20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 26 Mart 1937 FiKiRLER Japonya 1940 olimpiyadına nasıl hazırlamyor ? Hiçbir yerde görülmiyen muazzam bîr stad yapacaklar ve kayık yarışları için kanal açacaklar Medrese zihniyetinin Türk Alevîlere dair yanlış propagandaları Osmanlı devri Türkiyesinde koyu bir taassubla muttasıf olan medreseliler Sünnıliğin mürevvic ve müdafii idiler. Aleviler, Bektaşüer ve sair e gibi medrese taassubuna boyun iğmiyen Türklere karşı daima hasım olarak kaldılar. Onlara türlü türlü düşmanlıklar beslediler. Bir taraftan halkı onlardan soğutmak için aleyhlerinde menfi propagandalar icad ederken, diğer taraftan da bilhassa Aleviler gibi kütle halinde bulunan maddeten zayıflatmak için Osmanhlann hükumet kuvvetlerini bunlar aleyhine fışkırtırlardı. Medresecilerin, sünnî halifesi olan Osmanlı Padişahlarmdan yüzbulmaları, bu faaliyetlerini kolaylaştırırdı. Merkezde Şeyhülislâmın, orduda kazaskerlerin, eyaletlerde kadıların müthiş nüfuzları düşünülecek olursa eski devirlerde medresenin ne derece kabartılmış olduğu kolayca anlaşılır. İspanya işinin İçinden nasıl Çıkılacak? [Bagmakaleden devam] Konyada bahar ve faaliyet 28,000 amele işe hazır! Bu sene zarfında Ilgm ve Ivriz bataklıkları da kurutulacak f Köşe minderînin esrarı I Medrese tarafından en çok hırpalanan Konya (Hususî) Konya Nafıa la kıymetlenecek. Burada halk arasında ve aleyhlerinde haksız ve yanlış isnaddairesi amelei mükellefe ile ilkbahar faa bir lâf var. Kışı sert olan yılın yazı da lar yapılan Bektaşilerle Alevilerden biz 1940 Olimpiyadına iştirak edecek sporculann ikameti için yapüacak Olimpiyad liyetine başlamak üzere hazırlığını yap sürekli ve boğucu olurmuş. Tecrübele bu makalemizde yalnız Alevilere reva koyunün yeri hazırlanıyor mıştır. Bu ilkbahar devresi için Kara rine güvenerek bunu iddia eyliyenler görülmüş olan haksız hücumlara temas man, Ereğli, Konya, Cıhanbeyli, Sey Meramdaki kiralık sayfıyeler sahibleri Ilk Japon İmparatorunun tahta cülu cud otellerin ihtiyaca kâfi gelmiyeceğini etmek istiyoruz: dişehir, Ilgm, Akşehir ve Reşadiyede nın parasız propagandasını yapıyorlar. Medresecilerin, Alevilere yaptıkları sunun 2600 üncü yıldönümü 1940 sene anlıyarak yeni otellerin inşasına karar birer şantiye açılmıştır. Bu şantiyelerde Geçen yıl yazlığı elli liraya kiraya sinde Japonlar tarafından muazzam bir vermiş, eski otellerin de tam konforlu te haksız hücumlardan biri onlara ibaha çahşacak amele yekunu 28,000 den faz verilen bağlar şimdiden yetmiş beş iira şekilde tes'id edilecektir. Japonlar bunun sisatlarla mücehhez olmalarını karar al isnad etmeleridir. Guya Alevilere göre şarab içmek ve zina gibi bazı memnuladır. kiraya nazlanıyorlar. Elli liralık bir bağiçin şimdiden büyük hazırlıklara başla tına almıştır. lar mübah sayılırmış. Bu şantiyelerden Ilgındaki Ilgın ba cla havadan başka aranacak birşey bu mışlardır. Japonlar 1940 Olimpiyadının Olimpiyad haberlermi bütün cihana Eski medresecilerin bu iddiası tamataklıklarının kurutulması diğerleri yol iş lunmadığı nazarı dikkate alınırsa mey Tokyoda yapılmasında bunun için çok yaymak için büyük bir radyo istasyonuYUNUS NADt men yanlıştır. Hatayda Türk Aleviler leri ile meşgul olacaklardır. Nafıa daire valı, üzümlü bağlarm kirasındaki fark ısrar etmişlerdir. nun inşasına başlanmıştır. Belediye, Tok arasmda yaptığımız tetkiklerde bunun sinin silindirleri de garajlardan çıkarak hesab olunabilir. Japon matbuatmın yazdığna göre yodan stadyomlara gidecek halkı rahatuydurma olduğunu gördük. Vâkıâ bu şantiyelere gitmeğe başlamışlardır. Na Hele bu sene Meramın çok meşhur 1940 Olimpiyadlarına gidenler, dünyada ça götürecek vesaiti nakliyeyi havadan, noktaya Antakya tarihinin kısmı mahfıanm silindir kuvveti, Vekâlet tarafın olan kumsuz armudlannın da çok fazla eşi görülmemiş muazzam bir merasim karadan ve yerin albndan olmak üzere susunda da temas etmiştim. Hatay Aledan satın alınan ve Konya Nafıası silin olacağı tahmin edildiğinden bu kiralara seyredeceklerdir. Merasim ve Olimpiyad üçe ayırmış ve metropolitenlerin inşasına vilerinin guya haçlı seferlerde FransızEski Anavudluk dir kadrosuna eklenen iki silindirle tak bir misli zam yapılacağı aşikârlaşır. Sı hazırlıklannı mükemmelen başarmak, ya şimdiden başlanmıştır. Prensi Von Wied larla yerlilerin tesalübünden ortaya vıye olunmuştur. bancılara kendi faaliyetlerini beğendirip kıntılı bir kış devresi geçirmiş olanların çıktıklan hakkındaki asılsız iddiayı tek Mısır ve Beyrut Tokyodan stadyomlara gidip gelme yolile şehrimize gel takdir ettirmek gayesile bütün Japonlar zib etmek maksadile, Nuseyri namile Bu çalışma devresinde Ereğlide Ivriz yegâne temennisi şudur: Bari yazı sıkmücreti bizim paramızla iki kuruş olarak maruf olan Hatay Alevilerinin haçlı se miştir. Siyasetten şimdiden hummalı bir surette çahşmaktasuyunun husule getirdiği bataklığm ku tısız geçirsek... tesbit edilmiştir. Japon vapurlan da O ferlerden daha evvel mevcud olduklan çekilmiş olan Prens dırlar. rutulma işine başlanması da muhtemeldir. Büyük bir kitab sarayt limpiyadlara çok seyircinin gelmesini te nı ispat etmek lüzumunu hissetmiştik. zevcesinin vefatı üTokyoda, merasim ve Olimpiyadların Bu takdirde Nafıa dairesi ile sıtma mümin için bugünkü fiatlannı dörtte bire Fılhakika, Antakyada 2 buçuk asır ka zerine Romanyaya Konya vilâyeti, Konyada büyük bir ihzan ve teknik kısımlarını hazırhyan iki cadele dairesi çalışmalarını bu bataklîk indirmeğe karar vermiştir. kitabsaray kurmağa karar vermişlır. dar (1085 1268) bir frenk idaresi tu nakli mekân etmiş komite vardır. Hariciye ve Dahiliye Nemmtakada birleştirmiş olacaklardır. Mevcud kütübhanelerin bir araya geti tunmuş kalmıştı. Fakat bu müddet zar ve Rumen tabiiyeFenerbahçe ve Beşiktaş zaretleri, Tokyo belediyesi ve spor fedeEreğli bataklığının kurutulması işi de rilmesi ile başlanan bu büyük kitabsaray fında zaten çok kalabahk olmıyan Fran tine girmiştir. Seyrasyonu bu hazırlıkların mükemmelen takımları Ilgm bataklığının kurutulması işi giLi teşebbüsü çok yakında müsbet neticesinî sız askerlerinin bu kadar büyük bir ce yah olarak şehribaşanlması için elbirliğile çalışmaktadırPrens Von Wied mühimdir. Bu bataklîk kurutulunca hem verecek ve Konya eşsiz bir kütübhaneye Millî küme maçlan için bu hafta iki maati vücude getirmiş olmalarına hük mize gelen Prens lar. Dahiliye Nezareti Olimpiyadlara temas yapacak olan Fenerbahçe takımı medılemezse de gene haçlı seferlerden Von Vied bundan sonra siyasetle iş halkın sıhhati korunmuş hem de batak sahib olmuş bulunacaktır. Bu kütübha sarfedilmek üzere 10,000,000 yen tahsis dün Ankaraya, Beşiktaş takımı da İz daha evvel NuseyTİlerin mevcud ol tigal etmiyeceğini, bir hafta kadar lığı vücude getiren sular muntazam ka neden başka şehrin muhtelif yerlerinde etmiştir. Tokyo belediyesi 1940 Olim mire gitmişlerdir. ması keyfiyeti en kuvvetli delilimizdir. îstanbulda kalarak tekrar Romanyaya nallara alınarak sulama işleri için fay beş tane de okuma salonu tesis edilecekFilhakıka Alevilerin Nuseyri şubesi da döneceğini söylemiştir. 70 yaşında bulu dalı bir hale getirilmiş hem de kuvvei piyadlan için şimdiye kadar hiçbir Olimtır. Bu büyük kütübhane için icab edcn Yarı ağır boks dünya ha 9 uncu asırda zuhur etmişlerdi. Bu nan Prens. İstanbulu çok sevdiğini ve inbatiyesi fazla hektarlarca arazi kaza piyadda görülmemiş bir stadyom inşası tedbirler alınmış ve tahsisat ayrılmıştır. nu ispat etmek için elimizde en kuvvetli fırsat düştükçe tekrar geleceğini de şampiyonluğu için büyük ve modern bir plân hazırla nılmış olacaktır. ilâve etmiştir. bir delil haçlı seferlerden evvel Aleviler Yeni arteziyen kuyulart mifür. Brüksel 25 (A.A.) Yan ağır sikBu bataklıklarda sıhhî tehlikeler buMalum olduğu veçhile Prens Von aleyhinde Sünniler tarafından eserler Konya vilâyetinin su işleri bürosu tazTokyoda Imparator Mutsuhite'nin Iet dünya ve Avrupa boks şampiyonluğu Wied, Arnavudlukta tam taç giyeceği lunduğu için halk oralara yaklaşama yazılmış olmasıdır. yikli su bularak arteziyen kuyulan aç ruhuna hürmet için yapılan Meiji iba için yapılan maçta şampiyon Belçikah İşte biz adı geçen Antakya tarihimiz gün Esad Paşa Taptaninin yaptığı bir makta ve ziraat yapamamaktadır. Asıl tırmak için yeni bir sondaja başlamıştır. dethanesinin binlerce metro murabbaı Gustave Roth, İtalyalı Merlo Greciso'yu de bu eserleden aldığımız bir cümlede darbei hükumet fneticesinde bir İtalyan ziraat yapılacak kısım ise daima kurakyeşil, çamh bahçelerinden bir kısmım 15 inci ravundda sayı hesabile yenmiştir. ibaha kelimesini de zikretmek mecbu gimisine binerek üç buçuk ay kadar mi lıkla karşı karşıya bulunuyor. Şimdi bu Sondaj Çumra kazasınm Alibey Höyüsporculara tahsis etmişlerdir. Burada riyetinde kalmıştık. Bıttabi böyle bir safir olduğu Arnavudluğu terketmek sulak yerlerden bataklîk ve batakhğın ğü denilen mevkiinde yapılmaktadır. MüVoleybol maçları tehassıs su mühendisleri ve sondaj ma sporun her şubesine aid büyük stadlar mecburiyetinde kalmıştı. meydana getirdiği sıhhî tehlikeler ortaT. S. K. Istanbul Bölgesi Voleybol Ajan tarihî hulâsada Nuseyriler aleyhinde kineleri bu mevkide çalışmalanna gayretle yapılmıştır. söylenen bu kelimenin yanlış ve hüculığmdan: dan kalkınca susuzluk meselesi de kendıdevam edıyorlar. Mütehassıslann temi Ekonomiye gayet riayetkâr olan muha 27/3/1937 cumartesi günü Galatasaray spor mun haksız olduğunu ileri sürmeğe hükumetinden sonra Şiî düşmanlığı Su liğinden kaybolmuş bulunacaktır. natına göre burada 200 300 metro dekulübü lokalinde yapılacaJk voleybol fazakâr Japonlar, Tokyo belediyesinin kalkışsak saded harici çıkacağımız için riyede asla kuvvetini kaybetmemiştir. Konyada bahar maçlan rınlikte tazyikli su bulunabilecektir. yeni yaptığı plânın yerine, elde mevcud Bu itibarla eski devirlerdenberi Hatay Galata Gencler Ortaköy saat 14,30 ha efkârı umumiyeyi bilhassa Hatay Alevi Çok uzun ve çok şiddetli süren kış bulunan stadlara bazı ilâveler yapılarak Eski eserler hakkında tetkikat kem: Todori kardeşlerimiz tenvir maksadile bu nok Alevilerinin Suriyelilerle anlaşıp kay devresini gerilerde bırakmış gibiyiz. Her Olimpiyad alanının masrafsızca vücude Anadolu Fener Yılmaz saat 15 hakem: tanm tavzihini bu makalemize hasredi naştıkları görülmüş değildir. Maarif Vekâleti, mimar Macidi Kougün güneş, olanca hızile Konya ve civagetirilmesini istemektedirler. Propaganda Abdürrahman Bugün Türkiye Cumhuriyetine Ha rının üstünde dolaşmakta, badem ve şef yaya göndererek Konyadaki tarihî \e Hilâl İstanbulspor saat 15,30 hakem: yoruz. bakımırrdan bir takım Japonlar da bu yeİlhami Polater Aleviler, zina hususunda müsamaha tay Sünnî Türklerinin nekadar müna tali ağaçlannm çiçeklerini beslemektedir. mimarî kıymeti haiz eserler üstünde bir ni plânm inşasına taraftardırlar. Galatasaray Topkapı saat 16 hakem: etüd yaptırmıştır. Bu etüdün, konya için göstermek şöyle dursun, bilâkis bu hu sebeti varsa Hatay Şiî Türkleri de A «Mart kapıdan baktırır, kazma, küKürek yarışlarının Tokyoda yapıl Lutfi çok önemli olduğu anlaşılıyor. Bilhassa Not Bu haftadan itibaren muntaza susta çok titizdirler. Her yerde olduğu nadoluda olduğu gibi ayni hak ve ayni rek yaktınr» derlermiş. Şimdi Konyada ması için, Soutama vilâyetinden çıkan ve iplikçi medresesi üstünde yapılmış olaa man müsabakalara iştirak etmiyen takımTokyonun içinden geçen Sumida nehri lar diskalifiye edileceklerdir. Bu hususta gibi Hatay Alevileri nezdinde de zina münasebetle bu millî camiaya bağlıdır bahar vaziyetini görenler buna inanmaz inceleme bu medresede Selçukilerin bi lar. Esasen bugün artık Şiilik ve Sünni larsa hata etmiş olmazlar. Havalar o ka rinci, ikinci ve üçüncü merhale olmak ünin yukarı parçasına kadar büyük bir ka ileride vaki olacak herhangi bir itiraz na memnudur. zarı dıkfcate alınmıyacaktır. nal açılacaktır. Çahşkanlıkları ve doğruluklarile Ha lik yoktur, ancak Kemalizm vardır. Lâ dar güzel ve o kadar ılık gitmektedir ki zere mimarî tiplerini tesbite fırsat ver Olimpiyada iştirak edecek sporculann tayda herkesin itimadını kazanmış olan ik ve milliyetçi olan Kemalizm, Türk pardesüler bile çok ve lüzumsuz görülü miştir. Iplıkçi medresesi Selçukilerin Konikameti için Berlinedki gibi büyük bir Oyadaki ilk eseridir. Bu itibarla bu med Aleviler i şhayatında eskidenberi bü ırkının artık mezheb dedikodularile bir yor. limpiyad köyü yapılmaktadır. Konyanın eşsiz yazlığı Meram bağ resenin mimarlık bakımından ayn b''r yük bir mevki tutmuşlardır. Büyük birine düşman olmasını doğru bulmaz. Olimpiyadlara birinci gelenlerin millî Tarihî ve edebî roman. Bu eserHarbde seve seve askerî hizmetlerini Medenî Türk, Şiiliği, Sünniliği unutarak ları daha şimdiden rağbet görmeğe ve değeri vardır. İnce minare ve Sahipata marşlannı söylemek üzere Japon tale de Türk gücü, Türk zekâsı, Türk yapan Hatay Türk Alevileri Galiçya cep medeniyet camiasına girmiştir. Atatür halkı çekmeğe başladı. Cumartesi gü üzerinde yapılan tetkikat ta bunlardan belerinden mürekkeb on bin kişilik bir inceliği bütün parlaklığile görüdönenler her ikisinin de kubbe kısımlarında bazı hesinde büyük fedakârlıklar göstermiş kün çizdiği uğurlu hedef bize kâfidir. nünden gidip pazartesi günü nür. Eser bastan başa şiirdir, takoro heyeti hazırlanmaktadır. Bu koro tamirata ihtiyac göstermiştir. lerdir. Bunlar içerisinde askerden ka Biz Hataylı Türkler artık ne Sünniyiz, kadar pazan Meramda geçirenler de çorihtir, felsefedir, san'attır. M. Turheyeti ayni zamanda Japon şarkılarını Beyşehirdeki Eşref oğulları camii üzehan Tanın kaleminden çıkmıştır. ne de Şiiyiz; yalnız Kemalistiz ve bu ğalmıştır. Kaysı ve bademlerin beyaz, çanlara rasgelinmemiştir. da söyliyecektir. Fiatı bir lira. şeftalilerin pembe çiçekleri arasmda cid nnde yapılan incelemelerle de buradakî nunla iftihar ederiz. Esasen Suriye Arabları daha' ziyade Tokyoda Olimpiyadlara gelecek se Maltepe Askerî Lisesi felsefe muallimi den doyulmaz bir manzaraya kavuşmuş tamir işi tesbit olunmuştur. Karaman ve Şiüiğe düşman olan Muaviye hükumeti yircilerin rahat etmesi için, Tokyo beleolan Meram, belli ki bu yıl çok, çok faz Akşehirdeki tarihî eserlerle de meşgul Hataylı Ahmed Faik Türkmen diyesi bütün otelleri kontrol etmiş ve mevtaraftan olduklanndan yıkılan Emevî oiunmaktadır. Ermenekteki tarihî eserîe Öyle zannedilebilir; dedi. Fakat rin incelenmesi için de Konya Nafıa mi« Dedi. Ferdi de gülüyor ve bu iki mesYazıhanenin üstündeki evrakı araştırdı. o bana esrarının, maksadlarınm, vasıta marlarından Falih Ülkü gönderilmiştir. Bu herifin nereye gittiğini bize ud âşıka sevincle bakıyordu. larının pek azını göstermiştir, ki bugün Yapılan incelemelerle tesbit olunan negösterecek bir delil, bir ipucu yok mu? Haydi şimdi çıkalım çocuklar. bunları siz de benım kadar bılıyorsunuz. ticelere göre icab eyliyen tamirler yapı * Hasret bir Nurinin kıyafetine, bir de Diye yazıhanenin gözlerini çekti. Zabıta romanı : 82 Tanıdığı, görüştüğü, birlikte iş yaptığı Hayır... Bu gözlerde manasız kâğıd kendininkine bakarak: lacaktır. Bu geniş ve bir karış enliliğindeki nın maskesi ya kaybolmuş, ya lâzım ol parçalan, boş zarflar, kalem ucları, bir Böyle nasıl çıkabiliriz? dedi. Ben adamlar da onun hakikî cürüm ortakları sandık içinde küçük iki çekmece ve küçük muş. Vilâyet Umumi Meclisinin değildir. Samoilof yaptığı işlerde kendibıçak ve kurşunlar, içi meçhul mayilerle utanırım. mukavva kutular, büyük iki zarf vardı. Uçüncü çekmecede gene bir molaj ve verdiği kararlar dolu iki üç şişeden başka birşey yoktu. Ferdi de onlardan daha temiz değildi. sine cürüm yükletebilecek ortak, bütün Evvelâ çekmeceyi açtı ve bir lâhza ir iki mendille iki zarf vardı. Ferdi zarfları Konya vilâyet umumî meclisi işlerlnî Ferdi, burada işini bitirerek diğer o Hepsi toz toprak içinde, dizkapaklanna esrarını ifşa edebilecek arkadaş almamışkildi. Kapağmm içinde renkli bir ihtiyar açtı, bu hususî mektublar molaj sahibi tır. Her işini yalnız görmüş, kâh Samo bitirerek dağıldı. Bu yıl, fevkalâde bir dalara geçti. Bunlardan biri resmî ziya kadar çamurlara bulanmıştı. Nuri: resmi vardı. Altında «Ahmed Fikri Pa Refik Beyden karısına yazılıyordu. Ferilof, kâh Prenj Rızkullah, kâh bir ecnebi toplantı ile başhyan umumî meclisimiz retleri kabule, diğeri kimyevî tahlillere Ne yapalım? dedi. Çaresiz kapı şa, 1272 Lâleli, Sultanahmed ve So di bütün bunları not defterine kaydettikve Samoılofun çehreleri değiştirmek için dan dışarı çıkacağız. Hemen bir otomo bankası müdürü, kâh bir paşa olarak or bilhassa beş yıllık kalkınma ve bayındırğanağa» yazılı idi. Çekmecenin içinde ten sonra sanduka içindeki diğer zarfları yaptığı büyücülüğe mahsustu. bil bulabilirsek ne âlâ. yoksa istasyona taya çıkmıştır. Asıl ortakları işte gene lık programını yapmış, su işleri üstünde karış tırdı. iki nişan, bir altın yüzük buldu. kendisinden başkası olmıyan bu ikinci Aşağıya indi ve dosyayı Nurinin ya kadar gideceğiz. ehemmiyetle durmuştur. Yol parası vi Ferdi, hemen küçük not defterine be Tamam, dedi. İşte şimdi Samoilo nında bir iskemleye bitkin bir halde yerİstasyon caddesinde bu kıyafette üç tiplerdir. lâyetimizde gene geçen seneki gibi altî yaz sakallı ihtiyann resmi altmdaki yazı fu fcanıyacağız. leşmiş olan Hasrete uzattı. beş dakika beklemeğe mecbur oldular ve Peki, kimlerle görüşür, düşer kallira olarak kabul edilmiştir. 937 malî yılan kaydetti. Sonra resme dikkatle baktı, Filhakika bu zarflann içinde bloknot Galiba, dedi, kendinizi bu evrak neden sonra gelen bir otomobile atladı kardı?.. kendi kendine: lı bütçesi geliri 1,256,000 liradır. Bular, pasaportlar, yeni ve eski birçok re sayesinde tanıyacaksmız. lar. Bunlar her zaman değişir. Uç beş Bu çekmece yalnız bu resimle şu simler vardı, Ferdi, bu resimlere göz anun 812,752 lirası adî masrafa, 443,243 Hasret birden canlandı. O, ümidle Yolda Ferdi, koltuğundaki dosyayı sene evvel, Bulgaristanda, Romanyada, yüzük ve nişanları saklamak için mi? tınca bu fesli, şapkalı, kalpaklı fotoğraflirası fevkalâde masraf kısmına ayrıl yeis, ölümle hayat arasındaki büyük mü kemali merakla kanştıran Hasrete: Atinada, Pariste, daha evvel Kınmda, Yoksa?... ların Samoilofa aid olduğunu tahmin et cadelenin verdiği yorgunluk yüzünden mıştır. Siz, dedi, bu herifin yanında bü Moskovada birçok adamlar tanıdım. BuFakat bu suale cevab veremiyordu. ti. bir zamandır hiç birşey düşünemediği için yümüşsünüz. Onun hayabnı iyice bilir Vilâyet hususî muhasebesi, geçen yıl Diğer çekmecelere baktı. Bunlardan bi Bir Iâhza düşündü. Sonra Hasrete aid bu dosyayı da unubnuştu. Ayağa kalktı. siniz tabiî. Hatta belki bütün tertibarı, gün bunlarla muhaberesi bile olmadığını rinde gene kapakta bir resim ve içinde dosyayı ayırarak dığerlerini yerine koy Büyük zarfı ve bir defteri açıp hemen o vasıtalan, gittiği geldiği yerler, tanıdıkla sanırım. O dalavereli iş gördüğü adam bütçesini büyük bir muvaffakiyetle tatbik alçıdan bir molaj buldu. Resmin altında: du. Büyük kapağı kapattı. İtince kena kumak için can atıyordu. Nuri gülerek n, cürüm ortakları sizce meçhul olmasa larla da alâkasmı uzatmamayı bir usul etmiş bilcümle masraflarını ve memur «Adapazarlı kumusyoncu Tahir 1302 nndakı vıda yerleştı. maaşları ile ücretlerini vaktinde ödemişelinden tuttu: gerek. Ben sizden istifade ederek onu ittihaz etmişti. T zmib> yazılı idi. Bu molaj ona öteki Burada,, îstanbulda en son gö ti. Yeni yıl bütçesinin de ayni isabetle Hasrete aid dosyayı koluna alarak Bu kalabahk dosyayı şimdi tetkik bulmağa çalışacağım. 'kmecedeki hoşluğun sebebini izah etti: duvarları, camlı dolabı garib maskelerle edip birşey öğrenmeğe imkân yok. Biraz tatbik olunacağını ummakta haklıyız. Hasret, gözlerini kalınca bir defterde rüştüğü insanlar? Demek, dedi, Ahmed Fikri Paşa dolu olan atölyeye son defa bir göz attı. daha sabret. takıldığı birkaç satırdan zor ayırarak: (Arkası var) £. Koca dir. Ne hacet Almanya ile İtalya General Franco hükumetini tanıyarak onun bu badireden behemehal muvaffak çıkmasını bir nevi peşin teminat altma aldıklarını göstermişlerdir, ve İtalya îspanyadaki dahilî harbden hükumet tarafının galibiyeti neticesile çıkabilecek herhangi bir vaziyeti asla kabul etmiyeceğini defalarla ve açıkça ilân etmiştir. Bu hareket tarzında bitaraflık ve zuhur edecek herhangi bir neticeyi kabul ihtimali var mıdır? Yeni vaziyet karşısında karışmazlık (ademi müdahale) siyasetinin suya düşmek üzere bulunduğu meydandadır. Eğer General Franco kuvvetleri ömimüzdeki kısa günler zarfında vaziyetlerini ıslaha muktedir olamazlarsa meselenin daha çetin safhalara ve hatta zuhurundan çok korkulmuş olan milletlerarası ihtilâtlarına sürükleneceği muhakkak gibi görünmektedir. Yeni müdahaleler işi derhal en hâd safhalanna sevketmek ihtimali yok değildir. Meğer ki meseleye başka bir hal şekli buluna, ki bu da ancak dahilî İspanya harbini elbirliğile durdurmaktadır. Harbe gitmemek için devletlerin en sonunda buna rücu etmek ıstırarında kalacaklarını kuvvetle tahmin ediyoruz. Ehemmiyetine binaen bu safhayı müteakıb bir makalemizde aynca arzetmek istiyoruz. Konyadan guzel bır gorunuş Eski Arnavudluk Prensi Wied şehrimizde Akından Akına
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle