12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Şubat^937 CÜMHTJKIYET Grip, nezle, baş ve diş ağrılannın kat'î ilâcı KeSkİII B tpeT: S a l i h N e c a t î Eczanesi. EREĞLİ ŞİRKETİ Ikinci Davet Ikinci İlân da C E E 1 G ADEMİ HORMOBİN I ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI TUrk Tokatlı idaresinde yeni açılan G İKTiDAR% Tabletleri • Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln) • Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM tm EGE m EGE • EGE • EGE m EGE a EGE m EGE m EGE •• EGE m EGE m * 25 sonkânun 1937 tarihinde fevkalâde surette içtimaa davet edilKimyager Doktor miş olan hissedarlar umumî heyetinde kanunen muktazi olan ve şirket sermayesinin üç rubunu temsil eden ekseriyet hasıl olmadıCevad Tahrin Tin nezaretinde ğmdan, Türk Ticaret kanununun 386 ncı maddesi mucibince, Ereğli Şirketi hissedarları Türkiyede, tstabulda Şirketin Tophanede kâin idare merkezinde 27 şubat 1937 tarihine musadif cumartesi günü Lflboratuarı saat on birde fevkalâde surette toplanmağa ikinci defa olarak da Radyatörler için en fennî suret vet edilir. Bu ikinci içtimada evvelki içtimaın asağıda yazılı ruzte hazırlanmış asid solfrik mahlulü namesinde münderic mevad hakkında müzakerat icra ve karar itbütün şoför ve garajlara tavsiye tihaz edilecektir: olunur. Her yere gönderilir. Leylek I Hükumetle imza edilen iştira mukuavelesinin ve Eti Bankla markasma dikkat ediniz. Unkapanı akdolunan itilâfın tasvibi; Fabrika sokağı numara 7/9 Tele II Tahvilât hâmillerile bir uyuşma projesinin tasvibi; j m ^ m ^ m fon: 22773. B H H B B B B H III İştira mukavelesinin mer'iyete girdiği zamandan itibaren Türkiye iş Bankası Şirketin tasfiye haline vaz'ı; Galata Şubesinden: IV Tasfiye memurlarının tayini ve salâhiyetlerile ücretlerinin tesbiti. Bay Nail (topçu binbaşısı): Şişli KoBu ikinci içtima için muktazi ekseriyet nisabî şirket sermayesinin camansur sok. No. 30 Derya apartıman lâakal nısfıdır. kat 3. Bayan Anna: Beyoğlu Büyük Par 27 şubat tarihinde vuku bulacak bu ikinci içtimada, yahud gene makkapı Telgraf sok. No. 6 (vekili ayni ekseriyet hasıl olmadığı halde, üçiincü defa içtimaa davet edilecek adreste Bay Lodovik Heller). Bayan Zehra: Fatih Atpazarmda Tür umumî heyette muteber surette müzakerat icra ve mukarrerat ittihaz edilebilmek şartile hazır bulunan veya temsil edilen her hisse be sokak No. 41. Bay Memduh: Ankara Adliye Vekâ senedine içtimadan sonra tediye edilmek üzere «5» frankhk bir leti evrak müdürü. huzur hakkı tahsis edilecektir. «Türkiyede tevdi edilecek hisse Bayan Mehpare Taki: Beyoğlu Istan senedleri için bu huzur hakkı tediye gününün rayici üzerinden Türk bul Oteli. parasile ödenecektir.» Bayan Therese Sparaveç: Cihangir Türk Ticaret kanununun 371 nci maddesi mucibince, hisse se Yeniçeşme sokak Uğurlu apartıman No. 3 (vekili Bay Edıb: Maçka Kâğıdhane nedlerini umumî heyetin içtimaı tarihinden bir hafta evvel lstancaddesi 122 No. 3). bulda ya Şirketin merkezine yahud Osmanlı Bankasına ve Pariste Bay Ahmed Necati: Fen Fakültes* Meyerbeer sokağjnda 7 numarada kâin Osmanlı Bankasına tevdi Tıb talebesinden No. 1911. etmiş olan hissedarlar mezkur heyete iştirak edebilirler. Türk TiBayan Mihriban: Osmanbey Afitab sokak, Ömer Şerif apartıman No. 5 (ve caret kanununun 385 inci maddesi mucibince, velev bir tek hisse kili Samsunda tütün tüccan Bay Sarim senedine malik olan her hissedar işbu umumî heyete iştirak edebiKibar). lecektir ve birden ziyade hisse senedine malik olan hissedarlar kaç I Bayan Jozefin Sirotkova: Osmanbey hisse senedine malik iseler o kadar rey vermek salâhiyetini haiz Şafak sokak Nur apartıman No. 70 da olacaktırlar. ire 10. tştira mukavelesinin tasdiki için tayin edilmiş müddetlerden do» Bay Turgud: Küçük Çamlıca Avcılayı, hissedarlarm mezkur müddetler zarfında kararlarını verme kâzım sokak No. 1. Bay Nerses Berhodar: Pangaltı Turna leri elzem olduğundan, hisse senedlerini henüz tevdi etmemiş olan hissedarlarm yukanda beyan edildiği veçhile nihayet 20 şubat ta• sokak No. 22. Yukanda isim ve adresleri yazılı müş, rihine kadar bu tevdi muamelesini yapmaları kemali ehemmiyetle terilerimizin bizzat veya vekilleri vası tavsiye olunur. ARIK SU i E I Çok temiz ve nefls alaturka, alafrangayemeklerve mutena mezeler, Blrlncl sınıf servls I E çok mllsaid flatlar, bir tecrllbe kâtidlr. Adres : Bahçekapı, Arpacı Han Içinde E % m EGE m EGE m EGE M EGE m EGE m EGE m EGE m EGE m EGE m EGE m % Lokanta ve Bîrahanesi. F C fi VI F E « • î E E tasile derhal şubemize müracaat eyle meleri lüzumu, vaktinde kendilerine yapılan ihbarımızı teyiden, bildiriltr. Muayyen adreslerini şubemizi haberdar etmeksizin, değiştirmiş olan müş teriler de bu ay sonuna kadar müracaat etmedikleri takdirde ilişiklerinin tes •Kiyesi için kanunî yollara tevessül olur nacaktır. Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 Takım adedi 1475 875 190 ( 155 Muhammen bedeli Lira 17700 12250 5020 Muvakkat teminat Lira Kuruş 1327 50 918 7Ş 376 50 Münakasanın şekli Kapalı zarf > » J. İTKİN En güzel koleksiyonunuteşkil eden TUccar Terzi KUMBARA TARLACR MEVSİM kumaşlannı muhterem müşterilerinin enzan takdirine arz ediyor. Beyoğlu Istiklâl Caddesi 405 Telefon : 40450 2695 Yekun İdare ihtiyacı için yukarıda miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminatıle eksıltme şekli gösterilen cem'an «2695» takım elbise ve kasket satm alınacaktır. 2 Eksütmeleri 27 subat 937 cumartesi günü saat 12 de ve her kısmın eksiltmesi avrı ayrı olarak Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İsteklıler, teminatlarmı idare veznesine teslim edecekler, alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu ve şartnamede yazılı vesikalârla teklif mektubunu ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarflarım o gün saat «11» e kadar mezkur Komisyona tevdi eyliveceklerdir. 4 İsteklıler Resmî Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sayılı nüshasında yazılı müteahhidlik vesikasını hâmil olacaklardır. 5 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden İstanbulda P. T. T. Avniyat Sube Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. «304» (791) L Emlâk ve Eytam Bankası İlânları S A T I L I K E M L Â K Türkçe ve Ingilizceyi mükemmelen bilen ve tercüme ve daktilografide tecrübeli olan bir Türk genci aranı or. ( N A. rumuzile Istanbu] 176 No. posta kutusu adresine tahriren müracaat olunması • a Türk Genci Aranıyor ESAS NO. SI MEVKİİ VE NEV'Î DEPOZİTO C. 15 Büyükderede Büyükdere caddesinde eski 203, 203, mükerrer yeni 192, 194 No.lı altmda dükkânı havi ev. 450 Lira C. 18 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde eski Kayışdağı yeni Abdibey sokağında eski 1, yeni 19 mükerrer numaralı ev. (Üzerindeki taj numarası 35) 320 » Tafsilâtı yukanda yazılı yerler peşin para ile satılmak üzere açık arttırmıya konuknuştur. İhale 15 şubat 1937 tarihine musadif pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin Şubemize gelmeleri. (643) EVET GÜZELİM, ŞİMDİ Bütün erkekleri teshir edebilirsin Bir mıknaiisin iğneleri cezbettiği gibi cild için gayet sabit ve SON DERECE YAPIŞKAN ve GAYET İNCE OLAN İşte, kimyagerlerin ve kadınların 50 senedenberi aradıklan pudra, günde bir defa pudralanmak kâfidir. Cıldiniz için son derece yapışkan ve gayet ince olmak itıbarile yüzünüzün ve burnunuzun parlaklığı ebediyen zail olur. Dısarıda, yağmur ve güneşte, dahilde sıcak salonlarda (resimlerde gördügünüz gibi) her şeyi yapabilirsiniz. Suya, günese maruz kaldıgınız ve dans ederek terlediğiniz halde tenin şayanı hayret safiyetini muhafaza edersiniz. Akşam üzeri yorgun, buruşuk bir yüzle evine Edremid icra ve iflâs dairesinden: mevcudiveti bile farkedilmez. En saEdremidde mukim ıken vefat etmiş avdet eden kadınlar. cildlerini tazelemimî dostlarınız bile (bu pudra sayeolan müflis Seyidin masasmın tasfiyesi vip gençleştirebilirler ve bırkaç yaş sinde) teninizin cazib güzelliğini adeta için ıkincı alacaklılar toplanmasmın ya daha genç görünmeğe muvaffak olurpılması lâzım gelmiş ve toplanma tari lar. Bu pudra gayet bevazlatıcı ve tabiî telâkki edeckelerdir. Siz de bu sihi olarak ta 6/3/937 tarıhinin cumar kuvvetlendiricidir. Yüzde hiç bir va hirâmiz, gayet ince ve son derece yatesi gününün saat onu tayin kılmmış ol kit leke ve tabaka halinde gözükmez. pışkan «bir de dört» pudravı ısrarla ve duğundan alacaklıların mezkur gün ve markasına dikkat ederek isteyiniz. NeGavet ince olması itibarile cıldde o saatte Edremid icra daıresmde hazır ticesinden memnun kalacaksmız. Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimvager almacaktır. Askerliğini kadar güzel ve muntazam yapışır ki (30038) yapmış isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatleri. (692) bulunmaları ilân olunur. S A Ç BAKIMI bu yeni "Bir de dört pudra,, yı tecrübe et. Güzelliğin en birinci şartıdır. PETROL NİZAM Zayi Ziraat Bankasının namıma yazılı 1411/5880 sayılı vadeli tasarruf bonomu zayi ettiğimden bu bononun hükmü yoktur. KurYarbay Osman Sahib ve Ba?muhamn\ Yanu» Nadı VmumH ne$rtyatı idare eden f o a Ijten Uüdüru: Hikmet Münit Cumhurıyet matbaast Kimyager alınacaktır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle