09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Mayıs 1937 CUMHURİYET EYVA M U M A S Î L M Ü S T A H Z A R L A R D A N D A H A ÇÂBUK, D A H A K O LAY ve DAHA KATÎ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIĞI, MÎDE EK§tLÎK ve YANMALARINI giderir. MİDE v* BARI I SAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızhgı defeder. MAZON uim vc HOROZ markasına dikkat Küçük «işe çıkmıştır, fakat büyük *ifesi ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. tstanbul Yenipostane arkasmda. No. 47 MİDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. î N K l B A Z I ve ondan müteveljid baş ağnlannı defeder. Son d«Kce fcfbif »dib»» •*» !sr« efe» Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının kat'î ilâcı KESKİN KAŞELERİDİR. | Bahçekapı Sallh Necati NEDYİN 5inira$rıları3asabî öksliriiKler.asabî zayıflıK,uyKusuzluK,ba5 veyarım başaönsı,baş dönmes^bayamlıK, carpınîı, ve s'mirdBTi îleri gelen İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan Samatyada Topkapıda Bakırköyünde Yeşilköyde Samatyada Samatyada Balatta Fenerde Cibalide Kumkapıda Samatyada KASAOA SAKLADIÖINIZ bütım rahatsılıkları glderir Bolu Belediyesinden: Bolu Belediyesi için altmış beygir Efektif normal takatta iki cereyanlı, kompavunt, kuru buharlı, sürşoför kondensalı, reşoförlü bir lokomobil ve. 470/2 = 235 volt, 104 amper, 48 kilovat. Takriben ahize 55,5 kilovat kompavunt mağnet bobinden maada yardımcı kutuplan havi mütemadi cereyanı teşaubi bir jeneretris alınacaktır. Bunlar yeni veya kullanılmağa yarar müstamel olabilir. İstekhler yalnız lokomobil veya dinamoya talib olabilir. İhalesi 28/5/937 cuma günü saat 16 da Boluda Belediye Encümeni huzurile yapılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde teminat akçeleri ve kanunen ibraza mecbur olduklan evrakla birlikte bizzat bulunmaları veyahud teminat ve lâzım evrakı pullu teklif mektublanna rapten ihale saatinden evvel Belediye Encümeninde bulundurmalan lâzımdır. Şart namelerini görmek istiyenler Bolu Belediyesinden parasız olarak istiyebilirler. (2435) SİNEKLERİ, SİVRİStNEKLERt, GÜVELERİ, PİRELERİ, TAHTAKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKLERİ Kâmilen yıldınm sür'atile kökünden imha eyliyen FL Y S P R A Y Nam mayiini kullanınız. Hiçbir tarafta leke bırakmaz, etrafa hoş bir koku saçar. Fevkalâde raüessir ve öldürücüdür. Her boy kutularda ve ayrıca daireler, mezbahalar, hastaneler için COK ELVERİŞLİ 4 ve 19 LİTRELİK SAC BtDONLARDA SATILMAKTADIR. AllNu markasına dikkat ediniz. Aldanmaymız. B ; tecrübe sizi tatmin edecektir. Satış yerleri: Tütün Gümrük, Yorgi Haralambos Asmaaltmda Çavuşbaşı hanı Bohor Feliba Aşirefendi caddesinde İstanbul Ecza deposu. Analipsis kilisesi vakfı Ayanikola küisesi vakfı Ayayorgi ve Analipsis kiliselerile mektebleri vakfı. Ayastefanos kilise ve ilkokulu ve mezarlığı vakfı Ayanikola kilisesi vakfı Avayorgi kilisesi vakfı Ayastrati kilisesi ve ilkmektebi vakfı Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakfı Ayanikola kilisesi ve mektebi ve aşhanesi ve Ayahtrf lâmbos kilisesi ve ayazması vakfı Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vakfı Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Kazhçeşmede Aya» praskovî kilises ivakfı Ayatrapi ayazma ve mektebi vakfı Salkımsöğüdde Ayayorgi kilisesi vakfı Edirnekapıda Kâtibmüslâhaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi vakfı Fenerde Samatyada Ayamina kilisesi vakfı Sarmaşıkta Ayadimitri kilisesi vakfı Edirnekapıda Ayadimitri ve Ayalâherna kiliseleri ve mektebi vakfı Loncada Ayıtodori kilisesi ve mektebi vakfı Lângada Balıklı Rum ortodoks hastanesi vakfı Yedikulede Balino kilisesi vakfı Balatta İlk Rum muhtelit mektebi vakfı Edirnekapıda Rum mektebikebiri vakfı Fenerde Tekfursaray Hançerli Panaiya kilisesi v;>Vfı Edirnekapıda Maraşlı Rum mektebi vakfı Fenerde Meryemana kilisesi vakfı Altımermerde Meryemana kilisesi vakfı Eğrikapıda Belgrad Meryemana kilisesi vakfı Samatyada Panaiya kilise ve avazması vakfı Vefada Salmatomrukta Panaiva kilisesi vakfı Yuvakimion Rum kız mektebi vakfı Fenerde Evübde Surp Asvazazin kilise, mektebi ve mezarlığı vakfı Samatyada Anarat Higutiüm kilisesi vakfı Babahaydarda Sürp Agya Ermeni kilisesi ve mektebi Eyübde vakfı Gedikpaşada Ermeni Protestan kilisesi vakfı Kumkapı dışında Sürp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı Yeşilköyde Surp tstepanos kilisesi ve Kapamacıyan mektebi ve mezarlığı vakfı Sulumanastırda Surp Kigork Ermeni kilisesi ve SahakSamatyada yan Nunyan mektebi ve mezarlığı vakfı Meryemana namı diğer Kanlı kilise vakfı Fenerde Kumkapıda Kazganîsadi mahallesinde Meryemana kilisesi vakfı Kumkapıda Meryemana Drasörleri kilisesi vakfı Topkapıda Sürp Nikogos kilisesi ve Leon Vartubyan mektebi ve mezarlığı vakfı Surp Ohannes kilisesi vakfı Narlıkapıda Gedikpaşada Surp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı Yedikule haricinde Surp Pırgiç kilisesi ve hastanesi vakfı Sürp Hersdagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi Balatta ve mezarlığı vakfı. Yenikapıda Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakfı Balatta Musevî Cemaati vakfı Balatta Musevî hastahanesi vakfı Salmatomrukta Musevî Sinagonu vakfı~ >.. ~...Tekfursarayda Musevî Cemaati vakfı Cejnaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukanda yazılı vakıflara, 2762 sayılı vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbabdaki talimatname hüküm'erine tevfikan tek mütevelli tavin edileceğinden alâkalılann 23 mayıs 937 tarihine kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne alelusul müracaatleri ilân olunur . (2558) BİR VAZİy£TİNOeDİQ ONU ZLE VEPİNJZ ISI SARTLAPIMIZI SO&UNUZ WOLAI\my MK ONIN: PALASALALEMCÎ MAN Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Nafıa Vekâleti Su îsleri 8 inci Şube Mühendisliğinden: 1 Çarşamba ovasınm kurutulması ameliyatından olmak üzere Abdal ırmağının ıslahı için projesine göre yaptırılacak ameliyat ve inşaatın yapılması kapah zarf usulile eksiltmive konulmuş ise de talib zuhur etmediğinden yeniden 26/4/937 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve ayni usul ile ek siltmiye çıkarılmıştır. 2 Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcud evrak punlardır; A Ameliyat ve inşaat resimleri B Keşif ve hulasai keşif cetvelleri C Bayındırhk işleri genel şartnamesi D Hususî şartnamei fennî 3 îkinci maddede yazüı evrak 162 kuruş mukabiBnde Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliğinden tedarik edilebilir. 4 Eksiltmiye girmek için Nafıa Vekâletinden bu gibi işleri yapabi lecegine dair 937 senesine aid ehliyet vesikasına malik olmalan lâzımdır. 5 Eksiltme 27/5/937 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Sam6unda Su îşleri Sekizinci Şube Mühendisliği binasında toplanacak eksiltme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mühürlenmiş olan zarflarını Su îşleri Şube Mühendisliğine makbuz mukabilinde vermiş bulunmalıdırlar. Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Postaca vaki olacak tehirler nazarı itibara alınmaz. 6 Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. 7 îşi üzerine alan müteahhid Yüksek Vekâletçe ihalenin tasdik olduğu kendisine yazı ile teblift edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde muvakkat teminatmı kat'i teminata iblâğ ve ayni zamanda müddeti içinde mukaveleyi noterlikten tescile mecburdur. (2588) 1 Diyarbekir istasyonundan başlıyarak Dicle vadisi istikametinde Cizreye doğru yapılacak 65 kilometrelık demiryol etüdü kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 28/5/937 tarihinde cuma günü saat on beşte Vekâlet Demiryollar İnşaat dairesindeki eksiltme Komisyonu odasmda vapılacaktır. 3 Bu işin keşif bedeli 29,000 liradır. j 4 Muvakkat teminat 2175 liradır. 5 Bu işe aid mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bavmdırlık işleri genel şartnamesinden mürekkeb bir takım münakasa evrakı 145 kuruş mukabilinde Demiryollar înşaat dairesinden tedarik olunabilir. 6 Bu eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numarah kanun mucibince ibrazma mecbur olduklan evrakVe vesikalarla 7/5/937 tarih ve 3297 numarah Resmî Gazetede ilân edilmiş olan talimatnameve göre Vekâletten verilmiş «Etüd müteahhidliği vesikası» nı havi teklif zarflarmı mezkur 2490 numarah kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 28/5/937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar İnşaat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde ver miş olmaları lâzımdır. «1178» (2643) Nafıa Vekâletinden: Reklâma /üzum yofctur Bir tecrüie Aâ/İc/ir HOBBV De/ıosw. Akay Işletmesi Müdürlüğünden: EXTRA Sullcm Hamam Dikrarujan HanbtoınW\ P.K.M TRAŞBIÇAĞI Kadıköy H. Pa^a Yalova Adalar ve Anadolu hatlanna işliyen vapurların kahve ocakları mültezimliği 1 haziran 1937 tarihinden itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. Arttırma 14 mayıs 1937 cuma günü Akay Şefler Encümeninde saat 15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün îşletme Şefliğine ve arttırma için de % 7,5 güvenme paralarile Encümene gelmeleri. (2432) Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösterilen meşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör ve kalorifer tesisatı için her cins borular ve bütün malzeme tstanbulda Galata JTünel caddesi No. 48. MÎHRAN GESAR OĞULLARI ticarethanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308. KALORiFER MALZEMESİ M. M. V. Hava Müstesarlığmdan: Diyarbekir Tayvare alayı için bir mimara ihtiyae vardır. Verilecek ücret asgarî 165, azamî 256 liradır. îsteklilerin evraklarile birlikte imtihan günü olan 20 mayıs 937 perşembe gününe kadar Hava Müsteşarlığma müracaat etmeleri. (2599) SiSE VE CAM FABRİKALAR ANONIM SOSYETESiNDEN : Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamızm bir senelik ihtiyacı olan 500 600 ton çavdar sapı 315937 tarihli Pazartesi günü saat 15 te toptan veya 23 kaimede açık eksütmeye konulacaktır. Taliblerin, şartnameyi görmek üzere, Bahçekapıda Birinci Vakıf Hanındaki merkezimize müracaat eylemeleri ilân olunur. Türkiye Devlet Demiryolları Işletme Umcm Müdürlüğünden Bursa Cezaevi Direktörlüğünden: Bursa Cezaevinin 937 senesi haziran iptidasından 938 senesi mayıs sonuna kadar bir senelik ekmeği aşağıdaki şartlar dairesinde eksiltmiye çıkarıl . mıştır. 1 İlân müddeti 6/5/937 tarihinden 26/5/937 tarihine kadar devam edip 26/5/937 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usulile Müddeiumumilik dai resinde ihalesi yapılacaktır. 2 Ekmeğin beheri 960 gram itibarile hergün en az 300 ve en çok 900 ekmek teslim edecektir. 3 Ekmek Belediyenin piyasaya çıkardığı ikinci nevi ekmek olacak ve safi buğday olup içinde başka madde bulunmıyacak ve iyi pişmiş olacaktır. 4 Ekmek hergün sabahları saat 9 da teslim edilecektir. 5 Eksiltmiye iştirak edecek alıcıların hali hazır rayic üzerinden tah • min edilen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 2430 liralık muvakkat teminat olarak banka mektubu veyahud paranm depozit olarak Malsandığına yatırıldı ğına dair makbuz ibraz etmesi lâzımdır. 6 Alıcı olanlar ayrı bir zarf içinde teminat mektub veya makbuz olduğu halde diger bir zarf içinde olarak teklif mektublarını 26/5/937 çarşamba günü saat 16 ya kadar Müddeiumumilik dairesinde toplanacak Komisyona vermeleri lâzımdır. Bu müddet geçtikten sonra teklif kabul edilmez. 7 Bu hususa aid masraf ve ilân ücretleri müşteriye aiddir. 8 Daha ziyade malumat almak istiyenlerin bu işe aid şartnamesini de almak üzere Cezaevi Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (2663) Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazüı 7 grup malzeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere hizalİrmda yazılı günlerde açık eksiltme ile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasmda yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis yona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 37 aded flançlı dökme boru, muhammen bedeli 1221 lira ve muvakkat teminatı 91 lira 58 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 2 700 metre denizlatı kablosu, 3 aded kablo buvatile 4 aded kablo kofresi, muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminatı 147 lira olup açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 3 • 1300 kilo muhtelif eb'adda kenevir ip, 1000 kilo katranlık kenevir ip, muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminatı 148 lira 13 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 4 30.000 aded îsparmaçet mumile 300 kg. parafm, muhammen bedeli 1428 lira ve muvakkat teminatı 107 lira 10 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 5 2250 metre 25 çiftlik kurşunlu telefon kablosu, muhammen bedeli 1800 lira ve muvakkat teminatı 135 lira olup açık eksiltme 27/5/1937 perşembe Daktilo aranıyor günü saat onda yapılacaktır. 6 6000 kilo don yağı, muhammen bedeli 2700 lira ve muvakkat temiOrtamektebi bitirmiş eski, yeni yazınatı 202 Vz lira olup açık eksiltme 27/5/1937 perşembe günü saat 10 da yapı lara âşina bir bay veya bayana ihtiyae lacaktır. vardır. Daktilo bilmesi şarttır. 7 1000 kilo 50 m/m2 lik bakır çıplak kablo tel, muhammen bedeli 1250 İstanbul 4 üncü Noterine müracaat. lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruş olup açık eksiltme 27/5/1937 per. DOKTOR •••••••* şembe günü saat onda yapılacaktır. , (2592) Üsküdar Bölgesi Tahsilât Direktörlüğünden: Göztepe mahallesinin eski Çukurçeşme yeni Kadirga sokağında kâin eski 10/H yeni 11/11 sayılı ev mutasarrıfı binbaşı Tahsinin 608 lira 47 kuruş borcundan dolayı mahalli mezkur müzayedeye vazedilmiştir. İhalei kat'iyesi 14/5/937 cuma günü saat 14 te icra kıhnacağından talib olanların % 7,5 pey akçelerile birlikte Kadıköy Kaymakarnlığı İdare Heyetine müracaatleri. (2585) Malive Vekâletinden: Haziran başmdan teşrinisani 937 nihayetine kadar muteber olmak üzere fabrikalardan gelen ve Vilâvete sevkedilen levazımı kırtasiyenin iskeleden Dolmabahçedeki depoya ve depodan iskeleye kadar nakliyesi açık eksiltmiye konulmuş olduğundan isteklilerin 125 lira muvakkat teminatile beraber ihale günü olan 26/5/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te Dolmabahçe Kırtasiye Deposunda hazır bulunmaları. (2536) ADEMİ ve Eskişehir atölyesi için iyi tesviyeciye ihtiyae vardır. Taliblerin imtihanlan, Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depolarında ve tzBOZKURT I mirdekiler için de Alsancak atölyesinde yapılacaktır. İSinir hastalıkları mUtehassıs>| İsteklilerin birer istıda üe doğruca Eskişehir Cer Atölyesi Müdürlüğüne Ca^aloğlu Kapalıfırın karşısı No. 42 müracaatleri. «4118» (2520) Telefon: 22666 ı Kemal Osmanl Tabletlerl. Ker eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, ittanbu HOR BEL GEVŞEKLiGiNE İKTİDAR BiN KARŞI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle