16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Şubat 1937 CUMHTJRİYET Bulgaristandan Hava hücumlarına karşı gelecek göçmenler kendimizi nasıl korumalı Bulgar hükumeti göçHavadan gelecek en büyük tehlikeyi tahrib ve gaz bombaları değil, yangm yapan küçük bombalar çıkaracaktır menlerden bir siirü vesika istiyor Sofyada türkçe intişar eden gazetelerin verdikleri malumata nazaran Bulgar hükumeti pasaport kanununda bazı tadilât yapmıştır. Bu tadilât daha ziyade Tür kiyeye hicret etmek istiyen Türklerin tâbi olacaklan şeraite taalluk etmekte dir. Bulgaristan Dahiliye Nezareti göçmenlerin ne suretle pasaport alabilecekleri hakkmda şu izahah vermiştir: 1 Hangi nahiye ahalisinden ol duğuna dair şehadetname muhteviyatı pasaporta yazılacak ve tafsilât verile cektir. 2 Yol vergisi verilmemiş ise öde necek, nahiye vergilerinin ödendiğine dair vesika ibraz edilevek, devlet vergisi memurluğu tarafmdan muhacirin bü tün vergileri ödediğine dair vesika almacak. 3 Nahiye mahkemesi müddeiumumisinden giden muhacirlerle kalanlar a rasında hukuku umumiye davası olma dığına dair vesika alınacak. 4 Keza kaza müddeiumumiliğin * den de ayni mealde bir vesika almacak. 5 Aid olduğu askerlik şubesinden mükellefiyeti askeriyesini ifa ettiğine ve yahud askerlik vergisini verdığine dair vesika ibraz edecek. 6 Göçmen beraberinde götüreceği çiftçilik âlât ve edevatı ve sair emvali üzerinde icra memuru tarafmdan devlet» borcu için haciz konulmadığına dair icra dairelerinden şehadetname ibraz edecek. 7 Ziraat kooperatifine borcu ol madığını isbat edecek. 8 Göç suretile gitmek istemiyen ler ve yalnız seyahat pasaportu almak istiyenler emlâklerini tasfiye etmediklerine dair şehadetname ibraz edeceklerdir. Diğer taraftan Bulgaristandaki elçilr ğimiz ise şunlan ilân etmiştir: Göç müsaadesi almak için bugüne kadar konsolosluklanmıza gönderilen isti daların sayısı bu sene gönderileceği tahmin edilen muhacir adedini ve hatta 1938 senesi mürettebini bile dolduracak bir miktara vardığından bu ilân tarihinden itibaren göç müsaadesi ıstidalarmın ka bulüne nihayet verilmiştir. Şimdiye kadar gönderilen ve tasnif edilmiş olan istidaların tetkik neticesinde vakit ve zamanı geldiğinde icab eden lere konsolosluklar tarafmdan göç müsaadesi gönderilecektir. Bu müsaadeyi bekIemek ve alıncıya kadar da mal satmak veya pasaport çıkarmak gibi işlere girişmemek lâzımgelir. Madrid etrafındaki Içember darlaşıyor Valencia hükumeti Malaganın sukutu hakkmda bir nota neşretti. Katalonyada eli silâh tutan herkes askere alınıyor [Baştarafı 1 inci sühifede] Marksist kıt'alan dün MadridValencia yolundaki mevzilerimize hücum et mişlerse de geri püskürrülmüşlerdir. Gırnata cephesinde düşman Alcala la Real'daki mevzilerimize taarruz etmiş ve büyük zayiatla tardedilmiştir. Villa del Rio ve Lopera mıntakala • nnda marksistlerin taarruzlan ayni su • retle akamete uğramıştır. Malaga mmtakasında kıtaatımız Bermeja, Campillo ve Cartama kasabalannı işgal etmişlerdir. sini ileri sürmektedirler. Fakat İngiliz bahriye mahafili, Sovyet gemilerinin teknik bakımından, bu vazifeyi yapamıyacağı düşüncesindedir. Zira, üsleri İspanyadan çok uzaktadır. Ayni mahafilin teyid eylediğine göre, Sovyetler mahrukat ihtiyacları için İngiliz bahriye üslerini kullanmak müsaadesini istemişlerse de îngiltere bunu reddetmiştir. ( Serbest Sütun Radyo fiatları nasıl ucuzlıyabilir? ) Valencia hükumetinin notası Madrid Londra telefonu kesildi Londra 10 (A.A.) Madridle telefon irtibatı dün akşam kesilmiştir. Bu inkıta, milliyetperverlerin Madrid Vaansiya yolunda ilerlemelerine atfedil mektedir. Madridde manzara Şehirler için büyük tehlıke tahrib bombalarından değıl, onlardan çok küçük ve gürültüsüz olan yangın bombalarından gelır. Bunlar 1 5 kilo ağırlığmda olup tutuşturma maddeleri yağ, fosfor ve en ziyade kullanılan da elektron termit'tir. Bu bombalar durmadan yanar ve 2, 3 bin derece hararet neşreder. Bu hafü bombalar her tayyare tarafmdan çok miktarda taşmabilir. Meselâ Viyana üzerine «30» tayyare nin taarruzunu ve 20 bin yangın bombasının atıldığını tasavvur edersek bunlardan yüzde birinin hedefe isabet ettiğini kabul etsek bıle, 200 yangın çıkmış olduğunu düşünebiliriz. Halbuki hedefe düşen bomba miktan % 1 den daha çok olur, ve bir şehirde evlerin işgal ettıği saha nekadar fazla ve boş saha nekadar azsa o nisbette evlere daha çok bomba düşer. Bu sebeble bombalann yüzde bir değil, hatta onda biri evlere tesadüf edebilir. Bundan dolayıdır ki şehirler için en büyük teh likenin yangın bombalarından geleceğini keşfedebıliriz. Böyle umumî yan gınlara karşı en mükemmel itfaiye bile hiçbir iş göremez, ve umumî felâket başgösterebılır. Bunun neticesinde bütün şehır halkının açıkta kalması fecaati ortaya çıkar ki mutaarrızın da mak6adı budur. Halıt bu cihetten gelecek tehlikeyi iyi görmez ve zamamnda tedbirlerini almazsa netice buna varır. silolar ve sairanin yakınlarında evler yapılmamalı, mevcud evlerde ise ağır bombalara karşı tedbir ahnmalıdır. Zehirli gazlara karşı korunma Zehirli gazlere karşı emniyetli maskeler ve zehirli mayilere karşı da koruyucu elbiseler vardır. Fakat eğer bunları kullanmanm usulleri bilinmi yorsa milyonlarca gaz elbisesi ve maske vermekten bir fayda beklenemez. Esasen gaz elbiselerini ancak mayi gazlerle doğrudan doğruya temasa gelecek olan insanlara, daha doğrusu sivil ko runma esnasrnda filen çalışan müca dele teşkilâtma verilir. Tayyare taarruzları sırasmda halkın en çoğu cadde ve sokaklan terkeder. Bunlara (Passif halk) diyoruz. Her evin bir bodrumu olduğuna göre bunu korunma bodrumu haline koymak ve oraya sığınmak sivil hava korunması nın temelini teşkil eder. Bu takdirde düşman kendı bombalarını daha geniş sahaya serpmek mecburiyetinde kalu ki böyle geniş bir sahayı hiçbir zaman tamamen bombalarla dolduramaz. Her evde bodrumun korunma bodrumu haline konulmasından şu fayda elde edilir: Herkes tayyare taarruzu esnasında olduğu yerde kolayca sığınacak yer bulmuş olur, uzaklara gıtmeğe mecbur kalmaz, gece ise evinin bodrumuna, gündüz ise hemen çalıştığı yerin bod rumuna girer. Tabıî bodrum o suretle Gaz tehlikesl Zehirli gazlerm tehlıkesi ötedenbe hazırlanmalıdır ki tam ve emin bir sıri biraz fazlaca mübalâğa edümiştir. ğınacak yer olabilsin. Her nekadar çok tesirlı gazler varsa da Her şey tehlikededir tesirlerinı tamamen yapabılmeleri için Herkesm yalnız kendı canını, ken fazla miktarda ve topluca atılmak lâ di malmı ve kendi iş vasıtalannı koruzım gelir. Meselâ bir kilometro murab ması kâfi değildir. Kendi korunmasını baı yer için 10,000 12,000 küogram gaz temin eden her insan, derhal en yakıatmak ıcab eder ki bunun için de 8 10 nının korunmasını da düşünmeğe ve tane gece bombardıman tayyaresine ona yardıma mecburdur. Şehirli, köylüzum vardır, Bu suretle meselâ Vıya lü, memur, amele, tüccar herkes ayni nayı gazlemek için 1000 tayyareye ih derecede tehlikeye maruzdur ve herkes ayni< derecede alâkalıdır. Elbirliğile çatiyac vardır. Bir şehır halkının az bir zamanda lışmalıdır ki hayat ve maişet mümkün gazle imhasmdan bahsetmek kadar olduğu kadar az tacize ve az zarara mantıksız birşey olamaz. Zira bu ka uğramakla kurtulsun. Ev sahibi evinin dar çok tayyareyi bir defada kullan başma yıkılmaması ve yanıp mahvol mak mümkün değildir. Gaz elbette mamasile nekadar ilgili ise kiracı da o kullanılacaktır. Ve buna karşı ihmal derece alâkalıdır .Bir şehrin yanması den çok büyük zararlar doğar. Fakat ve harab olması demek bütün şehir gazin ancak mahdud yerler için ehem halkının derüı bir felâkete düşmesi demiyeti ziyadedir. Bundan başka ötede mektir. Zayıf ve âciz vaziyete düşme beride ancak halkı tethiş etmek ve ma mek, serveti muhafaza, çalışmayı ko neviyatını kırmak gibi bir rol oynar. ruma ve yurd istiklâlini muhafaza halHele eğer halk en tesirli gazin bile an kın vazifesidir. cak mahdud bir zarar verebileceğini ve Şahsî korunma havadan, güneşten ve bilhassa rüzgârBugünkü ileri harb tekniği öyle gösdan çok müteessir olduğunu bilmiyor teriyor ki, tarihe karışmış olan ve bi sa o zaman gazin yapacağı manevî boz zim ancak tarih kitablarında okuduğugunluk ve ürkütme çok büyük olur. muz (şahsî müdafaa) yani herkesin Bununla beraber hernevi gaze karşı, kendi malmı ve canını kendi gücüne ve gene gaz tekniği kadar terakki etmiş kendi kuvvetine dayanarak koruması olan maskelerle kat'î çare bulabiliriz. ve yakmlarına yardım etmesi mecbu Hava tehlikesinden nasıl riyeti tekrar ortaya çıkmıştır. korunabiliriz? Bütün halkın, bütün sınıf ve tabakaTayyarenm kullandığı tahrib, yan larm elbirliğile çalışması, bir sivil ha • gın ve gaz bombalarından gelecek teh va korunması kurumunun temelini teşlıkeleri ve derecelerini söyledik. Şim kil eder. Gün politikalarını ve fikir ihdi bunlara karşı korunma çarelerini an tilâflanm bir tarafa bırakarak jtırdu latalım: muzun ve milletimizin yaşaması ve selâmeti için elzem olan hava korunma Ağır tahrib bombalartna smda hepimiz elele verelim. Bu hususkarşı korunma Her silâha karşı korunma çaresi var ta herkesin hava korunmasını bir va dır. «200» kilo ağırhğında bombalara zife diye kabul etmesi kâfi değildir. karşı 4 5 metro kalınlığında beton Her ferdm dığer birisinin yardımına örtü ile korunulur. Fakat bunu her ev muhtac olmadan tehlike zamamnda yapamaz. Buna lüzum da yoktur. Böy bilfiil hazırlanmayı ve tehlikeyi cesa le bombalann atılacağı yerler askerlik retle karşılamayı bilmesi ve yapabil çe ehemmiyetli olan belli yerlerdir. Bu mesi lâzımdır. Hükumetçe yapümıyan ve her ferdin gibi yerlerin hemen yakınında bulunan evler de harab olur. Tayyareden atıla mutlaka kendi yapması icab eden bü cak bombaları tam hedefe düşürmek tün işler (şahsî korunma) sırasına giepey güç bir iştir. Hele tayyareye kar rer. Bunun temini ise ancak esaslı öğşı tayyare, yahud dâfı topları ve maki retme ile olur. Bu yazılar her şahsın nelitüfekler kullanılıyorsa o zaman hava korunmasmda ne yapacağım ve bombayı hedefe düşürmek daha çok ne yapmağa mecbur olduğunu ana hatgüçleşir. Ve atılan bombalar hedefin larile gösterir. Daha esaslı ve mükemyakmmdaki diğer evlere düşebilir. Bu mel surette öğrenmek için bu maksadsebeble evvelce de saydığımız asker la açılmış olan hususî öğretme kurslalikçe mühim fabrika, ıstasyon, köprü. rma iştırak lâzımdır. Umumî fikirlerle mühimmat depoları; devlet binaları, iktifa caiz değildir. Madrid 10 (A.A.) Topçu düellosu müstesna olmak üzere, pazartesi salı gecesi sükun içinde geçmiştir. Dün sabah, hava açık idı. Hükumetın avcı tayyareleri, Madrid etrafında istikşaf cevelânlan yapmışlardır. Asi kuvvetlerin ileri hareketleri, payıtahtın manzarasmı de • ğiştirmemiştir. Âmme hizmetleri normal bir surette işlemekte olup ahali sükunel içındedir. Berselon bombardıman edildi Londra 10 (Hususî) Milliyeti meçhul bir harb gemisi bugün Barselonu bombardıman etmiştir. Katalonyada herkes asker oluyor Londra 11 (Hususî) Katalonya hükumeti bütün eli silâh tutanlan mec burî askerliğe tâbi tutan bir kanun neş retmiştir. Katalonya General Franco ile müzakereye girişmek niyetinde Paris 10 (A.A.) Paris matbuatının bildirdiğine göre Barselone hükumetinin Katalonya'lı unsurları, General Franco, Valansiya hükumetini mağlub ettıği takdirde Burgos hükumetile Katalonya jeneralitesi arasında harbe mâni ol' mak için Generalle müzakereye girişe eklerdir. Matin gazetesi diyor ki: «Barselone hükumetinin, M. Cabal lero'nun Valansiya hükumetini Barselona'ya nakletmesine niçin muhalefet ettiği bu suretle şimdi anlaşılmış oluyor.» Orta Avrupada yeni bir ihtilâf [Baştarafı 1 inci sahifede] Krofta'nm, M. Seba'nın kitabına mukaddemeyi kitabı okumadan yazıruş oldu ğunu söylemekle iktifa etmektedir. O halde, Hariciye Nazın M. Krofta yazdığı mukaddeme ile resmî bir mahiyet verdiği bu kitabın fikirlerini reddetmiyor demektir. Bu vaziyette M. Krofta bu noktai nazarlan kabul ettiğini düşünmesi icab eder. M. Krofta, M. Seba'yı istifaya icbar etmediğinden bununla hemfikir demektir. Netice şudur: Çekoslovakyanm resmî bir mümessili, Polonyanın hududlarında değişiklikler yapılmasına taraftar bulunmuş ve Polonyanın miHî arazisinin taksimini teklif eylemiştir. Bu resmî mümessilin şefleri de bunu reddetmemişlerdir. Polonya bunu unutmıyacaktır.» Malaga mmtakasında ameliyesi temizleme Salamanca 10 (A.A.) Malaga vilâyetinde yapılan temizleme esnasında, şehir civanndaki dağlara sığmmış olan yüzlerce hükumetçi teslim olmuştur. Asilerin telsiz istasyonları, Malaga milislerine kumanda eden albay Villânanın Valansiya hükumeti emrinde çalışmak istemiyerek yabancı memleketlere kaçtığını bildiriyorlar. Cenub milisleri başkumandanı General Martiniz azledilmiştir. şehrinin ve Torre del Mar mevkiinin mil Müstemlekeler için tek bir Almanın hayatı feda edilmiyecek liyetperverler tarafmdan işgal edildiğini Londrada çıkan News of The World bildirmektedir. gazetesinin Berlin muhabiri yazıyor: Yeni İtalyan sefiri Burgosta Hususî bir mükâleme esnasında M. Burgos 10 (A.A.) Yeni îtalyan Hitler müstemlekelerin geri alınması sefiri M. Catalupo buraya gelmiştir. Seişinde tek bir Almanın bile hayatı feda fir halk tarafmdan alkışlanmıştır. M. Catalupo, komünizmle mücadele edilmiyeceğini beyan etmiştir. Bu beyaeden asil İspanyol millerine İtalyadan nat Almanyanm müstemlekelerini geri Kontrol işinde yeni güçlükler istemek meselesinde mühim bir anahtar Londra 10 (A.A.) Havas muha bir kardeş selâmı getirdiğini sb'ylemiştir. Sefir yann Salamanka'ya hareket ede makammdadır. biri bildiriyor: Almanya Japonyadan da ^ Ademi müdahale komitesindeki bazı cektir. delegeler, Malaganın sukutu keyfiyetinin. komiteyi kontrol plânını değiştirmeğe ve Malaga mıntakası sahillerinin kontrolunu Alman bahriyesine değil fakat İngiliz bahriyesine tevdie icbar edilebileceği kanaatindedirler. Bazıları, bu mıntakanm kontrolunun Sovyet bahriyesine verilme Valencia 10 (A.A.) Dün kabine içtimamdan sonra neşredilen bir notada ezcümle şöyle denilmektedir: «Malaganın düşmesine sebeb bazı ecnebi devletlerin asilerle gittikçe artan bir teşriki mesaide bulunmalarıdır. İtalyan ve Alman donanmalan harbin mümkün olan bütün hilelerini kullanarak asilere yardım etmektedirler. Bundan maada Italya ile Almanya Franco'ya takviye kıtalan göndermektedirler. Şubatın yedinci günü saat 10 da hü kumete mensub altı muhrib, Malaga'yı bombardıman etmekte olan Canarias, Baleares ve Almirante Cervera ismin deki asi kruvazörlerine taarruz etmek için hareket etmişlerdi. Saat 13,50 de hükumet muhribleri Cata Cape'in cenubunda iki kruvazör görerek bunları Ba leares ve Canarias asi kruvazörleri zan netmişlerdir. Bu iki kruvazör vira ederek bütün ağır silâhlan ve sancak tarafındaki ufak toplarile ateş etmeğe hazır bir vaziyet almışlardır. Hükumet gemilerile bu iki esrarengiz kruvazör muhtelif istikametlerde dolaşmışlar ve bu vaziyet akşama kadar devam etmiştir. Hava karardığı zaman altı muhribimiz kruvazörlere taarruz etmek için yaklaşmışlardır. Fakat o aralık kruvazörler projeötörlerini yakarak kendilerini tanıtmak için birbirlerim aydınlatmışlardır ve bu suretle bunlarm îtalyan harb gemileri olduğu anlaşılmıştır.» Notada bundan sonra, ecnebi donanmalannın asilere yardım etmelerınin, Bask sahillerinde Alman gemileri tara fından vücude getirilen mayin tarlasmm mevcudiyetinin ve Akdenizde İtalyan ve Almanlar tarafmdan asiler lehine yapılan casusluğun harbi umumileştirmek tehlikesini doğurabileceği ve bu halin Av[BaştaraU 1 inci safti/edel rupa sulhunu tehdid etmekte olduğu ilâfax yann saat 16,30 da Hariciye Neza ve edilmektedir. retinde Alman büyük elçisi M. von RibVelez de diiştü Salamanka 10 (A.A.) Umumî bentrop'u kabul edecektir. Mülâkatın karargâh, Malaganın 30 kilometro şar müstemleke meselesi etrafında cereyan ekında ve sahil yakınında bulunan Velez deceği söylenmektedir. Okuyucularımızdan N. Gönençer imzasile bir mektub aldık. Bu mektubda deniliyor ki: <Bizde radyonun pahalı olmasını güm rük resminin fazla olmasına atfedenler ekseriyeti teşkil ederler. Ben yaptığım tetkikat neticesinde pahalılık sebebinin gümrük resmi olmadığı kanaatini edindim. Radyolarda gümrük ve diğer resim ler kilo başma en fazla iki buçuk lira isabet etmektedir. Yani 10 kiloluk bir radyodan 25, 20 kiloluk bir radyodan da 50 lira alınmaktadır. Buna ilâveten Posta Başmüdürlüğü de radyonun kıymeti asliyesinm dörtte biri nisbetinde bir para almaktadır. Muamele vergisi, oktruva resmi, müteferrik masraflan da unutmamak lâzım geldiğini biliyorum. Yani sekiz lâmbalı son model ve on beş kilo agırlığmda bir radyo makinesi bu ticareti toptan yapanların eline 90 100 liraya geçiyor demektir. Piyasada bu makineleri 200 250 liradan aşağı bir fiatla almanın imkânı yoktur. Pahalılığm sebebi işte buradadır. Radyo tica reti yapanlardadır. Hükumetimiz radyodan gümrüğü ve diğer vergileri büsbütün kaldırsa da bu ticaret bu şekilde devam ettikçe fiatlar ancak kaldırılan gümrük resmi kadar ucuzlıyabilir. Radyo ticaretile uğraşanlar birbirle rile rekabet edip fiatları mutedil bir hadde indirmediklerine göre bunlarla mücadele edilmelidir. Bu mücadelede fiatlara nark koymak, radyo ticaretini inhisarlara tevdi etmek gibi usullere müracaate lüzum yoktur. Çare çok ba sittir: Hemen hemen her fizik hocası bir radyo kurmasrnı bilir. Bu hocalar muhitlerinin Halkevlerinde radyo kurmasmı meraklılara öğretirlerse mesele kal maz. Çünkü böylelikle yapılan oldukça iyi bir radyo makinesi 25 30 liraya mal olur. Radyoyu kurmak için lâmba, rezis tans, kondansatör, bobin, oparlör gibi yurdumuzda imali kabil obnıyan aksam için de hafif bir gümrük resmi konursa mesele büsbütün halledilmiş olur. Bütün bunlara inzimamen radyo fenninin terakkiyatım gözönünde bulun durmak için broşür, kitab ve mecmua gibi eserleri de dilimize tercüme edip meraklılanna ucuzca tedarik ettirebi lirsek yurdumuzda küçükten olmak üzere bir radyo sanayiini bile kurabüe ceğimizi iddia ediyorum.> Almanya ödediği harb tazminatını istiyor mu? Alman Hariciye Nazırı Viyanaya gidiyor arazi istiyor mu? Kral Zogo Arnavud parlamentosunu açtı Tirana 10 (A.A.) Kral bugün parlâmentoyu açmıştır. Söylediği nutukta, haricî siyasete temas ederek Arnavudluğun şim<iiye kadar takib ettiği direktiflere devam ederek bütün komşularile ve diğer devletlerle dostane ve samimî münasebet idame edeceğini söylemiş ve bilhassa Amavudluk İtalyan münasebaü üzerinde tevakkuf ederek: «Arnavudlu ğun büyük müttefiki İtalya ile olan münasebetleri devamlı ve çok samimî ola caktır» demiştir. Berlin 10 (A.A.) M. Von Neurath, bu ayın yirmi birinde Viyanaya gide rek M. Guido Schmidt'in Berlinde kendisine yaptığı ziyareti iade etmek için orada iki gün kalacaktır. İzmir üzüm ihracatçılarının toplantısı Tokyo 10 (A.A.) Almanyanm, Japon mandası altındakiler de dahil olmak üzere eski müstemlekelerinin hepsinî istemekte olduğuna dair haberler hakkında, Japon Hariciye Nezaretinin salâhiyettar bir recülü, Japonyanın Almanyadan kendisine böyle bir talebde bulunuIacağını beklemediğini bildirmiştir. Zira, Japonya da, kendisine kifayet edecek derecede müstemlekesi olmıyan bir memlekettir. Adapazarında bir kız kaçırma vak'ası îzmit 10 (Hususî muhabirimizden) Adapazanrfda bugün heyecanlı bir kız kaçırma vak'ası olmuştur. Adapazarınm maruf iki ailesine aid olan vak'amn cereyan şekli şöyledir. Doktor Nailin kızı Bedia ile doktor Kâmilin oğlu Cihad sevişiyorlarmış. Her iki genc evlenmek için yaptıklan teşeb büsler boşa çıkınca beraber kaçmayı düşünmüşler. Bugün Cihad Osman ismın " deki arkadaşile Bediayı kaçırmak iste miş ve polis tarafmdan yakalanmışlardır. Uzüm tacirlerinin içtımaında "oulunanlar Bu vak'a Adapazannda büyük bir heyeİzmir (Hususî) Izmir ihracatçıları, ] müdürü İsmail Hakkı, standardizasyo can uyandırmıştır. Üzüm Kurumu, Ziraat Bankası müdür nun, ciftçi, mutavassıt, kumüsyoncu ve leri de aralarında bulunduğu halde Ti tacire tevcih ettiği vazifeleri uzun uzaYılın kitabı çıktı caret Odasında bir toplantı yapmışlar dıj7a izah etmiş, artık muhtelif ihracat dır. Müzakere, tamamıle standardizas firmalarının kendi istedikleri gibi üyon üzerinde geçmiştir. Üzümün, istih züm tipi tesbıt edememelerini, millî salden ihraç iskelesine kadar geçirdiği birer tip kabulünü teklif eylemiştir. İ Yazan: Diş Hekimi B. Malhas DUz muhtelif safhalar uzun uzadıya konu şin teknik cihetlerini tesbit için bir koMaruf Operat^r Gen. Cemil'in şulmuş ve umumî menfaate uygun şe misyon seçilmiştir. İkinci bir ıhzarî önsözü ile killer, pratik çareler aranmıştır. Tüc toplantı yapılarak, komisyonun raporu Her kütübhane, salon ve evlerde car, standardizasyonun bağlarda başla okunacak ve bu rapor, üzüm kongre okunacak bu halk kitabını heryerde arayınız. masmı istemislerdir. Üzüm Kurumu sinde konusulacaktır. Mülâzimin Romanı Abidin Daver Gazetemizde tefrika edilmiş olan bu roman, Kanaat Kitabevi tarafından kitab şeklinde neşreedilmiştir. Resimli ve cildli olan kitabın fiatı 100 kuruştur. Sağlık ağızdan başlar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle