12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BASURA HEDENSA ROYAL ÇİkOLATASI LEZZET İTIBARİLE EMSALSIZOIP CUMHURIYET 26 Mart 1937 Bütün dunyanın en müessir ilâcıdır. Ameliyatsız memeleri mahveder, kanı. ağnyı derhal keser. PirinçYulafMercimekBuğdayİrmikPatates I Mısır Arpa Bezelye Çavdar Türlü Badem AVRUPA, AMERİKA ve iNGiLTERE'de Bugün 150.000.000 Münevver kadın ve cild meraklılan ISTANBULTURKIYE kullandığını söyledikten sonra, dişlerin niçin bu kadar beyaz ve güzel olduğuna §a§mak hakikaten şaşılacak §ey RADYOLİN Daima Radyolin Hayrabolunun meşhur îlkbahar hayvan ve eşya panayın Her sene ilkbaharda yapılmakta olan Hayrabolu hayvan ve eşya panayırı bu sene dahi 8 nisan 937 perşembe günü açılarak üç gün devam edeceği ilân olunur. (1668) dir. Günde iki defa Radyolinle fırçalanan dişler ebedî bîr hayata, sıhhate ve cazibeye malik olurlar. Dunyanın en büyük cild alimleri tarafından son defa formüle edilen VENUS terkibi krem kullanıyorlar. BOZKURT Sinir hastalıkları mütehassısıl Çünkü: VENÜS kremi çok hususî Cağaloğlu Kapalıfırın karşısı No. 24 ve mahrem bir terkiple, cilde gıda ıTelefon: 2266 vererek onun yaşama kabiliyetini artırır. Uzun müddet tuvalet görAnkara elişleri sergisinde madalya memiş yüzlerde bile VENÜS gece, kazanan ŞAPKACl gündüz ve acı badem kremlerinin yaptığı tesir ancak bir harika kelimesile ifade olunabilir. VENÜS Paristen gelen son moda mevsimlik kremi ve müstahzaratı tanmmış ve şapkalarını çok ehven satıyor, Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han maruf eczane, ıtrıyat ve tuhafiye No. 1 mağazalarında satılır. Kemal Osmani DOKTOR OZLU UNLARI Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gidalara bayıhyorlar. Tabiatın saf hububatın özlermden istihsal edıldiğı için çocuklar çabuk neşvu numa buluyorlar. Çabuk büvüyorlar. Hastahksız ve çok uzun ömürlü oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismme ve markasına dıkkat ediniz. Eczanelerde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N D E P O S U : İstanbul, Ankara, Beyoğlu. Besiktaş. Eskisehir •• TURKÂN İran Transit Yolu Şefliğinden: 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlük odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda «31328» lira «44» kuruş bedeli ke şifli Erzurum Vilâyeti dahilinde ve transit yolu üzerinde muhtelif açıklıklarda sekız aded smaî imalâtın kısmen tebdili ve kısmen de tecdidi ve üzerlerinin şose inşaatmın kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Evrakı keşfiye: Şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrak Transit Yolu İnşaat Sefliğinde görülebilir. Muvakat teminat «2350» liradır. îstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekâletinden almmış vesikalan ihtiva etmek şartile «2490» numaralı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesmdeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarınm 12 nisan 937 pazartesi günü saat 14 e kadar Transit Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lâ zımdır. (1426) Malzeme Eksiltme Komisyonunda 6284 lira 52 kuruş muhammen bedelli 101 parça mobılyanın kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Kâlkleri Vekâlet Malzeme Müdürlüğünde bulunan 101 parça mobilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak mezkur Müdürlükten ahnabilir. Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. isteklilerin teklif mektublaıını Resmî Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sayılı nüshasında neşredılmiş talimatnameye göre almmış müteahhidlik vesikasile birlikte 5 nisan 1937 pazartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Mudürlüğüne vermeleri lâzımdır. (1521) Nafıa Vekâletinden: 5 nisan 1937 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Vekâlet bütim rahatsılıkları glderir. Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: sıızluK,baş veyarım başa§rısı, baş dönme5iabayomlıK, carpıntı, ve smirden ileri gelen 5iniraSrıları3asabF öksiirüKler,a5abî zayıflıK,uyKu NEPVİM Bayan; Yeni tuvaletiniz için 1937 modeli bir RADYOMECMUASI Yann çıkacak olan nushasını B PROGRAMI ü T U N K I Ş C E B i Ni Z DE Bir kutu ViYANA KORSESi ( Gaine ) elzemdir. Bu korseler, hakikî L A S T E X ' den imal olunmuştur. Son derece dayanıklıdır. Hiçbir şey olmaksızın yıkanıp Utülenebilir ve benzin ile lekeleri çıkarılab:lir. Vücudu sıkmaksızın kalıp gibi tutar ve sevimli hututu muntazam ve genç gösterir. MUHAKKAK OKUYUNUZ. Haftalık dünya programı Radyo âlemindeki yeniükler Teknik yazılar Dünya istasyonlanmn cetveli 20 sahife 10 kuruş Her cumartesi çıkan RADYO mecmuasım muhakkak okuyunuz. Posta kutusu : 2276 AKRİDOL Buiundurunuz. Bu sayede Soğuk alğınlığından Grip, Boğaz ve Nezle olmaktan kurtulursunuz. AKRiOOL boğaz ve badem cik iltihaplannı da pek çabuk geçirir. Her eczanede bulunur Utak kutu 35. büyük kutu 70 kuruştur. Yapılacak iş: Memleket hastanesi kalorifer ve sıcak su tesisatı. Keşif bedeli 11443 lira 72 kuruş. Muvakkat teminat 858 lira 30 kuruş. 1 Bu iş 12/4/1937 günü saat 16 da kapalı zarf usulile isteklilerine verilecektir. 2 Keşif, proje ve şartnameleri İstanbul ve Çanakkale Nafıa Mü dürlüklerinde görülebilir. 3 îsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle Çanakkale Daimî Encümenine müracaatleri. (1361) Belediye Sular Idaresinden: Münakasa Ana musluk > » 15 40 15 KERBELAVAKASI çıkmakdadır. Maarif îlânı m/m m/m 350 Kuruştan itibaren Yalnız : Beyoğlunda satılmaktadır. ALİ, HASAN ve HÜSEYİN tarihi, meraklı eser. Forma forma Kitaphanesinde Formaıı 5 kuruftur. Köprü inşaatı Nafıa Vekâletinden: 12/4/1937 tarihli pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Eksiltme Komisyonunca (104 905) lira (57) kuruş keşif bedelli Seyhan Vilâyetinde ve Ceyhan kasabası önündeki Ceyhan köprüsü ayakları inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (525) kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. Muvakkat teminat (6496) liradır. Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikasmı ibraz ve bir gözü en az (50) metro açıklığında betonarme bir köprü veya bir taahhüdde yaptığı köprülerin bedeli en az (200.000) liraya baliğ olup bu taahhüdünü iyi bir surette yaptıklannı isbat etmeleri meşruttur. Teklif mektublarınm 12/4/1937 pazartesi günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. «683» (1544) 1300 ad 40 » TevMf musluğu 1200 » m/m Basma çeşme 10 » Çeşme musluğu ve aynası 1 kiloluk 50 » 100 » Vz » Zarp musluğu 15 m/m 10 » 20 m/m 20 Tazvikli su musluğu için rakor 50 Cins, eb'ad ve miktarı yukarıda gösterilen bronz musluklar ve teferrüatı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 Bu iş için hazırlanan şartname Levazım servisinden parasız verilir. 2 İhale 12 nisan 937 pazartesi günü saat 16 da Taksimdeki İdare Merkezi binasmda yapılacaktır. 3 Eksiltmiye girmek istivenlerin şartnameye g5re hazırhyacakları teklif zarflannı yukarıda yazılı gün ve saatten evvel Direktörlüğe vermeleri. (1606) KARLMAN Pasajında LKO RÖMATİZMA LUNOAGO SİYATİK Erzurum Valilisrinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Erzurum Nümune hastanesinin kalorifer işidir. 2 Keşif bedeli 12700 liradır. 3 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 4 Bu işe aid evrak şunlardır: A Plân B Umumî şartname C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Keşif ve silsilei fiat cetveli. 5 Eksiltme 9/4/937 cuma günü saat on beşte Nafıa Müdürlüğü odasmda yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin dokuz yüz elli üç lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki şartları haiz bulunması lâzımdır: 7 Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığına dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu ehliyet vesikasmı ibraz etmesi. 8 Ticaret Odası vesikasmı ibraz etmesi. 9 İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul Nafıa Müdürlüğünden okuvabilirler. 10 Teklif mektubları yukarıda beşinri maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Nafıa Müdürlüğü odasmda teşekkül eden Komisyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektublar beşinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar gelmiş olması ve dış zarflan mühür mumil iyice kapatılmış ve mühürlenmiş veya imza edilmiş bulunması şarttır Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1531) Boş Durma... Para Kazan! Haftada iki akşam derse gelerek, 4 ay sonra muhasebeci şehadetnamesi almak için, Sultanahmed, Alemdar caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret dersanesine başvurup parasız bir program almız. Hususî ders de verilir. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı >ımr ve soğuK alğınlığından ileri oelen $iddet!i aörıları teskin ve izale eder Galatasaray Lisesi Satmalma Komisyonundan: Lisemizin Ortaköyde bulunan ilk kısım binasmda şartnamesi mucibince 2147 lira 33 kuruş keşif içindeki tamirat 5/4/1937 pazartesi günü saat 14 te İstanbul Liseler Muhasebecilığmde toplanan Okul Komisyonunda açık ek siltmesi yapılacaktır. Bu işe aid fennî ve eksiltme şartnamesi keşif ve diğer evraklar okulda görülüp öğrenilir. 161 lira 5 kuruştan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Muhasebe veznesine yatırılacaktır. İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş göstereceği vesaikler üzerine almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikası veya teminat makbuzlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1561) Nafıa Yekâletinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Erzurum Vilâyetinde yapılacak Üçüncü Umumî Müfettişlik grup inşaatmın 720.000 liralık kısmıdır. 2 Eksiltme 12/4/1937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı îşleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile vapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 lira bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden ahnabilir. 4 Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 32550 liralık muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekâletinden almmış bir taahhüdde asgarî 400 000 li"alık iş yapmış bulunduğuna dair müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. îsteklilerin teklif mektublarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev°line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1475) İstanbul Gümrük Başmiidürlüğünden: Gümrük satısmdan: Kapalı zarfla SOC markalı 2803 kilo pamuk, çanta ve fişekliğin ilânı Münakasa gazetesinin 22/3/937 günlü nüshasmdadır. (1573)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle