19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 18 Hazîran 1937 Ereğli Bez fabrikası ivriz idroelektrik santralı inşaat münakasası 1 Bankamızın Konya Ereğlisinde tvriz mevkiinde yaptıracağı muhammen keşif bedeli 205.498,21 (iki yüz beş bin dört yüz doksan sekiz lira ve yirmi bir kuruş) olan tdro elektrik santrali inşaatı vahidi f iatla ve kapalı zarf usulile eksiltmeğe konmuştur. 2 Münakasa evrakı 20 lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank inşaat servisinden ahnabilir. 3 Eksiltme 1 temmuz 1937 perşembe günü saat 14,30 da Ankarada Sümer Bank umumî müdürlüğünde yapıla caktır. 4 Muvakkat teminat 11.525 on bir bin beş yüz yirmi beş liradır. 5 Isteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank inşaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fennî ehliyetlerini isbat ve icab eden vesikaları ibraz ile eksiltmeğe gireceklerine dair birer vesika almaları şarttır. 6 Teklif mektublanm havi kapalı zarflar, ihale günü saat 12 ye kadar makpuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat servisi müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 7 Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkım muhafaza eder. Umumî ER BANK Müdürlüğünden: ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan yapılan B A Ş R U R T mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve kullanışhdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, EĞİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIĞI kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve yerli işçile Beşiktaşta iskele yanındaki fabrikadadır. Dünyamn en güzel ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAKLARI YAPILIYOR. BALKANLARDA DAHİ EŞİ OLMIYAN fabrikamıza bütün mekteblileri grup halinde tetkikat yapmağa davet ediyoruz. Bu adı unutmayınız, yabancı markada çatal, kaşık ve bıçak verirlerse reddediniz ve ısrarla B A Ş K U E T mamulâtını arayınız. B A Ş K U RT EMNİYET SANDIĞI İLÂNLARI Emlâk alıcılarına Sekiz taksitle satış Semti Kasımpaşa Tahtakadı mahallesi Tahtakadı sokak eski 24 yeni 22/24 numaralı bir katta. Carşıkebir Feracecilerde yeni 19 No. lı Kartal Meydan sokağmda eski 21,251/90 No. Üsküdar Selmanağa Şehcamii sokağmda eski 15 yeni 17 numaralı. Kârgir bir dükkân İki katta üç oda ahşab bir ev. İki katta 9 odalı iki bölüklü bahçeli bir ahşab ev. Kârgir bir dükkân 500 250 I Muhammen Cinsi kıymeti îki odalı ahşab bir evin tamamı. 250 BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT... I îstanbul Vakıflar Kıymeti Pey parası Lira K. Lira K. 84 85 6 37 Direktörlüğü İlânlan | Akyazı Askerî Kereste Fabrikası Direktörlüğünden: Akyazı askerî kereste fabrikası 937 malî yılı içinde aşağıda yazıb yerlerden yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatım 15 haziran 937 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye koymustur. 1 1 temmuz 937 perşembe gününde saat on dörtte Adapazan Maliye dairesinde ayrı, ayrı eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 2 Kürdkırığı ormanmdaki maktalarmdan Kuzulukköyü civarmdaki fabrika ambarlarma yaptıracağı 6000 altı bin metro mikâb tomruk ve ke reste nakliyatının beher metro mikâbına 650 altı yüz elli kuruş ücreti nakliye takdir edilmiştir. Muvakkat teminatı 2925 iki bin dokuz yüz yirmi beş liradır. 3 Kuzulukköyü civarmdaki fabrika ambarlarrndan Adapazan istasyo nuna yaptıracağı 5000 beş bin metro mikâb tomruk ve kereste nakliyatının beher metro mikâbına 250 iki yüz elli kuruş ücreti nakliye takdir edilmiş, muvakkat teminatı 938 liradır. îstekliler yukarıda yazılı muvakkat teminatlarmj, Maliye veznelerine yâtırıp alacakları makbuzlarını veva banka mektublanm ve bu işi başarabileceklerine dair Ticaret Odalarmdan alınmış belgelerini havi kapalı zarflanhı ihale gününde saat 13 te Komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Fabrika Müdiriyetine müracaatleri ilân olunur. (3451) Çemberlitaşta Mollafeneri mahallesinde Vezirhanı alt katta eski ve yeni 33 numaralı tamamı 27,5 metro murabbaında olan oda arsasmm 10/18 hissesi. (7596) 156 42 11 74 Tahtakalede eski Rüstempaşa yeni Sarıdemir ma hallesinde Kutucular caddesinde eski 14 yeni 12,14 numaralı dükkânın 1/8 hissesi. (5949) 377 56 28 32 Eski Çarşı yeni Beyazıd mahallesinde eski Batpazan yeni Çadırcılar caddesinde eski ve yeni 147 numaralı maaoda kârgir dükkânın 1/2 hissesi. (5985) 105 70 7 93 Gedikpaşada eski Divanıali yeni Mimarhayreddin mahallesinde Çarşjkapı tramvay caddesinde 81 numaralı dükkânm 1/12 hissesi. (5972) 537 05 40 28 Gedikpaşada eski Divanıali yeni Mimarhayreddin mahallesinde Çarşıkapı tramvay caddesinde 79 numarab dükkânm nısıf hissesi. (5970) Yukarıda yazılı beş parça hisseli emlâk satılmak üzere 31 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi temmuzun 12 nci pazartesi günü saat (15) te yapılacağından isteklilerin pey akçelerile beraber Mahlulât Kalemine müracaatleri. (3307) 250 Çarşıkebirde Kazazlar Ortasokak eski ve 150 veni 37,39 numaralı. Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sultaniîki odalı bir ev. 300 ye veni Mustaiapaşa sokak eski 26 Mü. veni 19/1 numaralı. Hatabkapısı Ahıçelebi mahallesi ZindanÜç katta kârgir iki okapısı sokak eski 306 yeni 370 numaralı. dalı bir dükkân. 800 Aksaray Ağavokuşu eski Yakubağa maİki katlı biri dört diğeri hallesi eski Valdecamii veni Valdecesmesi beş odalı elelmiği havi sokak" eski 12.12/1,12/2 yeni 132,134 No lı. kârgir iki ev. 4200 1 Arttırma 9 temmuz 1937 tarihine düşen cuma günü saat 13 ten 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üzerinde kalacaktır. 2 Arttırmıva girmek için muhammen kıymetin % onu nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. 3 Bedelin dörtte biri peşin, gerive kalam sekiz senede, sekiz mü. savî taksıtte ödenir. Taksitler % 5 faize tâbidir. 4 Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birincî derecede ipoteklı kalır. (3480) Afyonkarahisar Belediyesinden: AÇILDI. 20 Haziran 937 den itibaren HER PAZAR günleri AHMED COŞKUN SES'm idaresinde gayet asrî ve mükemmel SAZ HEYETi icrayi ahenk edecektir. Saym halkımtza her husnsda esbabı istirahat temin edilmiştir. Her dakikada gazino maballine otomobil vardır. Hünkâr Suyu Mesiresi Kars Nafıa Direktörlüğünden: Sanyer'în en güzel. muhteşem ve yüksek tnanzarah Havavolları Devlet Isletme Idaresinden: • 0 1 Yapılacak inşaat Afyonkarahisar Belediyesine aid 19789 lira 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 2 Bu inşaata aid şartname, plân, harita ve diğer evrakfan bir lira bedel mukabilinde Afyon Belediyesinden almacaktır. 3 Bu inşaat 5/6/937 tarihinden itibaren 29/6/937 tarihine kadar 24 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmiye konmuştur. 4 İhalei kat'iyesi 29/6/937 sah günü saat 14 te Afyonkarahisar En cümeni Belediyesince icra kılınacaktır. 5 îsteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun kapalı zarf hakkmdaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale saatinden bir saat önce zarflannı vermiş bulunacaktır. 6 Teminatı muvakkate «1500» liradır. 7 Pazla malumat almak istiyenler tahriren veya şifahen hergün Afyonkarahisar Belediyesine müracaatle istedikleri malumatı alabilirler. (3335) I Ankara îstanbul arasında 7/6/937 «dahil» den itibaren: A Cumartesi günü haric haftanın diğer günlerinde: Kalkış S. D. Ankaradan 9 İstanbuldan 15 30 B Cumartesi günleri* Ankaradan 15 30 Vanş S. D. 10 50 17 20 17 20 îstanbula Ankaraya günlük seferlerimiz vardır. îstanbula günlük bir seferimiz var dır. Cumartesi günü İstanbuldan Ankaraya avdet seferimiz yoktur. Ankaraya ilâve seferimiz vardır. T. Hava Kurumu Sa. Al. Komisyonımdan: 1.000 tane defter yaptırılacaktnv*. *•»*... **. # Eksiltmesi açık olarak 18 haziran 937 cuma günü saat 14 te yapılacaktır. îstekliler şartnamesini Piyango Direktörlüğü Muhasebesinde hergün göre büirler. (3386) 1 Iğdırda yapılacak Hükumet Konağının bir kısım inşaatı 15000 lira bedeli keşifli kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 5/7/937 tarihinde pazar günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğünde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 1125 liradır. 4 Bu işe aid plân, keşif, münakasa şartnamesi, fennî şartname, tah« lili fiat, silsilei fiat. bayındırlık işleri genel şartnamesi bir lira mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 5 Istekli olanlar teklif mektublarile beraber teminat mektub veya makbuzları, Nafıa Vekâletinden almış oldukları yapı ehliyetnamesi, Ticaret Odası kayid hüviyet varakasmı mühürlü bir zarfa koyarak yukarıda söylenilen saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri lâzımdır. Teklif mektublarında bütün inşaat evrakmın okunup kabul edildiği yazılması lâzımdır. (3483) Devlet Demiryolları ve Lîmanları Isletme Genel Direktörlüğünden: Sebze ve meyva tarifesi 1/7/1937 tarihinden itibaren: 1 Yaş meyva ve sebze, taze et, yoğurt, süt, balık... İlâh. nakliyatma mahsus olan 40 numaralı tarife Avrupa hattına da teşmil edilmiş. 2 İşbu tarifeye dahil olan kavun ve karpuz nakliyatma aynca % 25 tenzilât yapılmıştır. (Avrupa hattı dahil). Tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. «1618) (3466) GÜZEL BiR CiLD Gayrikabi li mukavemet Bir mıknahsbr. C Pazartesi günleri: 2 Acentalarımızt îstanbuldan 7 KANZJU 8 50 Ankarada P. T. T. Genel Direktörlüğü binasında. İstanbulda Karaköy P. T. T. binasında. 3 Yolcularımızı ücretsiz nakil eden idare otobüslerinin acentalardan meydanlara hareket saatleri: Saat A Ankarada «Cumartesi hariç» 8.30 da Ankarada Cumartesi günü: 15.00 » B İstanbulda «Cumartesi hariç> 14,30 » İstanbulda Pazartesi günü: 6 » Pazar günleri Yeşilköy, Ankara şehir gezinti uçuşlarımız aynca saym yolcularımıza ilân olunur. • «1441» (3192) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: Parisli bir kim yagerin keşfı sayesinde şimdi bütün kadınlar güzel bir cilde malik olabüir En hoş ve taze meyvaler. ların usarelerinden istihEvvelâ sevimliliğiniz, teninizden nesal edilmiş tabiî bir meyşet etmiyor mu? O halde, herkesin nazari dikkatini celbetmek çaresine teV8 t u z u d u r . Emsalsiz bir fen 1 Umum Müdürlük Fen Heyetleri için aşağıda cins ve adedleri yazılı vessül ediniz. Cildinizin güzel ve nermin harikası oldugundan tamamen tak152 aded ve 3172 lira muhammen bedelli alet ve levazımı fenniye açık ek olması için TENEFFÜS ETMESÎ LÂlid edilebilmesi mümkün değildir. siltme ile almacaktır. ZIMDIR. Hali hazırda bunu temin edeHazımsızlığı, mide yanmaklannı, 2 Eksiltme 21/6/937 pazartesi günü saat ücte Ankarada Umum Mü cek yalnız bir krem vardır. ekşiliklerini ve muannid inkıbazlan dürlük Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğünde toplanan Komisyonda yapılaMeşhur mütehassıs JEAN DE PAgiderir. Agız kokusunu izale eder. caktır. 3 Şartnamesi Umum Müdürlük Zat îşleri ve Levazım Müdürlüğün RY'nin son keşfi olan GÜNDÜZ CREUmumî hayatın intizamsızhklannı den ye İstanbulda Grup Tapu Sicil Müdürlüğünden alınabüir. ME SİAMOİSE şeffaf olmıyan sair en emin surette ıslah ve insana ha İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belge yat ve canlılık bahşeder. kremlerin hilâfma olarak havada şefler ve muhammen bedelin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzu faftır. GECE CREME SİAMOİSE da İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ veya banka kefalet mektublarile birlikte müracaat eylemeleri ilân olunur. BEYOĞLU İSTANBUL «1417» (3153) yüzü emsalsiz ve tabiî bir ten rengi ile «Beş bin küsur liraya göre» süsler. Cüdinizi tasfiye ve takviye için A d e d Lira Aded Liradan GECE CREME SİAMOİSE (cold creSanğı Takeometresi «1» 4 600 me) kullanınız. Tesirinden o derece ePrizma 20 4 TUrk Anonim Şirketi Balastro 13 5 mini7. ki memnun kalmadığınız takdirTriliny TASFİYE MEMURLUĞUNDAN: 20 2 de paranızın derhal iadesini garanti eG. Koradi Plânimetre 3 35 Gazetecilik ve Matbaacılık Türk Anodiyoruz. Koordinatoğraf 100 1 nim şirketinin, 21 nisan 1937 tarihinde Şeffaf minkale gradlı 12 5 inikad eden fevkalâde heyeti umumiye Verniyeli minkale » 2 • 50 içtimaında, tasfiyesine ve tasfiye memuÇelik şerit 7 20 ru olarak «Hamdi Emin Çapla avukat Jalon Avrupa 20 2,10 Fethi Başaran» m tayinine karar verıl» sehpası 20 1 miş ve mezkur heyeti umumiye kararı Mika gönye 60 lık 12 1 îstanbul asliye birinci hukuk mahke Ticaret kanununun ahkâmına tevfıkan 45 » 12 1 tesçil edilerek Sicilli Ticaret gazetesinin 1» Mubayaası malî kayıdlar dolayısile imkân dahilinde bulunmadığı tak mesinden: 13 mayıs 1937 tarihli nüshasile ilân edirde «Otto Fönel» Apustol vekili Moskopolu tarafmdan dilmiştir. » Verilecek takaometrelerin kendi miralan beher takeometre için ikişer İstanbul Hasırcılarda Yeni handa 1 No. tane. İşbu şirkette alacak ve sair hukuku da mukim İspiro Dragonis aleyhine açı mevcud olanlann ilân tarihinden itibalan 6765 liranm tahsili davasında M. a ren bir sene zarfında tatil günlerinden leyhlerden İspiroya gönderilen dava ar maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar 1 Kumaşı idare tarafmdan verilmek, diğer malzemesi müteahhide zuhaline mübaşiri tarafmdan verilen İstanbulda İş Hanında 9 numaralı daireaid olmak üzere 1800 takım maakasket elbise diktirilmesi kapalı zarfla ekmeşruhatta ikametgâhı hazırasımn meç ye müracaat ederek alacaklarını kayid siltmeye çıkarılmıştır. ve evrakı müsbitelerini tevdi etmeleri 2 Muhammen bedeli 6300, muvakkat teminatı 472,50 lira olup ek huliyetinden bahisle iade edilmiş ol lüzumu ilân olunur. siltmesi 5/7/937 pazartesi günü saat 15 te Ankarada P. T. T. Satmalma Ko makla mahkemece dava arzuhalinin ilâmisyonunda yapılacaktır. nen tebliğine karar verilmiş olup mu 3 istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Ticaret Odası vesikasmdan başka 3297 No. 7/5/936 tarihli Resmî Gazetede ya hakemesinin dahi M. aleyhlerden İspizılı müteahhidlik ehliyet vesikasmı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı ronun istidaya karşı yirmi gün zarfmda Beyoğlu Yıldız sineması karşısı zarflarını o gün saat 14 e kadar mezkur Komisyona tevdi eyliyeceklerdir. esasa cevab vermek üzere tebliğ maka4 Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Sartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstanCumartesi fakirlere bul Bcyoğlunda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilecek mına kaim olmak üzere ilân olunur. Tel: 43924 (33456) *»* (3465) Tamı ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 846 aded Kova 114 > Kanca 24/VI/937 Perşembe saat: 14 110 » Balta 78 > Yangm söndürme aleti 37 > Kürek 770 metre hortum 1000 aded Bez torba | 24/VI/937 Perşembe saat: 16 I Yukarıda yazılı c6» kalem yangm malzemesile bez torbalar pazar» lıkla satm almacaktır. II Pazarlık, hizalannda gösterilen tarihlere raslıyan gün ve saat lerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler jjarasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabflir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3201) I Evvelce kapalı zarf usulile'satın almacağı ilân olunan 8000 lira muhammen bedelli iki aded yük asansörü için elde edilen fiat fazla görüldüğünden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. II Eksiltme 30/VI/937 tarihine raslıvan çarşamba günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Alım Komisyonunda yapılacak tır. III Muvakkat teminat 600 liradır. IV Şartname ve projeler 40 kuruş mukabilinde sozü geçen şubeden alınabilir. „ V İsteklilerin; pazarlık gününden en az beş gun evvel fıatsız teklif ve katalcklarım İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair vesika almalan lâzımdır. (3468) Gazetecilik ve Matbaacılık CREME SİAMOİSE HER YERDE SAT1LIR İNGİLİZCE FRANSİZCA ALMANCA Muktedir öğretmenler tarafmdan verilir. 21 haziranda başlıyor. Amerikan lisan ve ticaret dersanesi Alemdar caddesî 23 40 DERS 5 LİRA Kars Nafıa Direktörlüğünden: 1 Gölede yapılacak 49800 lira 20 kuruş asrî inekhane ile 6033 lira 94 küruşluk inekhane müdiriyet binası mecmuunun 57834 lira 14 kuruşluk inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 2/7/937 de musadif cuma günü saat 15 te Kars Nafıa Müdurlüğü bınasında toplanma Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. ( 3 Muvakkat teminat 4337/56 liradır. . 4 Bu inşaat^ aid plân, kesif, münakasa şartnamesi bavındırlık ıs • leri genel, mukavele projesi 2 90 kuruş mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecek. . . 5 Istekli olanlar teklif mektublarile beraber inşaat ıçm Nafıa Ve kâletinden almış oldukları ehlivetname vesikası, Ticaret Odası kayid, h ü viyet varakası ve teminat makbuzu veya mektublanm avrı ayrı bir zarfa koyarak taahhüdlü olarak yukarıda söylenen saatten bir saat evvel Ko misyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri veya posta ile gonderıl mesi lâzımdır Teklif mektublarında bütün inşaat evrakmın okunup kabul edildiği, yazılması lâzımdır. (3481) Dr. Suphi Şenses idrar yollan hastalıklan mütehassısı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle