19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Mart 1937 CUMHURİYET Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarımn !;•„• KESKiN KAŞELERİDİR. de bu kremden şaşmayımz •p •• • • Bahçekapı Salih Necati Kömiir Sergisini görünüz Millî kömür davasımn, her safhasile alâkadar olan Beynelmilel Kömür Sergisi, yurddaşlarımızın şahsî menfaatleri bakımmdan da görülecek bir yerdir ŞEKER Fabrikaları Anonim Şirketinden: 1937 nisanından ağustos nihayetine kadar beç ay zarfında Zonguldak havzasından Samsun, tstanbul ve Derinceye yirmi ilâ otuz bin ton kadar kömür nakliyesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Teklifler 1 nisan 1937 perşembe günü saat onbire kadar Bahçekapı Taşhanda Şeker Şirketi Bürosuna verilmelidir. İstiyenlere şartnamesi bedelsiz verilir. 23 nisan Ankarada açılıyor YüzünüzU çirkinleştıren Belediye Sular İdaresinden: Kurşun boru iç kutru 15 m/m 20000 kilo Eb'ad ve miktan yukarıda yazıh kurşun boru kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 1 Bu iş için hazydanan şartname Levazım servisinden parasız verilir. 2 İhale 12 nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Taksimdeki İdare Merkezi binasmda yapılacaktır. 3 Eksiltmiye girmek istiyenlerin şartnameye göre hazırlıyacaklan teklif zarflarmı yukarıda yazıh gün ve saatten evvel Direktörlüğe vermelerL (1608) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare meclisi hissedarlar umum heyetini 29 nisan 1937 perşembe günü saat onbeşte Ankarada banka idare merkezinde alelâde toplanmağa davet etmeğe karar vermiştir. Hissedarlarm bankadan gönderilmekte olan davet varakalarile birlikte toplanma saatinden evvel bankaya gelmeleri rica olunur. Alelâde umumî heyetin müzakere ruznamesi: 1 Bankanm 1936 yıh idare meclisi raporunun tçtkikî. 2 Murakabe kpmisyonu raporu üzerine bilânçonun tasdiki ve temettüatın teklif veçhile tevziinin tasvibL 3 İdare meclisinin ibrası. 4 Müddetleri biten idare meclisi azasından: I) B ve C sınıfı hisselerine sahib bankalarla şirketler tarafından iki aza intihabı. II) D smıfı hisselerine sahib hissedarlar tarafından bir aza intihabı. 5 Müddetleri biten murakıblardan: I) B ve C smıfı hisselerine sahib bankalarla şirketler tarafından bir murakıb intihabı. H) D smıfı hisselerine sahib hissedarlar tarafından bir murakıb intihabı. (1671) Çünkü; Bütün cihanda elli senedir daima üstün ve eşsiz kalmıştır. Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücude getirilmiş yegâne sıhhî kremlerdir. KREM BALSAMİN Malatya Şehri Içme Suyu Tesisat ve Inşaat Eksiltmesi SİYAH KABARCIKLARI GİDERİNİZ; BU KABARCIKLAR NASIL TEŞEKKÜL EDER? Cild, guddeleri vasıtasile cSebum> tabir edilen bir nevi yağ ifraz eder. Hemen ekser kadınların muztarib oldukları «burun parlaklığu nın husulüne sebeb olur. Ya yüzü çirkinleştiren siyah kabarcıkları kim tanımaz? Bunu ezdiğinizde cdemodex» tabir edilen beyazımtırak bir yağ habbeciği ifraz eder. İHALE TRRiHi TASHiHi Eğer yüzÜHÜze herhangi bir krem sürseniz, guddelerin fethaları kapah ve DUnkli nUshamızda neşredilen «Sebum» yağı mahpus bulunması hasebile mesamatı genişletir ve siyah kabarcıklar beşerenizde yer alır. ilânındaki gayrimenkullerin ihale tarihi 7 Nisan 937 Çarşamba oldugu BU KABARCIKLARI yazılacak ihen aehven 5 NİMn Pazartesi gösterilmiştir. NASIL GÎDERMELİ? Bu siyah kabarcıklara karşı mücadele ( ^ ^ ^ • • • • • • l Tashihi keyfiyet olunur. •••••••••••••H etmek için yüzünüzü, beşereyi tasfiye eden «Sebum > denilen yağı eriten ve IKTISAD VEKALETI IÇ TICARET <Demodex» denilen beyazrmtırak yağ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: habbecıkleri imha eden GECE SİAMOİSE KREMİNİ kullanmız. 25 haziran 1927 tarihli, sigorta şirketlerinin teftiş ve murakatoesi hakkınBir defa temizlenmiş olan yüzünüz, daki kanuna tevfikan Türkiyede iş yapmağa izinli ecnebî sigorta şirketlerincildin serbestçe teneffüsüne müsaid kı den (Danüb Sigorta Şirketi) nin Türkiye umumî vekili bu kere müracaatle lan GÜNDÜZ SİAMOÎSE KREMİNİ 21/6/1936 tarihli müzeyyel ruhsatname ile çalıştığı Kaza branşmı 20/11/1936 kabule âmade bulunur. Zira bu krem tarihinden itibaren tatil ile bu branşa aid bileümle taahhüdatıni îttihadı Milhavalandırılmış ve pudrayı bütün gün lî Sigorta Şirketine devreylediğini bildirmiştir. İttihadı Millî Sigorta Şirketi sabıt tutar ve burun parlakhğını izale de Danüb Şirketinin akdettiği Kaza sigortalarına karşı bütün taahhüdatau aynen ve tamamen tekabül ettiğini bildirmiştir. Danüb Sigorta Şirketinin Kaza eder. sigortasile alâkası olanların Istanbulda Galatada Voyvoda caddesinde Ünyon Hemen bugün tecrübe yapmız. hanmda İttihadı Millî Sigorta Şirketine ve icabmda Iktısad Vekâletine müraCREME SİAMOtSE caat etmeleri ilân olunur. HER YERDE SATILIR. KREM BALSAMİN Dahilive Vekâletinden: Malatya şehri dahilindeki şebeke için icab eden boru vesaire malreme lerin tedariki ve boru ferşiyatının icrasile sair buna müteferri imalâtın yapüması kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 îşin muhammen bedeli 100,000 liradır. 2 îstekliler bu işe aid şartname ve proje vesair evrakı 500 kuruş mukabilinde Dahilive Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 30 nisan 1937 tarihine raslıyan cuma günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekâleti binasmda toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazüı teminat vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 6250 liralık muvakat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir mâni bulunmadığına dair imzalı bir mektub. D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girmek için alacakları vesika. 5 Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazia izahat almak istiyenlerin Dahiliye Vekâleti Belediyeler îmat Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. «587» (1446) Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhî evsafının Londra, Paris, Berlin, Nev York güzellik enstitülerinden yüzlerce krem arasmda birincilik mükâfatını kazanmış olmakla ispat etmiştir. KREM BALSAMİN Istanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve halis acıbadem kremleri. Tanınmış ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında bulunur. Deposu: tngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu Istanbul Acele Satılık Fatihte İskenderpaşa mahalle sinde Balipaşa caddesinde 18,5 sayılı yeni yapılmış 6 oda, 1 mutfak, 1 banyo ve bahçesi olan elektrik ve su tesisatları mevcud bulunan hakir apartıman sisteminde ya pılmış bir ev mal sahibinin taşraya gitmesi hasebile pek ehven fiatla acele satılıktır. Taliblerin mezkur hanede oturanlara müracaatlerL îstanbul dördüncü icra memurluğundan: SENiHA BEDRi Göknll Tercümeleri : FAUST P ER GUN T K RA L L i R Her kitapcıda bulunur. in Adaları Güzelleştirme Cemiyetinden: Büyükadadaki Yürükali plâjına, mevcud tesisatm resim ve projelerine tevfikan ikmal ve ıslahı kendisine raci olmak üzere 5 sene müddetle, senede biner ve yanındaki çamlık gazinosuna iki sene müddetle senede dört yüz ellişer liradan talib vardır. İhale nisanın onuncu cumartesi günü Büyükada Belediye Dairesinde Cemiyet merkezinde yapılacaktır. Şerait ve tafsilât her gün Denizyolları îşletmesinde müşavir Emin Âliden öğrenilebilir ve teklifnameler kendisine verilebilir. KUMBARA TARLADR tı;;: Tamamına ehli vükuf tarafından 7070 lira kıymet takdir olunan BeyoğBüyük ikramiye 2 0 0 | 0 0 0 ^adır. lunda Kamerhatun mahallesinde KızılAyrıca: 40.000, 25.000, 20.0O0, 15.000, 10.000 liralık cık sokağmda yeni 13, 15, 17 numaralı ikramiyelerle (5O.OOO ve 200.000) liralık iki mükfifat vardır. | bir tarafı Sofya hanesi, bir tarafı îstiraD Ikk at: tinin Marmara hanesi, bir tarafı İpsiBilet alan herkes 7 nisan 937 günü akşamına kadar lâki hanesi ve bir tarafı Kızılcık sokağı biletini değiştirmiş bulunmahdır. ile mahdud, bodrum katında iki odunBu larihten sonra bllet Uzerlndekl hakkı sakıt olur. luk ve bir halâ, zemin katında taşlık, bir kapıcı odası, bodruma inîlen bir methal, birinci katta bir koridor üzerinde üç oda ve bir alafranga halâ, bir kiler ve alafranga ocaklı bir mutfak ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar birinci katm ayni olup tarasa Muvakkat Tahmin olunan Aded Cinsi katında zemini çini bir sofa üzerinde teminatı bedel mecmuu gömme kazanlı ve mozaik tekneli bir Fiatı Lira K. çamaşırlık ve bir çamaşır kurutma maS Yazıhane 1 I halli, üstü kapalı bir tarasa ve binanın 20 n S Yazıhane altında halen yekdiğerile birleşmiş ze1 ı S Orta masası 4499 337.43 1 ı S Kütübhane minleri çimento ve tavanları sıva iki S Sigara masası 2 I dükkânı bulunan elektrik ve terkos terS Etajer 1 I tibatını havi 47 metro murabbaı arz üS Telefon masası 1 I zerine bina edilmiş olup iki metro ay27 dınlığı bulunan kârgir bir apartımanın Cinsi Aded tamamı icra ve iflâs kanununun 133 ün4 S Yazıhane nı S Yazıhane cü maddesi hükmüne tevfikan 15 gün 2 23 IV müddetle açık arttırmıya vazedilmiş o298.88 3 V S Yazıhane 3985 lup şartnamesi ilân tarihinden itibaren 30 herkes tarafından görülebileceği gibi Aded Cinsi 12/4/937 pazartesi günü saat 14 ten 16 17 II S Sigara masası 24 I S Kartoniyer ya kadar dairemizde yapılacak olan a446.25 21 I S Büro dolabı 5950 çık arttırması neticesinde en çok arttı 3 14 S Etajer n ranın üzerinde bıraküacaktır. Satış pe13 n S Orta masası şindir. Arttırmıya girmek için yüzde 89 yedi buçuk teminat akçesi alınır. BirikAded Cinsi miş vergilerle belediye resimleri, vakıf 1 I S Yazıhane koltuğu icaresile 20 senelik taviz bedeli müşte19 S Yazıhane koltuğu n S Yazıhane koltuğu riye aiddir. 2004 numaralı icra ve iflâs 4 8 III 2880 216.00 14 I kanununun 126 n a maddesi hükmüne S Maroken koltuk 42 I S Maroken sandalye tevfikan ipotekli alacaklılarla diğer a84 lâkadarların ve irtifak hakkı sahiblerinin haklarmı ve hususile faiz ve ma 1 Yukarıda cinsleri yazıh dört parti eşya ayrı ayrı eksiltmeğe konulmuştur. Tahmin olunan bedeller hizalarmda yazılmıştır. sarife dair olan iddialarını ilân tarihin2 İstekliler eksiltme, umumî ve hususî, fennî şartnamelerile mukavele den itibaren 20 gün içinde evrakı müsprojesi ve resimleri Üçüncü grup başmühendisliği muavinliğinden pabitelerile dairemize bildirmeleri lâzımrasız alabilirler. Ve her hususta izahat istiyebilirler. dır. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit 3 Eksiltme 12 nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Hal arkasında Tenekeciler sokağmda Bolupalas binasmda Orman Amenajman Üçünolmıyanlar satış bedelinin paylaşmasıncü Grup Başmühendisliği odasında toplanacak olan Komisyonda oladan hariç kalırlar. Alâkadarların buna caktır. göre hareket etmeleri ve daha fazla ma4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. lumat almak istiyenlerin 934/401 dosya 5 Muvakkat teminat miktarı yukarıdaki cetvelde her bir parti eşya hizanumarasile memuriyetimize müracaatsında gösterilmiştir. Eksiltmeve avrı avrı veya hepsine birden iştirak leri ilân olunur. (31286) edecek isteklilerin 2490 nimaralı kanun mucibince ve şartnamede de açıkça yazıldığı şekilde bu teminatı vermeleri lâzımdır. 6 İstekliler ayrıca 2490 numaralı kanuna göre ve şartnamelerde de yaSahib w BaşmtıhaTTtrt'. Yana» Nadi züı vesaiki vereceklerdir. ümumi nttrtvatı fdare edm Yaa tfiert 7 Teklif mektubları 12 nisan 937 pazartesi günü saat 14 e kadar sıra nu maralı makbuz mukabilinde Komisyon Reisliği yapan Üçüncü Grup Müduru: Hikmet Münit Başmühendisliğine verilecek veya gönderilecektir. Postada vâki olacak «T04» Cumhurtvet matbaast gecikmeler kabul edilmez. Şimdiye kadar blnlerce klşlyl zengln etmlştlr. 6 ncı keşide 11 nisan 937 dedir. BUYUK TUrk Hava Kurumu PİYANGOSU Orman Amenajman Üçnücü Grup Basmüfettişliğinden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle