09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Mart 1937 CUMHURİYET Pariste asabiyet Matbuat Italyanın hareketini, harb vâkıalari addetmek lâzım geleceğini ileri sürüyor IBaştarafı 1 inci sahijedel Kont Ciano Belgraddan Londrada verilen karar Ankaraya mı geçecek? Cebelüttarık boğazını ve hududu Paris mehafili endişe içinde [Baştarafı 1 inci sahıjedel tdbrik ettiğini de Alman sefirine söyle miştir. Edenin sözleri Londra 25 (Hususî) Romadan bildirildiğine göre, İtalyan gazeteleri, ıtalyanın İspanyadaki İtalyan gönüllü lerini geri çekmek meselesinin bitaraflık komitesinde müzakeresine muvafakat etmiyeceğini yazmaktadırlar. Bir gazte, açıktan açığa şunlan yazmıştır: «Nihaî zafer elde edilinciye kadar îspanyadaki bütün İtalyanlar îspanyada kalacaklardır.» Ingiliz Hariciye Nazırı Eden, bu mesele hakkında Avam kamarasında ken disinden sorulan suallere cevaben demiştir ki: « Italyanın bitaraflık anlaşmasını ihlâl ederek İspanyaya yeniden gönüllü gönderdiğine dair alman malumat üzerine, İtalyan hükumeti İspanyaya gönüllü sevkiyatını yasak eden anlaşmadan sonra îspanyaya yeni gönüllü göndermediğine dair resmen teminat vermistir.» Menşei Roma, tarihi 19 ikincikânun olan ve Floransa, Napoli, Cagliari ordu kumandanlarile topçu umumî müdürlü ğüne hitab eden bu vesikada şöyle denilmektedir: «İspanyada harekâtta bulunan kıtaatın ihtiyacat ve metalibatına göre cüzü tamlar teşkili.» Bundan sonra levazım itasına müteallik talimat gelmektedir. Her tabura 30 makinelitüfek ve 10 mitralyöz verilecektır. Vesikada 6 milyon kurşunla 120,000 kumbaranın 21 ikincikânundan evvel Napolide vapurlara yükletilmesi lâzım gel mekte olduğu ilâve edilmektedir. Türkiye kontrol edecek l inci sahifese] Fransız sulhperverlerinin talebi Fransanın tahammülü kalmamış Parıs 25 (A.A.) Delbos'un Si'r Clerck ve Welezeck ile yapmış olduğu görüşmeler hakkında mütalealar serde den salâhiyettar mehafıl, Fransanın şimdiye kadar bir uzlaştırma zihniyeti takib etmiş ve ademi müdahale itılâfının, mü teaddid defalar ihlâl edilmiş olmasına rağrnen büyük bir sabır göstermiş oldu ğunu hatırlatmaktadır. Fransız ve tngiliz matbuatımn Ayni mehafil, Fransanın sabır ve müneşriyatı samahasınm hududu olduğu, bilhassa şimdi olduğu gibi Fransanın müstemlekeParis 25 (A.A.) Gazeteler, İtalleri deniz münakalâtı tehlikede bulunma yanın gönüllülerin geri alınması meselesi dığı zaman Fransa bu hududu asla aşa müzakeresini reddetmesi ve Delbos taramıyacağını ehemmiyetle kavdetmektedir. fından Almanya ve îngiltere büyük eltng'diz Imparatorluk yolları çilerile Avusturya elçisinin kabul edilmeDiğer taraftan ayni mehafıl, İngiliz si meseleleri hakkında tefsiratta bulun Imparatorluğu yolunun da garbî Akde maktadırlar. Excelsior gazetesi diyor ki: nizde tehlikeye maruz bulunduğunu kay«İngiliz ve Fransız hükumetlerinin, detmekte ve Fransa ile îngilterenin İs Italya tarafından kabul edilen taahhüdpanyaya girilecek yolları müessir surette kontrol altında bulundurmak ve ecnebi lere karşı mükerrer surette yapılan mu miifrezelerin yeniden İspanyada karaya halefetleri harb vâkıalari gibi telâkki eçıkmalarma mâni olmak ıçin müşterek bir decekleri muhakkaktır. İtalyan kuvvet hattı haTeket kabul etmeleri lâzım geldi lerinin İspanya yarımadasında yerleşmeleri Fransız hududları ve münakalesinin gını ilâve eylemektedırler. ttalya gönüllü göndermekte devam emniyeti için bir tehlike teşkil edecek mahiyette görülmektedir.» ederse... Paris 25 (A.A.) Nevyork Herald Tribune gazetesinin Avrupa nüshasına göre dün Delbos'la İngiliz sefiri Sir Gerorge Clerc arasında yapılan görüşme esnasmda İtalyanın İspanyadaki gönüllüleri geri çekmekten ımtınada devamı halinde bütün Ispanyol limanlarının Fransa ve îngiltere tarafından abluka edılmesi derpiş edilmiştir. Matin gazetesi yazryor: «Delbos, Sir Corc Klark'ın ve Welczeck'in nazarı dikkatini ademi müdahale lehinde kat'î bir hal tarzı bulmak îüzumuna celbetmiş ve kendilerine Fransız efkârı umumiyesi için, geçilmesi caiz olmıyan bir hudud mevcud olduğunu bildirmiştir. Eğer bazı mukavemetler ortadan kaldırılamazsa, Fransa ve İngiltere ademi müdahaleyi müessir kılmak için müşterek bir hareket çaresi, meselâ bir deniz nümayişi derpiş etmeğe mecbur kalabileceklerdir.» Echo de Paris'te Pettinax diyor ki: «Fransız hükumeti, gittikçe artan müdahalenin müsamaha ile karşılanamıya cağı ve Fransa ve İngiltere için hayatî olan münakalâtın tehlikede olduğu ka naatindedir. Sir Corc Klark, Delbos'a verdiği cevabda hükumetinin ayni fikirde olduğunu bildirmiştır.» Londra 25 (A.A.) Gazeteler, Londra komitesindeki son hâdiselerden doğan güçlüklerin hafiflemekte ve Grandi'nin şiddetli beyanatının verdiği intıbaların da zayıflamakta olduğunu kaydetmektedir. News Chronicle başmakalesinde şöyle diyor: Örnek teşkil edecek derecede büyük sabrı tükenmiş olan ve beynelmilel kaide ve nizamın idamesini istediklerini söyli yen herkesin sempatisine ve yardımına lâyık bulunan Fransız hükumetinin hattı hareketini kayidsiz ve şartsız tasvib ede1 M t t ı >ıı| < Paris 25 (Hususî) Eski Hariciye Nazın ve Milletler Cemiyeti nezdindeki daimî Fransız murahhası Paul Bon court'un riyaseti altında bulunan Fransız sulhperverlerinden mürekkeb bir heyet bu gün Hariciye Nazın İvon Delbos'u zi yaret ederek, İspanya hâdiselerinin vahamet kesbetmesi üzerine Fransanın Mil letler Cemiyetine müracaatini istemiştir. Heyet bu münasebetle, Milletler Cemi yetine aza devletlerin Milletler Cemiyeti paktı mucibince deruhde ettikleri taah hüdleri ifaya davet edilmesini de iste miştir. Heyet, Hariciye Nazırından aynldıktan sonra, îngilterenfn ve Belçikanın Paris sefirlerini de ziyaret ederek, ayni şekilde müracaatte bulunmuştur. Gece Stoyadinoviç tarafından Kont Ciano şerefine Topçuderede zabitan kulübünde bir ziyafet verilmiş, ziyafetten sonra bir resmi kabul tertib edilmiştir. İtalya Hariciye Nazın Yugoslav ya hududunda kendisini karşılıyan gazetecileri kabul ederek şu beyanatta bulun muştur: « Yugoslav topraklarına bastığım dakikada bana tevdi edilen vazifeden dolayı kendimi son derece bahtiyar addettiğimi söylemek isterim. Bu ziyaretim münasebetile Belgradda vücude getireceğimiz eser Balkanlar, Avrupa ve dünya banşına faydalı olacaktır.» Kont Ciano bilâhare dünkü fırtınadan sonra bugün havanın güzelleşmesınden bahsederek demiştir ki: « Fırtınadan sonra havanın güzelleşmesi tabiat kanunlarının başında gelir. Bu hâdise, başladığımız işin güzel neticeler vereceğine alâmettir. Mesaimizin Belgradda müspet şekilde neticeleneceğini ümid ediyorum. Fakat, biz bu kadarla iktifa etmiyerek, başlanan işi genişletmeğe, güzel Adriyatiğe, Akdenize, hatta bütün Avrupaya şamil bir hale getirmeğe çalışacağrz. Bu tarihî vazifenin bana tevdi edilmesinden hakikaten bahtiya rım.» lerine muhalif telâkki edilmiyecektir. Madde 7 Bu anlaşma 5 sene müddetle aktedilmiştir. Eğer inkızasından altı ay evvel feshedilmezse birer sene müddetle kendiliğinden uzayıp gidecektir. Madde 8 Bu anlaşma tasdik olunacaktır. Meriyete tasdiknameîerin tıatisi günü girecektir. Bu taati Belgradda mümkün mertebe kısa bir zamanda vuku bulacaktır. İşbu anlaşma Belgradda 25 mart 1937 de iki nüsha olarak aktedilmiş ve yüksek âkid taraflardan her birine birer nüsha verilmiştir. IBaştarafı Fransada endişe ve bir resmî tebliğ Paris 25 (Hususî) Hariciye Nezareti tarafından gazetelere gönderilen bir tebliğ Kont Ciano'nun Belgrad ziyareti münasebetile bazı gazetelerde gösterilen endişenin sebebsiz olduğunu ve Kont Ciano Stoyadinoviç mülâkat'n dan Fransanın evvelce haberdar ed'.ıdiğini bildirmektedir. Tebliğ bu münasebetle, Yugoslavyanın Milletler Cemiyeti paktı ve Küçük Antant anlaşmasıle deruhde ettiği taahhüdleri ihlâl edecek bir hatve atmıyacağını ve Yugoslavya hükumetinin orta Avrupada nüfuz temin etmek hususunda Almanya ile İtalya tarafından takib ed'len siyasetin ne dereceye kadar tehükeli olduğuna kani bulunduğunu kaydetmektedir. İki devlet arasmda imzalanan muahedenin metni Belgrad 25 (A.A.) Bugün öğleden sonra Yugoslavya namına Stoyadi noviç ve îtalya namma da Kont Ciano tarafından imzalanan siyasî anlaşmanın metni şudur: Majeste Yugoslavya Kralı namma Kralhk Niyabet meclisile Majeste İtal ya Kralı ve Habeşistan Imparatoru: Mütekabil çok samimî ve dostane münasebatın takriyesi iki memleketin olduğu gibi umumî sulhun menfaati icabın dan bulunduğunu nazarı dikkate alarak ve bu dostluğa yeni bir esas bulmak ve ıkı memleket arasındaki siyasî ve iktısadî münasebetlerde yeni bir devir açmak arzusile mütehassis olarak: memleket arasmda devamlı bir sulhun idamesi ve tarsıni <ayni zamanda Avrupa sulhunun da müb.im bır şartı oldu » ğuna kani bulunarak, Bir anlaşma akdini kararlaştırmışlar ve bu hususta fevkalâde murahhas olmak üzere, Majeste Yugoslavya Kralı namına Niyabet meclisi: Başvekil ve Hariciye Bakanı ekselâns Doktor Milan Stoyadinoviç'i, Majeste İtalyan Kralı ve Habeşistan İmparatoru: Hariciye Nazın ekselâns Kont Galeazzo Ciano di Curtelesso'yu tayin efcmişlerdir. Bu murahhaslar salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hususatı kararlaştırmışlardır: Madde 1 İki yüksek âkid taraf müşterek hududlarına ve iki memleketin Adriyatikteki deniz hududlanna riayet etmeği taahhüd eder. Her iki taraftan birisi hiçbir sebebiyet vermediği halde bir veya birçok devletlerin bir taarruzuna uğradığı takdirde diğer taraf, mütearn zın istifadesini mucib olacak her türlü hareketten istinkâf etmeği taahhüd eyler. Madde 2 Beynelmilel ihtilâtlar halinde ve yüksek âkid taraflar müşterek menfaatlerinin tehdid edildıği veya edilebileceği hususunda mutabık kalırlarsa, bu menfaatleri korumak için alacaklan tedbirler üzerinde anlaşmayı taahhüd ederler. Madde 3 Yüksek âkid taraflar, karşılıkh münasebetlerinde harbe, millî siyasetlerinin bir aleti olarak, müracaat etmemek ve aralannda çıkabilecek bütün anlaşamamazlık veya ihtilâfları sulh vasıtalarile halleylemek hususundaki azimlerini yeniden teyid ederler. Madde 4 Yüksek âkid taraflar, kendi topraklarında diğer âkid tarafın mülkî tamamiyetine veya müesses niza mına karşı müteveccih veya iki memleket arasmdaki dostluk münasebetlerine zarar verecek hiçbir faaliyete müsaade etme meği veya böyle bir faaliyete yardımda bulunmamağı taahhüd eylerler. Madde 5 Yüksek âkid taraflar, aralarında mevcud olan ekonomık münasebata iki memleket arasmda müesses dostluk münasebetlerine daha uygun yeni bir hamle vermek maksadile şimdiki ticarî mübadelelerini takviye ve genişletmek ve keza daha vâsi bir teşriki mesai şartla rını tetkik etmek hususbrında mutabık kalmışlardır. Bu babda en kısa bir müddet içinde hususî bir anlaşma yapılacaktır. Madde 6 Yüksek âkid taraflar şurasmı kararlaştırmışlardır ki bu anlaşmada hiçbir şey iki memleketin esasen alenî olan mevcud beynelmilel taahhüdİki Kont Ciano Ankaraya mt geliyor? Paris 25 (Hususî) Belgraddar bildirildiğine göre, Kont Ciano üç gün Belgradda kaldıktan sonra, doğruca Ankaraya giderek, Türkiye Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüştü Arasm son Mılâno ziyaretini iade edecektir. Vreme gazetesinin mütaleası îngiltere ve Fransa deniz nümayişi mi yapacaklar? Paris 25 (A.A.) Le Journal, bazı mukavemetlerin önüne geçmek mümkün olmadığı takdirde Fransızlarla îngilizlerin ademi müdahaleyi müessir kılmak için bir deniz nümayişi yapmalan ıhtimalini baid görmemekle beraber şöyle ya zıyor: «Netayici pek ağır olacak olan deniz nümayişleri gibi icraata girişmeden evvel Milletler Cemiyetine müracaatte bulun mak icab eder. Maamafıh Milletler Cemiyeti işin içi' ne sokulduğu zaman Almanyadan kabaca ayrılmmış olur. Halbuki İtalyanları akıl ve iz'an dairesine rücua imale etmek için Almanyanın telıfıbeyne matuf icraatma güvenilmektedir.» Esirlerde bulunduğu söylenen vesika Paris 25 (A.A.) Le Populaire, îspanyol Harbiye Nezareti tarafından neşredilmiş ve İtalyan esirlerinin üzerinde bulunmuş olan gizli bir vesikayı neşret mektedir. rız. Londra 25 (A.A.) Royter ajan sından: Kontrolun idarî vazifelerinin kimlere tahsis olunacağı noktasmda zuhur etmiş olan noktai nazar ihtilâfları, bu ayın 29 unda meriyet mevkiine girmesi ümid edilen kontrol plânınm tatbikını geciktirmiştir. Bununla beraber her noktası tamamile ikmal edilmiş olan plân, 15 güne kadar tatbik olunacaktır. Komitenin paskalya tatillerinde toplanmaması keyfiyet., plâna müteallik işlerin hâlen bilkuv\x ilmal Almanyaya göre Berlin 25 (A.A.) Kont Ciano'nun edilmiş olduğunu göstermektedir. Italyanın gönüllülerin geri alınması Belgrad seyahatinden bahseden Völki meselesindeki hattı hareketinin kontrol scher Beobahter ezcümle diyor ki: Imzalanacak olan paktın müspet ve plânınm tensiki için şimdiye kadar yapılkabil şeyler çerçevesi içinde kalacağı mu mış olan işler üzerinde hiçbir veçhil*» tehakkaktır. Belgradın bazı bağları vardır siri yoktur. ki, ne Yugoslavya, ne de İtalya bunlan İtalyanın hattı hareketi, yalmz gönülçözmeği düşünmemektedir. Macaristanın lüler meselesi ile alâkadardır. Bu mesele tadılci isteklerine karşı tedafüî bir birlik ise, ümid edildığine göre, zahirî bazı müşmahiyeti gösteren bu yeni pakt, Küçük külâta rağmen, paskalya tatillerir.den Antanta dokunmıyacağı gibi Balkan An sonra komitenin içtimamda yapıcı bir tantına ve Bulgar Yugoslav anlaşması tarzda tetkik olunacaktır. na da ilişmiyecektir. İspanyaya gönüllü gönderilmesi me selesinin Milletler Cemiyetine gönderil Ulus gazetesinin mühim bir mesi hususu ne Fransa ve ne de diğer bir başmakalesi Ankara 25 (A.A.) Ulus gazetesi devlet tarafından teklif edilmiş değildir. yarın «Belgrad mülâkatı» başlığı altın Çünkü bu meselenin tetkiki hususunun da aşağıdaki başmakaleyi neşredecektir: esas itibarile komitenin salâhiyeti daireİtalya Dış Bakanı Kont Ciano'nun Bel sine dahil olduğu kabul ve teslim edil grad seyahati, yalnız iki komşu devlet a mektedir. Royter ajansınm istihbaratma göre. rasmdaki münasebetler değil, şarkî Akdeniz, orta Avrupa ve Balkanlarda barış ve sükun durluğu bakımından mes'ud bir hâdise teşkil eder. Belgradda imza olunacağını bildiğimiz politik ve ekonomik iki anlaşmanın hiçbir sir ve şüphe ciheti olmadığını biliyoruz: «Kaydetmeğe bile lüzum yoktur ki İtalya Yugoslav yakınlığı ile Tuna havzasmda ve Bal kanlarda tatbik edilecek politika, Avrupanın bu bölgesinde hiçbir devlete karşı bir çevirme maksadı gütmemektedir. İlk hedef, herkesle ryi komşuluk münasebetleri kurmaktır.» Giornale d'İtalia'nın bu hükümlerine Prağ ve Bükreş politika muhitlerinin iştirak etmekte olduğunu gelen telgraflardan anlıyoruz. Aldığımız malurnata göre, Belgrad mülâkab İngi liz basm âleminde dahı pek iyi akisler bırakmıştır. Etyopya hâdisesinin şarkî Akdeniz vaziyeti üzerindeki menfî tesirleri ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Bu hal ne Balkanlı müttefiklerimiz, ne de Türkiye ile İtalya arasındaki menfaat tezadlan veya politika anlaşmazlıklarından değil, Milletler Cemiyeti vazife ve mes'uliyetlerinden doğmuş olduğu için, sebeb zail olduğu zaman, kolaylıkla tasfiye edile ceğine şüphe yoktu. Vaziyetin normal laşmasına centilmen agreman esas teşkil etti. Tabiî münasebetlere dönmek bakımından, mühim bir merhale de Milâno mülâkatı olmuştur. Hatırlardadır ki Dış Bakanımız Tevfik Rüştü Aras Milânoya gittiği zaman Balkan Antantı konse yinin de reisliğini yapmakta idi. İki vazife ve sıfattan istifade eden Tevfik Rüştü Arasla, şefinin dış politika davasını büyük salâhiyetle temsil eden Kon Ciano arasında Türkiye ve Balkanlarla İtal yan münasebetlerine aid konuşma pek samimî olmuştur. Milâno mülâkatında, centilmen agremanın ehemmiyetini tak dir eden bu milletlerin, tabiî temayüllerı tezahür etti. Esasen Balkan Antantı devletlerinden Türkiye ve Yunanistanla İtalya dostluk muahedelerile birbirlerine bağlı idiler. Müttefik Yugoslavya ile dostluğumuzu yenilediğimiz İtalya münasebetlerinin ayni surette tanzim edil miş olduğunu görmek, bunun gerçekleşmesine çalışan Türkiye için hususî bir sevinc sebebi olmuştur. Belgrad mülâkatınm, Göring'in Roma ziyaretinde Bal kanlara aid meseleler konuşulduğu hakkında heyecanlı haberler neşreden bazı Fransız gazeteleri neşriyatı arifesine tesadüf etmiş olması da dikkat edilmesi lâzım gelen bir noktadır. Belgrad 25 (A.A.) Yarıre?mî Vreme gazetesi, Kont Ciano'nun ziya retinin Belgradda büyük bir memnuni yetle selâmlanmış olduğunu, çünkü bu sayede iki memleket arasındaki siyasî ve iktısadî münasebetlerde mahsus bir salâh husulünün tahmin edilmekte bulun duğunu yazmaktadır. Anlaşma siyaseti, 1924 senesinde, Romada bir dostluk misakı imzalamış olan Pachitch ile Musolini tarafından hazırlanmıştır. Bu misaktan sonra iki memleket münasebatmın bozulmuş olması ve bunu bir itimadsızlık devrinin takıb eylemiş bulunması teessüfe şayandır. Sto yadinoviçin teşebbüsü sayesinde îtalya ile mukarenet, Yugoslavyanın haricî siyasetinin hedeflerinden olmuş olup halen tahakkuk ettirilmek üzeredir. den ve külliyetli miktarda gönüllü göndermiştir. Gönüllü yasağından evvel İspanyada mevcud İtalyanların miktarı 60 bine baliğ oluyordu. Son haftalar zarfında İtalyadan binlerce gönüllü daha gönderilmiştir. Madrid hükumeti bu husus ta mufassal bir rapor göndermiştir. Bu rapor muhteviyatının ne dereceye kadar doğru olduğunu mahallinde tetkik etmek üzere derhal İspanyaya bir tetkik heyeti gönderilmesini teklif ediyorum.» Elçi, komiteye Valance hükumetinin bir notasını tevdi etmiştir. İtalyan elçisi Grandi Sovyet elçisinin sözlerine şiddetle mukabele ederek şöyle demiştir: « Sovyetlerin bu teklifi açıktan açığa bir tahriktir. İtalyan hükumeti bu tahrike lâyık olduğu cevabı verecektir. Bu hâdiselerde kominternin açıkça faaliyeti bulunduğu anlaşılıyor.» Alman elçisi von Ribbentrop ta ko münizme şiddetle hücum ederek Rusyanın tekhfini riyakârlık addetmiş ve bitaraflık anlaşmasının bizzat Sovyetler ta rafından ihlâl edildiğini iddia ederek tetkikat yapılmasını istemiştir. Fransız elçisi, M. Maiski tarafından ortaya atılan meselenin tetkikini istemiş ve Fransız murahhasınm sözlerine mu zaheret eden bitaraflık komitesi reisi Lord Plymouth müdahale ederek, Alman se firi tarafından dermeyan edilen teklifin tnantıkî olmadığını, binaenaleyh komite tarafından kabul edilemiyeceğini söyle miştir. Portekiz sefiri Monteiro Sovyet teklifinin bitaraflık komitesi usulü müzakeresini ihlâl edici mahiyette olduğunu beyan ederek, İtalya hakkmdaki itham ların müspet esasata dayanmadığmı söylemiştir. Sovyet elçisi bu ithamlann ne dereceye kadar müspet esasata dayandığını mey dana çıkarmak için tetkikat yapmak lâ zım geldiğini söylemiştir. Neticede, Fransız elçisi Corbin'in teklifi üzerine, Sovyet teklifinin, tâli komisyona havalesi kabul edilmiştir. bu noktai nazar hakkında dün akşam Pariste Delbos ile Sir Clerck arasında da yapılan görüşme esnasmda bir itilât hâsıl olmuştur. İspanya sularındaki İngiliz gemileri Londra 25 (A.A.) İspanya vakayii dolayısile İngiltere amirallık dairesi, aşağıdaki tertibatı almıştır: Barcelona'dan Cyclops admdaki atölye gemisi, Valencia'dan 1000 ton hac mindeki Shropshire kruvazörü, Alicante'ta hastane gemisi Mamie, Palma'da Gipsy torpido muhribi, Cartagene'de Aero ve Grafton muhribleri, Cebelüttankta Queen Elisabeth ve 4 torpido muhribi, Tancada Devonshire kruvazörü ve Garland muhribi, Saint Jean de Luz'da 4 torpido muhribi ve Vigoda Brazil muhribi bulundu rulacakhr. Kontrol vazifesini yapacak devlet mümessilleri Londra 25 (A.A.) Ademi mü dahale komitesi îspanyada kontrola memur edilen muavinleri tayin etmiştir: Deniz kontrolu için: Kontramiral Salza (Estonya), Cherbourg'a Bahriye albayı Meyer (Norveç), Brest'e Meija (Letonya), Verdon'a Bahriye albayı Akkermann (Fele menk), Lizbon'a Bahriye albayı Thiele (Danimarka), Mader'e Bahriye albayı Safyeddin (Türkiye), Cebelüttarıka Bahriye albayı Tiyauiç (Yugoslav ya), Oran'a Bahriye albayı Doyle (İrlanda), Marsilyaya Palerme'e henüz kimse tayin edılmemiştir. Buraya bir İsveçli tayin edileceklir. Kara kontrolu için: Aşağı Pirene'ye yüzbaşı (İsveç) Gullenram Plânın tatbikına başlanacak Yukan Pirene'ye albay Wettre (Norveç) Yukarı Garonne'e albay Martola (Finlândiya) Ariege'e Paul Reinhards (Letonya) Doğu Pirene'ye albay Öls (Fele menk) Cebelüttank İspanya arazisi hudu duna Safyeddin (Türkiye) [CUMHURİYET Albay Saf yeddin halen filo Erkânıharbiye reisi o lan güzide deniz ümeramızdandır. Uzun müddet Bahriye mektebinde profesörl;ik te etmiştir.] Ağa Hanın oğlu için yapılan merasim Amerikada berhava olan kollej Meşhur Hindli Ağa Hanın oğlu Ali Han, geçenlerde Londrada bir İngiliz Lordundan boşanan Leydi Necl Guiness ile evlenmişti. İzdivacdan sonra Hindis tana giden yeni evliler için Bombayda da merasim yapılmıştır. ** ** Muamele vergisînde yapılacak tadilât memnuniyetle karşılandı Muamele vergisi kanununda yapılacak olan tadilâta dair dün verdiğimiz haber, iktısadî mehafilde, bilhassa sanayiciler arasmda büyük bir alâka ile karşılanmıştır. Aldığımız mütemmim malumata nazaran, ham maddesini tamamen haricden getiren ve bu suretle muamele vergisini gümrükte ham madde üzerinden veren sanayiden vergi, şimdi mamulünden alman tenzilâtlı mıktar, zammedilerek almacaktır. Keza muamele vergisi yalnız fabrikadan çıkan mamul üzerinden almacak olan fabrikalar, vergiyi gümrükten geçirdıkleri ham maddeden alınanla birlikte vereceklerdir. Bu şekil, en ziyade ham maddesini tamamen haricden getiren sanayi için büyük bir kolaylık temin etmiş olacaktır. Geçenlerde Amerikanın Teksas eyaletihde bir kollejin 700 talebe ve 50 muallimle beraber berhava oîduğunu yazmıştık. Amerikadan Avrupaya telefoto ile gönderilen yukarıki resim, enkaz arasmda cesedlerin aranışını gösteriyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle