09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 26 Mart 1937 f Şehir ve Memleket Haberierl J Tarih! tefrika : 69 Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Siyasî icmal İtalya ve devletler on zamanlarda, dünya politikasında, bütün hücumlar Italyaya tevcih edılmiştir. Bundan e w e | hücumlar Almanyanın üzerinde temerküz etmiş bulunuyordu. Daha evvel de Japonya dünya polıtıkasmın hücumlanna hemen hemen yegâne hedef teşkil ediyordu. Musolmi'nin Trablusgarba yaptığı seyahat ve bu münasebetle bütün şark ve islâm âlemini, bahusus arabca konuşan yetmiş milyon Afrikah ve Asyalı müslümanı, İtalyayı yegâne hami olarak tanımağa davet ederek söyîediği sözlerden bu hücumlarm şiddetlendiği görülmektedir. Almanyadaki bloke Türk paraları Deniz nakliyatı Gümrükler Müsteşarı tetkikat yapıyor Marmara havzası dışında deniz yo lile yapılacak nakliyat için hazırlanan talimatname hakkında vâki olan şikâyeter üzerine şchrimizde bulunan Gümriık ve İnhisarlar Müsteşarı Adil Okuldaş tetkiklere başlamıştır. Müsteşar, dün sabah înhisarlarda meşgul olmuş, öğleden sonra gümrüklerdt bu işi tetkik etmiştir. Yeni talimatname tatbikatmın, yapılan tetkikler dolayısıie 1 nisandan 1 mayısa kalması büyük bir ihtimal dâhilinde bulunmaktadır. Romanyadan gelen ihtiyar bir Türk İki yankesici tarafından zarfçıhk suretile dolandırıldı Dün cürmü meşhud dördüncü asliye mahkemesinde garib bir zarfçıhk hâdisesinin muhakemesine bakılmıştır. Hâdise pılmış olan vadeli ithalât, gerek seri sipasudur: Gözlerini tedavi ettirmek üzere rişlerin icab ettirdiği ithalâtın miktan Romanyadan şehrimize gelmiş olan Yuçoktur. Alâkadar makamlar bu şekilde suf isminde ihtiyar bir adam evvelki gün mayıs başlarında Almanya ile bugünkü Mahmudpaşadan geçerken Vehbi isminihtilâfh vaziyeti doğuran klering hesa de birisine tesadüf etmiş ve Sühulet otebmda bir tevazün hasıl olabileceği kanaŞarkta, garbda ve hatta îspanya işle * Talimatnamenin gayesi Marmara linin nerede olduğunu sormuştur. Maruf arindedirler. O vakit yeni bir anlaşma rinde, hep îtalya kabahatli ve mes'ul haricinde geniş gümrük kolaylıklan ver sabıkalılardan olan Vehbi: için Almanlarla masa başına oturmak « Ah şeker babacığım, gel ben sa görülmekte ve diplomatik, siyasî, içtimaî, mek, ve bunun tatbikatmda elde edilecek kabil olacaktır. tecrübelerle Marmara havzası içinde da na orasını göstereyim. Benim de ihtiyar hatta dinî her.sahada Italyaya hücum eFransızlarla aramızdaki ticaret anlaşfazla kolaylıklar temin etmektir. Fa bir babam var. Orada beraberce arkadaş dilmektedir. îspanyaya General Francoması nisanm 13 ünde bitecektir. Fransakat yapılan şikâyetler, gayenin tatbika olursunuz. O da senin gibi cennetlıktir. ya yardım için İtalyanın külliyetli asker dan yeni müzakerat için bir heyetin gelta uymadığını göstermektedir. Ben öyle bir babanm oğlu olduğum için gönderdiği Valensia'daki sol cenah parmek üzere olduğu haber alınmıştır. tileri hükumeti tarafından iddia edilerek Adil Okuldaş, ayni zamanda antrepo adeta iftihar ediyorum» demiş ve ihtiyan Feshedilmiş olan Türk Macar ticaguya otele doğru götürmeğe başlamıştır. Londradaki ademi müdahale komitesine ret anlaşmasını yenilemek için nisanm i'ık ve ambarlara eşyanm giriş ve çıkış şe Biraz sonra önlerinden Arab Sabri ve doğrudan doğruya İngiltere hükumetigünlerinde Macaristandan da bir heyet killerinde temin edilebilecek kolaylıklar denilen diğer bir sabıkalı geçmiş ve ge ne müracaat edildi. etrafında da tetkikler yapmaktadır. gelecektir. ; İngiltere, derhal, Italyadan izahat isGümrük muayene memurlan için g y çerken de adet olduğu üzere yere kabaBelçika ile de yakmda yeni bir ticatedi. İtalya da cevab verdi ve îspanyaya nk bir zarf düşürmüştür. Vehbi, hemen ret anlaşması yapılmak üzere müzakere dirilmesi düşünülen kasket ve pelerin dün gönderilen İtalyanların bir miktar gönülmüsteşara gösterilmiş ve muvafık görüı iğilip zarfı almış ve ihtiyara: lere başlanacaktır. Bütün bunlar yeni ih« Yaşadık baba demiş sen çok lü ile bazı sıhhiye mensublan olduklarını müştür. rac senesi için Türk ıhracatçısına genış talihli bir adammışsın, başına devlet ku bildirdi. İspanyadaki gönüllülerin geri imkânlar hazırhyacak ve ithalâtçılara MALÎYEDE şu kondu, bak para bulduk. Hemen pay ahmnası Valensia hükumetine taraftar kolayhkla ithalâtı mümkün kılacak an olan devletler tarafından komiteden isteKazanc ve yoklama def terleri laşalım.» laşmalar olacaktır. nildi. İtalya murahhesı bu meselenin şimîhriyar adam bu işe itiraz ederek: Yeni bina tahriri yapılmış olan yer« Hayır olmaz. Sen o parayı gidip di mevzuubahis bile edilemiyeceğini kat'î ŞEHİR İŞLERİ lerde kazanc yoklama defterlerinin yeni olarak söyledi. Fazla izahat vermekten Hurrem, kocasma giderayak bir zerre şiırler, bir aşk ninnisi değildi, mcrd ruh polise teslim et!.» demiştir. tanzim Sırt hamallığmın kaldırılma kayıdlara göre Vilâyeteedilmesi Maliye Fakat biraz evvel zarfı bililtizam dü imtina etti. âgu verdiğini düşünerek memnundu. Pa lann hamasî duygulannı terennüm eden Vekâletinden bildirilmiştir. dişahm duyduğu sözleri unutmıyacağını parçalardı. Fakat inceydi, tathydı, gönül sına hazırlık Yeni tahririn mer'iyete girmesinden iti şürmüş olan Arab Sabri yanlanna geleBu sözler, Sovyet ve Fransız murah ve vezirin açgözlülükle kanşık israfma okşayıcı idi ve o iki yüz elli bin aslan Belediyece şehır dahılınde sırt ha baren kazanc yoklama defterleri yeni rek bağırmağa başlamış: haslan tarafından komitenin mevcudiyemim koyacağını seziyordu. Onun bu se yavrusunu heyecandan heyecana düşü mallığınm kaldırılmasına karar veril tahrirdeki varidat üzerinden ve munta« Paramı düşürdüm, siz aldmız.. tini tehlikeye düşüren bir hareket sayıl mişti. Bu kararın tatbikı etrafında ha zam bir şekilde hazırlanacaktır. zişi isabetsiz de değildi. Çünkü şu para rüyordu. dı. Sovyet murahhası daha ileri giderek îsterim paramı, yoksa...» isteyiş ve para dağıhş işi Hünkârın bey Sultan Süleyman işte böyle bir ordu zırlıklar yapılmaktadır. Birkaç güne kaKÜLTÜR ÎŞLERİ Vehbi, derhal Arabın önüne geçmiş bu hareketin Avrupa sulhu için tehlike ninde doğup sönen üçüncü bir bulut ol nun önünde yürüyordu. Renk, ışık ve ses, dar bilhassa düz mmtakalarda bu memteşkil ettiğini de ilâve etti. Fransa ve înîlkmekteblerde okutulacak ve: du. Şimdi o, kölelikten Sadrıazamlığa çı onun da içine derin bir tad dökmüştü, nuiyetin tecrübe şeklinde tatbikına baş« Ne oluyorsun açıkgöz, baba be giltere de bazı müstemlekelerindeki harekardığı nedımini arsızlıkla ve pervasız gözleri kamaşıyor ve kalbi şaha kalkı lanacak ve ondan 9onra da her tarafa tabiat bilgisi nim misafirim. Ne diye kafa tutuyorsun, ketleri İtalyan teşvikine hamlediyorlar. teşmil edılecektir. lıkla itham ediyordu. Fakat bu itham, yordu. Gurura düşmüyordu. Çünkü küîlkmekteblerde okutulan tabiat bilgi bak ak sakalına, bu adam böyle halt e Garbî Avrupanm emniyetini muhafaSebze halinde yeni bir kısa ve pek kısa bir an sürdü, desteksız reyi bir yığın çamur gibi yuğurmak ve si kitabları için Maarif Vekâleti bir müder mi, inanmıyorsan ara» demiş ve za za için İngilterenin teklif etn'ği misak tayaşamaktan ürken her insan gibi o da şekilden şekle sokmak kudretinde görü sabaka açmıştı. Fakat, müsabakaya ükpaviyon yapılıyor ten bu teklifi bekliyen zarfçı Sabri, Yu savvuruna karşı, Ahnanya ile İtalya, benliğine destek yaptığı nediminden u nen bu ordunun kendini de bir sinek gibi Belediye tarafından Sebze halinde ye mekteb muallimlerile başmuallimleri sufun üstünü aramağa yeltenmiş, fakat kat'î cevablannı vermişlerdi. Her iki cezaklaşmayı düşünmedı, düşünemedi ve çiğnemekte lüzum görürse güçlük çek ni bir paviyon yaptırılmasma karar ve iştırak edememeleri yüzünden ilkmekYusuf üstünün aranmasmı izzeti nefsine vabın muhteviyatı birbirine yakm bulun kendisının sadakatini, çalışkanlığını, zev miyeceğini biliyordu. Lâkin kıvanc da rilmiş, projesi hazırlanmıştır. Bu pavi teb muallımleri bu şartm kaldırılması için Maarif Vekâletine müracaat etmiş yediremiyerek kendi cebindeki para dolu duğu halde, İngilterede ve Fransada dake hizmet yolundaki ehliyetini hatırlamak duymuyor değildi. Zira, adımlannm ö yon 45 bin liraya mal olacaktır. Önüha ziyade îtalyanmki tenkid ediliyor. suretile kırgınlığını giderdi, küçük bir si nünden toprağın kaya kaya çekildiği se müzdeki hafta içinde ihalesi yapılacak lerdır. Ayni zamanda hazırlanacak kı zarfı çıkarıp «bak istersen» demiştir. ve bir aya kadar da inşaata başlanacak tabın haziran sonuna kadar Vekâlete Arab Sabri kaşla göz arasında saf ih Böylece İtalyaya diplomasi ve politika temde bulunmadı, eskısı gibi güler yüz zilen ve pırıltıh, gürültülü yürüyüşlerinde gönderümesi mecburiyeti de ılkmekteb tîyann zarfındaki 55 Türk lirası ve 500 sahalanmda hücum edilirken, İngilterede takındı, gene onunla atbaşı beraber or mesafe mefhumunun silinip eridiği apa tır. Yeni pavıyonun yapılmasile Sebee halinde sebzelerin iptidaî bir şekilde muallimleriıv** imtihanlarla Tneşgul ol leyi almış ve yerine de katlanmış gazete deyletin dinî müessesesi olup dahilî ve dunun önüne düştü, yola düzüldü. çık görülen şu ordu, kendi saltanatını, satışa çıkarılmasının önüne geçilecektir. dukları bir zamana tesadüf ettığinden ptfrçaları yerleştirip ihtiyara uzatmıştır. haricî her işte ve her meselede çok ağır 10 mayıs 1529 da İstânbuldan hare kendi azametini, kendi kudretini temsil müddet meselesjnin de uzatılmasmı muHalic temizleniyor allimler alâkadarlardan istemektedirler. Biraz sonra her iki sokak haydudu birer basan, hatta Kral Sekizinci Edvard'ı biket eden bu ordu, kemmiyet ve keyfiyet ediyordu. Bütün bu renklerde, bu ışıklarBelediye ile Lıman ve Havuzlar ida Alâkadarlar senebaşında çocukların ki vesile ile uzaklaşmışlardır. le, îngiliz milleti tarafından bu kadar seitibarıle bütün Osmanh tarihinde eşsız da ve bu seslerde kendisi görünüyordu. releri arasında Halicin temizlenmesi i tabsız kalmaması için azamî müddetin Namaz kılmak üzere Sultanahmed ca vildiği halde, bir piskoposun tenkidile sayılabilir. Çünkü atlı ve yaya olarak iki O, gurura kaçmıyan bir kıvancla bu çin temaslar yapılmaktadır, Bugünlerde hazirandan başka bir zamana tehir edi misine gelen Yusuf neden sonra vak'a tac ve tahttan, veraset hakkmdan ve te yüz elli bin kişiden terekküb ediyordu. dalga dalga haşmeti seyrederken Hur bu üç şubeye mensub mümessillerden nın farkına varmış ve derhal soluğu po kaüd tahsisatından bile mahrum eden Bu kalabalığın ağırlığım, cepanesini, er remi hatırladı, gözlerini kapıyarak onun mürekkeb muhtelit bir komisyon top lemiyeceğini sövlemektedırler. liste almıştır. Yusuf, poliste kendisine Anglican kilisesi, îtalyaya karşı harb zakını, hazineyi taşıyan binlerce katır, hayafıni temaşaya daldı. Hurrem de bir lanacak ve bu iş hakkmda esaslı bir kagösterilen resimler içinde Vehbiyi ve A açmıştır. merkeb, at, öküz ve manda, ordunun renk kaynağı, bir ışık âlemi, bir ses dün rar verecektir. Şark Şimendifer memurlan rab Sabriyi teşhis etmiştir. kemmî haşmetine uğultulu bir ziyadelik yası idi. O da içini derinleştiren, yüreğiBu kilise, şimdi Habeşistan Imparato Çöplerin denize atılmasına yarım milyon lira istiyorlar veriyordu. En önde, beşer, onar, yirmi ni şaha kaldıran bedıî bir varlıktı. Fakat Kısa bir zamanda her ikisi de yakala runu ve davasını adeta kendi himayesi albaşlanıyor Şark Demiryolları hükumet tarafınşer ve hatta ellişer çift manda tarafından bu coşa coşa, kabara kabara ve uğuldıya tstanbul çöplerinin yakılması için ye dan satm almdıktan sonra, şirket em nıp cürmü meşhud mahkemesine veril tına almış bulunuyor. Anglikan rüesasın çekilen iki yüz elli top, aslanlar sürüsüne uğuldıya yürüyen kahir haşmetle onun mişlerdir. Cereyan eden muhakeme so dan Winchester piskoposu, İtalyanın ni fırmlar yapılıncıya kadar bunların kılavuzluk eden ejderler alayı gibi kor ihtişamı arasında bir fark vardı. Ordu, denize atılmasına karar verildiğinden rinde çalışan dokuz yüzü mütecaviz nunda Vehbi üç ay, Arab Sabri de 4 ay Habeşistan politikası hakkında ve bahuTürk memuruna şirket tarafından ikrakunc bir manzara teşkil ediyordu. hisleri ayakta tutan bir kuştu, Hurrem Belediyece bu hususta hazırlıklara baş miye ve tazminat verilmemişti. 15 gün hapse mahkum olmuslardır. sus, Habeşistan Umumî Valisi General Orduda renk, ışık, ses birbirine karı rüya ve hulya aşılıyarak hisleri uyutan lanmıştır. Vekâlet, henüz buna dair olan Türk memuru haklarmı aramak için, ÜNİVERSİTEDE Grazziani'ye yapılan suikasd teşebbüsünü emri resmen Belediyeye göndermemiş tuttukları avukatlar vasıtasile şirket şarak göz kamaştırıcı, gönül hoplatıcı bir kudretti. müteakib, Adis Ababada yapılan şiddetli bir kudret nümunesi vücude getirmişci. Hünkâr, Halkalıpınara doğru yavaş tir. Fakat, son neşriyat üzerine Belediye heyeti idare reisine bir ihbarname göntedib ve tethiş hareketi münasebetile büÜniversitede askerlik Vezirlerin kallâvileri, Yeniçeri zabitleri yavaş atını sürerken işte bu mülâhaza ve bu işi hükumet merkezinden sormuş, dermişlerdır. Türk memurlan yarım yük bir millet için söylenemiyecek en ağır dersleri nin selimileri, mecvezeleri, kafesileri, ho bu temaşalarla oyalanıyordu. Bir aralık emrin yakmda gönderileceğini öğren milyon liraya yakm ikramiye ve tazmihakaretleri sarfetaıiştir. Üniversitede gösterilmekte olan nanat istemektedirler. Şirket, bu ihbarnarasanileri, paşabileri, kâtibileri, ocakhnın başmı yana çevirdi, İbrahim Paşayı gör miştir. Musolini, Trablusgarbdan döndükten Ekmek narhı değişmedi meye müsbet cevab vermezse mesele zarî askerlik dersleri bu hafta sona erbörkleri, lâğamcıların kalpaklan, topçu dü ve... tıtredi. Manisada yüzünü ve semektedir. Önümüzdeki pazartesinden i sonra ilk işi bu hücumlara şiddetle mukaYapılan tetkikat neticesinde buğday mahkemeye intikal edecektir. lann puşları, Sipahılerin zerrin külâh de sini beğenerek satın aldığı genc köle ile tibaren talebeler amelî askerlik dersle belede bulunmak oldu. Duçe, Habeş nilegelen madenî miğferleri, saray adam Osmanh împaratorluğunun Sadrıazamı fiatlarının hali hazırı ekmek narhını deBomontinin mukavele rine başlıyacaklar ve talimlerini Üni harbinde, İtalyayı dokuz ay sıkı bir iktılannın renk renk takyeler, yelkenleri, nekadar ve nekadar birbirlerine benze ğıştirecek mahiyette görülemediğinden müddeti bitiyor versite meydanmda yapacaklardır. sadî ablukaya tâbi tutan ve sulhperestliği bıratalan, taslan, şemleleri, orduyu uğur miyorlardı?. O köle utangaçtı, daima ye önümüzdeki hafta için de francala ve Topçu sınıfına a>Tilan talebe de ame zâhirde kendilerine daimî iş edinen un Bomonti Bira şirketi, dün, senelik heekmek narhlarmm olduğu gibi bırakıllamaya gelen Şeyhülislâm ile yüksek rüt re bakıyordu. Bu vezir mağrur ve pervayeti umumiye içtimaını şirket merke lî dersler için Davudpaşa kışlasına gi surların şimdi de yeni hücumlarla yeni masına karar verilmiştir. beli hocalarm ürfleri, küçük tepelileri, sızdı, gözlerini gökten ayırmıyordu. O zinde yapmıştır. Bu içtimada bir senelik deceklerdir. karışıklıklar ve ihtilâflar hazırladıklarını HALKEVtNDE malî ve idarî rapor okunmuş, yapılapatlak dikişlileri, kalafatlan binbir kavsi köle meskenete yakm bir mahviyetle kove sulhun hakikî düşmanlan bunlar oldukuzehm parçalanarak ve binbir kalıbdan nuşurdu. Bu vezir mücadele eder gibi Fransız profesörü gitti Felsefe konferansları bugün cak temettü tevzıatınm tayini merkez ğunu söyledikten sonra, îngiliz milletinin geçerek ıkı yüz elli bın insan başında kü söz söylüyordu, bütün kelimelerinde taidare heyetine bırakılmıştır. Yaptığımız Şehrimize gelmiş olan maruf Fransız bitiyor melendiğine zehab uyandırıyordu. Bu hakküm sezdiriyordu. O köle bir hiçti, tahkikata nazaran şirketin müskirat in profesörlerınden doktor Debre ikinci en mukaddes müessesesi sayılan Angli Halkevinde tertib edilen felsefi ve iç hisar idaresile yaptığı mukavele, kâ konferansını aerodynie mevzuu üzerine can kilisesi erkânmı âlemin gözündeki yürüyen renk kümesine bayraklardan dö bu vezir herşey gibi görünüyordu. timaî konferanslarm on beşincisi ve sonunusani ayında nihayet bulacaktır. Mu vermiş ve konferansı müteakib bir müd çöpü görürken kendi gözündeki merteğı külen ayn bir renk şelâlesi de katılınca Hünkâr, gözucile tetkiklerine devam nuncusu bugün verilecek, bu suretle bu kavelenin bundan sonra temdid edilmidet istirahatten sonra Semplon ekspre görmiyecek kadar tarafgirlikle itham etmanzara gerçekten bediileşiyordu. Yeşil, ederken vezirinin kendinden çok daha yılbaşında başlamış ve sırasile Mustafa yeceği anlaşılmaktadır. sıle Parise gitmiştir. kırmızı, sarı, eflâtunı, pembe, mor, lacimiş ve îtalyan milletinin Adua harbinin süslü ve gösterişli olduğunu görerek be Şekib, Peyami Safa, Ali Kâmi, Hilmi verd bayraklarla bu renklerden ikisini, intikammı tam kırk sene sonra aldığı gilinledi. O, seferî kılığa henüz girmemiş Ziya, Sadreddin Celâl, Nusrat, Mümtaz üçünü bir arada taşıyan sancaklann sa bi, bu yeni hücumları da asla unutmıya ti, alay elbisesi taşıyordu, başında sorguç Turhan, Hatemi Senih, Sabri Esad, Sayısj binleri aşıyordu. Kiminde tek, kimincağmı ve bir gün intikam alacağını ihtar bulunmamakla beraber tepeden tırnağa bahaddin Rahmi gibi tanınmış mütefekde çift ve bir kısmında dört ay, bazılarınetmiştir. kirlerimiz tarafından verlimiş olan konkadar pırıltı içindeydi. Kaftanının düğ da anahtar, bazılarında kılıc veya çiçek ferans serisine hitam verilecektir. Bu Musolini sözle mukabelede bulunmakmeleri elmastı, entarisının kopçaları inci resmi bulunan, bir kısmı da yazı ile süsidi, parmağında has hazinede eşi bu akşam saat 17,30 da Eminönü Halkevi la kalmamış olup işi filiyat sahasına da salonunda Dr. Ziyaeddm Fahri tarafır*lenen bayTakların dalgalanışından birçok lunmıyan bir yüzük vardı. Atı, bütün dökmektedir. Son telgraflara göre, italya dan verilecek olan Konferans, memlekerenklere boyanmış sırma satırlı, çeşid çeordu atlanndan güzeldi, eyeri akm ve timizde ilmî, felsefi faaliyetin inkişaf ile Japonya arasıında bir anlaşma akdi şid resimli bir kitabın sahife sahife havaelmasla müzeyyendi. şartları ve imkânları mevzuuna dairiçin Romada müzakerelere başlanmıştır. da uçuşunu hatırlatan bir şekil peyda oHünkâr, hayretten kamaşan gözlerini dir. Muhitte lâzım gelen alâkayı uyanluyordu. Anlaşılan komünizme ve Sovyetlere karvezirinden çevirirken düşünüyordu, her dıran bu felsefi ve içtimaî konferanslar, şı mücadele etmek ve bütün dünya poliAtlann kişnemesi, öküzlerin böğürme hangi bir yabancı, şu köle ile kendini böy haber aldığımıza göre, Eminönü Halketikasında beraber yürümek için, Almansi, yemeklik koyunların melemesi, o renk le yanyana görse mutlaka şaşıracak ve vi tarafından toplu bir halde neşredilecektir. ve ışık seylâbesine heybetli bir ahenk belki de Padişahlığa onu lâyık görüp ya ile Japonya arasında akdolunan ittifaişliyordu. Fakat ordu şaırlerınin teren saygılarını da ona sunacaktı. işte bu dü TAPU VE KADASTRODA ka İtalya da girmeğe lüzum hissetmiştir. nümü, bütün bu ahengı de bastıran bir şünce, onun kafasında doğup sönen dörMaharrem Feyzi TOGAY Tapu idaresinde yenilikler kudretteydi. Parmaklarında en ince bir düncü bir bulut oldu. Tapu ve kadastro ışlerinin daha mühassasiyetin dıli, bileklerinde ise en ya Doğup sönen diyoruz. Çünkü Hünkemmel bir şekilde tedviri için umum man bir silâhşurluğun haşmetı sezilen bu kâr, süste ve gösterişte kendini gölgede şairler, tepeden tırnağa kadar demire bü bırakan vezirine karşı bir iç üşümesi duy müdürlük, teşkilâta genc elemanlar alNüshası 5 kuruştur. rünmüşlerdi, çelik bir belâgat haline gir makla beraber gene bir an içinde o üşü mağa karar vermiş ve şımdiye kadar Türkiye Hariç tasfiye suretile işten uzaklaştırılan 75 mişlerdi. Hepsi, bilâ istisna hepsi, pehli meden sıyrılmıştı. Çünkü onu gene kenSinob (Hususî) Vılâyetimizdekı ayda yapılan avlarda 580 domuz, 85 çamemur yerine lise mezunları tayin ediliçin İÇİD van yapılı kimselerdi, en sağlam yürek disinin yoktan var ettiğini düşünüyordu miştir. mahsulâta zararlı hayvanlarm çokluğu kal, 14 yaban kedısı ve dört kurd öldüSenelik 1400 Kr. 2700 Kr. leri titretecek kadar heybet taşıyorlardı. ve meselâ atına vurulan eyeri, Mıs;r döUmum müdürlük, on yedi buçukla nu nazarı itıbara alan Zıraat müdürlü rülmüştür. Gonderdiğim resım bu sürek Altı ayhk 750 » 1450 » Fakat karnını palalarma dayıyarak in nüşünde ona bizzat armağan ettiğini ha yirmi lıra arasındaki aslî maaşlı memur ğumuz mütemadiyen sürek avları tertib avlarından birıne iştırak edenlerle bir Üç aylık 400 » 800 » lelbkkri çökürlerile. çeliğe şiir söyle'en tırlamış bulunuyordu. çırpıda vurulan yaban domuzlannı gösmuavinlikleri ve tapu kâtiblikleri için etmektedir. Bir aylık 150 > îoktur birer efsanevî mahluk hali alıyorlardı. Bu Bu cümleden olarak son iki termektedir. Ankarada bir imtihan açmıştır. (Arkası var) Mayıs iptidalarında klering hesablarında bir Bütün Osmanh tarihinde eşsiz sayılan bu ordunun tevazün olabilecek hareketine, bir ihtişam ve saltanatın olduğu kadar Almanyadaki bloke Türk parasımn süratle azalmakta olduğu görülmektedir. bir tarihin de yürüyüşü denilebilirdi Almanyadan gerek evvelce siparişi ya Ordunun İstânbuldan hareketi SOSYETELERDE Sinobda yapılan sürek avları Cumhuriyet Abone şeraitl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle