16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 18 Haziran 1937 Madrid hükumeti gizli bir harb planı hazırlamış Isveç ve Finlândiya güreş thtilâlciler Bilbao'yu henüz alamadılar. Doyçland ölüleri için Almanyada yapılan cenaze merasitninde Hitler de hazır bulundu IBaştarafı 1 inci sahifeâe\ kist kuvvetlerin kumanda heyeti, büyük zayiata uğramamak için bu kabil muharebelerin öniine geçmek istemekte olduğu zannedilmektedir. Frankist'lerin kumanda heyeti, Bask payıtahtmı ihata ederek teslim olmağa icbar etmeği tercih eylemektedir. Yakacıktan mektublar Ziyaret günleri İzmir sergisi için yapılan hazırlıklar takımları geliyor Güreş federasyonu tarafından yapılan teşebbüsler üzerine şehrimıze geleceklerini haber verdiğimiz îsveç ve Finlândiya takımlarımn ağustos ayı içinde gelmeleri için karar verilmiştir. Inşaat hararetle devam ediyor. Sergide bir sesli Sanatoryom bir hastane değil, tamirhanedir. sinema da kuruluyor Izmir 17 (Hususî) İzmir enter < • Orada ahlâk ve ruhlar da tedavi edilir nasyonal fuar hazırhklan büyük bir fa k aliyetle devam etmektedir. Sovyet hükunah unsurlannın bir zaferi manasına gelAtletizm müsabakalari Yazan : Mahmud Yesari meti bu yıl fuardaki paviyonunu iki misli mekte olduğu söyleniyor. Bu unsurlar, tstanbul atletizm ajanlığı tarafmdan Sanatoryomlann ziyaret günleri, has küçücük ekzema, etrafına bulaşır, sıva büyütmektedir. Sovyet paviyonunda teşpek fazla ihtilâlci addetmekte oldukları hazırlanan seri halindeki müsabakala Frankist liderlerin içtimaî siyasetlerini her rm ikincisi pazar günü Taksim stadm tanelerin ziyaret günlerine benzemiyor. şır, nihayet müzminleşir, kalır ve ömrün hir edilecek eşya geçen yıllardan çok daha zengin olacaktır. Sanatoryom da bir hastane değil mi? sonuna kadar da şikâyet ederiz. zaman tenkid etmişlerdir. da yapılacaktır. Tahta konaklardan, teneke baraka Yalnız İzmir için değil bütün bölgesidiyenler bulunur. Hastane ile sanatorİspanyada bir Troçki taraftarı Bu haftaki müsabakalarda 100, 400, lara; tonoz kârgirlerden, kübik betonla nin ve memleketin her tarafından fuar 800, 1500 koşularla yüksek, uzun atla yom arasmda tabirin tam ve yerinde tevkif edildi ra kadar, evlerimizde ancak hastalanabi münasebetile Izmire gelen yurddaşlann ma, gülle atma ile 800. 400, 200, 100 şek manasile karlı dağlar vardır. Barcelona 1 7 (A.A.) Zabıta, GeBilbaoyu 50,000 kişi müdafaa lindeki bayrak yarışı vardır. Hastanelerin hastalıklara göre aynl liriz, lâkin iyi olamayız. Evlerimizin sıh istifadesine arzedilecek sağlık müzesi teneralitenin eski adliye müşaviri olan muediyor mağa başlandığı bir asırda, «verem has hî, fennî şartlar gözetilerek yapıldıklannı melleri atılmıştır. İnşaat süratle devam harrir Andrenin'in tevkifine tevessül et Bu haf ta yapılacak maçlar Madrid 17 (A.A.) Bask milis tanesi» denilebilirdi; ve nitekim «entani ve yapılmakta olduklannı iddia edenler ediyor. Sağlık müzesi fuar açılmadan evmiştir. Bu zat, marksist ittihadı amele T. S. K. İstanbul bölgesi futbol ajanlerinin Bilbao'nun şimalinde ve şarkmda ye» adını alan hastaneler de yok mu? de acaba var mıdır? Böyle birini bulsam, vel hazırlanmış olacaktır. fırkasının başlıca zimamdarlarındandır. lığından: mukavemet etmekte oldukları ve sahil Fuarın açık bulunduğu gecelerde büBu fırkanın zimamdarlarmdan diğer bir 1 19/6/937 gününde Taksim stadın Sanatoryomlara, «verem hastanesi» den inanacağımdan değil; ne de olsa, hoşuboyrınca şimali şarkî istikametinde mu tün İzmir ve fuar sahasmı muhtelif renkmeyip «sanatoryom» denmekle; şekli, ma gideceği icin, lezzetle dinliyeceğim! takımları da tevkif edilecektir. Çünkü bu da yapılacak olan millî küme maçı: vaffakiyetli bir mukabil taarruz icra etŞehir, plânla kurulmamıştır ki, evler, lerle aydmlatmak için Kadife kaleye ve vaziyeti, tedavi usullerinin aynlığı gibi fırka, Troçkist temayüller göstermiş ol Güneş Gencler Birliği, saat 17. tikleri teeyyüd etmektedir. Asiler, Bask'ismmi dahi ayırmakla, çok isabet edil sıhhî, fennî şartlara göre yapılabilsin! Paraşüt kulesine kuvvetli projektörler duğundan dolayı gayri kanunî ilân edilYan hakemleri Feridun Kılıç ve Tarık ların Bilbao'nun şarkındaki hatlarını yardiyeceksiniz. Hakhsınız! Ve böyle evle konacaktır. Bu projektörler bazı ziya omiş olduğu muhakkaktır. miştir. 2 20/6/937 pazar günü yapılacak omağa muvaffak olamamışlardır. Sanatoryom, hastane değildir; bu, rin çatısından pencerelerine, halâsından yunlarile İzmirin tatlı gecelerini bir kat lan millî küme maçı: Taksim stadı. Îspanya meselesi karşısında Bask payıtahtı ile varoşlannı 50,000 herkesçe anlaşılmalıdır. Sanatoryom, na mutfağına, sofasından odasına kadar, her daha güzelleştirecektir. Fuarda açık tiGalatasaray Gencler Birliği, saat enternasyonal teşekkülleri kişi müdafaa etmektedir. Bunlar, son neyatrodan başka bir de sesli sinema kurusıl, bir hastane değilse; verem de, nezle tarafı ona uygun olmaz mı? feslerine kadar mücadele etmeğe azmetCenevre 17 (A.A.) Sosyalist en 15,30. Gıda maddelerinin yüzde altmış, bo lacaktır. Bu sinemada fuar ziyaretçilerine Yan hakemleri Muammer ve Tahsin kapmak, sancılanmak, fılân veya falan miş insanlardır. ternasyonali ile sendıkalıst enternasyonalı hastalığına tutulmak gibi gelip geçici ve zuk, karışık, kötü olduklarını, belediye parasız olarak eğlenceli filimler gösterileÖzsöz. Hükumetcilerin gizli bir hazırlığı azasından birçoğu dün, cumhuriyetçi İs cek, ayni zamanda istiyen firmalar rek ya gelmesile götürmesi bir olan alelâde nin yıllık istatistiklerinden anlıyoruz. Pazar günü yapılacak Madrid İ 7 (A.A.) General Mi panyaya siyasî ve maddî yardımı teksif filimlerini göstereceklerdir. Fuana Yaşayış tarzlarımızin da sıhhî olduğu lâm hastalıklardan değildir. aja, matbuata şu beyanatta bulunmuş etmek meselesini tetkik etmek üzere bir bisiklet müsabakası hoparlörler tesisatı da kuvvetlendirilmiş «Hasta» adı, soğuktur. Hastaneye nu pek kuvvetle iddia edemeyiz sanırım. toplantı yapmışlardır. Bunlar, bazı hü tur: Pazar günü saat 9 da Mecidiyeköy karşı, bir korku, bir ürküntü duyanz. Bu, İnsanlann yaşayış tarzlannın oturdukları tir. « Asilerin boş yere yüzlerce ma kumetlerin Frankist îspanyaya yapıla Büyükdere arasmda yapılacak 60 kılo Bugün toplanan fuar komitesi yeniden ihtimal, hastanelerimizin eski bakımsız, yerler ve yiyip içtikleri şeylerle sıkı alâ|. sumun ölmesine ve enkaz yığınlarınm cak her türlü nakliyata ambargo koyma metroluk bisiklet yarışına iştirak etmek birçok kararlar almış ve fuar sahasmda biçare hallerinden kalma bir korku ola kası vardır. ^ toplanmasına sebebiyet veren bombardı lannı ve gö'nüllülerin süratle geri alınma üzere Ankara, îzmit, Bursa bisikletçileri Sağhkta, bunlar, göze çarpmaz ve fotoğraf çekip satmak hakkını bir mütecak. Hasta, hastalık, hastane, kulağa r manlara rağmen zaptı kabil olmadığı an lannı temin için efkân umumiye üzerine dün şehrimize gelmişlerdir. göze çarpmadığı için de fazla derd edi ahhide vermeyi kararlaştırmıştır. pek hoş gelmiyor. laşılan Madridi zaptetmek fikrini besle bir tesir icrası tasavvurundadırlar. înegölde güreş müsabakalari Eski duyduklanmızı bir parçacık ha nilmez. Lâkin, insan hastalanıverse!... mekte olduklarını hiç de zannetmiyorum. Jouhaux ile De Brouckere, bu müza İnegöl (Hususî) Şehrimiz İdman tırlayıverelim: Soruyorum: Eski ve yeni tarz evleri Posta ile gönderilen tabanca Bizim harekâtımıza gelince mühim bir kerata iştirak etmişlerdir. Yurdunun tertib ettiği büyük pehlivan Bükreş (Hususî) Biteşti şehri Duydunuz mu? Kardeşini götür miz, gıda maddeleriroiz ve yaşayış tarzplân hazırlamış olduğumu size söyliye Doyçland ölüleri için yapılan me güreşleri ümidin fevkinde bir kalabahk müş, hastaneye yatırmış! profesörlerinden biri posta ile Bükreş « lanmız, herhangi bir hastalığın tedavisi bilirim, fakat bu plân hakkmda sizlere ten gönderilen bir kutu almış ve muhte * rasimde Hitler de hazır bulundu beş bin kişi önünde yapıldı. Serbest Anasını, hastaneye atıvermiş! w için her bakımdan elverişli midir? henüz sarih malumat veremem. Yalnız güreşlere başlanmadan birçok alaturka viyatmdan şüphelenerek müddeiumumi • Berlin 17 (Hususî) Doyçland pehlivanları meydana çıkarak sikletleSöyliyeceğim şey, acı mı, tatlı mı, bil Ayol, ablası, hastanede imiş. cumhuriyetçi tayyarecilerin bu plânda zırhlısının bombalanması neticesinde ölen rinin birincilikleri için çarpıştılar. Bümiyorum. Yalnız bildiğim şu ki; evde iyi liğe teslim etmiştir. Bu sözlerin iç manalan, söylenişe mühim rolleri olduğunu beyan edebili İhtiyatla açılan kutuda yayı kurulmu} 31 Alman bahriyelisinin cenazesi mera yük orta için Yarımdünya Süleymaııla göre anlaşılır, fakat hepsinde de; acıma, bakılması biraz şüpheli görünen bir hastarım.» bir tabanca ile kezzab fışkıran bir tulumsimi bugün Welhelmhsafen limanında İsmailin güreşi başlamadan İnegölün şaşma, ayıblama! vardır. lığı, hatta bir arızası olup da hastaneye Mahkum edilen falanjistler büyük merasimle icra edilmiştir. Mera eski pehlivanlarmdan Şehver MeydanHastaneye karşı, bir emniyetsizlik de gidebilmek fırsat ve imkânmı bulabildiği bacık bulunmuştur. Profesör kutuyu açSaint Jean de Luz 17 (A.A.) cı uzun ve aksakalile ortaya çıkarak peh duyanz: halde, hastaneye gitmek istemiyen bir in mış bulunsaydi tabanca ateş alacak ve 'ransa îspanya hududundan gelen ha simde Hitler'le Alman ricali hazır bu livan duasmı okudu. kezzab da yüzüne fışkıracaktı . Hastanelere de götürdük, iyi olma san, bence medenî bir insan değildir. erlere göre askerî mahkeme, vatanm ve lunmuşlardır. Alman bahriyelileri UmuSıra, serbest güreşe gelince, evvelâ dı! Bir makine sakatlandığı zaman, tamir devletin emniyeti alyhinde fesad terti mî Harbde Yotland deniz harbinde ölen Alman bahriyelilerin yanında defnedil Bursa Acar İdman Yurdundan iki amaÇünkü arada bir ölü mikrob saçı Hastane, hastanın canına can mı için nasıl fabrikaya, büyük tamirhanelere na!.. batında bulunmuş olmak cürmile Ispan tör bir gösteriş müsabakası yaptılar. Nigötürülüyorsa, vücud makinesi sakatla yordum. Benim vücudümde, «nemalamıkatar! yol falanjistleri reisi Mamuel Hedilla'yı mişlerdir. hayet, kaçtı, gelmiyor, korkuyor deni İyi olacak hastanın, ayağına he nınca, onu da tamırhaneye, yani hastane yan» bu «ölü mikroblar», taze ve biraz idama mahkum etmiştir. 80 falanjist de Ademi müdahale komitesi yarın len Dinarlı ile Karadağ (!) pehlivan ye götürmek, doğru ve tabiî görülmeli da müstaid bünyelerde öyle canlanırlar muhtelif cezalara çarptırılmıştır. Bu ce toplanıyor larmdan Dimitrinin güreşi başladı. Bir kim gelir. Bunlar, sadece «lâf» hr. «Hastane dir. Ayakta gezen, gezebilen her insan, k i . . . " " v ' zalann 14 ü idamdır. Londra 17 (A.A.) Ademi mü sürü numara ve oyunlardan sonra D' Benim, buna hakkım yoktu ve başkaIdam cezalannm Bilbaonun zaphndan dahale heyeti umumiye içtimaı, yarın narlı Mehmed tayyare (?!) oyunu saye lik» olmadan, hastalarımızı hastaneye sağlam değildir. Bunu, çok defa anlatasinde hasmını kırkıncı dakikada yenmiş götürmeyiz. «Hastanelik hasta» da, ö mazsınız: lannm zararına yaşamak hakkı, kimseye sonra müebbed hapis cezasma tahvil e Hariciye Nezaretinde aktedilecektir. oldu. Bundan sonra Tekirdağlı ortaya lüm haline gelmiş hasta, demektir. Nesi var? Gezip tozuyor. Birşey verilmemiştir. dilmesinin muhtemel olduğu beyan edil Bu içtimada Alman ve İtalyan mü gelerek Bulgar pehlivanma defi attı. Ucu servete, refaha dokunacağı için ciği yok, maşallah! Sanatoryomun ziyaret günlerinden mektedir. Frankistlerin Madridde mu messilleri de hazır bulunacaklardır. o da kabul etmeyince Yarımdünya Sü Hastaneye yatacak kadar hasta bahsedecektim, neler söylüyorum, değil fazla itiraza cesaret edilemediğinden mivaffak olmalan takdirinde mahkumlann îspanyada «harbin insanileştirilmesi» leymanla tutuştu ve 15 dakikada tuşla dir, nedir, Avrupa hastanelerine gitmek, değildi; evham basmış ona! mi? Mevzudan uzaklaşmadığıma emin affedilmeleri ihtimal dahilindedir. Veril meselesi, bu içtimada müzakere edile galib geldi. «Cumhuriyet Mes'ul Müdürü «M. olabilirsiniz. gönderilmek pek o kadar ayıblanmazdı. miş olan hükümlerin umumiyetle sağ ce cektir. Kongreye davet Hele istibdad devrinde, bu Avrupa te Agâh» da, ayakta geziyordu; zavallı arSanatoryomun hastane olmadığını Ortaköy spor kulübünden: kadaşım, bir yattı, bir daha da kalkma söyledim. Öyle ise, nedir? davileri, tavlanmış kalantorlann ve yeni Yurdumuzun yıllık kongresi 27/6/937 yeni tüylenenlerin ipliklerini pazara çı dı. Agâh rahmetli, bir iki kere, Heybeli Size, sanatoryomlann tarihini, bu adın pazar günü saat 10 da C. H. P. Ortaköy karmağa yanyan meheklerden olduğu sanatoryomunda bir müddet yatmak zah nasıl çıktığını uzun uzun anlarmak kolayocak binasında yapılacaktır. O gün çokiçin, halk, buna, daha çok dedikodu, metine, nasılsa katlanabilmişti. Fakat bi dır. Maamafih, bu ansiklopedik malu « luk hâsıl olmadığı takdirde 4/7/937 pazar günü saat 10 da icra edileceğinden eğlence cephesinden bakıyordu. Bu ba çare Kemal Ahmed, girmemek için ayak matı, siz de «Larus» ta bulabilirsiniz. Fennî, ilmî tabirleri erbabına bırakaYurda mensub üyelerin o gün bulun • kışta, «zengin hastalığı» gibi, bir inan dirediği Cerrahpaşa hastanesine nihayet gitmişti. Başhekim Rüştü Çapçı, Kemal hm. Size, kendi kanaatimi arzedeyim: mamazlık da vardı. maları rica olunur. Hastanelerimiz, değişti; eski şekillerle Ahmedin yanındaki arkadaşa: Sanatoryom, hastane değil, tamirhane * Vapur tamircilerinin şikâyeti kıyas kabul olunamıyacak derecede de Bunu neye getirdiniz? Bir iki gün dir! Orada, hastalann yalnız ciğerleri deŞehrimizdeki bazı vapur tamircüeri ğişti; fakat, ne yazık ki, halkın görüşü, daha sabredeydiniz de, cenazesini buradan kaldmvereydik! ğil, sinirleri, mizaclan, ahlâklan ve ruhformalitelerin uzunluğundan dolayı İs düşünüşü değişmedi ve hastanelere, hâlâ, tanbulda yabancı gemilerin tamir edil yan gözle bakıyoruz. Demişti. Ve Kemal Ahmed, on beş lan tedavi edilir. mesi imkânlarının azaldığmdan şikâyet Bahsi açılmışken söyleyivereyim: Bu yirmi gün sonra, dünyada bir an bile Sanatoryomda, bir insan, birçok şeyetmişlerdir. Bu müracaat İktısad Vekâ nun zararını kim çekiyor? Hastaneler bulamadığı rahata kavuştu. ler öğrenebilir. Hava zerrelerinin bir iksir leti tarafından tetkik ettirilecektir. Bu eski ve acıklı hatıralan anışım, gibi dolduğunu, vücude yayıldığım; mutmi? Hayır! Vücudümüzün herhangi bir yerinde, münevver geçinenlerimizin de ayni telâk lak bir istirahatin, vücudü nasıl tazeleşCelâl Sahir günü küçük bir anza oluyor. Bunu, zamanın ki ve kanaatte olduklarını anlatmaktır. tirdiğini, canlandırdığını, insan, hemen Merhum edib ve şair Celâl Sahirin öAyvahk (Hususî) îktısad Veki Ben, niçin sanatoryoma gittim, aylar hemen gözile görür. da baktırmadığımız için bu anza büyüDeniz sporunun teessüsü bu şubeye lüm jnldönümü münasebetile kabrinin limiz Celâl Bayann Ayvahk İdman müdavim gencler arasındaki samimiyelin yor ve artık tedavi imkânlan da kalmı ca yattım? Olüm halinde hasta değildim. Verem, artık bir «illeti müthişe!», bir ziyaret edileceği ve bir tören yapıla Yurdu fahrî reisliğini kabul ettikten son artmasına da vesile olmuş ve dinlenme cağı yazılmıştı. Öğrendiğimize göre yor. Meselâ, küçük bir ekzemayı ele Yaşım, müsaadenizle kırkı geçtiği için, «derdi deva napezir» değildir. O, zamara iki de şarpi hediye etmesi deniz sporu zamanlannda toplantılar yapılmasına ka «Beyaz Gölgeler» şairinin vefat tarihi alalım. Bunun evde tedavisi imkânı yok verem denilen «illeti müthişe!» beni çal nında bakılmak şartile, belki diğer birçok nun hız alıp yayılmasma sebeb olmuş dar ileri gitmiştir. Gönderdiğim resim bu 17 ilkteşrindedir. Binaenaleyh merhu tur; fakat bu kadar küçük birşey için de yaka götüremezdi. Oksüre, tıksıra, pekâ hastalıklardan daha az korkunc, daha tur. Şimdi yeniden getirilen fıtalar ve toplantılardan birine iştirak edip eğlenen mun kabri o tarihte ziyaret edilecek ve hastaneye gidilir mi?.. Birçoklanmıza lâ yaşardım. az tehlikelidir. merasim yapılacaktır. şarpilerle koyda talimler yapılmaktadır. leri bir arada göstermektedir. göre, gidilmez. Ve gidilmeyince de, bu Yaşardım amma, başkalannm zaranMAHMUD YESARİ Ayvalıkta deniz sporlarına ehemmiyet veriliyor r HACI RAŞİD «Cumhuriyet» in mU.lt sergüzeşt romanı : 2 7 Ve büyük bir testi suyu garsonlara Leylâ... Benim kızımm şarkısı bu...» vermiyerek bizzat getiren Ayşe kadına demiş. Bundan anlıyoruz ki kadıncağız bakan avukat alay olsun diye: evliydi. Çoluk çocuk sahibiydi. Bir has Sakın Samoilof'un kurbanlanndan talık, yahud belki bir kasd onu mazi sinden ayırdı. Şimdi onu belki de çoluğu birisi de bu olmasın! Dedi. Ayşe kadın suyu bıraktıktan çocuğu harıl harıl anyorlar... İşte de sonra kendisini garib nazarlarla süzen a minki sualimin sebebi de buydu. Eğer hakikaten bir takım enjeksiyonlarla ha vukata gücenmiş gibi baktı v« gitti... Doktor güldü ve tekrar ev sahibine fıza imha ediliyor ve bu enjeksiyonlann tesiri zamanla zail olarak hafıza yavaş dönerek: yavaş avdet ediyorsa bizim Ayşe kadı Bir cümleniz yarıda kaldı sanırım. Şimdiye kadar mazisine dair bir kelime nın mazisini hatırlamağa başladığını ümid söylemediğini bildirirken «yalnız...» de edebiliriz. miş ve tamamlamamıştınız. Doktora göstermediniz mi? Nihad Bey: Çok... Bunu bazı hastalıklara at Ha, evet... Yalnız bir müddet ev feden, kadını bir ahmak, mütereddi te vel rüyasında sayıklar gibi çoluğundan, lâkki eden oldu. Çare gösteren yok... çocuğundan, ailesinden, kocasından bahMasadakilerden biri son derece heyesettiğini, sonra «ah, alçak...» dediğini canlı ve telâşlı bir sesle: işittikti. Bir iki gün evvel Leylâ şarkısını Nihad Beyefendi, Leylâ isminde bir plâta dinlerken gayet garib bir ha bir kızından bahsediyor, dediniz. Aca reket gösterdiğini bizim refika söylüyor. ba... Bu cümle tamamlanamadı. Evin Birden uyamr gibi olmuş... «LeyU, içinde acı bir çığlık koptu. Kadınların ve erkeklerin masasmda nekadar adam varsa susarak mutfağın bahçeye açılan kapısma döndüler. Gözler dikildi. Kulaklar sesin geldiği tarafı araştırıyordu. Herkes merakla: Ne oldu, bir kaza mı acaba? Diye bakınırken içerideki garsonlar dan cevab ve izah bekliyorlardı. İhtiyarca garson bahçeye çıkıp Nihad Beye doğru yürüyerek: Beyefendi, dedi, Ayşe kadma bir fenalık geldi galiba... Bu sözü Feride Hanım da işitmişti. Kocasından evvel fırlıyarak eve girdi. Onu yan merakla, yan yardım etmek ümidile başka kadınlar takib ettiler. Nihad Bey, karısını takiben mutfağm karşısındaki ve taşlığın öbür ucundaki yemek odasına girdiği zaman Ayşe ka dını eski kanapenin üstünde, yığılmış, bayılmış, gözleri kapalı ve hareketsiz olarak buldu. Feride Hanım acele kadının yüzüne su serpti. Elini avcunun içine alarak sıkmağa, manasız ve telâşlı hareketler yapmağa başladı. Nihad Bey Ayşe kadınm nabzını yokladı. Elini sıktı, alnına baktı. Birdenbire bahçeye fırlıyarak kapı önündeki kala Zavallı kadın... Ömrü zehir içinbalığa doğru haykırdı: de geçti. Kimbilir, ne acı derdi, kimbilir Doktor, doktor bey, aman yetişi hiç kimseye söylemek istemediği ne yaraniz!.. Doktorun muayeneden sonra Ayşe ka sı vardı da biz onun susmasını unutkan dın üstünde yaptığı bazı hareketler fena lık sanıyorduk. îşte o gizlediği derd kadını yedi, götürdü. bir haberle nihayetlendi: Maalesef gitmiş!.. Sektc.T Diye döğünüp duruyordu. Nihad Bey de kendileri için seneler Evin içinde Feride Hanımın vaveylâsını, kadınların dizlerini döğerek acı acı denberi büyük bir muamma olan Ayşe haykınşmaları, onu teselli edelim derken kadının mazisine aid sükutu hakkındakı büsbütün bitkin ve perişan bir hale dü bu yeni izahı kabul etti. şürmeleri takib etti. Hakikaten, dedi, belki de gizli tutmak istediği bir derd, bir yara vardı Artık bahçedeki âlem darmadağınık olmuştu. Bu faciaya şahid olmamak için da bunu unutkanhk şeklinde bize gös girenler, birer ikişer bütün davetlilerin çe terdi.. Kimbilir... Fakat zavallı birdenbire nasıl göçtü. Hiçbir şeyi yoktu. Ne kilmesi bahçeyi bomboş bıraktı. Nihad Bey, Feride Hanımı zorla ö kalb, ne tansiyon... Değil mi? Onu son lünün yanından ayırarak yukanya sofa defa doktora götüren sen oldun. Birşey ya aldı. Bir mindere uzattı. Bir taraftan söyledi mi? teselliye çalışıyor, bir taraftan gözlerini Hayır, bilâkis çok iyi olduğunu, siliyor ve arada bir: hiçbir anzası olmadığını temin etti. Kimbilir, belki de fena bir haber, Zavallı Ayşe kadın..n yahud çok fena bir düşünce... Hulâsa Demekten kendini alamıyordu. Gece olduğu için Feride Hanımı teselli etmek şiddetli bir darbe kadının ölümüne sebeb üzere kalan bir iki komşu kadm da çe oldu. Hayır, beyefendi, hiçbiri değil.. kilip gitti. Feride Hanım bayılmamıştı. Ayşe kadını öldürdüler.. Fakat son derece müteessirdi. Gözlerinin yaşı durmuyordu: Bunu söyliyen merdivenden ağır ağır çıkan birisiydi. * * * Feride Hanım, uzandığı minderde şaşırarak ve utanarak doğruldu. Nihad Bey merdivenbaşına doğru iki adım ath. U * zun boylu, zayıf, yaşlıca zatı hayretle karşıladı. Bu biraz evvel sofrada ta karşısında oturan misafirlerinden birisiydL Komşusu Nail Beyle birlikte gelmişti. İlk defa gördüğü bir adamdı, hiç tanımıyordu. Kendisine prezante edildiği hal » de hâlâ ismini bilmiyordu. Yabancı zatt Affedersiniz, dedi, terbiyesizlik ettim. Fakat bu kadar vahim bir vaziyette ve bir cinayet karşısında küstahhğımı mazur görünüz. Feride Hanım ve kocası hayret ve dehşetle gözleri açılmış olarak: Cinayet mi?.. Diye sordular. Yabancı zat sofaya gelip ikisinin karşısında durdu. Evet, dedi, fakat evvelâ kendimi size tanıtmalıyım. Ben jandarma yüzbaşısı Sami... Komşunuz Nail Beyin yakm dostuyum. Ona misafir gelmiştim. Size davetli olduğu için beni de getirdi. (Arkast var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle