14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 11 Şubat 1937 TAOOT TUCCAftl Puskinden bir » küçük hikâye Çeviren: Hamdi Varoğlu (Dünkü nüshamızdan devam ve son) Adrien, bütün gününü, Razguliai ile Nikitskaya arasında mekik dokumakla geçirdi. Akşama doğru herşey hazırdı. Arabacıyı savdı ve evine yaya döndü. Mehtab vardı. Tabut taciri, pürneşe, Nikitskaya kapısına vardı. Ascension kilisesi civanna geldiği zaman, belediye çavuşu Yurko'nun kendisini çağırdığını işitti. Yurko onu uzaktan tanımış ve hayırh gece temenni etmişti. Vakit geç idi. Tabul taciri tam evine yaklaştığı sırada, kapı nın önünde bir gölge görür gibi oldu ve bu gölge kapıyı açtı, içeri girdi, kayboldu. Prokhorov: Bu ne demek? diye düşündü. Acaba gene beni birisi mi çağırtıyor? Yoksa bu içeri giren hırsız mı? Yoksa benim deli kızlar içeri zampara mı alıyorlar? Hani, olmıyacak şey de değil! Prokhorov, dostu Yurko'yu çağırmak üzereydi, fakat, tama o esnada kapıya başka biri daha yaklaştı; lâkin, ev sahibinin o tarafa geldiğini görünce durdu, başmdan şapkasını çıkararak selâm verdi. Adrien bu çehreyi tanır gibi oluyordu, fakat, fazla dikkat etmeğe lüzum göremeden, nefes nefese sordu: Bana mı geliyorsunuz ? Lutfen giriniz efendim. Beriki, kısık bir sesle cevab verdi: Teşrifata lüzum yok, dostum. Onden sen yiirii de misafirlerine yol göster bakalım! Adrien'in teşrifat yapacak zamanı değildi. Kapı zaten açıktı; girdi, merdivenden çıktı, öteki de onu takib etti. Adrien, evin içinde ayak sesleri işitir gibi oluyordu. Alelâcele odaya girerken: «İçeride kim var acaba» diye düşiinüyordu. Birdenbire korkudan, beti benzi sapsan kesildi. Odanın içi ölülerle dolmuştu. Ay ışığı pencerelerden süzülerek, bu b'lülerin sarı ve mor çehrelerini, çökük ağızlannı, yan kapah, bulanık gözlerini, kısık burunlannı ay dınlatıyordu... Adrien, bunların, kendi elile tabutlara yerleştirdiği cesedler oldugunu anladı ve en son gelenin de, o yağmurlu günde gömülen mütekaid zabit olduğunu tanıdı. Kadm, erkek bütün bu ölüler tabut tacirinin etrafını sardılar, ona selâmlar ve iltifatlar yağdırmağa başIadı'.ar. Yalnız cenaze masrafı olarak hiçbir para vermiyen fakir bir biçare, üstündeki paçavralardan duyduğu mahcu biyet içinde, bir köşeye büzülmüş, boynu bükük duruyordu. Ötekiler, temizpak giyinmişlerdi. Kadmlar hotozlu ve kordelâlı, rütbe sahibi erkekler üniformalıydılar; yalnız tıraşlan uzamıştı. Tüccarlar bayram günlerinde giydikleri kaftanlarla gelmislerdi. Mütekaid zabit, bütün hazırun na mına söz alarak dedi ki: Prokhorov, davetmi alınca hepimiz yerimizden kalktık; yalnız, kımıldamıya mecali kalmıyanlar, bir deri bir kemik ten ibaret hale gelenler oldukları yerde kaldılar. Buna rağmen, onlardan bile, gene dayanamayıp gelen birisi var. Tam o sırada, kalabahğın arasına küçük bir iskelet sokuldu ve Adrien'in yanına yaklaştı. Kuru kafası, tabut tacirine müşfik bir tebessümle gülüyordu. Vücudünden bir fasulye sınğına asılmış gibi, açık yeşil ve kırmızı kumaş parçalarile liyme liyme patiskalar uçuşuyor, iri çiz melere soktuğu bacak kemikleri, havan içinde havaneli gibi sallanıyordu. İskelet: Beni tanımadın mı Prokhorov? diye sordu. 1799 senesinde, ilk tabutuna müşteri olan mütekaid başçavuş Piotr Perroviç Kurilkini hatırlamıyor musun? Biliyorsun ya, o tabut çam ağacındandı da mese diye satmıştın! İskelet, bu sözü söyliyerek kolların; açtı. Adrien bir feryad kopardı ve büyiik bir gayretle iskeleti geriye doğru itti. Piotr Petroviç sarsıldı ve kırıntı halinde >ere döküldü. Ölüler nefret ve gazabla homurdandılar ve hepsi birden arkadaşlannm namus ve haysiyetıni müdafaa etmek üzere Adrien'in etrafını sardılar, tehdıde başladılar. Zavallı adam, bu haykırış malardan kulaklan sağır, nefesi yan kesilmiş bir halde kendini kaybetti ve ça vuşun yerde serili kemikleri üzerine yı kılarak bayıldı. * * * Güneşin ışıklan tabut tacirinin yata ğını çoktanberi aydmlatıyordu. Adrien, nihayet uyandı, semaveri hazırlamakla meşgul hizmetçi gözüne ilişti, ve bir gün evvelki hâdıseler bütün dehşetıle zihnındr canlandı. Triukhina, mütekaid zabit, başçavuş Kurilkin, bulanık hayaller halinde dimağında bir kere daha dolaştılar. Adrien, bir gece evvelki maceralan hizmetçinin ağzmdan işitmek için, ken disi birşey sormadan, bekledi. Hizmetçi Aksinıa, onun hırkasını sırtına gıydırirken bir yandan anlatmağa başladı: Epey uyudunuz, efendicigim. FComsumuz terzi geldi, sizi sordu. Sonra mahallenm belediye çavuşu uğradı; komiserin ziyafeti bugünmüş, onu haber verdi. Oyle tatlı uykudaydınız ki, uyandırmaŞa kıyamadık doğrusu! Olen Triukhina tarafından gelen giden oldu mu? Olen mi? Triukhina öldü mü? Hay sersem hay! Dün cenaze hazırlığını yaparken bana yardım eden sen değıl miydın? Aman efendicigim, ne diyorsunuz? Akhnızı mı kaçırdınız? Yoksa dün ak şamki şarab hâlâ başınızı mı döndürü yor? Hangi cenazeden bahsediyorsunuz? Dün, bütün gün Almanm evindeki eğ lentide idiniz; eve sarhoş geldiniz. Kendinizi yatağa attınız, bu saate kadar uyudunuz. Tabut taciri, sevinc içinde: Yok canım! Sahi mi söylüyorsun? Diye sordu. Tabiî sahi söylüyorum. Mademki öyledir, çabuk çayı getir, kızlanmı da buraya çağır. ( Kitablar arasında «Sağlık ağızdan başlar» Yazan: Diş hekimi B. Malhas Düz İnsanm vücudündeki her uzvun şüp hesiz ki ayrı ayrı kıymeti vardır. Bunlardan birine bir rahatsızlık ârız olduğu va' kıt bütün bünye bundan müteessir olur. İşlemesinde intizamsızhk başlar. Onun için tababette de son asırda bütün beşerî ve sosyal işlerde olduğu gibi kat'î biı «iş bölümü» hâkim olmuş her uzvun hastalıklarile inceden inceye uğraşan şubeler meydana gelmiştir. Tababetin memleketimizde ilmî bir şekilde teessüsü epey eski olmakla berabeı hernedense dişçiliğe ancak son zamanlarda ehemmiyet verilmiş dişçilik fakültesi bundan otuz sene evvel kurulabilmiştir. Halbuki dişler insan vücudünde diğer uzuvlardan aşağı değil, bilâkis en fazla ehemmiyetli kısımdan biridir. Bu, nisbeten son çeyrek asırda dikkati elbederek diş hekimlerimizin adedi artmış ve hal kımız dişlerile nisbeten alâkadar olmıya koyulmuştur. Fakat ferdlere her çeşid sıhhî tehli keleri apaşikâr gösteren ve bu tehlike lerden korunmayı temin eden kendi dilile yazılmış iyi eserler ve açık ibareli kitablardır. Çok mühim olan diş meselesine aid bu şekil eserler dilimizde hemen yok denecek derecede azdı. Son zamanlarda diş hekimi B. Mal • has Düz'ün yazıp çıkardığı «Sağlık a • ğızdan başlar!» kitabı bu boşluğun bir kısmını dolduracak mahiyette bir eserdir. Göze çarpan şekilde resimlerle tam asrî bir tertib ve sistemde vücude getiril miş olan bu kitabda diş hıfzıssıhhasma, diş bakımına, diş hastalıklanna, diş ıltihablannm sebebiyet verebileceği diğeı derdlere, velhasıl diş meselesinin bütün teferruatına aid vâkıfane yazılmış bahisler vardır. Operatör Cemil Topuzlunım bir ön sözile başlryan eser bilhassa iki kısımdan mürekkebdır. Birinci kısımda: Diş nedir? Diş nasıl çürür? Yemeği nasıl çiğnemeli? Dişleri nasıl temizlemeli? Diş hckimini nasıl seçmeli? Pyorre hastalığı nedir? Bahisleri. İkinci kısımda ise: Çocuklarda diş bakımı, süt dişleri, 6 yaş dişleri, örnek bir çocuk hayatı, gebe annelere bazı öğiid • ler fasıllan gene ihtıyar, kadm erkek, zengin fakir herkes tarafından dikkatle okunacak ve üzerinde uzun uzun durulacak noktalardır. 72 büyük sahifeden mürekkeb olan «Sağlık ağızdan başlar!» kitabınm baskısı da iyidir. Diş hekimi M. Malhas Düz bu hayırh ve istifadeli eseri vücude getirmekle milletimizin sıhhat ve âfiyetine takdire şa • van bir hizmette bulunmustur. Bir buz dolabı patladı Taksimde Abdülhakhâmid sokağında Tip Top apartımanı altındaki Yaşarm sütçü dükkânındaki buz dolabı dün büyük bir gürültü ile patlamıştır. Bu infilâk sonunda dükkânm duvarları harab olmuş, Yaşarın çırağı Diyamandi yü zünden yaralanmıştır. GARDEN'de JANE BRÜ YERE* i dinliyerek kendinizi Montparnasse kabaresinde ve Parisin eğlendiği bütün eğlence yerlerinde hissedeceksiniz. Ayni programda: Havayen dansörleri Realist ve cazib şantöz ŞARKI KRALİÇESİ Bu akşam: Tepebaşı R A DVO Riı f»ksamki oroefram J İSTANBUL: 12.30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13 05 muhtelif plâk nesriyatı 14 00 son 18.30 plâkla dans musikisi 19,30 Tayyare Cemiyeti namma konferans: Kâmran Kaftar.cı tarafından 20,00 Rifat ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk sarkıları 20,30 Bay Ömer Rıza tarafından arabca havadis 20 45 Safıye ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk sarkıları, saat ayarı 21,15 orkestra 22.10 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gıinün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VİYANA: 18,10 şarkılar 18,30 viyolonsel konse ri 19 karışık yaym, haber ler ve saire 20.35 yeni havalar 21,40 karışık yayın 22.05 efsanevi piyes 23,15 haberler, h a . va 23.25 dans musikisi 24,35 son haberler. BERLİN: 18,05 musiki 18,35 yüz sene evvel Berlin 19,05 gramofon 20,05 spor 20,20 piyano konseri 20.50 günun akisleri, haberler 21.15 gece musikisi 22,05 eğlenceli musiki 23 05 haberler, spor ve satre23,35 eğlenceli konser. BUDAPEŞTE: 18.05 konusma 18,35 piyano ve kemaıı koaseri 19.05 konferans 19,30 Çineena orkestrası 20.35 mu.sikili piyes 22.35 haberler 22.55 oda musikisi 23.50 fran sızca konferans 24,05 salon orkestrası 1.10 son haberler. BÜKREŞ: 18,05 eğlenceli konser. istirahat esnasmda konuşma ve saire 19 konferans 20,20 oda musikisi 21 konferans 21.20 sen fonik konser, istirahat esnasmda spor. haberler, gramofon 23,50 fransızca ve almanca haberler. LONDRA: 20,20 hafif musiki 21,05 haberler ve saire 21.35 dans orkestrası 22,20 filârmonik konser 24.40 haberler, spor, konuşma1.05 dans orkestrası 1,35 hava ve saire 1.40 gramofon. PARİS [P.T.T.l: 17,35 konser 18.35 turizm, konferans 18.45 piyano konseri, kıraat 19,05 mu siki 20,05 Org konseri 20.35 havadis, hava, haberler, konuşma 21,35 çocuk sarkıları 21,50 hikâyeler 22,05 konuşma 22,35 piyes 24,35 haberler, hava. ROMA: 17,55 hava, kış haberleri, konusma 19.55 fasizm haberleri, spor, turizm haberleri 20,25 yabancı dillerde haberler 21,10 hava ve sahe 21,35 Habeşistan harbi 21,45 karışık musiki 22,05 tiyatrolardan nakil. Açık teşekkür İmroz adasmda merkeze bir buçuk saat mesafede bir köyde muallimlik yapan hemşiremin nezdinde bulunan an nemin birdenbire ve ağır bir surette hastalanması üzerine fırtmalı ve karlı bir havada yaya olarak merkezden kalkan ve yan gece ölümle pençeleştikten sonra köye varan ve annemin hayatını kurtaran İmrozun fedakâr doktoru Faik Ahmede açık olarak teşekkür etmeği bir borc büirim. Kuleli son sınıf subayı kıdemli yüzbaşı Rıza Gürel WİNTER'S ve MERANO'nun günden güne artan muvaffakiyetli numaralarını da göreceksiniz. Ş I K Bu cumartesi akşamı FRANSA İHTİLÂLİ Fransızca sözlü filim. Baş rolde: Sinemada: Dünyada tanınmış en muhteşem tarihin bir safhasmı tasvir eden: ACCENT ve JANESCO'nun muvaffakiyetlerini alkışhyacaksınız. Meşhur Holivud dansörleri RONALD COLMAN Milyonlara malolmuş ve binlerce figüranm iştirakile sinemava alınmıs emsalsiz mizansenli filim Üsküdar Hale sineması MARGARİTA î MARTHA EGGERTH'in yarattığı en son filimI [BÜLBÜLLER ÖTERKEN| BAĞDAD BÜLBÜLÜ Türkçe Sözlü Şark Musikisi MÜNİRE MEHDİYE AHMED ALLAM MAUR1CE CHEVALİER ve MARİE GLORY Bu hafta SAKARY A sinemasında N E Ş ' E İ Hakikî muvaffakiyetli L E filimlerile neş'e ve saadet saçıyorlar. NÖBETÇİ ECZANELER Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde nöbetçi olan eczaneler sunlardır: İstanbul cihetindekiler: Emmönünde (Hüseym Hüsnu). Beyazıdda (Haydar>, Kuçükpazarda (Hikmet Ce * mil>, Eyübde ıDefterdar\ Şehzadebaşın da (Üniversitet, Karagümnikte (Arif), Şehremininde (Hamdi), Samatyada (Rıdvaıı), Aksarayda (Ziya Nurı), Fenerde (Vıtali), Alemdarda (Sırrı Rasim^, Bakırköy ^ de fHılâl). Beyoğlu cihetindekiler: Galatasarayda (Kanzuk), Bostanbaşında (İtimadK Galata Mahmudiye caddesinde (İsmet), Kurtulusta (Necdet), Kasımpaşada (Mueyyed), Hasköyde (Nisim Aseo), Taksimde fNizameddin), Beşiktaşta (Sü • • lejman Receb), Sarıyerde (Nuri). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Heybelide (Tanaş>, Buj'ükadada (Rıza), Üsküdarda (İmrahor), Kadıkoyde, Modada (Sıhhat). Sehzadebası TURAN tivatrosunda Cumartesi akşamı 20,30 da HALK OPERETt ESKİ HAMAM ESKİ TAS (Bavan Safiye konseri> San'atkâr Nasidle Gündüz 14,30 da talebe temsilı Bu akşam Tanda operet yoktur İlâveten: Paramount Jurnalda: Milletler Cemiyetinin son içtimaı, Tilkilerin yetiştirilmesi ve büyük Nîs kârnavaiı 13 Şubat Cumartesi günü akşamı şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda' Okuyucu Bayan S A F i Y E San'atkâr Naşit, Halk Opereti Zozo Dalmas birlikte ESKi HAMAM ESKİ TAS Operet 3 perde Aynca büyük komedi : Gündüz talebeye saat 14,5 da l RUSJAPON M U H A R E B E S i Senenin en büyük TÜRKÇE sözlü film TÜRKÇE S ö z l ü GÜMRÜKLERDE Gümrük kumüsyoncuları imtihan edildi Yeniden gümrük kumusyoncusu ve maiyet memuru olmak istiyenlerin imtihanları dün sabah Gümrük Başmü dürlüğünde yapılmıştır. İmtihana elli den fazla gene iştirak etmiştir. Bir isim iltibası Birkaç gün evvel Beyoğlunda zabıta tarafından meydana çıkarılan bir ku marhanede yakalananlar arasında ku müsyoncu Ziya isminde birinin bulunduğunu yazmıştık. Gümrük kumusyoncularından Ziya imzasile aldığımız bir mektubda, mevzuu bahsedilen Ziyanm kendisi olmadığı bildirilmektedir. Halk Kahramanları YARIN GECE ' 9 NCU 1 defa değil 10 defa görmek isteyeceğiniz şaheserlerin şaheseri EN B U V U K AŞK Ve HEYECAN FİLMİ Si"emas.n.n İ P E K Muvaffakiyeti değil, muzafferiyetidir. Gümrük kimyahanesi Gümrük Başmüdürlüğünün taşındığı Çinili Rıhtım Hanmın üstkatında son Elâziz (Hususî) Başbakanımızla TiNO ROSSi sistem bir kimyahane kurulmaktadır. 4 ncü aşkı hakikî aşkı mıdır? Badema gümrüğe aid tahlili icab eden havalimizin iskân işleri üzerinde derin tetE O, kocası için katil oldu, kızımn saadeti için mahkum maddelere bu kimyahanede bakılacak kikat yapan İskân Umum müdürü AnFRANSIZCA oldu, aşk ve şeref için azab çekti, fakat her ikisine de M BRODVAY MELODi tır. karaya döndükten sonra buradaki me m TÜRK yetişemedi, hiçbir kadm bu kadar hissî macera yaşaraaA Cumartesi gününden itibaren ECNEBİ MEHAFİLDE rr.urlar arasında değişiklik yapılmıştır. mıştır Bu kadar fevka âde bir aşk macerası görölmemiştir Biletlerinizi evvelden alınız. Sabık sıhhiye müfettişlerinden doktor I ı AMIHI I P nAPRlPTlY ı ANIELLE DARRIEUX Romanya sefareti matbuat Ziya Elâziz iskân müdürlüğüne tayın edılmiş, kadastro mektebinin fen ve hukuk ataşesi şubelerinden mezun Avni arazi tevziine Romanya sefareti matbuat ataşesi M. Dragu gelecek hafta Atinada toplana memur edilmiştir. Bu değişiklik az zamanda göçmenler cak oaln Balkan matbuat kongresine iş. tirak etmek üzere dün Yunanistana ha lehınde kendini göstermiş ve pek erken gelen kışa rağmen Perçeuç köyünde reket etmiştir. Romanya elçisi Ankaraya 3350, Etminik köyünde 3500, Kuyulu köyünde 5800 küsur dönüm metruk aragitti ?i tesbit ve tevzi edilmiştir. Romanya elçisi M. Telemaque dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. Makedonyada feyezanlar Sinemanın Tanıdığı ve Tamttığı en Güzel ve Başlıca Şaheserlerden Biri Olan Atina 10 (Hususî) Bir müddettenFilimde DİMİTRİ KOLSOF rolünde sineKamyondan düşerek beri Makedonyada yağan şiddetli yağma bayatının en mükemmel tolünü yaratmışmurlar yüzünden ırmakların suları yük yaralandı selerek taşmak tehlikesi başgöstermiştır. ŞARL BOYER'nin bu filimde Dün, öğleden sonra Sarıyerde Kum tir. Makedonya Umum valiliği hasaraarkadaşı : LORETTA YOUNG'dır sal virajını dönmekte olan şoför Polun tın önüne geçmek için tedbirler almağa idaresindeki petrol yüklü kamyondan başlamıştır. Ayrıca : Zengin Paramount dünya haberleri Yerlerinfzi evvelden aldırınız. Tel. 40868 ^ M H H H H H amele Şerif, kamyon kapısının açık bu•^^••••••••^•^•••••••i^BB^BMBBBBB^™™ BİZ DE YAPTIK ^ ^ ^ ^ • • « • • ^ lunmasmdan dolayı yere düşmüş, tehYunanlılar (26 senelik Yunanistan) filmini yaptılar. Sovyetler (1OO gün) filmini likeli surette yaralanmıştır. yaptılar. italyanlar (Kara Gömlekliler) filmini yaptılar. Almanlar (Azmîn Zaferi) Yaralı amele hastaneye kaldırılmış, kapıyı kapamayı unutan şoför hakkında filmini yaptılar. Bulgarlar (Yetmiş Senelik Bulgaristan) filmini yaptılar. nda terakkî hamleleri. Yakında TüRK sinemasında. tahkikata başlanmıştır. Elâziz îskân dairesinde faaliyet 4 ncü AŞK SENFONi'den sonra yine bütün Istanbulun koşacağı Hlm Bir genç ve güzel kadının KAY FRANCİS S i N Marinella Hergün ilk matinede A Ş N s YEŞiL DOMiNO ŞARL BOYER SANGHAY Bu akşam M E L E K sinemasında Göreceğimiz Beyaz perdenin en meşhur erkek yıldızı TÜRK İNKILABI Ü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle