, fakat o şerait dahilinde o zaman bütün varlığını gene millet uğrunda, yüce dava uğrunda feda eden Ulu önderin bu tarihî vak'ası da kendisine has büyüklükler cümlesinden olarak anılmağa değer kanaatindeyim. Üçüncü Müfettişlik Başmüşaviri Nizameddin Sıhhatine düşkün olanlar o kadar düşkünler ki, evlerinde sabahleyin ve gece yatarken içtiklerini kâfi bul mıyarak, Beyoğlu caddesinden geçerken ayaküstü bir iki baradk süd veya ayran daha yuvarlamak istiyorlar; sıhhatine lâkayd olanlar o kadar lâkaydlar ki günün her saatinde bu pratik dükkânlara girerek birkaç kadeh atıştınyorlar ve yollarına devam Bir Belgrad gazetesinin mütaleası ediyorlar. Belgrad 17 (A.A.) Fransız mebZaten sokaklarda da yansi südden usan meclisinde hükumete verilen itimad ve ayrandan şişmanlamış, bütün yureyinden bahşeden Pravda, diyor ki: varlak taraflan yağ bağlamış insan«Bütün bir gün ve bütün bir gece deUmumiyetle tahmin edildiğine göre larla öteld yansı içkiden, mide boşimdiki ahval ve şerait dahilinde âyan vam eden heyecanlı bir müzakereden zukluğundan ve uylouuzluktan ha meclisi, bir kabine buhranına sebebiyet sonra halkçılar cephesi hükumeti, büyük sır çöpü gibi kurumuş ve sararmış vermek istemiyecektir. Çünkü boyle bir bir ekseriyet kazanarak pek ziyade sar insanlar görüyoruz. buhran halkçılar cephesinin inhilâlini in sılmış olan vaziyetini tahkim ve halkçılar Biri fazla gıdanın, öteki de alkotac edecek ve bu inhilâl ve vahim neti cephesinin inhilâli tehlikesini bertaraf etlün zehirlerine kurban olan bu iki mistir.» celer tevlid eyliyecektir. sınıf insanı birleştiren tek bir haleti ""MmmımımıllımilllHIIII'lllllllllHlllllllllllllllllllllllınıınıııniMi.nr ruhiye var: tfrata meyil. İsmet İnönfi, M. Leon Blum ve M. Delbos'la bir arada Türkiye hükumeti Reisi îsmet Inönü, Fransada, daha ziyade Ismet Paşa adile tanılmıştır. Tavır ve hali hayret edilecek kadar genc kalmıştır; ve jestleri, hep ayni azimkâr jestlerdir. Daima iş ve hareket adamı olarak görülür ve bu hali ise daima diplomat ve devlet adamı vaziyetile tadil ve tashih olunur. Cevval gözleri, zekâ ile pırıldıyan bakışlan cetvablannın tatlılığı muhatabına Kamâl Atatürkün faaliyet ortağının biraz ağır işittiğini çabuk unutturur. Başbakan başkaları için sıkıcı olabilen bu arızayı diplomatik sükutlara vesile ittihaz etmeğe bile tenezzül eylememektedir. Ismet Inönü, modern Türkiyenin Büyük Yapıcısının sağ koludur ve yeni rejimin en esaslı rüknü gibidir. Sebatkâr, çalışkan, müdebbir ve ahvale son derece vâkıf olan îsmet înönü, icraatta, Şefinin azulannı ve fikirlerini daima temsil ve fadeye muvaffak olmaktadır. Onun gibi, Ismet Inönü de dikkati calib ve cazib bir şahsiyettir Onun gibi, o da ordudan yetişmiştir. 1884 de Izmirde doğmuştur. 1918 de, otuz dört yaşında ken parlak bir erkânıharb zabiti idi. Müteaddid tecrübeler görmüş, mağlu biyetin acı meyvasmı tatmıştır. Yemendeki asi Arab rüesasile çarpıştıktan sonra, Bulgaristanla ve Almanya le, keza Müteliflerle müzakereler icra etmiştir. Her türlü siyasî faaliyetten uzak durduğu için, 1919 senesinde, eski rejim sadnazamlarından biri tarafından, sırf mezayasına binaen Harbiye Müsteşarlığma tayin edildi. Artık şeref, huzur ve müemmen bir istikbal sahibi idi. Fakat, hayatının kat'î bir safhası, îşt€ bu noktada başlamıştır. Ismet Inönü, ıerşeyi bırakıyor ve vicdanımn davetine icabet ediyor. Kıyafetini değiştirerek Istanbuldan aynlıyor ve Anadoluda o tarihteki «bâgî» Mustafa Kemale mülâki oluyor. O andan itibaren bu iki şahsiyet arasındaki mesai arkadaşlığı asla inkıtaa uğrama mıştır. Önce, otuz alh ay süren bir mücadele. General îsmet Yunanlılarla çarpışıyor ve Yunan kuvvetlerinin tazyikı karşısında, şiddetle mukavemet ederek yavaş yavaş ricat ediyor. Bu suretle, Kemalin, yeni Türkiyenin hükumet merkezi olacak olan şehrin, yani Ankaranın 60 kilometro ötesinde harbi kazanmasını imkân dahiline sokuyor. Artık, Türk davası kurtulmuştur. Şimdi askerin silâhını bıraktığını, ve baynda kalpağile, Lozan konferansına geldiğini görüyoruz. Dokuz ay süren bir müzakere. îsmet înönü, Müteliflerin gösterdikleri ısrann hakkmdan geliyor, istediği hududları alıyor; kapitülâsyonların lâğvinde ısrar ediyor. Hür Türkiyenin, millî sahada tahakkuk ettirdiği eseri beynelmilel sahada ikmale muvaffak oluyor. İsmet înönünün o tarihten sonraki menakıbı, hayatı gibi, Kamâl Atatürkün yamnda, onunla elele tesis ettiği Türkiyenin tekâmülü ve emellerile mezcolımıştur. Hariciye Vekâletini idare ettikten sonra kısa bir fasıla müstesna, on iki senedenberi Başvekâlet mevkiini işgal etmektedir. Kamâl Atatürkün muvafakati ve Tevfik Rüştü Arasm muavenetile Türkiyeyi, bir kaç senedenberi, Avrupa ile daha faal bir elbirliği yapmağa doğru sevketmek şerefi, îsmet înönüne racidir. Ismet înönü, doğrudan doğruya te maslarda bulunmağı sever. Mayısta, Parise vaki ziyareti esnasında, Yvon Delbos'la uzun bir mülâkat yapmış ve bu mülâkatta umumî siyasete müteallik meselelerin kâffesi tetkikten geçirilmiştir. Ismet İnönünün beyanatına nazaran, beynelmilel müesseseler çerçevesi dahilinde, bir işbirliği ve sulh siyaseti takibi hususunda anlaşma hasıl olmuştur. Bu mülâkatta İskenderun Sancağma aid olup henüz halledilmiyen müşkül noktalara temas edilmemiştir. îsmet Inönü, bu müşküllerin, Cenevrede ittihaz edilen kararlara tam kıymetlerini vermek suretile bertaraf edilmesi lâzım geldiği mütaleasında idi, ve nitekim öyle olmuştur. Ismet İnönü adınm da, Kamâl Ata türkün adı gibi, büyük bir memleketin tarihî rönesansma ve Avrupadaki muslihane teşriki mesai icraatın* ebediyen baglı kalacağma hiç şüphe yoktur. Üzüm ticareti için yeni bir şekil Iş ve Ziraat Bankalarının da iştirakile bir şirket teessüs etti Ankara 17 (Telefonla)Türkiye Iş ve Ziraat Bankalan Üzüm Kurumu Li mited şirketi statüsünde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yeni nizamname şu şekli almıştır: «Türkiye îş Bankasile Türkiye Ziraat Bankası, Türk Tecim Anonim şirketi, yerli ürünler (mahsul) Türk Limited şirketi ve îş Limited şirketi arasında müşi terek bir şirket kurulmuştur. Sermayesi bir milyon Türk lirasıdır. Bunun 498 bin lirası Ziraat, 489 bin lirası îş Bankası, 1000 lirası Türk Tecim Anonim şirketi, 1000 lirası Türk Limited şirketi, 2000 lirası da millî ürünler Türk Limited şirketi tarafından deruhde edilmiştir.» Atatürk tngiliz Kralı Altıncı George'un doğum gününü tebrik etti Ankara 17 (A.A.) îngiltere Kralı Majeste VI Georges'un doğum gününün tes'idi münasebetile Reisicumhumuz tarafından çekilen telgrafa gelen cevab suretleri aşağıdadır: Majeste VI George Londra Majestelerinin doğumunun yıldönümü münasebetile, kendilerine en hararetli tebriklerimle birlikte, şahsî saadetleri ve Kraliyet ailesinin saadeti için beslediğim samimî temennileri arzetmekle bilhassa bahtiyarım. K. 'Atatiîrk Türkiye Rehîcumhuru Ekselâns K. Atatiirk Ankara Doğum günümün tse'idi münasebetile vuku bulan tebriklerinden dolayı ekselânslarına çok samimî surette teşekkür eder ve mukabeleten hararetli temennilerimi arzederim. VI. Ceorge Ayakta içki satan dükkânlar bu meyilden doğmuş görünüyorlar. Bütün dünyada zamanımızın en büyük işaretlerinden biri de ifratın aldığı bu yeni ve sahte kıymet değil mi? PEYAMI SAFA Sovyet Rusya Merkezi Icra komitesi reisi intihar etti Moskova 17 (A.A.) Tas ajansı bildiriyor: ••••• Birlik Rusya cumhurîyeti merkezî icra komitesi reisi Çernikov, şahsî ve ailevî esbab dolayısile, 16 haziranda intihar etmiştir. Maksad tenkil değil temdindir [Ba$makaleden devami oturan ve iptidaî, haşin hayatlannm idamesi için etrafa sarkıntılık yapmak ıstırarında bulunan halka da iş temin olunarak kendilerinin sakin ve namuskârane maişet vasıtalan elde etmelerine yardım olunacaktır. 2 Devletin bu ıslah ve imar hareketini iptidaî bir zihniyetle kendi menfaatlerine muvafık görmiyerek mukavemet edecekler bulunabilir. Bu türlü yanlış düşünce ve hareketlere asla müsamaha edilmiyerek ne olursa olsun girişilen ıslah ve imar işi muttarid ve musır bir itina ve ihtimamla sonuna kadar götürülecektir. 3 Görülebilecek mukavemet şekillerine karşı alınacak hareketlerde devletçe tutulan esas gene rahim ve şefkattir. Maksad bir kıt'a halkını tamamen tenkil ve istisal etmek değildir, bilâkis onlan medenî bir hayatın nimetlerinden müstefid kılmaktır. Onun için mukavemet ve isyan şekillerine karşı hükumetin kudreti ispat edilmekle iktifa olunarak ıslah ve imar gayesine yürünülecek ve halkm ergec kabulünde mustar kalacağı doğnı yola gelmek işinde hükumetçe hep pederane şefkat hislerile hareket edilecektir. Hükumet ergec bu cahil dağlılara hayah namuskârane çalışarak kazanmanın şerefli ve zevkli bir yaşayış olduğunu ispat etmiş bulunacaktır. îşte tatbik olunmasına başlanılan plân budur, ki görülen mukavemet ve isyan hareketine karşı dahi hiçbir harfi değiştirilmeksizin aynen takib olunmaktadır. Asiler hükumetin kuvveti önünde kaçmaktan başka yapacak iş olmadığını görerek sarp derelere ve dağlara çekilmi|lerdir. Hükumetse oralarda onlann ha« ricle alâkalannı keserek beri tarafta kendi imar ve ıslah i« üzerinde yürüyüp gidiyor. Diğer taraftan tayyarelerle attmlan beyannamelerde hükumet bu hakikatleri ihtar ederek cahilliği bırakıp ilrica ve dehalet edenlerin iyi kabul edileceklerini biîdirmekte ve bu tebliğler neticesiz kalmıyarak dağlara kaçanlardan hergün yüzlercesi avdet ve dehalet eylemektedir. Bu halile ortada hatta Tunceli meselesi diye bir mesele bile mevcud olmadığına hükmedilebilir. Tuncelinin imar ve ıslahı, ıttırad ve intizamla yürüyen bir program mucibince, nihayet birkaç yıl meselesidir. Yunan Veliahdi Londraya gitti Atina 17 (Hususî) Yunan Veliahdi Prens Pol bugün Londraya hareket et miştir. Veliahdin bu seyahati istirahat maksadile olup Londradan sonra Avrupayı da gezecektir. Londra at yarışları başladı Londra 17 (A.A.) Beynelmilel 25 inci at yanşlan bugün Olymia'da başlamıştır. Dobricada Bulgar komitacî larının faaliyeti Bükreş (Hususî) Bir müddettenberi silâhlı Bulgar komitacılan Kadri later denilen Dobrica mıntakasına tecavüzlerini arürmışlardır. Son defa da 40 kişi kadar silâhlı ve bombalı komitacı Silistrenin Sığırlar köyüne baskın vermişlerdir. Komitacılar doğruca köyün zen gini Hacı Osmanın evine gitmişler ve çocuklarla kadınlara vanncıya kadar herkesi dövüp bağladıktan sonra bulduklan 73 sarı altınla kıymetli eşyayı bera berlerine alarak çekilmişlerdir. Köydeki jandarma şefi bir arkadaşile çetenin peşine düşmüşse de köye üç yüz metro mesafede bulunan ormana girer ken vurularak maktul düşmüştür. Alman kömür madenlerinde yeni tesisat Berlin 17 (A.A.) Alman iş cephesi teşkilâtmın teklifi üzerine kömür madenlerinde sun'î güneş tesisatını havi koridorlar yapılmıştır. Bu suretle yıkan mıya giren kömür amelesi otuz metro uzunluğunda olan bu koridorlardan geçerlcen ultrviolet şuaından istifade edecek lerdir. Kral Carol'un Var§ova seyahati Bükreş 17 (A.A.) Kral Carol'un Varşovayı ziyareti esnasında, kendisine 11 kişi refakat edecektir. Bunlar arasında Hariciye Nazırı Antonesco, saray Mareşalı Urdareano ve millî müdafaa müsteşarı General Glatz da vardır. Çinde bir haydud çetesi Şanghay 17 (A.A.) Yüz kişilik bir asi çetesi Antung vilâyetinde beş kamKalküta 17 (A.A.) Kadın tay yon soymuş ve köylülen tehdide başla yareci Amelia Earhart, buraya gelmiştir. mıştır. Bunlara karşı mühim bir tenkil General Metaksas Atinaya kuvveti gönderilmiştir. Kadın tayyarecinin devri âlem seyahati Petriu* Amerikada esrarengiz bir içtima Londra 17 (Hususî) Amerika Cumhurreisi Roosevelt dört yüz meb'usu bir Amerikan adasında müzakereye davet etmiştir. Adaya hiçbir gazetecinin gir memesi için şimdiden tertibat alınmıştır. Amerika tarihinde ilk defa ceneyan etmesi itibarile bu toplantıya büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. döndü Atina 17 (Hususî) Başvekil Metaksas, Yanyadan sonra Broje ve Artayı da ziyaret ettikten sonra bugün tayyare ile Atinaya dönmüştür. Arta ahalisi şehrin meydamnda Ge neral Metaksasın bir heykelini dikmeğe karar vermiştir. Bir Amerika harb gemisi Vlâdivostok'a gidiyor İran Meclis Reisinin Berlinde ziyaretleri İngiltere beş sene içinde on dretnot yapacak [Baştarajı 1 inci sahilede] mekte olduğu ahkâm, «Beyaz Kitab» halinde neşredilmiştir. Bu ahkâm, 1 nisan 1937 tarihinden itibaren beş sene zarfında bütün ticaret müesseselerile sair müessesat tarafından elde edilen temettülere, bu temettülerin yüzde beşini tecavüz etmiyecek bir vergi tarhmı derpiş etmektedir. Bu vergi, serbest mesleklere tatbik edilmiyecektir. Hükumet, bu vergi sayesinde senede 25 milyon İngiliz lirası elde edebilece ğini ümid etmektedir. Letonya Hariciye Nazîrî Moskovada Filistinin müstekbel şekli hakkında mütalealar Londra 17 (A.A.) Daily Herald gazetesi, Filistinin bir Arab bir de Ya hudi devleti olarak ikiye taksimi plân larından bahşeden bir yazısrada diyor ki: «Filistin komisyonunun projelerine göre, Yahudi devleti, Suriyeden Gazzeye kadar imtidad edecektir. Arab devleti ise, şimalde Genezaret gölünden cenub da Biiriba'ya kadar varan bir müselles teşkil edecektir. Kudüs ve Beytüllâhm, îngiliz mandası altında beynelmilel bir mıntaka halinde kalacaktır. Hayfa limanı Ingiltere otoritesne tâbi olacak, fakat Hayfa şehrinde Yahudiler hususî hu kuka malik bulunacaktır. Yahudi devleti, manda altında duracak, Arab devleti ise Maveraüşşeria Emirinin otoritesi altında muhtar bir hükumetle idare edilccektil. Moskova 17 (A.A.) Letonya Hariciye Nazın Munters'in seyahati, Sov yet Rusya ile Baltık devletleri arasındaki mukarenet sahasmda atılmış büyük biı adımdır. Filvaki Munters, Sovyet Rusyaya gelen ilk Letonya Nazırıdır ve kendisi devIet reisi tarafından kabul edilmiştir. Bir sinema yıldızı evlendi Hollyvvood 17 (A.A.) Maruf sinema artistlerinden Jeannette Macdo nald, dün akşam Raymond ile evlen miştir. Berlin 17 (A.A.) İran parlâmenVaşington 17 (A.A.) Bahriye tosu reisi Nuri Esfendiyari, dün Göring Nezaretinden tebliğ olunduğuna göre on bin tonluk Angusta kruvazörü resmen ve Schacht tarafından kabul edilmiştir. Vladivostok'u ziyaret edecektir. 1923 Amerikada telefoncuların tenberi ilk defadır ki bir Amerikan harb grevi gemisi Vlâdivostok'a gitmiş oluyor. Warren 17 (A.A.) Ohio telefon Hava kurumuna yardım idaresi müstahdimini, ücretlerinin artınl masını istemek üzere grev ilân etmişler edenlerin isimleri Ankara 17 (Telefonla) Haziran dir. Yalnız Warren'de 40,000 kişinin 1937 tarihinden itibaren Türk Hava Kurumuna 1000, 2000 ve 3000 lira teber iştirak etmiş olduğu çelik fabrikaları a uda bulunacakların isimleri Türkkuşu melesi ihtilâfı, halledilecek gibi görün nun plânörlerine konulacak ve Anadolu memektedir. Bazı kumpanyalar, müesseajansile ilân edilecektir. Türk Hava Ku selerin tekrar açılması için kuvvete mürarumu şubeleri, bölgelerindeki yurdsever caat etmek tasavvurunda bulunmakta erden böyle yardunda bulunacakların dırlar. ıdreslerini genel merkeze bildireceklerdir. Ankara îstanbul telefon Ingilterede yeni askeri teşkilât Bulgaristanda şenlik PARİS BORSASI Paris 17 (Hususî) Paris borsasının bugünkü kapanış fiatlan şunlardır: Londra 110,90, Nevyork 22,46 1/2, Ber lin 900, Brüksel 379,37 1/2, Amsterdam 1236, Roma 118,20, Lizbon 100,75, Ce .evre 514,75, bakır 60 62, kalay 246,17,6 altın 140,6 1/2, gümüş 19,13, 16, kurgun 22,1,3, çinko 20,13,9. Sofya 17 (Hususî) Yugoslav Kral Naibi Prens Pol yeni doğan Bulgar Veliahdine vaftiz babası olacaktır. Veliahdin doğuşu münasebetile Bulgaristanda beş gün şenlik yapılacak, bu müddet zarfmda ticarî senedlerin tediyesinde moratoryom ilân edilecektir. Kabine bu akşamki toplantısmda siyasî mücrimlerin affı ve Tırnova ka nunu esasisinin yeniden tatbikı meselesini müzakere etmi§tir. Londra 17 (A.A.) Neşredilen yeni bir kararname, bütün piyade taburlarile, makinelitüfek kıt'alarım ayırmaktadır. Bu suretle yeniden 13 yeni maki nelitüfek taburu teşekkül etmiş bulunahattında bozukluk caktır. Kararname, bu aydan itibaren Ankara 17 (Telefonla) Bu gece İz tatbik mevkiine girecektir. mit civarında telefon kablolarma düşen bir yıldırım yüzünden İstanbul Anka Milletler Cemiyetinin müzara arasındaki telefon hatlarında bazı hir azaları azalıyor ârızalar olmuş, İstanbulla Ankara araLondra 17 (A.A.) Milletler Cesında işliyen üç hattan ikisi saatlerce miyetine müzaheret cemiyetinin senelik muattal kalmıştır. kongresinde Cemiyet azasının her sene Belçika altın ihrac edebilecek yirmi bin kadar azaldığı görülmüştür. Amsterdam 17 (A.A.) Altın ihra Bu yüzden Cemiyet malî müjkülâta uğramağa başlamıştır. catı üzerindeki ambargo kaldırılmıştır. YUNUS NAD1 Danzig'e gelen Naziler Danzig 17 (A.A.) Nasyonal sosyalist partisi teşkilâtına mensub 600 aza, doktor Ley'in riyasetinde dün Berlinden buraya gelmiştir. Rıza Suleyman Çavdarlı ismile tanılan zatla ne gazetemizin, ne de gazetemiz Sekreteri Feridun Osmanın hiçbir alâka ve münasebeti olmadığı, görülen lüzum üzerine, kat'iyetle ilân olunur. NAZARÎ DÎKKATE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle