19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 18 Haziran 1937 Adanada portakalcılık Patates kontrolu L üyiik inkişaf gösteriyor Talimatnamenin tatbiki gene vakti ahara kaldı Dahilî istihlâkin artması ve haricden fazla mal istenmesi portakal bahçelerine yeni bir hayat verdi Adana (Hususî muhabirimizden) Cenubun nefis mey Vası olan portaka lın devşirim mev simi sona ermiştir. Tamamen olgunla şıp sararan geçen yıl mahsulü artık yerini, kendilerini sıkmamak ve gıdalarma ortak olma mak üzere, yeni doğan yavrulara terketmiş bulunu yor. Dörtyoldaki ağaclar dikenli cinsten olduğundan, portakalların rüz gâr tesirile delinip bozulmaması için, daha mahsui yeti şirken toplanır ve «yatak» lara istif edilir. Halbuki Adana civarında bu lunan bahçelerde bu mahzur yoktur. Altın sarısı ana mahsulle koyu yeşil körpe meyvayı uzun müddet, ta mayıs sonlarına ka dar kucak kucağa görürüz. Bunun i Çukurovanın portakal bahçelerinden bir görünüşl çindir ki, Dörtyol mahsulü bittikten Su, nehirden, yüksek randımanlı san Çukurovada mahsui bereketi Şehir ve Memleket Haberleri ) Demiryollarında Memurların borcu yapılacak tenzilât Tahsilâta dair yeni bir Yunanlılarla müzakereler Kuleliburgazda yapılacak Balkan demiryollarında ihrac eşyaları için mütekabilen tenzilâtlı bir tarife tatbiki maksadile bir müddettenberi şehrimizde cereyan eden müzakerelerde Bulgar ve Türk murahhasları arasında tam bir mutabakat hâsıl olmujtur. Yunanistanm da anlaşmaya dahil olması için müzakerelere Yunanistanm Pityan Kuleliburgaz istasyonunda de vam edilmesi bu istasyonun Türk ve Bulgar topraklarına da mücavir olması itibarile muvafık görülmüştür. Bu nun üzerine Türk murahhasları Naki vt Şerefeddinle Avrupa hattı kontrol şefi Cemal ve Bulgar murahhası, hükumetçe tahsis edilen hususî bir vagonla Kuleliburgaza gitmişlerdir. Şimdi orada müzakerelere vagon içinde devam ed'lmektedir. Müzakerelerin bugünlerde üç Balkan devleti arasında tam mutabakatle netice leneceğinden şüphe edilmemektedir. Anlaşma, Kuleliburgazda imza edilecektir. Bundan sonra bu anlaşmaya dahil olmalan için Yugoslavya, Romanya ve merkezî Avrupa memleketlerine teklıfte bulunulacaktır. Siyasî icmal Fransada yeni gaileler ransa, dahilindeki türlü türlu gaile ve zorlukların ardı arkası kesilmediğinden Avrupa politikasında kuvvetli bir âmil olamıyor. Son günlerde bu büyük devlet, gayet büyük yeni dahilî gaileler karşısında kaldı. Esasen sağ ve merkez partileri Blum kabinesine karşı açıktan açığa hasmane bir vaziyet almışlardı. Son zorluklar karşısında hükumetin dayandığı halk cephesi bile az kalsm inhilâl ediyordu. Sol partiler bu bayrak altmda birleşip intihabı kazandıklanndan beri cephe bu son buhran kadar büyük bir tehlikeye uğramamıştı. tamim gönderildi Ticaret Odası geçen sene şehirde satılan patateslerin kontrolu için bir talimatname yapmış, fakat tatbik edileme mişti. Oda, bu sene patatesler çıkarken talimatnameyi kat'î olarak tatbika karar vermiş ve kontrollara başlamıştır Fakat bu defa hiç umulmadık bir vaziyetle karşılaşılmıştır. Çünkü piyasa Odanın talimatnamesinde bulunan 75 kiloluk çuval kaydını tebessümle karşıla mıştır. Piyasada taze patateslerin 75 kiloluk çuvallarda durmasına imkân görülmemektedir. Bu takdirde taze patatesler tazyika tahammül edemeyip ezilecektir. Bundan dolayıdır ki ötedenberi taze patatesler ufacık çuvallarla satılmaktadır. Oda, bu vaziyet karşısmda talimatnamenin tatbikını gene vakti ahare talik etmiştir. MÜTEFERRÎK Yedinci tıb kongresi Yedinci tıb kongresi bu sene eylul a yında Ankarada Sıhhiye Vekilinin bir nutkile açılacaktır. Malum olduğu üzeıe tıb kongresi her iki senede bir toplan • maktadır. Bu sene diş tabibleri kongre sinin de toplanması lâzım gelmektedir Sıhhiye Vekâleti her iki kongrenin tıb kongresi unvanı altmda ve ayni zamanda Ankaf ada toplanmasını münasib görmüştür. Her iki kongre için de alâkadar doktorlar muhtelif raporlar hazırlamaktadırlar. Bu vesile ile Ankarada büyük bir levazımı sıhhiye sergisi de açılacaktır. sonra bile Adana portakalı taze taze ve trifüjlerle alınarak doğrudan doğruya gittikçe daha tatlılaşmış tabiî pahaca bahçeye yayılmakta, işletici kuvvet olarak ta kuru ot, ekin sapı yakan buhar da öyle olarak piyasaya çıkarılır. Hem dahildeki istihlâkin artması, makinesi kullanılmaktadır. Portakalcılıkta muvaffakiyetin en mü hem de dış memleketler isteğinin faz lalaşması neticesi olarak portakal, mm him amillerinden birisi de, hastalıklara takamızın, en canlı ve emniyetli piya karşı koymanm yolunu bilmektir. Hem sası olan ve daima alıcısı bulunan bir bu mücadeleyi kolayca başarmak, hem meyva haline gelmiştir. Şimdi burada de bol ziya ve hava nüfuzuna imkân birkaç hektarhk portakal bahçesi yetiş vererek zinde ve gürbüz ağac yetiştir tiren bir adam, kendisinin ve çoluk ço mek üzere, bu yeni plântajdaki fidan cuğunun istikbalini temin etmiş sayılır. lar, Adanadaki teamül hilâfına, yekdi Çünkü portakal kadar sağlam bünyeli ğermden 6 7 metro aralıkla sıralan ve dolayısile vefakâr ağac az bulunur. mıştır. Portakahn başlıca hastalığını Civardaki birçok bahçelerimizde yarım ağacın yapraklarına ve meyvasına muasırlık hatta daha büyük ağaclar var ki, sallat olan Chrysomphalis parazıti tevzümrüd gibi yeşil, yaşmı tahmine im lid etmektedir. kân vermiyecek kadar gürdür. Bu yüzden ağac zayıfladığı gibi, meyYakın zamanlara kadar Adanada por valar büyümüyor ve çirkinleşiyor. Matakalcılık, etraftaki bahçelerin hududu alesef Dörtyoldaki portakalcılarımız nu aşamamıştı. Ecdadından ne gördü en ziyade ehemmiyet verilmesi lâzım ise ondan şaşmıyan, pamukla hububat gelen bu noktayı mücadele işini haktan başka toprak mahsulü tanımıyan kile yoluna koyamamışlardır. *** Çukurova çiftçisi, en nihayet, tabiî arazisi müsaid oldukça, bu değerli ve cö Ovamız çiftçisi daha düne kadar ec merd ağacı da ihmal etmemeğe başla dad yadigân hububatla kozadan başka mıştır. mahsui tanımazken, içlerinden bazıları yavaş yavaş, endüstrimiz için çok muhÇukurovada ilk büyük portakal plântajını, münevver ziraatçilerimizden Os tac olduğumuz pamuğun yanısıra, onun man Meto meydana getirmiştir. 2000 kadar hatta bazı noktalardan daha bümandalina, 500 limon, beş nevide 9500 yük kıymeti olan Orman çiftliğine temaportakal ki ceman 12,000 ağacı bulunan yül göstermeğe başladılar. Hakkile isti55 hektar vüs'atindeki bu güzel bahçe, fade edildiği takdirde başlıbaşına bir Adanadan 28 kilometro uzakta ve Cey hazine olduğunu tereddüdsüzce söyliyehan nehri kenarındadır. Türkiyedeki bileceğimiz engin Yüreğir ovasında ve ılerin en büyük olduğu gibi, Filistindekı mmtakamızın daha bazı yerlerinde öyyekpare portakallıklarm da en genişi le arazi vardır ki, bir mevsimde ağac dir. Üst tabakası Ceyhan ırmağının bı layınız, iki sene sonra gözalımı uzağınraktığı killi topraktan, biraz derin kı dan geçerken serab sanırsınız. sımları ise kumdan ibaret olan arazi, Çukurluğu dolayısile su altmda kalgerek köklerin ve gerek suyun kolayca dığından ve az mahsui verdiğinden kiımfuz etmesi imkânmı verdiğinden. da naye cmalaz» diye tavsif edilen, iyi pa• !ha geçen nisanda beşinci yaşma giren muk yetişmiyen bu gibi yerlerde, bil [ ağaclardan 300 mandalina, bir o kadar hassa okaliptos ağacı şaşılacak süratle ida portakal taşıyanları görülmüştür. büyüyor; dördüncü, beşinci yılına var( 1939 1940 senesinde bahçe tam ran madan yetişmiş orman haline geliyor. ' öımanh devresine girecek, ağac başma Cumhuriyet hükumetinin eşsiz eserle vasatî 400 450 meyva üzerinden umu rinden birini daha teşkil eden sulama mî normal verim 4,5, 5 milyon miktarmı işi de bittikten sonra, ağaca ve ormana bulacaktır. Plântajın Dede dağı denılen memleket meseleleri arasında baş sıratepeler silsilesile ve ayrıca dıkilen ka da yer verildiği şu zaraanda toprağınzorita, okaliptos gibi ağaclar sayesinde da can biten bu yurd parçasmı yemyesoğuk şimali şarkî rüzgârından mah şil görmek ve bunu istemek, şüphesiz fuz kalışı ve sonra yazın bile ekseriya ki, hepim'izin hakkımızdır. bulanık akan Ceyhan ırmağının AlüviDevlet müesseseleri bedava fidan veyoner suyunun besleyici evsafı, ağac riyor, arazi gayet müsaid, ağaclama çok lann seri inkişafında büyük amil olmuş masrafa bağlı bir iş de değil. Hasılı. lâtur. Irmak suyunun hararet derecesi, zım olan tekmil şartlar mevcud. Üst tayerin hararetine nisbeten uygun oldu rafmı çiftçilerimizin dırayet ve gayretğundan, toprakta ve kökler üzerinde re lerine terketmekten başka yapacak ne . aksiyon husulüne meydan kalmaması kalıyor. da ayrıca bir fayda teşkil etmektedir. Ş. BERlKER Konservatuar müdürü Ziya Bir fabrika, genc işçilere nın Peştedeki temasları İş kanunundan çıkan ihtilâflar yol verdi Festival münasebetile Balkan mera leketlerine giden Konservatuar müdürü Yusuf Ziya, Sofya ve Belgraddaki te maslarını bitirerek Peşteye geçmiştir. Yusuf Ziya, Sofya ve Belgradda Maarif Nezaretlerile, Bulgar ve Yugoslav millî oyun heyetleri reislerile görüşmüştür Bu sene buralardan gelecek oyun heyetleri geçen senekinden birer misli faz ladır. Belgrad ve Sofyadan dans ve müzik heyetleri, Bükreşten de yüz kişilik Tasana revü heyeti gelecektir. Bu yüz kişinin altmışı balet, on ikisi tenor, ötekiler de beynelmilel tanınmış artist ve musikişinastır. Yusuf Ziya, Peştedeki temaslarına devam etmektedir. Iktısad Vekâleti müşaviri İktısad Vekâleti Müşaviri Von der Porten bazı tetkiklerde bulunmak üzere Ankaradan Istanbula gelmiştir. Müşavir bir hafta kadar şehrimizde tetkiklerde bulunduktan sonra îzmire, oradan da Ankaraya gidecektir. Şişli Etfal hastanesi sertabibliği Şişli Etfal hastanesi sertabibliğine Ankara Nümune hastanesi operatör ve sertabibi doktor Vasfi tayin edilmiş ve işe başlamıştır. Istanbul Kumandanlığı vekâleti îstanbul Kumandanı General Halisin rahatsızlığı devam ettiğinden kuman dan vekâletine General Cemil Cahid tayin edilmiştir. ŞEHİR tŞLERl M. Prost Vekâletlerden de mütehassıs istedi Şehircilik mütehassısı M. Prost'un yapmakta olduğu tetkikat hayli ilerlemıştir. Belediye, hükumet merkezine müracaatle alâkadar Vekâletlerden bi rer mütehassıs gönderilmesini istemiş tir. Bu mütehassıslar şehrin müstakbel plânında kendi vekâletlerine aid mebaninin alacağı şekil hakkında mütalealarını söyliyeceklerdir. Mütehassıslar geldikten sonra bu cihet tetkik olunacaktır. Belediye bütçesi Alman malumata göre, Belediyenin yeni sene bütçesi aid olduğu Vekâlet lerce de tasdik edilerek Başvekâlete gön derilmiştir. Bugünlerde Heyeti Vekilenin tasvibine arzedilecektir. Şark Demiryolları kumpanyası devletçe satm ahndıktan sonra o zamanki kadro aynen muhafaza edilmişti. Ka Amerikamn İstanbul nun, yeni devlet kadrosunun haziran bakonsolosu şından itibaren tatbikını âmirdir. Bütçe Amerikamn İstanbul konsolosu M dolayısile hazırlanması geç kalan yeni Scotten dün Amerikadan şehrimize ge kadronun bugünlerde tebliğ edileceği umulmaktadır. lerek bugün vazifesine başlamıştır. İş kanununun daha ilk tatbik günle rinde bir takım i§ verenlerin kanundan kaçınmak için maddelerin bir takım hu susiyetlerinden istifade ederek işçilerin haklarını yedikleri ve işten çıkardıklan anlaşılmış, iş dairesi derhal bu meselelere e! koymuştur. Dün sabah iş dairesine elli kadar genc müracaat ederek 18 yaşlarından küçük olduklan için çahştıklan Süreyyapaşa fabrikasından işlerine nihayet verildiğini söylemişlerdir. Vâkıa iş kanununun bir maddesinde 18 yaşmdan aşağı erkek çocukkrla her yaşta kız ve kadınların geceleri çalışamıyacaklan yazılıdır. Fakat bunlarm gündüz çalışmalanna mâni bulunmadığı gibi geceleri çalışmalan için de içtimaî teknik veya ekonomik sebebler bulunduğu takdirde fabrikanm müracaati üzerine İktısad Vekâletinin müsaade verebilmek salâhiyeti mevcuddur. Genc işçilerin müracaati üzerine tahkikat yapan iş dairesi âmirliği, bunlardan bir kısmının 3, 4, 5 veya altı seneden beri ayni fabrikada devamlı bir şekilde çalıştıklannı tesbit etmiştir. Şu vaziyete göre genclere iş kanunu mucibince ça lıştıklan müddet kadar ikramiye verilmesi lâzımdır ki, fabrika bunu vermemiştir. Bu çocuklara evvelki gün tebligat yapıldığı halde ayın 14 ünde tebligat yapılmış gibi gösterilmiştir. Bu hareket üzerine iş dairesi âmirliği, fabrika müdürünü çağırarak kendisinden izahat istemiştir. Fabrika müdürü, vazi yetin dar olduğunu söylemiş ve ayın 14 ünde tebligat yapıldığında ısrar et miştir. İş dairesi bu genclerin tekrar işe alınması ve gadre uğramamaları için lâzım gelen tedbirleri almıştır. Dığer taraftan İş dairesinde işçisin den şikâyet eden iş verenler ve patronundan şikâyet eden işçiler vardır. İş dairesi bunlan tetkik etmektedir. Askerî ve mülkî memur ve mütekaidlerin borclarının ne suretle tahsil olunacağını izah eden bir tamim yapılmış tır. Bu tamime göre, maaş, ücret, harcirah, hayvan yem bedeli, ikramiye ve emsali tediyelerden doğma zatî borc ların, nzalarmın olup olmadığma bakümaksızın alâkadarlarm maaşlarmdan borclar kanununun 118 inci maddesme göre takas yolile kesilmesi suretile ve gelir eksiği, hilâfı kanun sarfıyat ve ambar zayiatı gibi vazife ifası bakımından tazminen aranılan şahsî haklarm da, Son gaileler Blum kabinesinin daha arzettikleri hususiyetlere göre salâhı yetli makamlardan alınacak ilâmlarîa ziyade müfrit sosyalistlerin, komünistle maaş ve emvallerinden tahsili icab et rin ve bahusus amele sendikaları kon mektedir. federasyonunun zorile meydana getirdiği içtimaî ıslahat kanunlarınm bais olduSACLIK tŞLERl ğu büyük masrafları kapatmak için yeni varidat membalan bulmak teşebbüsün Gizli tifo vak'aları den ileri gelmiştir. Diğer taraftan frank Bize haber verildığine göre, Balatta Hamami Muhiddin ve Tamburacı sokak da düsmekte ve Fransız altınları harice ları ve civarında 20 25 evde tifo haj kaçmaktadır. tası vardır. Ev sahiblerinin bu hastalıkBlum kabinesi son içtimalarında her ları saklıyarak Belediyeye haber ver iki gaileyi esasmdan halletmek için medikleri bildirilmekte ve hükumet ta çok cezrî tedbirler almıştır. Malî va biblerinin bir araştırma yapılması rıcn ziyeti tanzim etmek için birkaç ay müdedilmektedir. Alâkadarlarm nazari dik detle hükumet diktatörlüğü salâhiyetini alkatini celbederiz. mağa lüzum görmüştür. Yani parlâmenKÜLTÜR tŞLERl toya danışmaksızın kararnamelerle sermayenin harice kaçmasına mânı olacak Nakil istiyen muallimler ve frangı sukuttan muhafaza edecek tedÖnümüzdeki ders senesi başından itibirleri derhal almakta serbest olacaktır. baren, bulundukları vilâyetten, başka Fransızlar ve bahusus demokrat parbir vilâyetteki mektelbere nakledilme lerini istiyen muallimlerin taleblerini tiler diktatörlükten mutlak surette ha tetkik etmek üzere Maarif Vekâletmde zer ederler. Bunun için Blum'un para ve bir komisyon teşekkül etmiştir. Komis sermaye üzerindeki tasarrufu dilediği yon haziranın sonuna kadar bu husus gibi tahdid veyahud refedebilmek ve taki müracaatleri kabul edecektir. Bu frangın altın ve kambiyo kıymetini düşütarihten sonraki müracaatler nazari rebilmek için diktatör olmağa velev ki dikkate alınmıyacaktır. muvakkat bir zaman için olsa da kal ADLİYEDE kışması bomba gibi patlamış, sağ, sol ve merkez bürün partileri heyecana düşürKomünistlik tahrikâtı ya müştür. panların muhakemesi Komünistlik tahrikâtı yapmaktan suçlu şair Nazım Hikmet, Cenab Şehabeddın, Şükrü, Zeki, bastoncu Nuruosma niyeli Fevzi, Salâhaddın. Süleyman, Bekir, Hasan Basri, doktor Hikmet ve kunduracı İhsanm muhakemelerine dün öğleden sonra Ağırcezada gizli olarak devam edilmiştir. Bazı sebeblerden dolayı mahkeme 3 iemmuza talik edilmiştir. . Palto hırsızları mahkum oldu Muhtelif dairelerden palto çalan İs maille Şevket, dun Sultanahmed ik:nci sulh cezada muhakeme edılmişlerdir. Şevket bir sene dokuz ay, İsmail de bir sene iki ay beş gün hapse mahkum olmuşlardır. Beşinci ceza mahkemesinin bakacağı davalar Beşinci ceza mahkemesi adını alan eski 9 uncu İhtısas mahkemesinin yalnız İstanbuldaki kaçakçılık suçlarile meş gul olması, civar kaza ve vilâyetlerdeki kaçakçılık suçlarile alâkadar olmaması Adliye Vekâletinden bir tamimle Müddeiumumiliğe bildirilmiştir. Beraet ettiler Balıkçılar isimli şarkıyı plâka oku mak, bu plâkı imal etmek suretile mus;ehçen neşriyat ve halkın âru haya duygularmı rencide etmek suçundan muhakeme edilmekte olan Safıye, Mahmure. Nerimanla Sadeddin, Jak, Kemal, Post, Muradyan, Yani, Artaki iddıa edilen »uçlardan beraet etmişlerdir. Musadere edilen plâkların da sahible•ine iade edilmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan hükumet malî âleminin husumeti karşısında yeni istikrazlar bulmağa imkân görememesi üzerine içtimaî ıslahahn masraflarını kapatmak maksa dile beş milyar frankhk yeni varidat membaı elde etmek için demiryolu ve posta ücretlerini artırmağa, tütün ve kıbrit üzerine yeni vergiler tarhetmeğe karar vermesi yalnrz sağlan harekete getirmekle. kalnaayıp .hükumetin arkasıruia bulunan komünist partısini bile isyana sev ketmiştir. Ameleyi ve fakir halkı mem nun edip kendi tarafına celbetmeğe ça hşan komünist partisi halkı ezecek yeni vergilere âlet olmakla nüfuz ve itiba • rını kaybetmekten çok korkmaktadır. Bunun için komünist partisi halk cephesıni bozmak istemedığını, lâkın Blum kabinesinin değişip ayni cepheye istinad etmek üzere yeni bir hükumetin teşekkülüne taraftar bulunduğunu ilân etmekten bile çekinmemiştir. Diğer taraftan Blum ile lideri bulunduğu sosyalistler komünistlere bilâ kaydüşart hükumeti tutmak mecburiyetinde olduklarını, aksi takdirde cepheyi dağıtacaklannı ihtar ettiler. Hükumetin dayandığı partilerden radikal sosyalistler dahi hükumetin taleblerini tervic edip etmemekte ikiye ayrılmıştır. Işte böyle gayet kanşık ve tehlikeli bir hava içinde hükumet favkalâde salâhıyetle yeni vergileri istiyen kanun lâyihalannı meb'usan meclisine vermiş ve müstacelıyetle karar verılmesıni taleb etmiştir. Evvelki gece sabahın altısma kadar devam eden şiddetli müzakere ve münâkaşalardan sonra komünistler hükumeti devirmeğe cesaret edememişlerdir. Hü kumetin istediği kanunlar 247 reye karşı 346 reyle kabul edilmiştir. Radikal sos yalistlerin bir kısmı hükumet aleyhine rey verdıklerinden hükumetin ekseriyeti ilk defa yüzden aşağı düşmüş oluyor. DEMtRYOLLARDA Avrupa demiryolları kadrosu Muharrem Feyzi TOGAY DENİZ tŞLERl arpışan vapurlarm vaziyeti Evvelki gün Selimiye önünde çarpı şan iki vapurdan İtalyan bandıralı Markera vapuru tamir edilmek üzere içeri girmiştir. Hâdiseye sebebiyet veren Rolennis ijimli Yunan vapurunun baş tarafından aldığı rahne ehemmiyetsizdir. Bu va pur yoluna devam etmek istemişse de ;ahkikat neticesine kadar burada kal ması bildirilmiştir. Türkiye İtalya ticarî münasebatı italya ile hükumetimiz arasmdakî tî * carî münasebetlerin artırılması için An * karada alâkadarlar arasında yapılmakta olan temaslar şayanı memnuniyet bir safhaya girmiştir. Şimdive kadar yapılan konuşmalar neticesinde İtalyanlardan yeni maddeler için kontenjanlar almmıştır. Bu maddeler arasında palamut, deri, yumurta, kuru üzüm, sanayide kullanılan balıkyağı ve afyon da vardır. Yeni alı nan kontenjan miktarı bir milyon lirayı geçmektedir. Kadıköy Kız Enstitüsünde açılan sergi Gazi Anteb mekteblerinde güzel bir müsamere GÜMRÜKLERDE Gümrükler Müsteşarı Ankaraya gitti Gümrük ve Inhisarlar Müsteşarı Adil dün öğleye kadar İnhisarlar idaresinde meşgul olmuş, Umum müdür Mıthat Gazıanteb (Hususi) Vılâyetımızm başlıyan asıl program numaralan ara Yenelden İnhLsarları alâkadar eden muh irfan ocaklarından Gazi M. Kemal me smda miniminilerin şarkılı verontlu pe elif işler üzerinde izahat almıştır. Gümrükler Müsteşarı, buradaki tet '. tebi, taşıdığı isme lâyık çok güzel ve u riler dansı çok beğenildi. Gönderdiğim resim, genc talebeleri tikleri bittiğinden dün öğle trenile Annutulmaz bir veda müsameresi verdı. karaya dönmüştür. Son sınıf talebesinin ayrılık şarlkisilelpenler dansında gösternaektedir. Enstitü talebelerinden bir Kadıköy Kız Enstitüsünde talebenin ders yılında vücude getirdiği eserlerden mürekkeb bir sergi açılmıştır. Muhtelif ortamekteblerden mezun olup Enstitüde ders gören talebenin vücude getirdiği muhtelif eserler, davetliler tarafından akdirle karşılanmışür. grup Cumhuriyet Nüshası 5 kuruştur. Talebenin yaptığı bir çok elbiseler canlı modeller üzerinde teşhir edilmiştir. Davetliler, talebenin bizzat yaptığı nefis pastalar ve limonatalarla izaz edilmiş lerdir. Bu kadr güzel eser vücude getiren talebeyi ve mekteb idaresini tebrik ederiz. Abone şeraiti Senelik Altı ayhk Üç aylık Bix aylık Türkiye I4üü 750 400 150 Kr. > • Haric 2700 Kr. 1450 » 800 • Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle