13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 26 Mart 1937 Bulgaristanda köy r iktısad birlikleri Buraya aza olanlar hayat sigortası ediliyor Dünya çiftçiliğinin kuvvetli bir buh ran geçirdiği bu yıllarda Bulgaristan kendi köylüsünii muhafaza edebilmek ve onun varidatını mümkün olduğu kadar daha fazla artırabilmek için çok büyük gayretler sarfetmektedir. Bulgar ziraat bankasınm geniş mikyasta yardımlan, Bulgar köylüsünün istihsal ettiği her mahn yalnız kooperatifler tarafından satılması ve işlenmesi, Bulgar köylüsünün kendisine lüzumu olan her malı yalnız kooperatiflerden satın alması, köylünün bütün ekili mahsulâtınm ve hayvanlannın dolu, feyzan ve diğer her türlü âfet ve hastahklara karşı ufak bir ücret mukabili sigorta edilmesi ve Bulgar köylüsünün artık buğday istihsalâtını terkedip bütün kuvvetile bağcılık, bahçecilik ve sanayi nebatı istihsalâtına ehemmıyet vermesı yani Bulgar çiftçiliğinin yepyeni bir is tihsal sahasına girmesi hakikaten Bulgar köylüsünü hükumetin büyük yardımla rile selâmete çıkarmış, onun cebıni dol durmuş ve ona buhranı hissettirtmemiştir. Fakat iş yalnız bu yukanda saydığımız şeylerle de kalmamıştır. Şimdi Bulgar hükumeti köylerde yeni teşkil etmeğe başladığı köy iktısad birlikleri vasıtasile Bulgar köylüsünün istikbalini de kat'î bir surette teminat altına almak istemekte dir. Şimdiye kadar 85 kazada köy iktısad birlikleri teşkil edilmiştir. Bütün birlıklerin umumî bir yardım sandığı var dır. Birliklere aza olan her köylü vereceği çok az bir aidat sayesinde istikba lini teminat altına almaktadır. Yani kendisini sigorta ettirmektedir. Birlikîere aza olan bir köylü herhangi bir hasta lıktan ölürse aılesi efradı sandıktan he men 3,000 leva yardım görmektedirler. Eğer ölüm çalışır iken bir kaza, yıldınm veya bir âfet eseri ise bu yardım 6,000 levaya çıkmaktadır. Köylü ışliyemiye cek gıbı sakatlanırsa sandık kendisme 3,000 leva vermektedir. Sakatlandıktan sonra ölürse ailesi de yeniden 3,000 leva almaktadır. Köy iktısad birliklerinin bu yardım sandığı bilâhare tekaüd sandığına tahvil edılecek ve Bulgarıstanda yirmı beş sene çıftçılık yapan bir köylü yirmi beş sene sonra bir memur gıbi tekaüd maaşı almağa başlıyacaktır. İst. Borsası 25/3/937 KgCumhuriyeti i I K s u Jt yı o uı I Nüfus Umum Müdiirlüğünün nazarı dikkatine Galatada Momhane caddesi Nomiko han kutu imalâthanesinde ustabaşı Said imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «2 eylul 936 tarihinde iki çocuğumun nüfus kâğıdlarını çıkartmak için Beyoğlu nüfus dairesine müracaat etmiştim. Kendi nüfusum Adapazarmda olduğu için çocuklarm da oraca kayidleri yapılmak lâzımmış, buradan yazıldı. Temiz iş altı ayda çıkar derler fakat altı ay geçtiği halde bir türlü cevab verilmiyor. Nüfusların verilmesi için alâkadar makamların dikkat nazarlarını çekmenizi dilerim.s Marsel Ouessant P A R A L A R Sts aı Ahs 618. Sterlin 613. 126. Dolar 123. 114. 111. Frank 125 120. Liret Sl 80. Belcika Fr. 22. 18. Drahmi 575. 565. İsvicre F r . 23. 20. Leva 66. 63. Florin 75. 70. Kron Cek 23. 21. Silin Avusturya 28. 25. Mark 22. 20. Zloti 23. 21. Peneo 14. 11. Lev 52. 48. Dinar 32. 30. Kron İsvec 1041. 1040. Altın 248. 247. Banknot L E R Ç E K Acılıs Kapanıs Lonrda 617. 618. NewYork 0.7968 0.7905 Paris 17.2375 17.2075 Milâno 15.0356 15.0162 Brüksel 4.6945 4.7025 Atina 88.43 88.5737 Cenevre 3.47 3.4756 Sofva 64.4012 64.5056 Amsterd. 1.4442 1.4469 22.6740 Prae 22.71 Viyana 4.2265 4.2337 Madrid 11.4667 11.4482 Berlin 1.9G64 1.9696 VTarsova 4.166») 4.1734 Budapeşte 4.0050 4.0113 Biikres 108.2658 108.09 Belerrad 34.6840 34.6270 Yokohama 3.7786 2.7740 Moskova 24.65 24.69 Stokholm 3.1383 3.1434 E S H A M Acılıs Kapanıs Anadolu $m. % 60 pesin 23.55 23.55 % 60 vadeli 23.50 23.50 Aslan Cimento 14.45 14.45 İSTİKRAZLAR Acılıs Kapanıs Türk borcu I Pesin 19.50 19.60 » » 1 Vadeli 19.575 19.575 » n Vadeli 19. 18.95 » » I I I Pesin 18.70 18.85 Sıvas Erzurum I 95. 95. T A H V İ L Â T Acılıs Kapanıs Anadolu 1 Pesin I Vadeli 41.30 41.20 » n Vadeli 41.30 41.20 Karagömleklilerin i ht i IâIi Fasiştiik nedir ? Mussolıni nereden ve nasıl gelmiştir ? Nereye gitmek istiyor ! Yeni çıktı HAYDAR ftiFAT Cumhuriyet Matbaası Son sistem makinelerle mücehhezdir. En mutena işler içîn her zaroan sipariş kabul eder. Sür'at ve nefaset temin olunur. Telefon: 24290 Matbaa Üsküdarlı karilerimizden Suzana: Hastabakıcı mektebine kaydolunabilmek için on sekiz yaşını ve orta tansili bitirmiş olmak lâzımdır. Büyükada Yat Kulübü Türk Anonim Şirketi MecJisi idare Başkanlığmdan: lasfiye Halinde istanbul Defterdarlığından: Bir düzeltme Mersinin Evrenli köyünden Hasan oğlu Mustafanm Bankadan ufak bir alacağı için duçar olduğu müşkülât hakkıuda yazdığımız yazınm başlığında Emlâk ve Ey tam Bankası yerine Ziraat Bankası denilmistir. Düzeltiriz. Jkinci ilân Sekiz kilo treyağma 43 kuruş! İsim ve mesleğinin bizde gizli kalmasını istiyen Afyonkarahisarlı bir kariimizden aldığımız mektubda deniliyor ki: «Eylul ayının sonunda İstanbulda bulunan bir akrabama mesajeri ile 8 kilo tereyağı yollamıştım. Bunun yolda nasılsa kaybolduğu anlaşıldı. Birçok muhaberat ve tahkl kattan sonra Devlet Demiryolları malın bedelini ödemeği kabul etti ve işletme nizamnamelerinin tayin ettiği haddi azamisl olan kırk üç kurusun verilecegini tebliğ etti. Ben bu yağı altı liraya aldım ve elli kuruş ta nakliye masrafı verdim. Bu kırk üç kurusun ne parası olduğunu anlıyamadım.> Büyükada Yat kulübü Türk Anonim şirketinin 937 senesi martının 16 ncı günü sureti fevkalâdede toplanan hissedaran heyeti umumiyesince şirketin tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye memurlarmı da tayin etmiş olmalarma binaen şirkette hukuku olanların tasfiye heyetinin toplantı mahalli olan Beyoğlunda Sentantuan apartımanmın 1 numaralı dairesine her gün müracaatleri ticaret kanununun 444 üncü maddesi muoibince ilân olunur. İstanbul ikinci icra memurluğundan: Dairemizin 36/2879 numaralı dosyasile bir borcdan dolayı mahcuz olup paraya çevrümesine karar verilen büfe, masa, halı, iskemle gibi 60 lira kıymet takdir olunan ev eşyası Beyoğlu Hamalbaşı Hayret apartımanı 4 numaralı katmda 29/3/1937 tarihli pazartesi günü saat 14 ten 15 e kadar birinci açık arttırma suretile paraya çevrilecektir. Isteklilerin ayni gün ajTii saatte mahallinde bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (31282) İstanbul asilye birinoi ticaret mahkemesinden: Kehler Frucht İmpot Gmbh Kahl am Rayn şirketi tarafından istanbul Galatada Manukyan hanmda 4, 5, 6 numarada Kokulidis J. Gr. aleyhine 937/26 dosya numarasile açılan 2748 lira 45 kuruş alacak davasında oturduğu yer belli olmıyan borclu Kokulidise tebligatın ilânen yapılmasma karar verilerek mahkeme günü olmak üzere 6/5/937 çarşamba saat 14 e tayin ve dava arzuhali suretile dave,tiyesi mahkeme divanhanesine asılmış olduğundan borclunun 15 gün içinde mahkemeye müracaatle dava arzuhalini alıp cevab vermesi ve tayin edilen günde de mahkemeye gelmesi ilân olunur. (31281) r Keşif bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret bulunan Kocamustafapaşada Sulumanastır mevkiinde eski itfaiye karakolu, elyevm Samatya Maliye şubesi oarak kullamlan bina arsası üzerinde yeniden yapılacak Maliye şubesi binası inşaat ve tesisatı işleri kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. Mukavele. eksiltme, Bavmdırlık işleri genel, özel ve fennî şartnameleri. proje, keşif hulâsasile buna müteferrî diğer evrak yüz kuruş mukabilinde verilmektedir. İsteklilerin 1715 liralık teminat mektublarile teklifnamelerini ve en az on beş bin liralık bu işe benzer iş yaptısına dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarmı 29/3/937 pazartesi günü saat on üçe kadar Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarflar açılırken Komisvonda hazır bulunmaları «M.. (1321) Inhisarlar I. Şartnamesi mucibince 100 X 8 12 X 4.5 eb'adında (4000) aded fıçı tahtası pazarlıkla satm alınacaktır. II. Pazarhk 30/111/1937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (1476) I 1500 kilo çember raptiyesi 500 kilo çember kavalyesi I • Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme pazarlıkla satm ahnacaktır. II Pazarhk, 9/IV/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III • Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. IV • İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte 7c 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmelri ilân olunur. (1682) I II III IV • Şartnamesi mucibince sigara makinelerine mahsus 5500 kilo toz kola pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık 7/IV/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden aluıabilir. İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1683) Yugoslavya kraliyeti dahilinde I EMLAKE SAHİB bulunanlara ilân Yugoslavya kraliyeti dahilinde ve bilhassa Üsküb kasabasile civarmda emlâke sahib ve Türk tebaası olan alâkadarlarm vekâletleri kabul ve satışları en müsaid şeraitle temin edilir. Müracaat adresi: Sirkeci Anadolu oteli: Hüseyin Hüsnü. Telefon: 20985 (jjajrılar, konteranslar, kongreİeP) Eminönü Halkevinde kadın şairler gecesi Eminönü Halkevinden: 26/3/937 cuma günu gecesi saat 20,30 da Evimizin Cağaloğlundaki merkez salonunda Evimiz Kitabsever ve Yayın şubesi ta rafmdan tertib edilen (Kadın şairleri gecesi) programı asağıya çıkarümıştır. Bu gece için davetiye yoktur. Herkes gelebilir. Program: . 1 Türk edebiyatında kadın şairler: M. Turhan Tan 2 Şiir: Yahya Saim 3 Şair Zerrin Taç: Şükufe Nihal Başar 4 Şiir: Bedriye Yeğinsay 5 Divan şairi iflü kadın: M. Halid Bayrı 6 Tanınmış kadın şairlerinin eserleri: Muvaffak Benderli * * * Şisli Halkevinden: 26/3/937 cuma günü saat 21 de Evimiz konferans salonunda, Bay Ahztıed Ralımi tarafmdan (Edebiyatımızda yenilik) mevzulu bir konferans verilecektir. Konferanstan sonra müzik vardır. Herkes gelebilir. * * * Şehremini Halkevinden: Şehremini Halkevinde 27/3/1937 cumartesi günü saat 17 de muharrir ve öğretmen Nurullah Ataç tarafından (Okumak) mevzulu bir konferans verilecektir. Herkes gelebilir. *** Kadıköy Halkevinden: 26 mart 937 cuma akşamı saat 21 de Evimiz salonunda Dr. Süheyl Ünver tara fından (Bundan otuz asır evvel ruhi tedavi, Epidolf sıhhat mabedi) adlı bir konferans verilecektir. Herkes gelebilir. * * * Aksaray Gencler Birliğinden: Birliğimizin kongresi 10 nisan 937 cumartesi günü saat 20,30 da Birliğimizin Cer rahpaşadaki merkezinde yapılacağmdan üyelerimizin gelmelerini rica ederiz. * * * Galatasaray spor kulübünden: Evvelce ilân ettiğimiz gibi yüksek murakabe heyeti içtimaı 27 mart 937 cumartesi günü saat 14 te kulüb lokalinde yapılacaktır. Saym azanın behemehal içtimada hazır bulun maları ehemmiyetle rica edilir. * * * Gülhane hastanesinin (8) inci tıbbî müsameresi bu ayın 26 ncı cuma günü saat 17,30 da yapılacağmdan arzu eden mes lektaşların teşrifleri rica olunur. ViKiNG eklâm etmek haki kati göstermektir. GUNÜN BULMACASI UNÜ Söt makinasını markalı 8 9 10 !• • • • • • • • • • • • • • • 1 • 1 3 4 5 6 9 10 ISTANBUL GALAT». PERSEMBE PAZAF1I 61 Telgraf Z I R A T Istanbul • Telefon 41106 I İdaremizin Çamaltı tuzlasmda şartname ve tablo şemasına uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi için kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. II Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif izmir 98,000 liradır. III Eksiltme, I/VI/937 tarihine rashyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Muvakkat teminat 6150 liradır. V Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden. Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. VI İsteklilerin fennî şartnamede yazılı takatta bir gazojen tesisatı yapmış olduklarına dair resmî vesikalarını ve şartnameye uygun olmak üzere jhzar olunmuş iennî .teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 14 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek için dahi münakasadariv&zamî 2 gün evveline kadar verilen teklîflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lâzımdır. VII Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî ve VI nci maddede yazılı diğer vesikalarını ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. " (1630) 1 İdaremizin Paşabahçe fabrikasmda şartnamesi mucibince yapürüacak rl6559> lira «71» kuruş keşif bedelli amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltme 12/4/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta 2 Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat «1241.98» liradır. İhale evrakı «83» kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. İstekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptık5 larma dair resmî vesaikle İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip ehliyet vesikası almalıdır. 6 Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî ve ehliyet vesikalarmı, muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine mkbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (1646) I Şartnamesine ekli listede eb'ad ve miktarı yazılı çelik ve demir çu buk çelik tel, saç kordelâ pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarhk, I/IV/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1680) I İdaremizin Tekirdağı şarab fabrikası için şartnamesi mucibince 600 ton rekompoze maden kömürü pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarhk, 8/IV/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte 7c 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1681) I Şartnamesi mucibince (50.000) kilo siklop çemberi pazarlıkla satın shnacaktır. II Pazarhk, 9/IV/1937 tarihine raslıyan cuma günu sa*t 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisvonunda ypılacaktır.^ III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paıalarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1684)^ Karadeniz Eresrli Kaymakamlısfindan: Ereğli köyleri için aşağıda müfredatı yazılı 10 kalem telefon ve levazım kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 3535 liradır. Muvakkat teminat 266 liradır. İhaJe 26/4/937 pazartesi günü saat 14 te Ereğli Köy îşleri Müşterek Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin mufassal şartnameyi görmek için hergün bizzat veya posta ücret. kendilerine aid olarak taahhüdlü mektubla Kaymakamlıktan istemeleri gerektir. (1643) Cinsi Tutarı Miktarı Evsafı Lira K. Galvanizli tel ^ 1875 15000 kilo 3 M/J'! en birinci nevi 4500 aded 450 Yedi santim yüksekli Fincan. deveboynu demirile V^eraber ğinde 200 1 aded Tarto marka 937 model 20 lik santral 3 aded 90 Tarto marka 937 model Masa telefonu 24 aded Tarto marka 937 model Duvar telefonu 720 1 aded Tarto marka 937 model Seyvar telefon makinesi 50 Mahmuz maa bel kemeri 1 çift Avrupa malı 11,50 Kompilepil 60 aded 48 Laklanşe Fransız malı hakikî A. D. marka Mikrofon 30 3 aded Tarto marka 20 kalem Telefon malzemesi 60.15 Müteferrik Yekun 3534.65 Soldan sağa: 1 Birkaç gün evvel yıldönümünü kutluladığımız inkılâb şehidi ve kahramanı, bir edat. 2 İşaret, hatırlama. 3 Mitoloji, bir edatm kısaltılmışı. 4 İnsan u zuvlarından biri, bir ırk. 5 Devletlerin alâmeti farikası, erkek. 6 Bir sorma edatı, vaktile Atlas Okyanusunda batmış olan büyük bir vapur. 7 Eski adamların ellerinde taşıdıkları değnek, hâdise. 8 Kaba ve anlayışsız, Fransız alfabesinde bir harfin okunuşu. 9 Erkek dadı, dikiş levazımatından biri. 10 TJzayıp gitme, ilâve. Yukarıdan aşağıya: 1 Büyük işler yapan. 2 Büyük, küçük kitab. 3 Memurların maaş ve derece kanunu, insan. 4 Bir fabrikanın çı kardığı eşya, mükemmel. 5 Bir tezkere ile birlikte gönderilen kâğıd, yalandan birinin üzerine birşey atma. 6 Tembellik. 7 Tazelik. 8 Nüfuzlu. 9 İlbaylık, eski bir Mısır mabudu. 10 İngiliz Hariciye Nazın, ayak. Evrelki bulmaeanın halledilmiş şekli 1 1 2 2 3 4 5 7 10 Belediye Sular İdaresinden: 1500 aded 1000 ı 250 : 900 ı 15 m/m 30 » 10 : 40 » 260 . 60 » 110 ı 80 » 35 ı 100 > 20 . Düz Plâka 80 > 70 i •> > 100 » 10 > Yukanda cins ve eb'ad ve miktarı gösterilen adi döküm parçaları kapaıı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 Bu iş için hazrrlanan şartname Levazım servisinden parasız verilir. 2 îhale 19 nisan 937 pazartesi günü saat 16 da Taksimdeki İdare Merkezi binasmda yapılacaktır. 3 Eksiltmiye girmek istiyenlerin şartnameye göre hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda yazılı gün ve saatten evvel Direktörlüğe vermeleri. ' (1607) Buşakle Buşakle borusuı » Tamponu Ana musluğu şapkası Musluk çarkı Manşon > AİZ A İ M İ İ İ B İ U İ Y İ U z 3 NİA MİE • İ İ S İ B İ M A 4 AİL AİRİGİA • İHİU N fa M E N|B|E • İPİAİK • e A • İAİKİN E • İCİB D • • E KİRİEİH • I S A ; 8 A K • İAİR • A VİA I. 9 F AİZİLİA • S AİFİA 10 I LİE • İL AİBİDİO K p i l J AİMİAİBİUİY u Çanakkale Belediyesinden: 1 Çanakkalede yapılacak 14497 lira bedeli kesifli Rıhtımboyu caddesinin yeniden parke taşile kaldırım inşaatı 23/3/937 tarihinden itibaren 12/4/937 tarihine kadar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İstekliler bu işe aid şartname ve projeleri 75 kuruş mukabilinde Çanakkale Belediyesi Fen Dairesinden alabilirler. 3 Eksiltme 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te Çanakkale Belediye Dairesinde yapılacaktur. 4 Muvakkat teminat 1125 liradır. Bin yüz virmi beş liradır. 5 Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikalarm bulunması lâzımdır. A Kanunî vesaiki haiz bulunmak. B 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin «F» fıkrasmda ve Nafıa Vekâletinin 4189 savılı emirnamesine bağlı talimatnamede gösterilen ehliyet vesikasım hâmil bulunmak. 6 Teklif mektublarımn 3 üncü maddede yazılı ihale tarihinden bir saat evveline k^dar Belçdive Encümenine getirilerek makbuz mukabilinde verilmesi, posta ile gönderilecek mektubların dahi yukarıda yazılı saate kadar yetistirilmiş olması ve ikinci zarfm mühür mumu ile kapatılmış bulunması lâzımdır. . <î670> C ASKERLİK İŞLERİ Ç YENİ ESERLER Şair Nev'î ve Suriye kasidesi ) I Edebiyat tarihimizde Araştrmalar mev Şubeye davet zuu etrafmda neşredilen bu eser, ikinci kiEminönü Askerlik şubesinden: 1 Eminönü Askerlik şubesinde kayidli tabı teşkil etmektedir. Eserin müellifi Ta313 (dahil) 326 (dahil) yedek istihkâm hir Olgundur. Edebiyatla alâkadar herkeyarsubayları 20/4/937 de kıt'asmda bulun sin kütübhanesinde bulunması lâzım ge mak üzere talim için celbedileceklerdir. Bu len bu eseri tavsiye ederiz. smıfa mensub ayni doğumlu yarsubaylarŞehirli Kız dan şube mmtakasmda olup ta kayidlerinl Alfons Dode'nin L'arlesienne adındaki yaptırmıyanların hemen şubeye müracaatmeşhur eseri bu isim altmda Ali Süha Deleri. 2 Bu smıflara mensub olan 1 inci mad lilbaşı tarafından tercüme edilerek basü dedeki doğumlu yarsubaylardan gümrük mıştır. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. muhafaza teşkilâtında üniformalı olarak çahşanlarla, ecnebi illerdeki Hariciye meHaritacılar mecmuası murları, ticaret ve tahsilde bulunanlar ve Harita Umum Müdürlüğü tarafından üç stajları üzerinden iki sene jteçmenüş o ayda bir çıkanlmakta olan Haritacılar lanlar davete gelmiyeceklerdir. mecmuasının 14 üncü sayısı çıkmıstır. Devlet Demiryolları İşletme Umnm Müdürlüğünden 4/3/1937 tarihinde eksiltmesi yapılan bobin kurutma ve enjekte tesisatına talib çıkmadığmdan yeniden teslim müddeti temdid edilerek eksiltmiye konmuştur. Sksıltme 17/5/937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada İdare binasında yapılacaktır. Muhammen bedeli 6000 liradır. Bu işe girmek istiyenlerin «450» liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intisar etmis olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif lerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Sartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1486) |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle