13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Mart 1937 CUMHURİYET Boğazlar memntı mıntakaları Hava yasak bölgesi tesbit olundu İHEM Artık bu kadar işkenceye tahammül edilmez ı NALINA MIHIIMA Hayatı ucuzlatmak için D alınan yeni tedbirler ° Iktisadi kalkınma Küçük çapta bir milletler harbi •m Elleri kelepçeli 25 Türk Vekiller Heyetinden çıkan kararda; bu kısımlara dövüle dövüle Antakya Belediyeler ve hususî idareler tarafından alınan Erdek, Edremitle Rumeli ve Anadoluhisarları, dan Halebe götürüldü iskele ve müruriye resimleri asgarî hadde indiriliyor Polonez köyü de ithal edildi Şam 25 (Hususî) Gerek intiha Ankara 25 (Telefonla) Montreux mukavelesi mucibince tesis edilen Çanakkale ve Istanbul Boğazlannda ikinayrıca ci memnu mıntakasına göre bir hava memnu mmtakası ihdası za" rurî bulunduğu cihetle Çanakkale Bo ğazı için Edremid körfezinde Kadirga burnundan başlıyarak Çaltı köy Bakaçlar Çatalov Kilisealanı Burmaköy Çamderesini takiben Maltepe Elmalı Erdek Satı üzerinden Marmara adası nırı on kilometro şark ve şimalinden dolaşarak RumeH sahilinde Gaziköye ve oradan Emirali Kadıköy Doğancı dere cesini takiben Kırkapan Baran Şabanban Saros körfezinde iki Tuzla gölü arasında Dağtarla sırtma ve İmroz, Boz caadalann on kilometro şimal ve gar binden geçerek ayni açıklıkla Baba bur nuna ve kara sularanızı takiben Kadirga burnunda bitmek; tstanbul Boğazı için de garb hucîudu Çatalca müstahkem mekkii hava memnu mmtakası hududile birleşik olmak vc ce nubda Çamurluhandan başlıyarak Sıikulesi Rumelihisarı Anadoluhisarı Polonez köyü Hüseyinli köyü Akpırartepe Karadeniz sahilinde Alaçalı nohi yesinin 10 kilometro şarkındaki Raket haneye ve oradan sahilin 10 kilometro açığından garbe doğru geçerek Ha'âs burnunda çatalca hava memnu mıntakasile birleşmek üzere tesbit olunan rruntakanm hava memnu mmtakası ittihazı Vekiller Heyetince kabul edildi. bat, gerek müşahidlere yapılan nümayişler yüzünden uzun zamandır Antakya ve Kırıkhanda mevkuf bulunmakta olan 25 Türk, elleri kelepçelere ve boğazları zincire vurulu olduğu halde süngü tehdidi ve kamçı ile dövülerek Halebe sevkedilmiştir. Halk bu facia karşısında çok müteessir olmuştur. Resiil'ayne gönderilen milisler Ermeni Haleb 25 (Hususî) Son günlerde 200 den fazla milisle 3 Fransız zabiti 5amdan Re'sülâyna gönderilmiştir. Bu zabitlerin kumandasındaki askerlerin hepsi Ermenidir. Her geçen eşya için münıriye ve iskele resmi alınan iskelelerimizden biri Şapka ile mücadelenin safhaları güliinç ıımıııııııllllllllllllliniiniltlllllllllllllllllllininilınmi"""" Dost Yunanistanın Şimalî Afrikada manidar teftişler millî bayramı Dün Atinada büyük merasim yapılarak tes'id edildi Atina 25 (Hususî) Bu sabah güneş doğarken Likavitos tepesınden atılar. 101 aded top ve borazanlann çaldığı borularla Yunanistanın millî beyramına başlandığı ilân edilmiştir. Saat 10,30 da başpiskoposluk kilisesinde yapılan dinî bir âyınde Kral, Veliahd. prensler ve prensesler, başlarında Başvekil bulunan bütün Vekiller, bütün kordiplomatik ordu kumandanları, sivil erkân hazır bu lunmuşlardır. Kiliseden meçhul asker abidesine gi dilerek askerî kıt'alann yaptıkları geçid resminde bulunulmuştur. Bu geçid resmi esnasında 35 tayyare gösteriş uçuşian yapmışlardır. Bundan sonra Kral saraya gidip kordiplomatiğin tebrikâtmı kabul etmiştir. Atina ve Pire dün gece olduğu gibi bu gece de tenvir edilmiştir. Fransız Müstemleke Nazırı, Duçe'ye cevab veriyormuş Paris 25 (Hususî) İtalyan gazeteleri, Tayyare ile şimalî Afrikadaki Fransız müstemlekelerini teftiş etmekte olan Fransız Müstemlekât Nazırı Ma rius Moutet'in seyahatine hususî bir e hemmiyet atfetmektedirler. Ayni gaze telere göre, Fransız Nazırının Afrika seyahati Musolini'nin Trablus ziyaretine bir cevab teşkil etmektedir. Bilhassa Marius Moutet'nin Habeşistan hududlanna kadar gitmesi şayanı dikkat addedilmektedir. Müstemlekât Nazırı bu sabah Cezayirden tayyare ile hareket ederek Fransız Sudanına gıtmıştır. Diğer taraftan, Fransız Dahiliye Nezareti Müsteşarı da bu sabah Cezayire muvasalat etmiş ve büyük merasimle karşılanmıştır. Bu gece müsteşar şerefine bir ziyafet verilecektir. Roma siyasî mehafilinde, Akdeniz yüksek komitesinin geçen hafta Pariste yaptığı toplantı ile iki Fransız nazırının Afrika ziyareti arasında münasebet mevcud olduğu kanaati vardır. Lâzkiye 25 (Hususî) Sancakta ve Suriyede şapka ile mücadeleyi Fransız memurlarının idare etmekte olduklan malumdur. Hatta bu maksadla Haleb jandarma kumandanı Fransız zabitinin halka şapka aleyhinde müslümanca nasihatler verdiği de halk arasında gülünc bir misal olarak yadolunmaktadır. Haleb şehrinde de Türkler ve şapka aleyhinde tahrikât yapmak için halkı camilere toplama usulüne ehemmıyetle riayet e dilmektedir. Bu hususta mühim masraf lar yapılmaktadır .Halkı camilere ioplıyacak yobazlara yüz altına kadar ücret verildiği vâkidir. Çünkü bu çirkin v?.zifeyi kabul edenleri bulmak gün geçtikçe müşkülleşmektedir. Prag mülâkatı Romanya Çekoslovakya arasında y&ni bir muahede Ankara 25 (Telefonla) Hayatı ucuzlatma yolunda muhtelif sahalarda almmakta olan tedbirlere bir yenisi daha iltihak etmektedir. Bu tedbir, muhtelif limanlardaki iskelelerden beledyelerce müruriye namile alınmakta olan ve iktısadî hareketleri tazyik ettiği görülen resmin makul bir hadde indirilmesidir. Birçok belediyeler, hiçbir makamın kontrol ve tasdikı olmaksızın sırf iskelelerinden geçen eşya için bir nevi toprakbası parası olarak ve hiçbir iskelede diğe ine uymıyan ücret almaktadır. Bu Lc retlerin fazlalığı görüldüğünden Millet Meclisince kabul olunan bir kanunla Ik:ısad Vekâletıne bu tarifelerin tetkik ve :anzimi vazifesi verilmiş, Vekâletin tek if edeceği tadillerin de Vekiller heye ince tetkik olunacagı kararlaştırılmıştı. Bu kanun 1 mart 937 tarihinde mer'iyet mevkiine girdiğinden İktısad Vekâ leti, iskelesi olan bütün Belediye ve Hususî İdarelerden gönderilen tarifeleri tetkik ederek bunları yeknasak bir hale koymuş ve muhtelif maddeler üzerinde müruriye resimlerini yüzde yirmi beşten yüzde yetmiş beşe kadar indirmiştir. Bu tarife projelerine göre hububat vc saire toprak mahsullerile kıymeti az gıda maddeleri, kömür ve sair bilumum ham madenlerin beher tonundan alınmakta olan resim yirmi kuruşa, yaş ve kum sebze ve meyvalar, madenler, mayi mahrukat, gıda maddelerinden alınan ücret ton başına altmış kuruşa, gayrimamul inşaat, malzeme ve kıymetli gıda maddelerinden alınan ücretler ton başına 75 kuruşa, bilumum alât ve edevat, sanayide müs tamel kimyevî maddelerle bilumum njamul eşyadan alınan ücretler ton başına iki yüz kuruşa, ince alât ve edevat, tababette müstamel maddeler, ipekli mensu cat ev sair yüksek kıymetli eşyanın to nundan alınan ücret beş yüz kuruşa in dirilmiştir. Koyundan alınan iskele res mi bir kuruşa, sığırdan alınan ücret te on kuruşa indirilmiştir. spanya harbi, görülmemiş, işitilmemiş garabetler arzediyor. Ispanyada birbirlerile boğuşanlar, yalnız hükumetçilerle asiler, komünizmle faşizm, amele ile askerler değil; bir tarafta Almanya ile İtalya, diğer tarafta Sovyet Rusya ile •"ransa da harbediyorlar; hem de bütün .'asıtalarının bir miktarını nümune halinde cullanarak... Times gazetesi, îspanyada dövüşen ecnebi boğalann şöyle bir hulâsasını yapıyor: General Franco'nun tarafında 100 x>mbardıman tayyaresile bir o kadar muharebe tayyaresi vardır. Bunlar hep Alman ve İtalyan tayyareleridir. Hükumein elinde 160 kadar bomba ve takib tayyaresi var. Bunlar da, kâmilen Sovyet Rusya ve Fransız tayyareleridir. General Franco'nun ordusunda 80 kadar küçük İtalyan ve Alman tankı mevcuddur. Hükumetin tankları ve zırhh tomobilleri Sovyet mamulâtındandır. Franco tarafında büyük şehirlerin, haa hücumlanna karşı müdafaası Almanların elindedir. Asilerin hava kuvvetleri arasında da, vazife taksimi yapılmış, Almanlar bombardıman, İtalyanlar ise muharebe tayyarelerinin idaresini deruhde tmişlerdir. Bilmukabele Barsölona'nın hava müdafaasını Sovyet mütehassıslan dare etmektedir. Almanlarla îtalyanların müdahalesi sayesinde asi General Franco üç defa hezimetten kurtulmuştur. Buna mukabil Sovyetlerin, kısmen de Fransızlann yardımile Madrid iki defa sukuttan kurtulmuştur. i'mımmıııliinMlllllllllllllllllllllllllllllllllllintlinimuılımıun. Îspanya hâdiselerine ilk defa burunlarını sokan îtalyanlarla Almanlar olmuç* tur. Alman ve İtalyan tayyareleri hatta ihtilâlden evvel gönderilmişlerdir. Ademi müdahale karanndan sonra Almanlarla Fransızların bu karara riayet ettikleri tahmin olunabilirse de, îtalyanlarla Sovyetler bu mukarrerata aldınş etmemişlerBu miktarlar azamî olup bunların du dir. nunda ücret ahnabilecektir. Bu tan'Mer Sovyetlerin gönderdikleri malzeme projesi tetkik edilmek üzere Başvekâlete bedelini Madrid hükumeti elindeki altıngönderilmiştir. larla ödemiştir. General Franco da AlVekiller Heyetinden çıktıktan sonra manlarla îtalyanların yaptıkları yardımiktısadî hayatı sıkan bir mesele daha or ann bedelini ya nakden, yahud da ticarî tadan kalkmış olacakür. ve siyasî mukavelelerle tediye etmiştir. Affedilen mahkumlar Atina 25 (Hususî) Yunanistanın millî bayramının yıldönümü münasebe tile Kral ölüm cezasına mahkum bulu nan üç kişiyi affetmiştir. Adliye Vekâ leti hükumete olan borçlanndan dolayı mevkuf bulunanları tahliye etmiştir. Atina 25 (Hususî) Dün. Yunanistanın istiklâline çalışanlar namına tayyare meydanına dikılen abıdenin açılış resmi yapılmıştır. Dahiliye Vekili dönüyor Ankara 25 (Telefonla) Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayanın cumartesi günü şehrimize avdet edeceği haber alınmıştır. Holandaya gönderilecek buğdaylar hazırlanıyor Ankara 25 (Telefonla) Bugün vekâlet müsteşarı Kemalin reisliğinde Maliye, îktısad müsteşarlarile Ziraat Vekâleti erkânmm istiraki suretile yapılan toplantıda buğday işlerimiz gb'rüşüldü. Holanda ile yapılan son anlaşma mucibince gönderilecek buğdayların tedariki etrafında müzakereler oldu. Almanyaya 29 tayyare ısmarlamışız Sofya (Hususî) Bulgar gazete lerinin yazdıklarına nazaran hükumeti miz Almanyaya son sistem 29 harb tay yaresi ısmarlamıştır. Bu tayyarelerin bedeli Almanya ile olan klering hesabımız ile ödenecektir. Prag 25 .(Hususî) Romanya Başvekili Tataresco ile Çekoslovakya Başvekili Hodza arasında cer'tyan eden müzakereler bugün bitmiştir. Neşredilen resmî tebliğ, Küçük Antant devletleri arasmda tam bir noktai nazar biıiiği mevcud olduğunu kaydederek, Romana ile Çekoslovakyanın İtalyan Haricie Nazırı Kont Ciano ile Yugoslav Başekili Stoyadinoviç arasında cereyan edecek mülâkatlardan son derece memnun olduklarmı, bu mülâkatm Romanya Tumtsta vaziyet Tunustan gelen haberler, memlekette e Çekoslovakya tarafından şayani arhâlâ bir gerginlik havası mevcud oldu zu addedildiğini bıldirmektedir. Roma ile Çekoslovakya arasında ikğunu bildiriyor. Yeniden iğtişaşlar vukua tısadî bir anlaşma daha imzalanmıştır. gelmesinden korkulmaktadır. Gerçi sü kunet avdet etmişse de, M. Vienot'nun Ayrıca Rumen ordusu için Çekoslovakziyareti arifesinde de ayni sükunet hü yadan yapılacak mübayaat hakkında da bir mukavele imzalanmıştır. küm sürüyordu. Hükumet, en ufak hâdiselerin bile îlkmekteb talebelerine gazeizam edildiğini iddia etmektedir. Bazı te okutulacak haberlerin mübalâğalandınlmış olması Ankara 25 (Telefonla) Maarif muhtemel bulunmakla beraber, 1 7 kişinin ölmesile neticelenen kargaşalık, vaziyette Vekâleti tarafından yeni ilkmekteb proki vahametin tamamen zail olmadığını gramlanna konulmuş hükümler arasın göstermektedir. Bilhassa Cebeliabiod'da da ilkmektebli talebeyi gazete okumıya ki hâdiseler alelâde bir işçi patırtısı değil, çahştırmak ta vardır. Talebeye gazete anlatılacak sistemli bir yağmacılıktı ve kadınlar, er lerden nasıl faydalanacağı ve muallimler çocuğu alâkadar edec^k kekleri yağmaya teşvik ediyorlardı. iş ve hâdise üzerinde talebeye izahlarda Arab gazeteleri, Fransız askerlerinin bulunacaklardır. silâhsız yerlileri kurşunla öldürdüğünü Îzmirde üzüm müstahsilleri gösteren resimler neşrediyorlar. Vekiller Heyeti Sınaî mülkiyet Dünkü içtimada ilk def a Bu hususta yeni ve esaslı olarak Siyasî Müsteşarbir kanun projesi lar da bulundu hazırlanıyor Ankara 25 (Telefonla) Sınaî mülkiyet hakkındaki mevzuatımız pek eski olması dolayısile gayrikanunî re kabet, resim ve modeller, ticaret ünvanları ve saire gibi sınaî mülkiyet hukuku sahasında tatbikı zarurî hiçbir kaydi ihtiva eylememektedir. Bu noksanlığı te lâfi maksadile evvelce bir kanun lâyihası hazırlanmış, hatta Büyük Millet Meclisinin bazı encümenlerinden de geçmişli. Fakat devresi zarfında Meclis heyeti uumumiyesinden geçmediğinden lâyiha hükümden sakıt olmuştur. Bu sebebledir ki, evvelki lâyiha üzerinde de bazı tadilât yapan ve yeni hükümler ilâve eden ayrı bir proje hazırlanmaktadır. Yeni müsteşarlardan Necib Ali ve Nafi Atuf Ankara 25 (Telefonla) İktısad Vekâleti Siyasî Müsteşarı Ali Rıza Törelden başka bütün siyasî müsteşarlar bugün sabahtan itibaren Vekâletlerinde meşgul oldular ve Vekillerile işler etrafında temaslarda bulundular. îzmirde bulunan İktısad Vekâleti Siyasî Müsteşarı bugünlerde şehrimize gelerek vazi fesine başlıyacaktır. Siyasî Müsteşarlar bugün saat 17 de toplu bir halde Başvekâlete giderek Başvekil İsmet İnönünü aiyaretle teşekkürde bulundular. Vekiller Heyeti bu akşam saat 18,5 ta Başvekâlette toplandı. Siyasî Müste şarlar da ilk defa olarak bu akşam Ve killer heyti içtimaında bulundular. Balkan îktısad Konseyi mesaisini bitirdi teşkilâtlandırılacak Filistinde vaziyet Londra 25 (A.A.) Avam kama rasında, Filistin vaziyeti hakkındaki bir suale cevab veren Müstemleke Bakanı, Filistin cenubunda vaziyetin normal ol duğunu, şimalde ve Kudüste bazı tevki fat yapıldığını tasrih etmiştir. Ingiltere împaratorluk kongresi Londra 25 (A.A.) Başveki Baldwin, Londradan hareketinden ewe împaratorluk konferansında îngilterey temsil edecek heyet azasını bildirmiştir Heyet Başvekil, devlet şurası reisile Maliye, Dahiliye dominyonlar ve müs temleke Bakanlarmdan mürekkebdir Hariciye, Müdafaa ve Ticaret Bakan • lan da kendi Bakanlıklarma aid husu satta Ingiltereyi temsil edeceklerdir. Atina 25 (Hususî) Balkan Antantı devletleri iktısad konseyi encümen leri ve mütehassıs komisyonlan ellerin deki bütün işlerin tetkikatını bitirmiş ve raporlarını hazırlamışlardır. Bugün Yunanistanın millî bayramı yıldönümü ol ması münasebetile konsey çalışmamıştır. Yarın toplanacak umumî heyette encü menlerden çıkan raporlar tetkik ve tasvib edilerek konseyin beşinci devresine nihayet verilecektir. îç ticaret umum müdür muavinliğine Yann akşam veyahud öbür gün sa kimin tayin edileceği henüz kararlaşmış bahleyin konsey riyasetinin neşredeceği bir resmî tebliğde gönüllü işleri bildirile değildir. cektir. Kömür sergisine gireceklere Ankara 25 (Telefonla) Ege nv.ntakasında üzüm müstahsillerinin teşkilâtlandırılması işine bu yakında bilfiil başlanacaktır. Bu sebeble üzüm kurumu teşkilâtı da genişletilecektir. îktısad Vekâleti iç ticaret umum müdür muavini Salâhaddinle tarifeler müdürü Muhib üzüm kurumu müdür muavinliklerine tayin edildiler. Her ikisi de bugünlerde kurumda çalışmak üzere Vekâletlerdek: vazifelerinden aynlacaklardır. Romada Japon İtalyan müzakereleri Paris 25 (A.A.) Bazı tekziblere rağmen, İtalya ile Japonya arasında bir siyasî muahede akdi için müzakereler yapıldığı Romadan bildirilmektedir. Şayialar Ankara 25 (Telefonla) Burada Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhanın çekileceği, Hariciye Siyasî Müsteşarlığına Numan Rifat Menemencioğlunun, Maliye Siyasî Müsteşarlığı na da şimdiki Müsteşar Faikın veya Merkez Bankası Umum Müdürü Salâhaddinin getirileceği söylenmektedir. Casusluk suçu sabit olmadı Sofya (Hususî) Bir komşu devlet hesabına casusluk yapmak suçile Hasköy köylerinden mahkemeye sevke dilen ve Müddeiumumî tarafından idamları istenen sekiz Bulgarın muhakeme5 bitmiş, bunların hiçbir kabahatleri görüIemediğinden beraetlerine karar veril miştir. tenzilât Ankara 25 (Telefonla) Nafıa Vekâleti kömür sergisi dolayısile Dev let Demiryöllarında şimdiki tarifeye nazaran daha tenzilâtlı fevkalâde bir tarife tafcbik etmeğe karar vermiştir. Muhteüf hatlardan Ankaraya hususî trenler tah rik olunacaktır. Mühim bir kimyevî keşif Berlin 25 (A.A.) Berlin profe Mısırın Milletler Cemiyetine sörlerinden Schmidt, fiziko şimik bir kabulü usul yardımile, kibritle yanan bir demiz Cenevre 25 (A.A.) Milletler Ce istihsal etmiştir. Semi Pirofor ismi ve rilen bu madde zehirli gaz çıkarmadan miyeti Asamblesi, Mısırı Milletler Ce yanmaktadır ve eczacıhk sahasında bir miyetine kabul için fevkalâde içtimaın: 26 mayısta akdedecektir. çok tatbikatı olacağı bildirilmektedir. Sınaî mülkiyet hakları, projede, ihtira beratlarına, markalara, sınaî resim ve modellere, ticaret ünvanlarına, menşe işaretlerine ve sinema filimlerine müteal lik haklar olarak tavsif edilmektedir. Bu haklar, ancak, kanunda gösterilen eşkâ ve merasimin ifasile iktisab edilecektir Fakat münhasıran tesçil, esasen mevcud olmıyan bir mülkiyet hakkını ihdas edemez. Dığer taraftan sınaî mülkiyet hak lan, hububat, şarab, yağ, meyva gib Italyanlar, bilfiil harbe iştirak ettikleri ziraî mahsullerle ticaret sahasına sevk halde, Almanlarm çoğu mütehassıslar edilen madenî ve tabiî mahsullere de ka ve pilotlar müstesna ateş hattından uzakbili tatbik olacaktır. ta çalışmaktadırlar. Projede ihtira beratları, smaî resim ve modeller, sınaî ve ticarî markalar, ticare İşte Times gazetesirün yaptığı mufasünvanları, kayid ve tesçil hakkmda bi: sal müdahale bilânçosunun bir hulâsası. çok maddeler ve hükümler vardır. Bu hulâsayı okuduktan sonra îspanyadaProjede Türkiye ve ecnebi memle ki mücadelenin dahilî bir harb değil; ketler arma ve alâmetlerine ve gerek hü küçük çapta bir milletler harbi olduğunu kumete aid gerek kanunen himaye gören kabul etmemek kabil değildir. Temenni müesseseler ve teşkilâtla Kızılay, kızılhaı edelim ki iş böyle îspanya topraklanna ve buna mümasil hayır cemiyetleri tara fından kullanılan alâmet ve işaretlere iik münhasır ve kücük mikyasta kalsın, hanazarda tefrik edilemiyecek şekilde v kikî ve büyük çapta bir milletler harbinin < bir yanlışlığa mahal verecek derecedı uğursuz mukaddemesi olmasm. benziyen resim ve modellerle, umum asayiş, edeb ve ahlâka mugayır görülen lerin tesçil olunamıyacağına dair de ayrı hüküm vardır. Başvekilimiz Belgraddan dö İtalyanlar, denizde de asilere yardım ed«rek hükumet limanlarını abluka ve tarassud işine karıştıkları gibi hükumet ordusuna malzeme getiren Sovyet vapurunu da batırmışlardır. Sovyetlerle Fransızlar, denizdeki faaliyete karışmamışjardır. Dünyanm dört köşesinden ve bilhassa Fransa tarikile gelen komünist gönüllüler hükumet kuvvetlerine yardım için «Enternasyonal liva» denilen bir kuvvet teşkil etmişlerdir. Bunun üzerine Almanlarla îtalyanlar da Franco'ya gönüllü göndermeğe başlamışlardır. Almanlar, gayet gizli olarak motörlü kıtaat mütehassıslan, sonra 12 ilâ 15 bin piyade yollamışlardır. Bunlar, Alman ordusundan gönüllü olarak seçilmiş askerlerdir. İtalyanlar, yeni sene başından itibaren işi azıtmışlar ve bütün silâh ve teçhizatile 40,000 asker göndermişlerdir; hem de kendi hesablanna. General Franco'nun ordusunda, 3000 îrlandalı ile beraber 60,000 ecnebi vardır. Enternasyonal livanın hakikî mevcudunu bilmek müşküldür. 15,000 kişi olduğu resmen itiraf edilmiştir. 20,000, hatta 35,000 kişiden bahsediliyorsa da bu rakamların doğrulugu şüphelidir. Enternasyonal liva efradının çoğu Fransızdır. Aralannda Alman ve İtalyan komünistlerinden mülteciler de mevcuddur. Diğerleri îngiliz, Lehli, Çek, Çinli, Irlandahdır. Bu krt'ada hatta Habeşliler bile vardır. nüşte Sofyaya ugrıyacakmış Sofya (Hususî) Bulgar gazete lerinin yazdıklarına göre Başvekilimiz îsmet înönü Belgraddan avdette bir gün için Sofyaya da uğrıyacak ve Sırfyada Bulgar Başvetiîî îîe goröşecetrir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle