20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 12 Mayıs 1937 GÜNÜN BULMACAS1 1 3 4 5 A 7 1 2 3 4 5 6 1 1 • • • • • I 8 9 10 • • •1 • • • • İstanbul 6 ncı icra memurluğundan: Şerif Ağanın karısı Emineye borclu 8 lahçıvan Nurinin borcundan dolayı b naczedilen ve paraya çevrilmesine ka• ll ar verilen 2004 numaralı kanuna tev• • • ikan ehli vukuf tarafından dükkâna Soldan sağa: 98 ve bir çatı altında iki evin tamamı1 Çorbası guzel olur bir ot. 2 Hulâna 1112 lira kıymet takdir edilen Şehresa, bir içki. 3 Az pişmiş yumurta, nota. mini civarında Mevlânekapısında eski 4 Sonradan ilâve olunan parça, bir yazı Hacıevliya Veledi Karabaş mahallesinvasıtası. 5 Bir emir. 6 Lüzumlu eşya, de Mimaracem caddesinde Yeni Mimar ağacm kolları. 7 Telefonda çok söylenen. bir söz, bir yemiş. 8 Kabadayılık, isim. Kasım sokağında eski 30/24, 32/22 ve 9 Acı feryad, hayvanların otladığı yer. yeni 55/57 sayılı manav Hacı Hüseyin 10 Genişlik, bir edat, karnı boş. Ağanın hanesi solu Bekir Efendi ile Yukarıdan aşağıya: :ephesi Ayşenin müşterek hanesi, arka 1 Bir oyun, kabadayı. 2 Yakın ol;arafı bahçe ve Ayşenin 34 numaralı mıyan, defedici. 3 Murahhas. 4 Er hane bahçesi, önü Mimar caddesile mahgir, bir emir. 6 Asya ile Avrupanm ordud bir çatı altında iki ahşab ev ve gekek hizmetçi, direksiyon. 5 Büyük beyne ayni mahalle ve sokağı mezkurda tasında bir nehir, bir tane. 7 Yuva, bir edat. 8 İran dilinde «su», Peygamberin eski 34/26 yeni 53 sayılı bir tarafı mühicret ettiği yer. 9 Ona iplik. sarılır. ;eveffa Ali Rızadan mahlul nısıf hane 10 Uzak, spor müsabakası. :1e Necibenin nısıf hane ve bir bahçe Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli eri ve bir tarafı Ali Rıza ile bahriye kolağalarından Mehmedin müşterek bos 1 2 3 i 10 1 ;anı ve bir tarafı bazan Murad bahçe I BİEİZİE LİYİAİB A sile ve bazan da İsmail arsası ve tarafı 2 EİSİEİKİBİEİGİEİLİ rabii Mimar caddesile mahdud gene ah3 Z İ LİBİVİBİUİZİAİN şab bir dükkânın tamamlannın satılmasına karar verilmiştir. Sözü geçen yer 4 İ K İIŞİE RİB İİN B ^erin evsafı: Bir çatı altında bulunan iki b L İ A R B|A KİB A evin 55 ve 57 numaralı evler bir çatı al6 •|Ç|HİMİE'Ç|B B|A L tında olup ayni tarzda inşalı harab bir vaziyette olup zemini toprak bir avlu. PİAİLİA MİUİTİBİR A bir bölme ile ayrılan zemini toprak ocak A T EİN BİHİAİTİA Y mahalli bahçeye kapısı vardır. Yan ta T A KİBİKİAİS AİB B raftaki bahçeden geçilip ve 55 numaralı 10 A L EİNİİ BİAİYİt N evin altında iki oda ve zemini malta döşeli bir taşlık olup birinci kat ahşab merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde birinde yük ve dolabı olan üç oda. bir haKongreye davet iâ, 57 numaralı evin zemini toprak bir Adaları Güzelleştirme cemiyetinden: avlu, sağda tahta bolmeli bir odada geKongremiz 30 mayıs 1937 pazar günü saat ne bölme ile geçilen zemini toprak diğer on beşte Büyükadada Parti binasında topbir avlu ve arka bahçeye bir kapısı varlanacaktır. Sayın üyelerimizin behemehal dır. Birinci katı ahşab merdivenle çıkıteşriflerini dileriz. Ruzname: lan bu katta bir sofa üzerinde birinde 1 İdare heyeti raporunun okunması ve yük ve dolabı olan iki oda, bir halâsı bilânçonun tasdikı. vardır. Binaların ön cihetinde zemin 2 Nizamnamenin tadili. katı yerin duvarları kârgir ve çamur 3 Yeni idare heyeti seçimi. harclı ve üst kısımları ahşabdır. Tamire 4 Direktif ve temenniler. muhtacdır. Arkadaki bahçede iki kuyu ve birkaç incir ağacı vardır. Evin cephede ve bilâhare cepheden bir kısım kuru duvarla bahçe çevrilmiştir. 53 nu Kemaleddin, Hatice Feris, Münevver tasarruflarında olup Emniyet Sandtğma birıncj derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafından tama maralı dükkâna gelince, yerin duvarı mına «1714» lira kıymet takdir edilen Fatih Zincirlikuyu Eftalzade mahallesi kârgir. zemini toprak olup ahır olarak kullamlmaktadır. Asma bir döşemesi ve ;eski Nişantaşı caddesi yeni Cabi sokak eski 62, 62 mü. yeni 19, 21 No.lı bir tarafı başkaca uhdelerinde bulunan mahalle Raşidin hane ve bahçesi ve bir arkaya bir kapısı ve yanında halâsı, aytarafı Cabi sokağı ve bir tarafı ayrıca uhdelerinde bulunan arsa ve bir tarafı rıca mutfakta bir odası vardır. Umum ifrazen uhdelerinde bulunan mahalle mahdud iki hanenin evsaiı aşağıda mesahası 920 M. M. olup bunlardan dükyazılıdır: kân 47 M. M. mesahada olup 198 lira 19 numaralı kısım: Kapıdan içeri girildikte bir malta taşlık, bir oda. bir kıymet konmuştur. Bir çatı altında iki halâ, bir taşlık, bir mutfak. hanenin mesahası 159 metro mesahai Birinci kat: Bir sofa üzerinde. iki oda bir halâ. sathiyesi olup kıymeti 1112 lira bulunİkinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda, bir halâ. 21 numaralı kısım: Zemin katı: Bir taşlık, bir oda, bir kömürlük, bir duğu ve her iki gayrimenkulün tamamları tapudaki kayıdında olduğu gibi açık mutfak bir kuyu. arttırmıya konmuş olduğundan 15/6/ Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda, bir halâ. 1937 tarihine musadif salı günü saat 14 İkinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda, bir halâ. Bahçe: Sarnıç ve muhtelif meyva ağaçları mevcuddur. Bina ahşab ve ten 16 ya kadar dairede birinci arttır muhtacı tamirdir. Terkos tesisatı vardır. Suyu yoktur. Umum mesahası 299 ması icra edilecektir. Arttırma bedeli m2 olup bundan 93 m2 bina 10 m2 mutfak kalanı bahçedir. kıymeti muhammenenin ^75 ini bul Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık duğu takdirde müşterisi üzerinde bıraarttırmıya konmuş olduğundan 21/6/937 tarihine musadif (pazartesi) günü kılacaktır. Aksi takdirde en son arttı saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma ranın taahhüdü baki kalmak üzere artbedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde müş tırma 15 gün müddetle temdid edilerek terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 6/7/937 tarihine 30/6/937 tarihine musadif çarşamba gümusadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci nü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş mizde yapılacak ikinci arttırmasında beşini bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmına tevfikan geri her kaç kuruşu bulunursa müşterisine bırakılır. Satış peşindir. Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti mu ihale yapılacaktır. Satış peşindir. Art hammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir ban tırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıy kanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile meti mühemmenesinin ^c7.5 nisbetin sabit olmıyan alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin deki pey akçesi veya millî bir banka bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı evrakı müsbi nın teminat mektubunu hâmil bulunmatelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit ol îan lâzımdır. Hakları tapu sicillile sa mıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim vergi, bit olmıyan alacaklılarla diğer alâka tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resminden mütevellid Belediye rüsumu ve darların, irtifak hakkı sahiblerinin yer vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi ta haklarını ve hususile faiz ve masrafa . vizi müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenler 12/5/937 tarihin dair olan iddialarmı evrakı müsbitele . den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma rile birlikte ilân tarihinden itibaren nişartnamesile 934/1761 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud hayet 20 gün zarfında birlikte dairemivesaiki görebilecekleri ilân olunur. (2688) ze bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan zifiye, tellâliye resimlerinden mütevellid belediye rüsumu ve vakıf icaresi Akhısarda elektrik santralımn tevzii için Nafıa Vekâletinden musaddak müzayededen tenzil olunur. Ancak yirprojesi mucibince aşağıdaki tesisat 7/5/937 tarihinden 24/6/937 tarihine ka mi senelik vakıf icaresi taviz bedeli müş dar 45 gün müddetle münakasaya konmuştur. teriye aiddir. Daha fazla malumat al 1 Bedeli keşfi 16400 lira olan lokomobil ve su muamele tertibatı, bu mak istiyenler 5/6/937 tarihinden iti iş için muvakkat teminat 1230 liradır. baren harkesin görebilmesi için daire2 Bedeli keşfi 10732 lira olan alternatör. tevzi tablosu, irtibat nakilleri, santral muhavvilesi, santral tenviratı, santral çıkış tertibatı, yüksek te de açık bulundurulacak arttırma şart vettürlü sehir ana kablosu ve şehir muhavvile merkezi bu iş için muvakkat namesile 35/3885 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada vesaiki göre teminat 805 liradır. 3 Talibler her iki tesisata ayn ayrı girebilecekleri gibi toptan bütün bilecelkeri ilân olunur. bu işler içm de teklif verebilirler. 4 Eksiltmiye girebilecekler eksiltme şartnamesi, mukavele nümu nesi, proje, fennî şartname ve keşifnameyi 150 kuruş mukabilinde Akhisar Belediyesinden ve îstanbulda Şark apartımanında elektrik mühendisi Hasan Hâletten bedeli mukabilinde alabilirler. 5 Eksiltmive gireceklerin eksiltme kanunu ahkâmına ve dördüncü Lokman Hekim maddedeki eyrakın teferrüatma göre 24/6/937 perşembe günü Akhisar Belediyesindeki Encümene saat 15 te tekliflerini teslim etmeleri ilân olunur. (2695) Dahiliye mütehassısı 1 • •1 1 1 • 1 ş i ("Çağrılar, Konferanslar, kongrelep PARALAS Acılıs Kananış 620. 626. Sterlin 123. 126. Dolar 110. 113. Frank 125. 125. Liret 80. 82. Belcika Fr. 18. 22. Drahmi 565. 575. İsvicre Fr. 23. 20. Leva 66. Florin 75. 70. Kron Cek 23. 21. Silin Avnstıırva 28. 25. Mark 23. 20. Zioti 24. Pengo 14. Lev 52. 48. Dinar 32. 30. Kron tsvec 1059. 10R0. Altın 255. 254. Banknot ÇEKLER Açıhş Kapamş 523. 622. Lonrda 0.7929 0.79075 NewYork 17.7075 17.745 Paris 15.0675 15.0884 Milâno 4.6986 4.7075 Brüksel 87.72 87.8617 Atina 3.465 3.4690 Cenevre 64.205 64.3086 Sofva 1.4438 1.4450 Amsterd. 22.7415 22.7780 Prae 4.2230 4.23 Vivana 13.8844 13.9067 Madrid 1.9720 1.9762 Berlin 4.1814 4.1880 Varsova 3.9967 4.0032 Budapeste m7.865 108.0385 Bükres 34.51 34.5660 Belerad 2.7575 2.7620 Yokohama 24.0775 24.0375 Wo«kova 3.1135 3.1185 Stokholm E SHAM Acılıs Kapanıs Asian Ci^ento 14.15 14.10 Merkez Bankası 90. 90. tSTİKRAZLAR Açıhş Kapam< Türk borcu I Peşin I Vadeli 20.55 20.325 » IT Vadeli 20.25 20.20 » • III Peşin 20.15 20.15 » m Vadeli 20.05 20.05 Ereani 95. 95.25 İstikrazı dahilî 95. 95. T AH V İ L Â T Acılıs Kananı Anadolu I Peşin 39.95 40. I Vadeli 40. 40. » II Pesin 39.95 40. n Vadeli 40. 40. » Mümessil Peşin 44.25 44.25 Ist. Borsası 11/5/937 HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN Ameliyatsız basur memelerini mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce profesörün takdirnamelerini kazanmıştır. Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşrmr «Nevrol Cemal» i alırken «Cemal» ismine dikkat ediniz. BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMi İKTİDARA Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanları gencleştirir. Suiistimal edilmiş yorgun vücudları dincleştirir. Yalnız ismine dikkat ediniz. S A T I Ş İ L A N I İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 25155 ikraz numarasile Mustafa ve Ayşe taraflarından borc alınan (510) lira mukabilinde Vakıf Paralar İdaresine birinci derecede ipotekli olup paraya cevrilmesine karar verilen ve tamamma yeminli üç ehli vukuf tara fından «1520» lira kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaşta eski Sinanpaşayi cedid, yeni Kılıcalipaşa mahallesinde Fıstıklı sokağında eski 5 yeni 7 numaralı bir tarafı uhdelerindeki ev, bir tarafı bazan ühdelerindeki ev ve bazan Ayşeye tahsis olunan ev ve iki tarafı umumî yol ile mahdud evin evsafı aşağıda yazılıdır. Bina köşebaşında, ahşab, dört katlıdır. Zemin kat: Zemini karosimen mermer musluk taşlı bir antre, bir oda, halâ, iki kömürlük, zemini malta döşeli sarnıcı olan mutfaktır. Birinci kat: Bir sofa üzerine iki oda, bir halâ olup odanın birinde gusulhane vardır. İkinci kat: Bir sofa, camekânla bölünmüş bir oda ve ayrıca dolablı iki oda, bir halâdır. Bu katta cephede bir çıkma vardır. Üçüncü kat: Çatı katı olup bir sofa. üç çatı arası odası, zemini çinko üstü örtülü ağaç korkuluklu balkon olup nezareti vardır. Bina haricen yağlı boyah ve içinde elektrik tesisatı mevcud olup yan duvarları müşterektir. Mesahası: Umum sahası 56 metre murabbaı olup bu saha üzerine bina mebnidir. Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttırmıya konmuş olup şartnamesinin 21/5/937 tarihinden itibaren daire mizde herkes tarafından görülebileceği gibi 21/6/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 (on dört) ten 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırrna ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 6/7/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul en son arttırana ihale edilecektir. Taliblerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâ zımdır. Müterakim vergilerle vakıf icaresi ve belediyeve aid tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye aiddir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalacakları cihetle alâka daranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 936/3531 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. (2680) İKTISAD VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Esas mukavelenamesi mahallî kanunlarma göre tanzim edilerek usulen toscil edilen ve 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescili istenen ve merkezi İtalyamn Venedik şehrinde bulunan İtalyan tabiiyetli ve 150.000.000 liret sermayeli (Adriyatika Sociyeta Anonima di Navigazione Adriatica Soçieta di Navigazione) şirketinin Vekâlete verilen evrakı tetkik edilerek kanunen muvafık görülmüştür. Bu evrak arasmdaki vekâletnameye göre şirketin Türkiye umum vekilliğine. şirket r.amına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmağa salâhiyettar olmak üzere tavin olunan İstanbulda Galatada Lloyd hanında (Kampaner Marçeilo) dur. Keyfiyet tetkik edilejek kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. ACELE EDİNİZ ! Beyoğlunda Takatlıyan karşı» sında 231 numaralı Tuhafiye Majjazasının Kat'î Likidasyanu münasebetile en iyi mallardan mürekkeb bütün stok.arım % 40 hakikî tenzilâtla Elden çıkarmaktadır. istifade için ancak birkaç gün daha kalmıştır. ACELE EDİNİZ ! Lüleburgaz asliye hukuk mahkeme inden: Hazinei maliyeye izafetle Lüleburgaz Malmüdürü Mürşid tarafından Lüle burgazdan Arnavud oğlu Yako varisleri Sultano, İsak, Yasef. Refail, Luna Al guadis aleyhlerine ikame eylediği tapu «aydı iptali davasında müddeaaleyhlerden Arnavud oğlu Yako kızı Luna ve Arnavud oğlu Yako oğlu Yasef Algu vadisin mahalli ikametleri meçhul ol duğundan ilânen tebligat icrasma karar verilerek duruşma 2/6/1937 çarşamba saat 9 a talik edilmiş olmakla müddeaaleyh Luna ve Yasefin merzkur tarihte lüleburgaz asliye hukuk mahkemesin de hazır bulunmaları, aksi takdirde hakarında gıyaben muhakemeye devam ounacağı hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142 nci maddesine tevfikan ebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. ' (32566) İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: Üniversite Rektörlüğünden: îdarî ve Malî îşler kaleminde 22,5 lira aslî maaşlı bir kâtiblik için 17 mayıs pazartesi günü saat 14 te imtihan yapılacaktır. Yaşı otuzu aşgm ve askerlikle ilişiği olmamak. yüksek tahsili ve memurin kanununun dördüncü maddesindeki vasıfları bulunmak şartile istiyen lerin istida ve vesikalarile birlikte Rektörlüğe müracaatleri. (2677) BQ aydan sonra iş Uanunundan istifade etmeğe balayacaksınız Bu kanun si?e ne haklar vertniş ve sizden neler istiyor bilmeğe mecbursunuz Buoları size sual cevabla toplu ve pratik olarak öğretpcek : İŞÇİLER! İstanbul Inhisarlar Başmüdürlüğünden: Hükmü mayıs 937 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarmın ruhsat tezkerelerinin yenileme muamelesine 20/5/1937 tarihinde başlanarak 7/6/937 pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdid etmek istiyen satıcıların tayin olunan günlerde eski tezkere ve kuptratlarile beraber birer de fotoğraflarını alarak Kabataştaki İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7 haziran 937 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanunî takibat vapılacağı ilân olunur. (2430) kitabıdır. Fiatı 50 kuruştur. i§ VERENiN ve iŞÇiNiN KANUNU HAK ve öDEVLERi satılır. İNKILAB KiTABEVi'nde Bolu sulh hâkimliğinden: Bolunun Merkeşler K. den Raşid oğlu Abdullahla Gökçesu Afşar K. den Mustafa kızı Hanife aralarındaki sulh teşebbüsü davasmın cari muhakemesinde müddeaaleyha Hanifenin köyünde ol madığı ve îstanbulda Nişantaşı Meşrutiyet mahallesi 4 No. lı apartımanda oI Şartnameleri mucibince 100000 300000 yüzlük ve ellilik tuz çuvalı turduğu bildirilmesi üzerine oraya gönderilen davetiyeye mezburenin bu adpazarlıkla ahnacaktır. II Pazarlık, 13/V/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Ka reste bulunmadığı şeçhile iade edilmiş tahtı meçhuliyette bataşta Levszım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. ve ikametgâhmm III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. kalmış olmasına bianen ilânen tebligat IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme ifasma mahkemece karar verilmiş ve paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2603) muhakemesinin de 8/6/937 salı gününe bırakılmış olmasına mebni o gün mezI. Üst kutru 46, alt kutru 35, boyu 65 santim olmak ve ağız tarafın burenin bizzat veya tarafından musad ö« karşılıklı iki kulpu bulunmak üzere 3500 aded üzüm küfesi pazarlıkla sa dak senedle bir vekil göndermesi. aksi tm ahnacaktır. takdirde muhakemesine gıyaben baki II. Pazarlık 18/V/1937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kaba lacağı tebliğ makamına kaim olmak ütaştn Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. zere ilân olunur. (32567) III. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2652) Operatör I. Şartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim «1000» ton rekompoze maden kömürü pazarlıkla satın ahnacaktır. II. Pazarlık 19/V/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (2653) Elektrik Tesisatı Münakasası Belediyesinden: Akhisar mütehassısı Cağaloğlu. Nuruosmaniye caddes No. 22. Mavi yapı RIZA kadın hastalıkları UNVER Doğum ve Telefon 22638 Gebze Ziraat Bankasmdan: 1 mayıs tarihinde Cumhuriyet gazetesinde intişar eden ilânımız sehven Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Şubesi başlığı altında çıkmıştır. Keyfiyet tashihen ilân olunur. TEBLiG! Çocuk arabalarımız hakkında telefonla vaki olan bütün müracaatlere ayrı ayrı cevab vermek imkânsızlığı hasebile, keyfiyeti çazetelerle ilân etmeği münasib gördük. Açık ve kapalı tekmil çocuk arabalarının zençin ve emsalsiz çesitlerini bu hafta gümrükten çıkardığınrzı ve her yerden ehven fiatlarla satmaça basladıeımızı muhterem halka müjdeleriz. Beyoğlunda Sıvas Baymdırlık Direktörlüğünden: 16/4/1937 gününde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sıvasta yapılacak 10 sınıflı ilkmektem inşaatına talib çıkmadığmdan 18/4/1937 gününden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradır. Eksiltme şartları ve buna müteferri evrak her zaman Vilâyet Daimî Encümeninde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikası ibıaz ve bir taahhüdte en az elli bin liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette vaptıklarını isba' etmeleri meşruttur. İsteklilerin 17/5/1937 gününe kadar Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri. (2266) Dr. Cemal İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Posta nakil vasıtaları için alınacak 3000 kilo benzin açık eksiltmiye ko nulmuştur. Eksiltme 24/5/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 13.30 da İstanbul Yenipostane binası birinci katta İstanbul Vilâyet P. T. T. Müdür lüğünde müteşekkil Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 870 lira, muvakkat teminat 65 lira 25 kuruştur. Ta liblerin sartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gün ve saatinden evvel mezkur Müdürlük Idari kalemine müracaatleri. (2593) Pazardan baska gunlerde ögleder sonra saat (2Vi tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul e der. Sah. cumartesi eünleri sabal «9 Vı 12» saatîeri hakikî fikarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kışhk 21044. P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız için bir planya ve üç torna tezgâhı ahnacaktır. Eksiltme 26/5/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te yapı lacaktır. İstekliler şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak için de muayyen gün ve saatte 342 liralık muvakkat teminatlarını vezneye yatırmak suretile Komisyona müracaatleri. (2676) Baker mağazaları
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle