12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 12 Mavıs 1937 14 Mayıs 1937 Cuma gîinü açılacaktır. ( Adres: Beyoğlu istiklâl caddesi 353 ) Mağazası KANZUK SAÇ EKSİRİ CEHALET 26 yaşında, [ fakat; •lldlnln BİOMİ " Ankara Beynelmilel sergisinde büyük muvaffakiyet kazanan ve takdirle teşhir edilmekte olan KOMOJEN Saçlartn köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri ta mamen giderir ve büyüme kabili ,n«;n; artırarak saçlara «T«»IΫI«»T» K.O OBY.U^C yeniden yetini lıayat verir. Kokusu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. Kadınlan Ihtiyarlatır. Mvhtrlnl kunıtııyn* isviçre'de webbolite A. G. in Kuyunuzun, musluğunuzun kireçli ve acı suyunu 0 1 derecede tatlı suya çevîrir. Vebolid ile kireci tasfiye edilmiş su; O Li D GiHAZLARI ingiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu Istanbul FESHANE MENSUCAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Feshane ve Hereke Mensucat fabrikalarımn 2262 sayılı kanununun 11 inci maddesine tevfikan teşkil edilen Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün îpliği Fabrikaları Anonim Şirketine devredilmiş olmasma mebni heyeti umumiyesince Feshane Mensucat Türk Anonim Şirketinin tasfiyesine ve tasfiye memurluğuna da Şirket Müdürü Bay Mithat Recai Öğdevin'in tayinine karar verilmiş olduğundan Şirketin alacakh olanların Ticaret kanununun 445 inci maddesi hükmüne tevfikan bir sene zarfmda İstanbulda Bahçekapıda Birinci Vakıf hanında asma katta mukim adı geçen tasfiye memuruna müracaatle Şirketteki hukukunu isbat etmeleri lüzumu ilân olunur. Cildinizdeki Biocel cevherini uyandınnız ve her n€ yaşta olsanız güzel vc genc bir ten temin ediniz. Cildinizi terütaze tutan bu kıymetli Biocel cevheridir. Fakat, kederler ve düşünceler, Biocel'i kuruttukları cihetle 10 kadmda 7 si mevcud yaşlanndan daha yaşlı görünürler. Cildinizi; genc hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyratı merkezinden istihsal edilmiş taze ve saf Biocel ile besleyiniz. Bu şayanı hayret cild unsuru tabiî ihtiyat Biocelinizi uyandıracak ve buruşukluklar, çizgiler, siyah benler gibi yaşlılığın alâmetlerinden kendi kendine kurtaracak, hakikî ve devamlı bir genclik temin edecektir. Biocel cevherini haiz yalnız bir cild unsuru vardır. O da, pembe renğindeki Tokalon kremidir. Hemen bu akşam yatmazdan evvel tatbik ediniz, sabah da beyaz renğindeki Tokalon kremini kullanınız. 72 yaşlanndaki kadınlarda bile buruşukluklar zail olmuş, 40 yaşlanndaki kadınlar ancak 25 yaşında görünmüş ve genc kızlar ise hiçbir vakit göremedikleri cazib bir güzellikte bir tene malik olmuş olurlar, siz de Tokalon kremini kullanınız. Binlerce kadınlar gibi memnun kalacaksınız. BANYODA: YEMEK ve ÇAYDA: ÇAMAŞIR ve BULASIKta KAZAN ve KALORiFERde BOYAHANELERde: Cildi ve saçlan ipek gibi yumuşatır, ondülâsyonu devam ettirir, saçlann kepeklenmesine mâni olur. Et ve kuru sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis renk ve kokusunu verir. Sodaya ihtiyac kalmaz, elleri tahribattan kurtarır, sabundan % 60 tasarruf temin eder, çamaşırların yıpranmasına mâni olur. Kazanlann kireç tutmasına ve boruların zamanla tıkanmasına mâni olur. ' Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir. Alelumum sanayide, ev idaresinde, hastane, lâboratuar, mekteb, otel ve lokantalarda, gazoz, kolonya ve müskirat imalâthanelerinde ve berber salonlarmda mutlaka lâzımdır. VEBOLİD: Köylü, Şehirli, işçi Zabıtan Herkes, memnuniyetle POKER tıraş bıçaklanm kullanıyor de POKER PLAY markasım tercih ediniz. Tazyikli ve tazyiksiz su ile işler Saatte 250 litre tasfiye eden portatif cihazlar Cihazların tasfiye ettiği suyun evsafı asliye ve tabiiyesinde bir değişiklik yapmadığı CUIhane As. ve ZUrih Hıfzıssıhha enstitUsü tarafından tevsik edflmîştir. Tazyikli ve tazyiksiz sıcak ve soğuk su ile işler ve saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar ve kudretleri tamamen gara**tilidir. Siparişler posta flcreti alınmaksızın gönderilir. Taleb üzerine bir memurumuz cihazla beraber tecrübe yapmak üzere adresinize gönderilir. Telefon: 44507 25 T. lirası Bütün su şebekesini tasfiye eden sabit cihazlar 125 liradan Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı VEBOLİD LİMİTED Istanbui, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 42 Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi İstanbuî: Ziyaeddin Said Voyvoda, 40 42 Galata İzmir: Şifa Eczanesi Adana: Feyzi Dural Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi Aydın: Emniyet Eczanesi Kütahya: îhsan Şerif Eczanesi Malatva: Mahmud Nedim ve Biraderi İnebolu: Salâhaddm Çelebi Sıvas: Yusuf Ünsalan Trabzon: Faik Harunoğlu ve Oğullan Biga: Zühtü Zeren Kastamoni: Mustafa Nuhoğlu Taşköprü: Türkmen Kardeşler Daday: Eşref Tıftik Bursa: Behçet Yarıcı Merzifon: Larlar Kardesler M. Akhisar: Hilmi Faiz Kayseri: Mustafa Diri Edremit: Ali Rıza Karagözoğlu Edirne: Aziz İşbilen Tokad: Peri Kardeşler Zonguldak: Mehmed Hilmi Günal. Isparta Parti Baskanlığmdan: 1 Eksiltmiye konulan iş: Ispartada yapıiacak Halkevi binası inşaatı «4008327» kuruş bedeli keşifli. 2 Bu işe aid evrak şunlardan ibarettir: A Plân, proieler, betonarme hesabatı, B Keşif cetveli, C Tah'lıl fıat cetveli. D Fennî ve hususî şartname, E Baymdırlık işleri genel şartnamesi. İstivenler bu evrakı Isparta Parti Başkanlığmda görebilirler. 3 Eksiltme 28/5/937 cuma günü saat 15 te Isparta Parti Başkanlığmda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 3007 lira temınat vermeleri ve bundan baska atideki vesikaları haiz olmaları lâzımdır: A Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası. B Ticaret Odası vesikası. 6 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Isparta Parti Başkanlığına verilmiş ve mukabilinde numaralı makbuzu alınmış olacaktır. Posta ile gönderilmiş mektubların üçüncü maddede vazılı saate kadar gelmiş olması ve mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2499) Anadolu, Suriye, Irak ve Iranın başlıca şehirlerinde satış yerleri aranıyor. Eksiltme Temdidi Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: înönü Türk Kuşu meydanında yapıiacak (49723) lira keşifli tesisatın eksiltmesine hiç bir istekli iştirak etmediği için münakasa 17 mayıs 1937 pazar tesi saat on beşe kadar uzatılmıştır. (2659) İLÂN Geçen aylar içinde İstanbulda Beyoğlunda vefat eden Selânik eşrafmdan Bay Hayretin büyük oğlu müteveffa Şakirin oğluyum. Büyük babamın vefatını ancak şimdi öğrendim. Merhumun babamdan başka diğer ölmüş bir oğlu ve onun da çocukları bulunduğundan mirasının bız torunları arasında taksim edilmesi icabatı kanuniyedendir. Bu hususta verasetimi ispat ve ilâmmı istihsaledeğin gerek emlâk ve gerek esham ve gerekse nukud ve gayrimenkulleri üzerinde benden haric yapıiacak olan muamelenin hukmü olmıyacağını beyan ve ilân ederim. Adanada mukim Selânikli ölü Bay Hayret torunu Ömer Yakacık çarşısmda Çmaraltındaki köye aid kahvehane mayıs 937 iptıdasından itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin Yakacık İhtiyar Heyetme müracaatleri ilân olunur. Yakacık köyü ihtiyar heyetinden Yozgad Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yeni yapılan Yozgad Memleket Hastanesi için saatte sekiz ilâ on iki kilo buz yapan Kelvinator veya Frigidaire marka iki aded buz dolabile iki aded pantofas tavana asma tertibatlı gölge vermiyen komple ameliyat elektrik lâmbası eksiltme suretile mubavaa edilecektir. İhale günü olan 17/5/937 pazartesi günü saat 14 te Encümeni Daimiye müracaat etmeleri. Elektrik cereyanı 220 volt ve mütenaviptir. «1146» (2563) IBugünkü birinci keşidede dahi 3 büyük ikramiyeyi birden verdi Daima TEK KOLLU CEMAL GiŞESi 12.00Q Lira kazanan 8590 No. biletle Koca Mustafapaşada duvarcı ustası AHMED TEK KOLLU CEMAL GiŞESİ 10,000 Lira kazavan 27752 No. biletle Ticaret Odasında iki arkadaş memur Bay MEHMED ALi ve ÖMER 30,000 r Lira kazanan 8369 No. |biletle Samatya Hacıkadın caddesi 48 No. hanede Bayan iFAKAT BAKTERIYOLOJI Dr. İHSAN SAMi Adres: Eminönü köşede 57 No. Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi Cemal GUven D 1 * \£ \£ A p . Birinci keşidede bilet alamıyanlara ikinci keşideden itibaren ayni para *^ ^ " * • ile davamlı bilet FARK ALMADAN verilmektedir. ÇOK DiKKAT : Hiç bir yerde şubesi yoktur. Tel.: 24293 Fırsatı kaçırmayımz! Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Şekerci Lebon karşısındaki Akif Hazer hanının şüyuun izalesi suretile satılıyor. (1100) metre murabbaı yer, han birahane, diikkânlar. Biri İstiklâl caddesinde, diğeri Kumbaracıyokuşu sokağına yüzü olan bu yerin senelik safî varidatı (4600) liradır. Son ihale 14/5/937 cuma günü saat 15 16 da Beyoğlu Sulh mshkemesinde yapılacaktır. Fazla tafsilât için Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkâtibliğinin 937/7 dosya numarasına müracaat. Umum kan tahlilâtı, frengi noktai nazarmdan Vasserman ve Kahn teamülleri kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususî aşılar istihzan. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarİannın tavini. Divanyolu No. 311. Tel: 20981 Sahtb ve Batmuharrirl: Yanu» Nadt ümumi negrtyati ıdare eden Yaa /jien Muduru: Hikmet Munit Cumhurtyet tnatbaan LABORATUARI Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 937/105 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Kördere sokağında 39 numarada mukim olup evvelce vesayet altında bulunan Gazi Osman Paşa oğlu Hüseyin Abdülkadir hakkındaki vesayet hükmü Asliye Hâkimliğince reffe dildiğinden kendisine mallarını idare hakkından da mahrum edılmek şartile K. M. 379 uncu maddesi mucibince baronun 874 No. sında mukayyed avukat Vedad Ardehanın müşavir tayin olunduğu 10 gün zarfmda kabili itiraz olmak üzere ilân olunur. (2662) •Biçki dersleri™ Evinde hocasız kendi kendme biçkı, dikiş öğrenmek istiyenlerle Yurd talebeleri için Şükrü Canal tarafından yazılmıştır. Kadın elbıselerine aid olan bi rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya Beşıktaş Dikiş Yurdunda satılır. Her evde bulunması lâzımdır. Taşraya posta parası almmaz. Tatbikat ve provalara aid üçüncü cildi de basılmaktadır. Adres Beşiktaş Dikiş Yurdu Akaretler No. 87. Telefon 43687 YARINKİ İSTANBUL Eski Şehremini Doktor CEMİL TOPUZLU'nun yeni çıkan çok enteresan bu eserini İstanbulu sevenler ve bütün Belediye işlerile uğraşanlar okumalıdır. Ahmed Halid Kitabevinde 25 kuruşa satılıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle