12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYk 12 Mayıs 1937 Bugün Londrada yapılacak tac giyme merasimi ve cülusun programı Kral y emin ettikten sonra Meşhur Saint Edward tacmı giyerek tahta oturur, merasimde bulunanlar sıra ile Hükümdarın sol yanağından öperler Ingiliz hükümdarlarının tac giyme me İrlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zerasimi, asırlardanberi teessüs etmiş ve an landa, Cenubî Afrika ve Hındıstan mılcak, Guıllaume'la Marie'nin tahta çık letlerini, kendi kanunlan ve örfleri mu masını intac eden 1688 ihtılâlinden son cibince idare edeceğine, adaleti, hakkı taraki ıslahat sırasında bazı tadılâta uğra nıyacağma yemin eder; İncilı öper, tahmıştır. İngilterenin Normand'lar tara Iıfnameyi imzalar. fından fethınden evvelki zamanlara aid Bu merasim bittikten sonra, Krala, şötac giyme merasimi daha zıyade dınî idi. valyelik ve krallık alâmetlerinin verilmeTetevvüç merasimınin yapılacağı \Vest sine sıra gelir. Başmabeynci, Kralın a minster'e önce Kraliçe, onun arkasından yaklanna altın mahmuz takar; fakat hamaiyet kadınları gırer. Kraliçenın som i kıkatte bu mahmuzları takmaz, sadece pekten yapılmış olan gayet uzun eteğın! Kralm topuklarına dokundurur, lekrar saraya mensub sekiz kadın tutar. Onlann getirene iade eder. Sonra, Krala kıhc kuarkasından, mantosunun eteği sekiz kişi şatılır ve başpiskopos, bu esnada, Krala tarafından tutulmuş olduğu halde Kral bu kılıcı adalet uğrunda kullanmasını gelir. Arkasında maiyet erkânı ve mera söyler. Kral kılıcı kuşandıktan sonra, simin muhtelif safahatında bulunmağa tekrar belinden çıkartır. Kılıcı kendisine memur olan asilzadeler vardır. Kral ve vermiş olan lord, bunu yüz şiline satın alKraliçe, tetevvüçe mahsus olan yüksekçe mak teklıfinde bulunur, Kral da kılıcı mahalle çıktıkları zaman bir müddet dua ona verir. O gün, merasim esnasında, bu vaziyetinde durduktan sonra, kendıleri i kılıcı kınsız olarak taşımağa o lord me İNGİLİZ KRALL1GININ BAYRAMI Atletizm bayramı Kollejde yapılacak müsabakaların hazırlığı bitti îstanbul atletizm bayramının sekizinci müsabakası 16 mayıs pazar günü Kolej sahasında yapılacaktır. Her sene büyük bir rağbet gören bu müsabaka ların bu sene de muvaffakiyetle yapıl ması için lâzım olan bütün tertibat ahnmıştır. Müsabakalara Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güneş, Beyoğluspor, Kurtuluş, Halkevi, Akınspor, İstanbulspor kulübü atletleri iştirak edeceklerdir. 16 mayıs pazar günü 100, 200, 400, 800, 1500 koşularla, uzun, yüksek, üç adım, sınk, gülle, disk, cirid atmaların seçmeleri yapılacak, nihaî müsabakalar 30 mayıs pazar günü gene Kolej sahasmda yapılacaktır. Bu müsabakalar için Ankara ve îz mitten bırkaç atlet gelmesi ihtimali vardır. Müsabakalara pazar sabahı 9,30 da başlanacaktır. Bu müsabakalarda iyi netice alan at letler Ankarada yapılacak İstanbul, İzmir, Ankara şehirleri arasındakı müsabakalara götüruleceklerdir. « Hava Kralı öldü, ona bir halef istiyoruz!» Almanya yeni bir Zeppelin yapıyor Hindenburg balonu faciasmdan sağ, fakat yarah kurtulan yolcular, çok acıklı vak'alar anlatıyorlar Güneş takımı Ankaraya gidiyor Ankarada Gencler Birlıği ve Ankaragücıle iki maç yapacak olan Güneş ta Hindenburg balonu, Nevyork üzerinde kımı bu sabah Toros trenile hareket edecektir. New York'tan, Hindenburg balonu « Herhalde, zeplin şirketinin progGüneş takımı Ankarada yapacağı bu faciasına dair karkunc ve hazın haberler ramında hiçbir değışıklık yapılacak de maçlar için Pariste bulunan Rasimi de gelmekte devam edıyor. Kazadan sonra, ğıldir. Yeni bir balon inşa edılmektedir Kral George Sent Edvard tacıîe... getirmek suretile en kuvvetli bir şekılLakehurst tayyare meydanında, muazzam ve önümüzdeki sonbaharda hazır ola de yola çıkmaktadır. saadet, zafer temennileri takib eder. bir iskeletten başka birşey kalmamıştır. caktır. Kabil olursa bu balonu müvelli * Galatasaray Beşiktaş Tac giymeden sonra sıra, cülus meraAltında yirmi kadar cesed bulunan en dülma yerine helium gazile şişireceğiz.» simine gelir. Kral, piskoposların ve diğer maçının hakemi kaz askerî kordon altına alınmıştır. Yan Amerikada devam eden tahkikat ruhanî rüesanm refakatinde ilerliyerek 16 mayısta Taksim stadyomunda ya gından sonra enkaz arasında bulunan ceLakehusrt 11 (A. A.) Ticaret tahta oturur, hazırun bulundukları yer pılacak olan millî ksime maçlarından sedleri teşhis imkânı olmamıştır. Facia Nezaretinin tahkik komisyonu, Hinden de dizçökerler ve başpiskopos, Kralı, sol Galatasaray Beşiktaş maçında İzmir kurbanlarınm sayısını hiç kimse kat'ıyetle burg faciası hakkında tahkikata başla yanağından öper, Glaucester Dükü ve mıntakasından Mustafanın hakemliği tesbit edememektedir. Bunu tayin ede miştir. dığer prensler onu taklid ederler. Bu me için iki kulüb arasında anlaşma hasıl olbılmek için elde bulunan yegâne ölçü, öLakehurst deniz üssü kumandanı rasimin nihayetinde trampeteler bir daha muştur. Hakem Mustafa bu müsabaka lümden kurtulanların adedinden ibaret için İzmirden şehrimize gelecektir. Charles Rosencahl, şu beyanatta bulunçalar ve hazırun bir daha «yaşasın Bilecikte yapılacak güreşler tir. muştur: Kral!» diye haykırır. Hastanelere yatırılan müteaddid yaraTurk Spor kurumu Bılecık mıntakası « Havaî ahval iyi idi. Yere inme Kraldan sonra Kraliçenin tac giyme lılar çok tehlıkeli vaziyettedirler. Bunlamerasimi başlar. Fakat bu, daha kısa sü başkanlığından: manevrası normal bir şekilde devam ederPehlıvanlarımızdan bir kısmının da rın ekserisi, söz söylıyemiyecek kadar ağır ken 60 metro yükseklikte ve palamar direr. Kraliçe, dizçökmüş olduğu halde taha evvel Aydın ve Ankara gureşlerine yarah ve yanıktır. Hindenburg'un telsiz cını giyer, sağ elinin işaret parmağına yüiştirakleri takarrür ettiği anlaşıldığın servisleri şefi Wılliam Speck te yarala reğine takriben 200 metroluk bir mesazük takılır, başpiskopos tarafından kendan ve güreşın matlub zevk ve heyeca rının tesırile \efat etmiş olduğundan, ka fede bulunan balonun arkasında küçük disine iki asa verildıkten sonra, kendi tah nı verebilmesi içm dığer pehlıvanları za netıcesinde ölenlerin adedi, bu suretle alevler göründü. O anda hava sefinesitına geçer oturur. Yalnız tahtına otur mızın da iştırakleri muntazır bulundu nin mahvolduğunu hissettim. Balonun otuz altıyı bulmuştur. madan ewel Kralın önünde eğilir. ğundan Bilecik pehlivan güreşinin maKazadan sağ olarak kurtulanlann ver arkasında çıkan yangm, ön taraflara siraMerasimin hitamından sonra, ekmek yısın 29 ve 30 uncu günlerine tehir edıldikleri tafsılât çok tüyler ürpertici mahi yet etmeğe başladı. înfilâkm daha şid • ve şarabla dinî merasim ve dualar yapı miş olduğu ilân olunur. yettedir. İnfılâk vuku bulduğu esnada detli olmamasına hayret ettim. Seri ha • lır ve Kralla Kraliçe, ellerinde haçlı küyemek salonunda bulunan bir yolcu kaza linde birçok ufak infilâklar oldu. Ateş, re ve asalar bulunduğu halde, alayla, ki tokatlamağa başlamıştı. öne doğru ilerlediği için balon yere düşAslan Yürekli lâkabile maruf Birinci hakkında şu malumatı veriyor: liseden çıkarlar. «Yemek salonunda fotoğraf çekmekle tü. Balon teçhizatının altmda ezilmemek Artık tetevvüç merasimi bitmiş, altın Rişard'ın tetevvücü esnasında piskopos meşguldüm, o sırada infilâk vuku buldu. için kaçtım ve 20 kişiden ibaret olan mayaldızlı saltanat arabasile Londra so tarafından göğsüne mukaddes yağ sü Pencere yanmdaki demiri tuttum. Tay nevra ekipine de kaçmalarını emrettim. kaklarında dolaşma merasimine başlan rülmek üzere hil'atinin düğmelerini çözen asilzade öyle bir gayretle vazifeye fadan ıkisi bir pencereyi açarak kendile Balon düşer düşmez derhal ekipi çağırmak sırası gelmiştir. *p v saldırmıştı ki tırnakları Kralın derisine rini boşluğa koyuverdıler. Ben de atla dım. Yangm tam 3 saat devam etti.» mak istedim, fakat pencere kapandı. Caîngiltere tarihine göz gezdirilirse he gömülmüştü. Sorulan muhtelif suallere cevaben men her kralın tetevvüçünde bazı hâdise1377 de İkinci Rişard'ın tetevvücü es mı kırdım ve atladım. Yere düşer düş Rosencahl, balondaki elektrik hamulesiWestmınstr kilisesınde tetevvuc merasimi ler zuhur ettiği görülmektedir. Bunun i nasında da büyük hâdıseler cereyan et mez, beni tayyare istasyonunda bekhyen nin bir noktaya birikip yere inme kabloçin hazırlanmış olan koltuklara oturur murdur. Bunu müteakıb, Krala bilezik babamı aramağa koştum. Lâkin telâş ıçınçin bu defaki tetevvüç merasimini hazır miştir. lar. Bundan sonra, hükümdarlann takdim verilir, kraliyet kaftanı giydijilir, üzeri deki halk arasında onu bulmak mümkün sunun toprakla ilk temasında boşalarak lıyanlar eskilere benzer herhangi bir hâO vakit tetevvüç merasimine riyaset ebalonun telinin kuvvetıle toprağın kuv « merasimi başlar. Cantorbery başpiskopo haçh küre verilir, sağ ehnin işaret par diseye sebebiyet verilmemesi için imkân den kıbirli Lord Gravesten kendisine olmadı. O zaman ıslık çalmağa başia veti arasında bir muvazene temin ettiği su, tetevvüç sahanhğınm şarkına, garbi mağına, krallık ve katolık mezhebinin dahilinde bütün tedbirleri almağa çalış Kralı gölgede bırakacak bir mevki ver dım ve birdenbıre, otomobıle bınmeğe hane, şimaline ve cenubuna dönerek şöyle müdafaası alâmeti olan yüzük takılır. kanaatinde olduğunu söylemiştir. maktadırlar. Londrada günlerdenberi ya mek istemişti. Hazır bulunanlar üzerinde zırlanan babamı gördüm. Bana doğru hitab eder: koştu, ağlıyarak kucaklaştık.» Gene bu sırada Krala iki asa verilir. Bu pılan «tecrübe» lerin sebebi budur. BüRosencahl, yere inme manevralan esfena bir intıba bırakan bu hal lordun «Size, hükümdannız, Kral George'u asalardan biri kudret ve dalet, diğeri nıs tün gayretler hiçbir şeyin tesadüfe bıra Kralın başına konacak tacı piskoposun Madam Doenner isminde bir yolcu da, nasında ekip amelesinin ekseriya şiddettakdim ediyorum. Bugün, kendisine arzı fet ve merhamet alâmetidir. Bu asalar kılmamasını temine uğraşmak içindir. Bil elinden alıvermesi üzerine müthiş bir ga ilk infilâkı müteakıb heemn bir pencere li sadmelerle sarsıldıklarını ılâve etmiştir. hürmet ve hizmete gelmiş olan sizler, bu dan, üstünde haç bulunanı dünyanın en hassa 1100 tarihinde Bırinci Hanri'nin leyana tebeddül etmiş ve hatta kilisenin yi açarak ikisi erkek biri kız üç küçük Bununla beraber Rosencahl, biriken na hazır mısmız?» Kral, bu esnada, a büyük elmasile müzeyyendır. çocuğunu aşağı fırlattığını, sonra da ken elektrığin bir yangm husule getirip getirtetevvücü günü zuhur edip ortalığı altüst içinde sılâhlı birisi ahali tarafından tepe'yakta durur ve her hitabda, başpiskoposla di atladığını anlatmıştır. Bu kadının ko miyeceğini söylemekten imtina etmiştir. Nihayet merasimin en mühim kısmı o eden hâdisenin bir daha tekerrür etmeme lenmişti. cası da onlarla beraber yere atlamıştır. beraber şarka, garbe, şimale ve cenuba lan tac giyme safhası gelir. Piskopos, si elzemdir. O vakit Kenterbury pisko Lordun arzusu üzerine bu tac giyme 24 Almanm naşı naklediliyor doğru dönoC ve hazır bulunanlar, bu su kısa bir duadan sonra Krala yaklaşır ve posu Kralın başma tacı koyacağı daki merasimi ta akşama kadar sürdüğünden Bunların hepsi yara ve yanık içinde, acıNevyork 11 (A. A.) Lakahürst allerin herbirine «yaşasın Kral George» Saint Edouard tacmı, hürmetle, Kralın kada Salisbury piskoposu hasmmın üze Kral çok yorulmuş ve bu şaşkınhk ara nacak bir vaziyettedirler. felâketinde ölen 24 Almanın naşlannı diye cevab verirler, Westminster mektebi başma koyar. O zaman, hazır bulunan rine hücum ederek ehnden tacı kapıp hü sında kaympederinin kendisine hediye etAmerika matbuatı kazazedelere ve havi tabutlar, Nevyorka getırilmiştir. Bulalebeleri lâtince olarak yaşasın diye hay ların hepsi «yaşasın Kral!» diye bağırır kümdarın başma geçirmek istemişti. Bu tiği çok kıymetli bir mücevheri kaybet Alman mühendislerinin cesaretine karşı radan Hamburg transatlantiğile Almankınrlar, ve trampeteler çalar. lar. Trampeteler tekrar çalar ve Lon hale pek ziyade hiddetlenen Kenterbury miştir. Ahaliden bazılan kaybolan bu hürmetkâr bir lisan kullanmakla beraber, yaya naklolunacaktır. Bundan sonra, Kralın tahlifi icra edi dra kulesinin topları atılmağa başlar. Bu piskoposu da bir hamle ile hemen Kralın kıymetli mücevheri mütekebbir lordun badema Aemrikada kabili sevk baion yapılmıyacağını da kat'î bir şekilde ifade Torik fiatları yükselmeğe lîr. Kral, bu tahlifte, Büyük Britanya, merasimi, dualar ve Krala hitaben huzur, başma tacı geçirmiş ve b'teki piskoposu aşırdığını bile iddia etmişlerdi. başladı Hiç evlenmemiş olan Kraliçe Eliza ediyorlar. İktısad Vekâleti ıktısadî müessesele Berlin büyük bir matem içindedır. bet'in tetevvücü de başka bir mesele Hükumet resmî matem ilân etmemişse re, Maarıf Vekâleti, mekteblere ve sair meydana çıkarmıştı. Kraliçe kokulardan kültür müesseselerıne, Millî Müdafaa hiç hoşlanmıyordu. Vücudüne sürülecek de, birçok binalarda bayraklar yarımdır. Vekâleti askerî bırliklere ve mektebleolan mukaddes yağın kokusundan yük Hindenburg süvarisinin ölümü bu matemi re, Sıhhat Vekâleti de sıhhat müessesesek sesle şikâyet etmeğe başlamış, bunun artırmıştır. lerine birer tamım göndererek bu sene Maamafih bu eşsiz faciaya rağmen, memleketımizde bol mıktarda çıkan toüzerine kimse Kraliçenin vücudüne yağı sürmeğe cesaret edememişti. Birinci Ka Alman efkârı umumiyesi zeplin balonia rık balığının sarfının teminini bildir rol'un oğlunun tetevvüçünde de tac barına karşı ayni büyük itimadı muhafaza miştir. şma iyice oturmadığmdan biraz sonra etmektedir. Hindenburg'un yerini tutmak Bu tamimlerin tesiri derhal görülmüş üzere yapılacak yeni balon için toplanan ve bütün müesseseler balık almağa başdüşüp kilisenin ortasına yuvarlanmıştı. Kraliçe Anna çok şişman ve romatiz para daha şimdiden 200,000 frangı bul lamışlardır. Fakat bu defa da zaman geçmış ve balık akmı hafiflemiştir. madan muztaribdi. Ayakları üstünde du muştur. Diğer taraftan İtalyanlar da balık alAngriff gazetesi, Hindenburg balo ramıyordu. Merasime bir iskemle üzerine mağa başlamış, dün de iki motör nunun zıyaı karşısmda Alman mılletınin oturtularak getirilmişti. balık almışlardır. Daha fazla taleb ol Dördüncü George'un tetevvücü de hâ vaziyetini şöyle hulâsa ediyor: «Başımı duğu halde balığın az oluşu ancak bu diselerle doludur. Kralın eski kansı Ka zı kaldırahm. Hava kralı öldü. Ona bir kadar satılmasını intac etmiştir. rolin her ne pahasına olursa olsun tetev halef bulmak istiyoruz.» Balık fiatları da daha müsaid bir se Bilhassa haric memleketlerde Alman viyeye gelmiştir. Dun torığin çıftı 16 • vüç esnasında kılisede bulunmağa azmetmiş ve kendisi içeri alınmadığı için öyle kabili sevk balonlarile seyahat etmekten 17 kuruştan satılmıştır. gürültü çıkarmıştı ki merasim birkaç saat korkmaları muhtemel olanlara itimad Azlık mekteblerinde telkin etmek maksadile neşredilen ista tehir edilmişti. imtihanlar Yedinci Edvard'm tetevvüçünde tacı tiklerde, senelerdir zeplin seyahatlerinde Maarif idaresi azlık ve ecnebi mek başma koyacak piskoposun elleri şiddetle hiçbir kazaya tesadüf edılmediği ve tebleri ilk kısımları türkçe dersleri imtitremeğe başladığmdan tac elinden ka Graf Zeppelin'in milyonlarca kilometro tihanlarınm mayıs sonuna kadar ikmal mesafe katettiği ve 27,000 yolcuyu, buyıp yere düşmüştü. edılmesmi muvafık görmüş ve keyfiye* Bugünlerde İngilterede birbiri arkası runları kanamadan taşıdığı zikredilmek ti dün bu mektelbere bildırmiştir. Maana yapılan tecrübeler yukarıdakilere ben tedir. rifin emrine göre bu mekteblerde türkzer bir hâdisenin zuhuruna meydan bı Doktor Eckener, Giornale d'ltalîa ga çe, tarıh ve coğrafya derslerinin imti rakmamak içindir. Herşey en ufak tefer zetesinin bir muhabirine, verdiği beyanat hanları 24 mayısla 31 mayıs arasında yaSaltanat arabası Bukingham sarayından çıkarken pılacaktır. ruatına kadar tanzim cdilmiş bulunuyor. ta demiştir ki: T!*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle