12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJRİYET 12 Mayıs 1937 Küllerin ışığı = Bütün gün, omuzlarında yağmurun ü rek iskemleye oturdu. Masanın karşısın Bu yükselişin sebebi daşütücü, ıslak ağırhğını taşıyarak, pabuc daki duvarda bir kordonla asılı duran on hilde değil; haricdedir lannın deliklerinden içeri dolarak par mumluk ampul, bir idare lâmbasınm ışığı maklarınm arasmı cıvıklaştıran çomurla, gıbı, sarı, donuk bir aydınlık serpiyor Son zamanlarda bir kâğıd buhranımn çeki taşı halini alan ayaklarmı sürükliye du. O, bir elile midesine basarak, öbür mevcudiyetinden sık sık bahsedildiği rek dolaştı. Yüzüne gülen bir dost yüzü, elile müsveddeleri temize çekmeğe başla işitilmektedir. Gerçekten geçen senenin anlıyan bir çift göz, iyi bir söz için açılan dı. Gözlerinin önünden satırlar kaçıyor, sonlarmda başlıyarak 1937 başlangıcın8590 numaraya on iki bin, 27752 numaraya da «bir lira olsa, elektrik kumbarasına ata danberi çok hızlı bir seyir takib etmiş bir ağız görmemişti. bilsem... Karanlıkta kalırsam açlığıma bir olan fiat yükselişi yüzünden memleketHalbuki, çalışmak, dilenmejf, yalvarte kâğıd müstehlikleri ve bilhassa mecon bin lira çıktı, keşide bugün bitecek mak, ve para bulmak lâzımdı. Bugün bu de körlük ilâve olacak!..» diyordu. mua ve kıtab tâbileri müşkül bir vazi Gene yazıyordu. Aylardanberi üzerinlacağı, bulması gerek olan para, belki Tayyave piyangosunun yirmi üçüncü 18436 18488 18620 19235 19338 19399 yete düşmüş bulunmaktadırlar. hayatına bir ışık yakacaktı. Elektriğe ata de çalıştığı roman, yazdıklarınm en güzeli r tertib birinci keşidesi dün Beyoğlun 19419 19596 19624 19925 20101 20776 Bu fiat yükselişinin sebeb \ e amilleri cağı bir lira, yiyecek akşam yemeği için olmuştu. Geçirdiği karanlık günlerin aksi etrafında garıb ve yersiz bazı şajiala da Asrî sinemada çekilmeğe başlamış 20881 20944 21087 21587 22305 22412 on kuruş yetişecekti. Yüz on kuruş! Yal ne romanı, ışık, renk, aşk, hayat doluy rın da dolaşmakta olduğımu işitiyoruz. tır. Bu keşidenin en büyük ikramiyes: 22449 22807 22847 23235 23567 23597 du. nız yüz on kuruş! 23612 23689 24339 24504 24951 24953 Meselâ bazı kimseler, İzmit Kâğıd fab olan 30 bin lira 8369 numaraya çıkmış 25324 25442 25712 25923 26019 26076 Eski dostlann, hatta aşinalann bulunMüsveddelerden alarak deftere geçir rikasının ziyan etmemesi için kâğıd fi tır. Keşideye bugün de devam edilecek 26158 26204 26273 26364 26453 26571 duğu kahvelere girdi. Saçı sakahna ka diği satırlara dalan gözleri, yazılan de atlarının sun'î surette yükseltilmiş ol tir. 30 bin liralık ikramiyeyi kazanan bi 26972 27028 27113 27119 27628 27978 duğunu iddıaya kadar varıyorlar. Böynşmış başı, derinlere kaçan yorgun bakış ğil, yazılarm ifade ettiği resimleri görü 28100 28497 28509 28534 28863 28970 larile kimse onu tanımıyor, yüzüne bak yordu. Vücudü ürperiyor, saçları tel tel le bir iddıanm ne derece yanlış olduğu letin bir parçası Unkapanmda tuğlac 29006 29184 29239 29654 29797 29824 nu anlamak için meselenin esasını biraz Şerefte, bir parçası da Haydarpaşa lises mıyordu. Son bir ümidle, eski bir dostu diplerinden çekiliyormuş gibi, başının demuallim muavini Musibdedir. 29889 30203 30257 30586 30759 30918 gözden geçirmek kâfidır. nun kapısını çaldı. Hizmetçi, onu dilenci risi geriliyordu. «Bu ürperinin içinde, mi31149 31346 31458 31712 31795 31872 12 bin liralık ikramiyenin bir parçası Herşeyden önce dikkate alınması gesanarak koğdu. demin boşluğunun ortalığı da var mı aca32145 32243 32254 32539 32592 32780 reken nokta şudur ki fiat yükselişi, İz nı Galatada Felemenk Tütün deposun Artık yüriyecek hali kalmamıştı. Sü ba?» Kuvveti kesiliyor, vücudü soğuktan mit Kâğıd fabrikasının faaliyete geç da amele Madam Roza ile dokuz arka 32807 32850 32972 33329 33406 33556 titriyordu. Para bulmak ümidi yok olun mesinden önce başlamıştır. İzmit Kâğıd daşı, bir parçasmı da Kocamustafapaşa 34032 34037 34289 rüklenircesine yürüyerek evine döndü. 34331 34664 35491 35559 35714 36054 36071 36185 36203 İhtiyar bir kadının, iki üç odalı evinin ca, bütün cesareti, ve son kuvveti de kay ve Karton fabrikası. devlet endüstri da duvarcı Ahmed kazanmışlardır. 10 bin liralık ikramiyenin de 1 parçası 36214 36327 36511 36519 36806 37170 bir odasında oturuyordu. Kapıyı vurdu. bolmuştu. Yatağına girmek, midesinde programına dahil bütün Sümer Bank İhtiyar kadın, onu, çamur ve su içinde açlığra kazıntısını, vücudünün soğuk bir fabrıkaları gibi, mamulâtına fiat tayin Ticaret Odası memurlarmdan Ömerle 37180 37258 37359 37370 37395 37424 37484 37578 37972 38070 38701 39313 terle ıslandığını duyarak yatmak istiyor ederken, daha evvelce piyasada takar arkadaşı Mehmed Aliye isabet etmiştir görünce bağırdı: 39385 39445 39468 39665 39933 Dünkü keşidede ikramiye kazanan nu Dıkkat et, tahtaları bugün sildim!.. du. Ağzına, acı bir tükürük doluyordu: rür etmiş olan fiatları azamî had olarak kabul etmeyi prensip ittihaz etmiştir. maralar sıra tertibile aşağıdadı*: Pabuclannı çıkar da eline al, öyle odana «Gözlerim kanncalanıyor, iyi göremiyo rum. Yoksa elektrik söndü mü?» Lâmba, Devlet fabrikaları bu haddi aşmak şöyle geç!.. 30 bin lira dursun, maliyet fiatlarım indirmek su49 3 126 175 419 480 Adam, aldırmadı. Çamurlu ayaklannı karşısında ölü yüzlü rengile yanıyordu. retile satış fiatlanmn düşürülmesi için 639 659 756 791 952 997 sürükliyerek odasına girdi. Köşede bir Odada san bir aydınlık vardı. Bir lira daimî bir gayret sarfetmektedirler. Bu 1187 1378 1451 1583 1566 1599 masa, öbür yanda, kirli bir döşek vardı. bulsa, elektriğin kumbaralı saatine ata esasa istinaden îzmit Kâğıd fabrikası 1783 1916 1938 2310 2513 2533 Paltosunu çıkardı. Buna hiçbir eskici bılse, lâmbası sönmıyecek, sabaha kadar da işe başladığı gündenberi akdettiği 12 bin lira 2560 2667 2767 3354 3470 3541 beş kuruş vermezdi. Paltoyu kapı yanm çalışacak, romanı temize çekecek ve he satış mukavelelermde mıllî piyasa ü3567 4106 4304 4320 4475 4491 atlarına daima riayetkâr kalmış ve hatdaki, hasın patlamış iskemlenin üzerine men satabilecekti. 3615 3624 3663 3720 3747 3844 atarak, soyundu. Ceketi, pantalonu, ça Gözlerini kapayarak uğuşturdu. Başı ta ham madde fiatlanmn ehemmiyetli 3956 3974 5187 5365 5461 5583 surette yükselmiş olmasma rağmen, ta10 bin lira 5627 5765 5941 5991 6127 6312 maşırları, su gibi ıslaktı. Yatağm üstünde nı küçük titretişlerle salladı. Tekrar gÖzahhüdlerini daha mutedil fiatlarla yeri6691 7023 7085 7166 7590 duran pijamayı sırtına geçirdi. Onun lerini açarak satırlara baktı. Kelimeler, ne getirmeğe devam etmiştir. 7882 8005 8045 8241 8247 8591 dizleri, dirsekleri yaka kenarlan da parça kendi kaleminden çıkan düzgün cümleler; Bilindiği gibi kâğıd endüstrisinin baş8610 8723 8780 8919 9220 9285 parçaydı. Robdöşambnnı giydi. Vücudü bozuk hurufatla yazılmış bir kitab yazısı 2 bin lira lıca ham maddesi sellülozdur. Fakat 9437 9464 9474 9511 9546 9561 ta içinden bir ürpermeyle sarsılıyordu. gibi ters; satırlar girintili, çıkıntılı görü sellüloz harb endüstrisinin mühim ham 9565 9655 «869 9922 9947 10096 Yatağınm bir kenarına ilişerek masaya, nüyordu. «Bir lira bulabilsem, elektri maddelerinden biridir. Son yıllarda si10228 10286 10323 10368 10378 10422 aylardanberi çalışarak bitirmek üzere ol ğin yanmasını temin edince, yazı yazmak, lâhlanma yarışımn harb endüstrisini 10482 10676 10789 10836 11162 11468 duğu eserinin müsveddelerine baktı. Bu yann için ekmek bulmak ümidi artar.» hummalı bir faaliyete sevketmesi neti 11675 11919 12010 12044 12144 12162 gece de çalışsa bitecekti. Son bir ümidle 555 12306 23564 Başını satırlardan kaldırarak, gözlerini cesinde, dünya piyasalarmda sellüloz 12398 12525 12591 12671 12774 12775 yerinden kalkarak, oda kapısına yürüdü. lâmbaya dikti. Üstü tozlu, sinek tükürük fiatı büyük nisbetlerde yükselmiştir. 12801 12865 12909 12992 13019 13032 Kapıyı aralıyarak dışan seslendi: lerile benek benek kararmış ampulün, Sellüloz odundan imal edildiğinden ta969 4559 7766 7856 14530 18107 13088 13192 13227 13475 13552 13579 Fatma kadın!.. Fatma kadın!.. içinde kıvnk tellerdekı ışığa baktı. Bu tel lebin artışile sellüloz imaline yarıyan 20992 22538 31997 32135 35185 13676 13779 13880 13951 14104 14613 İhtiyar kadın, onun biraz evvel kirlet lerdeki ince, çizgi halindeki aydınlık sa odun fiatları da artmıştır. Sellüloz fiat14783 15019 14971 15056 15100 15247 tiği tahtaları siliyordu. Başını çevirmeden baha kadar yansa, o kurtulmuş demek larında bu yükseliş kâğıd endüstrisini 15383 15637 15888 829 1389 3721 4879 5502 6692 ters bir sesle cevab verdı: ti, Halbuki, neredeyse sönecekti. «Bu sıkmtıya sokmuştur. Dünya piyasasına 16316 15385 16579 15749 16851 15899 7630 9949 10014 12926 14394 22469 Ne istiyorsun? pis, bu mendebur ışık için hep bu azab!» nazaran memleketimizde kâğıd fiatları17191 16400 17387 16671 18032 16900 23167 23244 23886 24108 24937 25112 Gel birşey söyliyeceğim!.. Başını sallıyor, gülüyordu. «Ben istesem nın daha barız bir nisbette yükselmiş 29519 18113 17299 18404 17710 18743 18075 30355 30555 31204 31247 31385 İhtiyar kadın, çömeldiği yerden zor bütün dünyayı aydınlatan bir ışık yaka olmasmm ayrı bir sebebi de sellüloz ve 31743 31973 32310 39034 19426 18187 19469 18413 19746 19045 lukla kalkarak kapmın yanma geldi: rım!» Gıdıklanmış gibi gülüyordu. «Za kâğıd amili bazı memleketlerin ancak 19877 19438 20138 19567 20272 19750 • • döviz mukabilinde satış yapmak isteme20435 19968 20482 20193 20634 20377 Ne var? ten eserimin ışığı, dünyayı aydınlatacak!» leridir. îşte her türlü kâğıd ve karton 117 200 435 447 1015 1902 20924 20454 21369 20592 21736 20923 Bana, bir lira ödünc verir misin? Kahkahalarla gülüyordu. «Bari şimdi nevilerinde, geçen senelere nazaran, vu 2603 3168 4180 4324 6534 6591 22010 21246 22233 21449 22660 21950 İhtiyar kadın, karanlık, dişsiz ağzmı den, bu nura kavuşsunlar!» kua gelen büyük fiat yükselişinin asıl 6730 7659 9469 10496 10594 10703 23018 22214 23467 22514 23770 22674 açarak, çukura kaçan gözlerini yumarak, Yerinden fırlıyarak kalktı. Köşede du sebebleri bunlardır. 10823 12751 12824 15221 15271 15662 24187 23196 24396 23473 24736 23923 çatlak bir kahkaha fırlattı: ran ateşsiz mangalı yakalayıp masanın 15969 16562 16794 17067 17414 18787 24779 24357 25110 24733 25247 24740 Gerek ithal edilen, gerekse memleket îki aydır, aylık vermediğin yetiş yanına getirdi. Gözlerile dört yanmı araş25126 25799 25300 19373 19942 20906 21914 22627 24224 25391 24960 25708 miyor sanki, bir de ödünc istiyorsun! U tırdı. Yatağınm yanındaki gaz sandığı te imal edilen kâğıdların fiatları, ham 24298 24916 26365 27314 27852 29215 25580 26721 25786 26828 26006 26384 tanmak yok mu sende? 26432 27122 26804 27341 26982 nın üzerinde, bir kibrit kutusu vardı. Onu madde fiatlanmn yükseliş seyrini takib 30972 32954 33795 34410 34440 35071 27003 27101 27668 27143 27866 27390 Arkasını dönerken, ters ters söylendi: alarak masanın başma döndü. Çukura ederek artmaktadır. Bu itibarla, görü 353PQ 38191 27424 27593 28893 27824 29132 28385 İki gün sonra kirayı da isterim! kaçmış gözleri çılgın bir sevincle parlı len anormalliğin sebebini dahilde değil, 28571 50 lira 28952 28834 29167 Haberin olsun, vermezsen, hiç tanımam, yordu. dünya piyasalarının temayüllerinde ara29175 29396 29481 29542 29972 248 400 611 739 1100 1289 30388 kapıdışan ederim seni... 30687 30723 30809 30959 31085 mak lâzımdır. 1365 1644 1660 2016 2057 2313 31209 Adam, içeri girerek, kapıyı örttü. 31362 31507 31558 31581 31654 2410 2607 2636 2991 3162 3207 31799 Ertesi sabah onu, mangaldan taşan Ortalık kararıyordu. Uzaklarda görü31842 31984 32237 32470 32740 32840 3290 4169 4239 4252 4401 4412 kâğıd küllerinin karşısında, gözlerinde Çorum Belediyesinin 33322 33395 33436 33438 33456 33579 nen apartımanlann pencereleri gülen göz4485 4983 5641 6111 6288 6402 sevincle donmuş bakışla, bir eli midesine 33629 33733 33938 33979 34013 34074 ler gibi ışıldamağa başlamıştı. O da ken6566 6651 6879 7068 7343 7628 başardığı güzel işler basılı, ölü buldular. 34179 34280 34666 34745 35026 35149 di lâmbasını yaktı. Masanın başına geçti. 7664 7736 7776 7899 8101 8136 35450 35452 35597 35602 35639 36147 Temize cektiği müsveddeleri yerlestire 8334 8505 9020 9949 10079 10519 CAHÎD UÇUK 36195 36595 36750 36940 37231 37565 10880 10936 10992 11073 11099 11574 37647 37732 37813 37833 37898 37933 11985 12270 12491 12519 12549 12610 Kömür Sergisine şiden kimya talebesinin tetkikleri 38336 38371 38481 37960 37975 13012 13832 13987 14211 15117 15401 39253 39388 39530 38498 Türkiye Genel 39047 39147 39880 15507 16043 16396 16410 16607 16910 Kimyagerler Ku 39896 16953 17172 17264 17449 17912 18251 rumunun daveti ve maddî yardımile Ü niversitemiz kimya talebeleri Ankara Bugün matirelerden itibaren büyük filimler artisti ya Kömür sergisi V i C T O R F R A N C E N ' i vesilesile bir seyahat yapmışlardır. 4ARCEL CHANTAL ve JEAN PıERRE AUMONT ile beraber temsîl ettiUler! Üç gün Ankarada kalan kimya tale belerine bu esnada büyiik filminde takdim edecek ve talebi umumf Uzerine Ankaranm muhte lif müesseseleri ve civarı gezdirilmiş, muvaffakiyetli filmine devam edecektir. 2 fılim birden Çorum (Hususî) Orta Anadolu şereflerine Ankara nun güzel şehirlerinden biri olan Çoru Halkevile Türkiye Genel Kimyagerler tir. mun belediyesi şükrana şayan işler başar Kurumu tarafından muhtelif yerlerde Yukarıki resim kimya talebesinden ziyafetler verildiği gibi, kurum tarafın bir grupu Mamakta maske fabrikasının mış bulunmaktadır. Bu meyanda eksik Yarın akşamdan itibaren dan bir de gardenparti tertib edilmiş önünde göstermektedir. bir halde bulunan su tesisatı tamamlandığı Mevsimin en güzel filmi, seyircileri heyecana sürükliyen gibi, şehirde güzel bir elektrik tesisatı vücude getirilmiş, asrî bir mezbaha kurulafiJm, sinema şaheserlerinin en mükemmeli AŞK ATEŞ İSYAN KAHRAMANLIK rak halkın sıhhî ve temiz et yemesi temin Meşhur Meksika ihtilâlcisinin harikulâde sergüzeşti edilmiştir. Bilhassa belediyenin büyük bir gayret sarfederek bir mesire mahalli ol ması için çalıştığı park, Çoruma büyük bir kıymet vermektedir. müstesna filmini göstermeğe başlıyacaktır. Yukarıki resim bahsettiğim parktan bir Bu film, 1936 1937 senesinîn altın ( Fran nca soziü ) yolu göstermektedir. ^ = ^ = = Cahid Uçuk ^ = j / Kâğıd fiatları niçin artıyor? 8369 numaralı bilet 30,000 lira kazandı Piyango keşidesi başladı RADYO Bu akşamki program j ISTANBUL: 12 30 plâkla Türk musiklsi 12,50 havadis 1,3 05 muhtelif plâk nesriyatı 14 son17 İnkılâb dersleri: Universiteden naklen Yusuf Kemal Tenğırşenk tarafından 18,30 plâkla dans musikLsı 19,25 mandolin orkestrası: Berk ve arkadaşları 19,50 konferans: Spor fevaıdi hakkında Bay Hamdi Emm Çap tarafından 20 Nezlhe ve ar kadasları tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları 20.30 Bay Ömer Rıza tarafından arabca soylev 20 45 Bımen Şen ve arka daşları tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları, saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23 son. VIYANA: 18,05 muallimler için, san'at haberleri 18,35 MUSIKI 19.25 ıktısadi haberler 19 15 INGILTERE KRALININ TAC GİY ME MERASIMI (GRAMOFONLA) 21,10 karışık yayın 22,10 ŞAN VE MUSIKI 23,15 haberler, hava ve saıre 23,25 DANS MUSİKİSİ 24 haberler. BERLİN: 18,05 dans plâkları 19,05 ŞAN VE ORKESTRA KONSERİ 20,05 ' E Ğ L E N C E L İ MUSIKI 20,45 gunun akisleri, haberler 21.15 EĞLENCELİ MUSIKI 23,05 hava, haberler, spor 23,35 EGLENCELI MUSİKİ VE DANS HAVALARI. PEŞTE: 18,25 konferans 18,55 ÇİNGENE OR KESTRASI 19,25 İNGILTERE KRALININ TAC GIYME MERASIMI (GRAMOFON LA> 21.05 Ingıltereye dair konferans 21,20 SALON ORKESTRASI 23,10 gramofon 23,40 ŞAN KONSERİ 24.05 fransızca ve italyanca haberler 24,20 DANS ORKE3 TRASI 1,10 son haberler. BÜKREŞ: 18,05 EĞLENCELİ KONSER 19,50 konferans 20,10 KONUŞMA VE MUSİKİ 21,05 INGILTEREYE DAIR KONUŞMA, BUYÜK KONSER: INGILIZ ESERLERI 23,15 gramofonla Ingılız musikisi 23,50 fransızca, almanca haberler 24 son ha berler. LONDRA: 18 05 çocukların zamanı 19,05 KON SER 19,50 INGILIZ ŞARKILARI 20,25 INGILTEREYE DAIR KONFERANSLAR, TAC GIYME MERASIMİNE AİD HABERLER 23,20 BUYÜK DANS ORKESTRASI. PARIS [P.T.TJ: 18,05 konuşma, kıraat, edebî yayın 18,45 konusma, gramofon 19,20 PİYANO MU SIKISI 19,35 haberler 20,05 ŞARKILAR20,20 gramofon, hava, haberler 21,05 eğlenceli haberler, skeç 23.35 ODA MUSIKISI 23,35 Amerıka haberleri 23,50 son haberler. ROMA: 18,20 haberler, ODA MUSİKİSİ 18,55 haberler, konuşma ve saire 19.55 KARIŞIK MUSIKI 21,10 haberler ve saıre 22.05 bir tiyatrodan nakil, sonra DANS MUSIKISI. " 30 lira 8369 8590 27752 Bin lira 25904 500 lira 150 lira NOBETÇI ECZANELER 100 lira Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinda nobetçi oıan eczaneler şunlardır: Istanbul cihetindekıler: Eminönunde (Beşir Kemal), Beyazıdda (Cemil), Küçukpazarda (Yorgı), Eyabde (.Hikmet Atlamaz), Şehremıninde (Nazıra Sadık), Karagümrükte (KemaP, Samatyada (Rıdvan), Şehzadebaşında (Ismail Hakku, Aksarayda (Sarımi, Fenerde (Husa meddin), Alemdarda (Eşref Neşet), Bakırkoyde (Hılâl). Beyoğlu cihetindekiler: Galatasarayda {A. Cevad), Bostanba^mda (.Garıhı, Galatada Topçularda (Hida yef», Taksimde fKemal Rebül), Kurtuluşta (Galopulo), Maçkada (Maçka), Kasımpaşada <Vasıf), Haskoyde iBarbut), Beşiktaşta (Suleyman Receb), Sarıyerde (Asaf), Kadıköy, Usküdar ve Adalardakiler: Uskudarda (Ahmedıye), Kadıköyde Söüdlüçeşmede (Arman Hulusi), Buyükadada (Halk), Heybelide CTanaşK Mes'ud bir nişanlanma Merhum yarbay Filıbeli Ahmed Alinin kızı, İstanbul Üniversıtesi Hukuk Fakültesi mezunlarmdan Hatice Vedia ile Üniversite profesörlerinden merhum Nazminin oğlu. Dahiliye Vekâleti Matbuat Umum müdürlüğü Garb masası müşavir muavini Cemal Bükerman 8/5/1937 tarihinde nişanlanmışlardır. Saadetler temenni ederiz. SÜMER SiNEMASI Teşekkür Müptelâ olduğum hastalıktan mahirane bir ameliyatla beni kurtaran Elâziz Askerî hastanesinin kıymetli operatörü Rıza Cankatana ve ameliyattan evvel tedavıme fevkalâde itina gösteren Dr. Müfıd Berkkam ile Dr. Halıs Temele teşekkürlerimi sunarım. Teğmen Lutfi Gündüz DENİZLER PERiSi T i N O ROSSi' nin M A R İ N E L L A SARAY SİNEMASI Bugünden itibaren Bu senenin en guzel 2 filmi birden YILDIZ SİNEMASI MAZURKA KADîNLARDAN BIKTIM Jean Kravford POLA NEGRi'nin en güzel filmi Ayrıca : ORMANLAR HAKiMi Baş rolde: WARNER BAKSTER Kadın ve Şeytan Yarın akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. T ? AŞK BANDOSU AM ve ilâveten hergun ilk seansta madalya mükâfatını kazanmıştır. Yakında i P E K te MUNİR ve 10,000 figüran f Madelet Şapka Evi En son moda yazlık modelleri gelmiştir. Bu modelleri görmeden şapka almayımz ve yaptırmayınız. Beyoğlu, Istiklâl caddesi Guney Palas Teleffon : 44115 N t 9 uncu SENFONi I suvare 9,15 te başlar 2i SAKAY Sinemasında NUREDDİN Gedİkpaşa AZAK SİNEMASI Çarşıkapı in mevsim sonu K O N S E R i Fiatlar : 50 70 100, 150 kuruş BAKİR 12 Mayıs Çarşamba gününü matinelerden İtibaren : Bütün dünyada en çok beğemlen, Saray sineması tüimler müsabakasında rekor kıran ve bu sene Amerikada birinciliği kazanan ( Mr. Deads Goes to Towir ) GARY COOPER' in son harikası D E L İ K A N L I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle