19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Mayıs 1937 CUMHURİYET Hükumetin memleketimizin her yerinde doğan, hesabsız ihtiyacları karşılamak, en küçük çocuklardan ve yakın zamana kadar çocuk gibi bırakılmış köylülerimizden yaşça büyümüş olan bütün yurddaşlarımıza elinden gelen her yardımı ve her fedakârlığı yaptığını gorüyoruz. Bu görüş blz genclere cesaret veriyor ve bize ilham kaynağı İBaştarafı 1 inci sahlfede] lâflan, tesadüfî değildir. Bu ihtilâflar, oluyor. temlekelerinin Londradaki mümessilleri, tac giyme haftası esnasında kasden çıka İnküâbımızın en hararetli bir zamanında yetişen, neşvünema bulan bizler; aşı bütün memleketlerin Londra elçileri ve rılmıştır. sını, kuvvetini, hızını ancak inkılâbı yara tac giyme merasimi için gelen yabancı Ayni müşahidler, bazı siyasî sebebler Adedce memurlara tefevvuk eden ka tanlardan aldığımızdan dolayı müfiehiriz. memleketler heyetlerinin şefleri iştirak ey dolayısile müfrit sol cenah teşkilâtmm Biz tahsillerıni ikmal etmiş ve hayata a emiştir. çakçılar, bu mücadelede vaziyetin aleyhmerkezi tarafından hazırlanmış olan bu tılmış genclerız. Bugun bizim de bir der lerine döneceğini anlamışlar ve mevkiln dimiz ve dileğimiz var; bir yuva kurraak... Saraym birbiri yanındaki iki büyük sa hareketin ameleye sadece meslekî bir ihverdiği fırsattan istifade ederek kaçmış Avrupadan tahsilimi ikmal ederek dön onunda iki muazzam sofra kurulmuştur. tilâf şeklinde gösterilmiş olduğunu iddia lardır. Hâdise mahallinde kaçakçılarm düğüm ve Ankaraya tayin edildiğim za Sofralann birine karşısmda valide Kra eylemektediıler. man gerek Türkiyede ve gerek Avrupadaki bıraktıklan bazı eşyalardan istifade edi arkadaşlarımın ekserisine bu medeniyet içe olduğu halde, Kral riyaset etmiş, diBu vaziyet karşısmda hükumet ma lerek izleri takib edilmiş,, bunların Ka kâbesinde rasladım. Herbirile olan kısa ğer sofranın ortasında da Kraliçe Elizakamlan grevcileri kızdırmamak için son dıköyünde Yeldeğirmeninde bir evde ve uzun konuşmalar esnasında goğsumuzü bet yer almışhr. Kralın sofrasında İngil derecede mutedil bir hareket ittihaz et kabartan, aziz Türkiyemizde açılan ziraat saklandıklan meydana çıkarılmış ve bu ve san'at cephelerindeki ilerleme ve gay tere hanedam azasile diğer Kral hane mişlerdir. ev kaçakçılarm hiçbir harekette bulun retlerden ve çetin azimlerden bahsederek danlan azalan bulunuyordu. Kralm sofGrevciler, grev bozuculara tahammül malarına meydan verilmeden basılarak bunları takdirle ve şükranla andık. rasında altın sofra takımlan, Kraliçenin edemiyeceklerini bildirmiş olduklan için Yalnız bizi duşünduren bir nokta var: suçlular grup halinde yakalanmıştır. sofrasında da gümüş sofra takımlarile hususî müteahhidler, umumî grev esnasınHer arkadaşa sorduğum ilk sual, «niçin Kaçakçılıkla mücadele teşkilâtı, uzun evlenmiyorsun?» oldu. Bilâistisna aldığım yemek yenmiştir. da yapmış olduklan veçhile kamyon serZiyafetten sonra Avam Kamarası re visleri ihdas edemiyeceklerdir. Bu hususta süren takib ve tetkikleri neticesinde Bü cevab hemen birbirinin ayni olarak şu dur: si tarafından bir resmi kabul tertib olun geçen hafta yapılan bütün teşebbüslere, yükadadaki gizli fabrikanm yerini de tes« Evlenmek! İstiyorum aıruna, kendi muştur. bit etmiş bulunduğndan memurlar yan ayarımda bir kızla evlenebilmeme imkân hükumet makamlan cevabı red vermiş Jarına yakalanan suçlulan da alarak yok. Senelerdenben hayalimde yaşattığım Ajansın yanltş bir telgrafı ve bir lerdir. bir motörle Büyükadaya geçmişlerdir. ve istediğim yuvayı, rutubetli bodrum katgazetenin verdiği haberler Hükumetin tac giyme merasimi esnaIlk ifadelerinde gizli bir fabrika ile ve larında kurmak ve söndürmek bir çılgınDün akşam gazetelerinden biri, Lon sında bu hath hareketi muhafaza edeceği, lıktan başka birşey midir? Aldığım parakaçakçılıkla alâkaları olmadığmı söyli nın nısfından fazlasını ev kirası olarak drada suikasd teşkilâtı bulunduğuna dair fakat grev başka servislere sirayet ettiği yen suçlular Maden caddesinde merhum ver, mutebakisile geçin ve evlâd sahibi ol; uzun uzun telgraflar neşretti. Bütün düntakdirde de şiddetle müdahale edeceği meb'us Hayretin köşkündeki fabrikaya o zaman bunların mes'ulu kımdir? Bugün yanın gözü Londraya bağlı ve bütün zannedilmektedir. maalesef genc evliler için iki odalı, azçok girilince artık vaziyeti saklamanm fay konforu haiz hemen hiçbir daire yoktur. memleketlerin en kıymetli adamlanndan Eden'in yaptığı mühim mülâkatlar dasız olduğunu görerek şebekenin bütün Her apartıman sahibi her daireden iki o mürekkeb heyetlerin Londrada bulun Hindenburg ismivi taşıyan L 129 numarah Zeppelin, Amerikada bu sefer kazaya Londra 1 I (A.A.) Bir taraftan da yerine üç ve dört oda yaptırarak pek duğu bir sırada verilen bu haberlerin taesrannı anlatmışlardır. uğradığt Lakehurs'tan 48 saatte Almanyaya döndükten sonra RheinMain'deki tabii olarak kendi menfaatini düşünuyor.» tac giyme merasimi hazırhklan yapılırdireğine bağh olarak duruyor Tesbit edilen vaziyete göre, kaçakçı Başbakanımız Ismet İnonünün son Izmir mamen asılsız olduğu ve yakalandığı ken diğer taraftan Hariciye Nazırı Eden seyahatinde bir köylüden yalnız iki çocu mevzuubahs iki Yahudi polisin LondraLitvanya Bugünkü yazımızda bir Zeplinin nasıl levler, bu gazlere rasgelince, balon mu lar bu evde son sistem bir morfin fabri ğunun bulunmasını öğrendikten sonra, da değil, Kudüste tutulduğu anlaşıldı. Sovyetler Birliği, Avusturya, uçtuğunu ve ne gibi tehlıkelere maruz hakkak surette tutuşur. Boralarda da çok kası vücude getirmişlerdir. Köşkte 22,5 memleketimiz için pek az olduğunu işaret İlk telgrafta Anadolu Ajansının hatası murahhaslarile Alman Harbiye Nazırı dikkat etmek, elektnk dolu bulutların kilo morfin yakalanmış ve fabrikaya aid buyurmaları, nüfus meselesile nekadar alâbulunduğunu göstereceğiz. olmuş, hâdise mhallini Kudüs yerine Lon Mareşal von Blomberg'le uzun mülâkatiçine girmemek lâzımdır. Bunların etra bütün tesisat sökülerek emniyet müdür kadar olduğunu ifade eder. Ve bu alâkaAlmanlann Umumî Harbde en son dan saçılan kıvücımlardan ilk tutuşan, hiç dra göstermiştir. Fakat bu ihtimal üze larda bulunmuştur. fından dolaşmak kabil olmazsa üst veya lüğüne getirilmiştir. yaptıklan L 71 balonu 62,000 metro şuphesiz bu seneki İzmir fuarmda kırk çifti rinde işliyen gazete, Londradan müte Delbos'un Eden'le yapacağı Yakalanan kaçakçılar, Halil, Battal, evlendirmekle başlamasını takdirle alkışmikâbı hacminde olmakla beraber, ondan altından geçmek hayırlıdır. Elektrikli madi hayalî telsiz haberleri bulmakta getemaslar ladığımız Izmir ve Izmirlilerdir. ve Alman donanma kumandanlığınm hudutların üstünden geçerken gaz koyu Dimitro, Mehmed, Hasan, Vehab ve İsDiğer vilâyetlerde bulunan arkadaşları cikmemiştir. Paris 11 (A.A.) Delbos'un t»^ emrindeki balonlann faalıyetinden aynca vermemek için, baloncuklardaki supap tefo isminde yedi kişidir. mızm ne dereceye kadar bir yardıma ihtiAnadolu Ajansı, gece verdiği bir tav giyme şenlikleri münasebetile, Londraya bahsetmek üzere, biraz daha küçük olan larm fazla gazi dışanya atmadıklan irtiGayrimüslim bazı ecza tüccarlarınm yacları olduğunu bilmemekle beraber, faı (röbondisman irtifaını) muhafaza et kaçakçılara icab eden ilâc ve malzemeyi Ankaradaki genclerin kat'i bir mua zihle, gündüz yaptığı hatayı tashih edi seyahati, gazetelerin dikkatini çekmekte L 50 yi misal olarak alacağız. yordu. Dünya radyolan böyle bir hâdise dir. mek gerektir. Aksi takdirde fazla gaz tedarik ettikleri anlaşıldığından bunlar enete muhtac olduklan muhakkaktır. Bekârlara apartımanlarda bir daire ver değil, rivayetten dahi bahsetmiyorlardı. L 50, büyük irtifa motörleri denilen Petit Journal gazetesinin Londra mudışan çıkar ve gazle hava birbirine karış hakkında da aynca takibata başlanmış mek istenmemesinden dolayı, otel köşeleyani yüksek irtifaların azalmış havasında İhtiyaten Londra sefaretimize telefonla habiri yazıyor: tığı zaman, en küçük bir şimşek yangma tır. Yapılan tahkikatta, gizli fabrikanın rinde rutubetli bodrum veya çatıaralarm da kâfi derecede sürat temin edebilen «Delbos Ingiliz ricalile hususî ve fakat sebebiyet verebilir. Nitekim Büyük Harb kurulduğu saylav Hayretin ailesinin bu da yaşıyan gencler, aileden mahruna, zevk müracaat etrik ve bizzat büyük elçimizin cınsten 5 motörle mücehhezdı. Bu mo sız, ümıdsiz, monoton bir hayat içinde, kah oğlu Okyarla görüştük. Bize böyle bir oldukça faydah görüşmeler yapacaktır. de, düşman ateşile 34 Zeplin yandığı işle hiçbir alâkası olmadığı anlaşı'mıştr. elerde, vakit geçiriyorlar. törlerin beheri 260 beygir kuvvetinde ogibi, 13 tanesi de Hindenburg balonun Köşk sahibleri köşlerini kiraya vermiş ve Ankarada bu gencleri yuva kurmağa teş şey omadığını, Londranın yarın sabah Londra ve Paris hükumetleri arasmdaki lup 4 pervaneyi tahrik ediyorlardı. Ar da olduğu gibi, muhtelif sebeblerle kaza bu gizli ve muzır faaliyetten ancak iş vik için evvelâ onlara ucuz ev temin et başlıyacak merasim için daha şimdiden görüş tesanüdü kiçbir zaman şimdiki kaka sepetteki iki motörün bir tek pervanemek lâzımdır. Bu da her zaman için müın mahşerî bir kalabalık içinde kaynaşmaken çıkan yangınlara kurban gitmiştir. dar tam olmamışbr.» meydana çıktıktan sonra haberdar ol iündür: si vardı. Balonun boyu dahilen 195 buta bulunduğunu, Başvekilimizin dün geEko dö Paris gazetesinin Londra muAnkara zammı olarak küçük memurlara Bulutlan aşarken gaz çıkarılmadığı ve muşlardır. çuk metro, kutru 23,90 metro, hacmi bile (15j lira veriliyor. Bu para bir senede ce Bukingam sarayında verilen ziyafet habiri bildiriyor: ^ :s Dün gece geç vakte kadar Emniyet (180) ve on senede (1800) lira eder ki pek ten sonra bugün Ingiliz payıtahtında ge55,000 metre mikâbı, sürati saniyede 30 teknenin üst zarfı sağlatn yani hiç yırtıl«Eden, bnradan Brüksele gidecrek olan metro, yani takriben saatte î 10 kilomet mamış olduğu takdirde, balona çarpacak Müdürlüğünde tahkikata devam edilmiş âlâ ondan uç katlı, kuçük ve guzel evler zintiler yaptığmı söyledi. Delbos'la çok mühim görüşmelerde buîuşimşekler, hiçbir tehlikeyi mucib olrnaz. ve suçlular birer birer isticvab olunmuş yapüabilir. Ve bu evlerde oturmak için de ~ro idi. Ismet Inönü öğle ve akşam yemeklerini nacaktır. Burada Berlin Roma mihveBütün parçalan birbirine bağlamış olan lardır. Tahkikat neticesinde bu şebeke ile evli olmak şartı konulur. Zeplin nasıl yükselir? On senelik Ankara zammı ve evlerden a sefaretimizde yemiştir. Yann sabah saray rinin zannedildiği kadar sağlam ve saralüminyom iskelet, şimşeğın bütün balonu alâkadar daha birçok kimsenin yakala lınacak ufak mikyastaki kira paralaruıı tarafmdan tertib edilen program mucibinBu L 50 numarah Zeplinin kendi akatettıkten sonra dışan çıkmasını temin nacağı anlaşılmaktadır. karşüık göstermek suretile hükumet bir ce bütün merasimde Türkiyeyi temsilen sılmaz olmamasından dolayı memnuniyet ğırlığı 26,000 kilo olup bunun haricinde gösterilmektedir. Eden bugün Finlandiya bankadan para alarak bu hayırlı işin madeder. Bu hâdise çok defa vaki olmuş ve 38 ton, yani 38,000 kilo yük kaldırabi di ciheti de temin edilmiş ve on, on bir 3» hazır bulunacaktır. Başvekili ile görüşmüştür. Alman ve Sovtekneye hiç bir zaran dokunmamıştır am ehemmiyeti vardır. Bunlann önünde genede borc faizile öndenmiş olur. Ajansın, mahreci tashih edilmiş, ilk lıyordu. Mürettebat, silâhlar. benzin ve yet meselesile doğrudan doğruya alâkadar ma her halde bundan çekinmek lâzımdır. niş bir manevra sahası bulunması ve rüzŞimdiki apartıman sahibleri apartıman telgrafile, tavzihi aşağıdadır: yağ, bombalar, yedek parçalar, yüksek olan Baltık meselesi bilhassa DanimarkaBalonun yukanda da söylediğimiz gibi, gârlara çok maruz alrrnrması, d^işmanın ları içm sarfettıkleri parayı dört sene gibi Kudüs 11 (A.Â.) Zabıta, iki irtifalara mahsus oksijen cihazları 10,000 kısa bir zamanda çıkaramıyacaklarsa da nın Hitlere yaptığı ziyaretten sonra şim röbondisman irtifaı denilen bir yüksek kolayca hava hücumları yapamıyacağı on bir sene pek uzun değildir. Hem hüku Yahudi polis memurunu tevkif etmiştir. kilo tutuyor; mütebaki 26,000 kilo mayi liği vardır. (İçerideki baloncukların ta kadar memleketin içerilerinde olması şart met bu sonsuz pahalılık zammından kur Bunların elinde mühim miktarda silâh ve di de Danimarka Başvekili Berline git safraya, yani safra olarak kullanılan suya mamile gazle dolu olduğu irtifaa bu isim tır. Zeplinler için, en iyi hangar, her ta tulur, hem genclığe, yurda bir yardım edil mühimmat ve bu meyanda 1 7 rovelverle mekte olduğu için bu hâdise îngilizlerin tahsis ediliyordu. Safra, hava gemisı için alâkasını uyandırmaktadır. Eden, Latviverilir.) Balon bu irtifaı geçti mi, mut rafa dönebilen hangarlardır. Çünkü, han miş olur. Bugün Italyada, Almanyada yeni iki bomba bulunuyordu. evlilere maddeten manen muavenet edien lüzumlu bir şeydir. Zeplin yükseldıknofu ve General von Blomberg'i kabul elaka baloncuklar gaz kaçırır; çünkü ba garın kapısı,. saniyede 8 metroyu geçen liyor. Eğer bizde de ayni şeyler yapılırsa Düzelrme çe hava tazyikı azahr. Balonun gövdesidecektir. lon yükselince hava tazyikı azalarak gaz süratte bir rüzgâra maruz ise, bu hangara herhalde bugünün en muhim meselesi oBu sabah neşrettiğimiz birinci servisînın içindeki höcerelerde bulunan küçük tazyikı artar. Gaz tazyıki artınca balon balon sokup çıkarmanın imkânı yoktur. lan nufusun çoğalmasmda büyük bir amil mizin ilk sahifesinde münderic dördüncü Beck'in Londrada temaslart balonlann ki bunlar 20 ye yakındır olacaktır. cukların emniyet supapları, kendilikle Bu yüzden, Büyük Harbde, balonlar, telgraf Kudüs mahrecli olacağı yerde Londra 12 (A.A.) Polonya Ha muhtevi olduğu idrojenin nisbî tazyikı Kuvvetli bir teşvik ufak bir yardımın verinden gaz koyuverir ve bu hâdise her bazan haftalarca hangarlarından çıkama receği meyva ne geç ve ne de guç olacak sehven Londra mahrecli olarak nakledil iciye Nazırı Beck, bugün birçok mühim artar. O zaman emnıyet supapları açılarak 100 metroda, balona kaldırma kudretinin mışlardır. tır. nn'ştir. Düzeltir ve özür dileriz. siyasî mülâkatlarda bulunmuştur ve bilgazin fazlası dışan atılır. Böylece ağıryüzde 1 ini kaybettırir. Bu kayıb, tek Mühendis Süleyman Erkmen hassa Lehistan sefaretinde verilen öğle Anadolu Ajansı laşan Zeplinin yük taşıma kudreti eksilir Hindenburg neden yandı? nedeki safra suyunun lüzumu kadar boziyafetinde Ingiliz Hariciye Bakanı Eve o zaman safra hizmetini gören suların Londradaki otübüs grevi Zeplinlerin Umumî Harbdeki zayia şaltılmasile telâfi edilir amma, baloncukden ve Fransız büyük elçisile ve muteakıbir miktan akıtılarak kaldırma kabiliyeti kasdi mi? ların içindeki gaz azalmıştır. Bu kayıb, tından ve Alman donanma kumandanlıeski haline getirilir. Zeplin her 100 met Londra 11 (A.A.) Londra nakli ben de Fransız Hariciye Bakanı DelbosKumandanlarımızın harb sefer devam ederken telâfi edilemez. ğınm emrinde bulunan Zeplinlerin In roda, kaldırma kabıliyetınin takriben yat ihtilâfının tac giyme merasimi esna Ia görüşmüştür. Böyle birkaç defa yükseğe çıkıp inen ve giltereye yaptıkları akınlardan hulâsaten hatıraları Beck, saat 18 de Buckingham sarayıyüzde 1 ini kaybeder ki bu da takriben smda diğer nakil vasıtalanna sirayet et gaz koyuveren Zeplinin baloncuklannın bahsetmeği ayrı bir yazıya bırakarak Salâhaddin Güngör tarafından yazı na giderek orada misafir olarak bulun 640 kilo tutar. Bu hususta havanın ve gaüstarafları gaz dolu olduğu halde diplerı Hindenburg faciasının yukanki tafsilâta lan ve büyük kumandanlarımızın harb mesi ihtimali, hükumet makamlarmı dümakta olan Yugoslavya Naibi Prens zın sühunet derecesi de, müessirdir. Dı boşalır. Seferden avdette, balon, gazini nazaran, neden ileri geldiğini anlamağa hatıralarmı tesbit eden bu eseri bütün şündürmekteyse de bu endişenin gizli luPaul tarafından kabul olunmuştur. şarıda havanın soğuk olması sıcak olmaokuyucularımıza tavsiye ederiz. Fiatı tulmasına dikkat edilmektedir. kısmen, bazı kere de ehemmiyetli surette çalışalım. sından daha iyidir; fakat aksine olarak Müşahidlere göre, şimdiki amele ihtikaçırmış olur. Balon röbondisman irtifa 1935 te yapıldığı için 1914 1918 100 kuruştur. Şehrimizdeki merasim balonun içindeki gazin kaldırma kudreti, mdan nekadar fazla yükseğe çıkmışsa o seneleri arasında yapılmış olan ZeplinIngiliz Kralının tac giyme günü münaısındıkça artar, soğudukça eksilir. Bu sekadar çok gaz kaçırmış, baloncuklar o lere nazaran, elbette çok mütekâmil olan sebetile bugün İngiliz sefaretinde büyük bebden 1 derece sühunet farkı, balonun kadar boşalmıştır. Bu vaziyeUe, seyreden Hindenburg balonu, idrojen gibi infilâka kaldırma kudreti üzerınde 240 kiloluk merasim yapılacaktır. Sabahleyin sefaret bir Zeplin, daha çok safra atmak mec hazır bir gazle doldurulmuş olduğu için, bir değişiklik yapar. Balonun sikleti üzekilisesinde yapılacak dinî âyinden sonra buriyetinde kalır. ağlebi ihtimal, şu iki sebebden birile yanrinde bulutların arasından geçerken tek bir gardenparti tertib edilecektir. Londramıştır: Safra ve hangar neye yapışan rutubetin de tesiri vardır. da yapıldığı gibi, dün îngiliz sefaretinde Safrayı teşkil eden sular, Zeplinin 1 Baloncuklann dışan attıkları gaHava kâfi derecede soğuksa, bu rutubet, de bugün yapılacak merasimin bir provası içinde muhtelif mevkilere yerleştirilmiş zi, bulutlardaki elektrik tutuşturmuştur, kolaylıkla donar. Yağmurun mucib ol yapılmıştır. Muhtelif devirlerin kıyafetleolan su sızmaz torbalara doldurulmuştur. Bunda, hava gemsinin şamandıra vazifes duğu ağırlık 3000 kiloyu bulur; don olrile resmigeçid yapacak olan îngiliz ço Bunların supapları, teller vasıtasile, ku gören demir kuleye attığı tel palamann duğu takdirde bu ağırlık 5 6000 kiloya cuklan dünkü provada fevkalâde muvafmandanın bulunduğu sepetten idare edi da tesiri olmuştur. çıkar. Kuvvetli güneş ve süratten hasıl fak olmuşlardır. lir. Her torbada 1000 kilo su vardır. 2 Baloncuklann dışan attıklan gaolan rüzgâr, rutubet ve yağmurdan husuBugünkü merasim münasebetile Ingiliz Kumandan istedıği yerdeki torbadan is zi, motörlerin hasıl ettiği kıvıîcım tutuş le gelen ağırlığı çabucak izale eder. Don sefarethanesi Türk ve Ingiliz bayraklarile tediği kadar su salıverir. İçlerindeki suyu turmuştur. Tekne bu esnada çok ağır ha olduğu zaman bir başka mahzur daha donatılmış, sefaret kapısına da R. G. tedricen koyuveren bu torbalar haricin reket ettiği için, motörlerden çıkan bir vardır. Pervaneler, tekneye buz parça harfleri taşıyan elektrikli iki arma asıl de hava gemisinin baş ve kıçında, dört kıvılcımın, süratin tesirile teknenin etraları savururlar, bunlar, üst zarfı ve iç bauykusuj b'iı gece taklp eder* Her şty fena görünur. Insan huysuztanıt, mıştır. tane 250 kiloluk su hazinesi daha vardır. fmdan akıp giden hava cereyanına kapı kederlenir ve hiç bir şeyden memnun olmaz, Her muvaffakiyetin ilk şartloncukları yaralıyarak tehlikeli gaz kaBunların torbalardan farkı, açılır açıl larak uzaklaşacak yerde, üst zarfa ya lan dinlenmiş bir vücut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinirli iseniz, Anadolu Kulübü Büyükada çırmalara sebebiyet verebilirler. maz içindeki suların bir anda akmasıdır. pışmış ve onun etrafındaki havaya kan şubesi Balonun maruz bulunduğu Bu hazineler, teknenin baş veya kıçını, şık gazi tutuşturmuş olması muhtemeldir, Tasfiye edilen eski Büyükada Yat kutehlikeler sizi kurtarır. her hangi bir tehlike anında çabucak ha Bu üst zarfm yukarıda anlattığımız gib lübü, Ankara Anadolu kulübü tarafm Baloncukların içinde bulunan 0,07 valandırmak için kullanıhr. buz parçalan ile delinmiş ve yahud başMfisekkindiı ye uykuyu temin edeı ve hîç bir raran yoktur, bütun dan satın alınmış ve (Anadolu Kulübü dünya tsnır. sikletindeki idrojen, mükemmel bir infi Sepetler balonun altındadır. Bunlar ka bir sebeble yırtılmış olması yüzünden Büyükada şubesi) namile haziran ba10 ve>20 komprimeyi hav) IQr> lâk maddesidir. Muayyen nisbetlerde ha dan hususî merdivenler vasıtasile tekne kıvılcımın bu delikten içeri girerek idroşmda yeniden açılması kararlaştırılmışlcrde etzanelerde reteıe ile »alılıı. vaya kanştığı zaman patlar. Onun için, nin içine çıkmak kabildir. En öndeki se jenle meşbu küçük baloncuklann birin tır. Eski kulübde kayıdlı azadan komi baloncuklardan dışan çıkan gazin alev ve pette kumandanın seyir kamarası, telsiz parlatmış olması da mümkündür. kimyevj maddeleı fabrîkaiarı, Lndwigshaten */Rhia Knoll tece adresleri malum olanlara birer tezya elektnk kıvılcımlarına rasgelmemesi lâ kamarası vardır. Motörlerden biri bunun kere ile yeni kulüb için tanzim edilen Hulâsa, balonun felâketine idrojenle talimatnamelerden birer tanesi gönde zımdır. Halbuki yukanda anlattığımız se arkasındadır. Aarkadaki sepet, öndeki gi doldurulmuş ve bu idrojeni ya bir motö Norasteni, rilmiştir. Adresleri bilinmediği için mek beblerle balon bazan mütemadi surette bi Zeplinin mihveri üzerine takılmıştır. kıvılcımının, yahud da bir elektrik cere zafiyet ve tub gönderılemiyen eski azalarla yenigaz bırakmak mecburiyetindedır. Düş Burada tek bir pervane işleten iki motör Chlorose yanınm ateşlemiş olması sebebiyet vermiş den kulübe yazılmak istiyenlerin de manın ihtiraklı mermilerinin çıkardığı a vardır. Yan sepetlerin her birinde bir kulüb müdürlüğüne müracaat edebile tir. Akla en yakın gelen ihtimal budur. benizsizlik Idn yegâne deva kanl ihya edea O f D A D •] Birinci yazı 10 mayıs tarihli sayımıe motör vardır. celkeri 5ğrenilmiştir. EamontahıpetibbatarafındanterHpedilmiştir. OİIVUr \.D. dadır. Zeplinler için hangarlann da büyük Hindenburg faciasının sebebi idrojendir 2n Geniş bir morfinci şebekesi yakalandı [Baştarafı 1 inci sahifede] başlamıştır. Bu takiblerin yapıldığı bir gün, Haydarpaşada emrazı entaniye hastanesi önünden geçmekte olan zehir kaçakçılan kendilerinin takib edilmekte olduklannı hissetmişler ve birdenbire ta bancalarını çekerek memurların üzerine hücum etmişlerdir. Bilmukabele muhafaza memurlan da silâhlarına davranınca müthiş bir mücadele başlamıştır. C serbest sütun^)[ Ingfltere Kralı bugün Gencler ne sebebden dolayı evlenemiyorlar? merasimle tac giyecek Havaya karışınca infilâk eden idrojenle doldurulan Zeppelinlerden 13 tanesi de, Büyük Harbde, kazaya uğrıyarak yanmıştır 9,000,000 kişi dün geceden itibaren sokaklarda kaynaşmağa başladı YENİ ESERLER Bromural «Knoiu komprimeleri KANSIZLIK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle