11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET j^Cumhuriyet İstanbul yakası sinemalarında sigara içiliyormuş İstanbul t orsası kapanış fiatleri 10 2 1937 PARALAR Satış Dİ3 Atatürkün portreleri Mareşal Fevzi Çakmağm, orgenerallerin, korgenerallerin, generallerin en yeni ve her cesamette portreleri YENİ ÇIKTI LEON TOLSTOY'un r 11 ŞuKat 1937 İnhisarlar Umum Müdürlügünden Alış 1 Sterim olâ. 1 Dolar İsrrıi bizde mahfuz doktor bir kariimiz 20 Fransi2 Fr 114 den aldığımız mektubda denilıyor ki: «Kış 20 Uret mevsimi dolayısıle pazar tatillerini sinema 20 Belcika Fr ve tiyatro gıbı kapalı yerlerde geçıren hal 20 DrahmJ 18. kınuzın sağlığını korumak için Beledıye 20 Isvlcre Fr :65. 20. miz bu gibi yerlerin seans aralarında ha 20 Leva b3. 1 Florln valandırılmalarını mecburi kıldığı gibi si7a gara içilmesini de menetti. Bu mecburiyet 20 Cefc kroni] 1 Avusturva Sl ve memnuıyete jstanbul sinemalarında •2b. 1 Marfc maatteessuf riayet edilmediğmi gordüm. l Zlota 20. Nitekim evvelki gun gittığım bir sinema da 1 Peneü hava bunaltıcı, baş ağrıtıcı idi ve içeride 20 Lev a sigara ıçenlerin savurdukları dumanlar 20 Dınar perdedeki hayalleri tanıtmıyacak derecede Ruble 60. kesifti. 1 İsveç kuronu 1026 Bu hususta alâkadar makamların dikkat l Türk altını 245. nazarlarını çekmenızi dilerim.» 1 Banknot Os B ÇEKLER Okuyucularımızdan Nuri Değere Bulgaristandan muhaceret meselesine Alış daır sorduklarınıza mektubla cevab vere Londra bl6, Nev Yok bilmek için lutfen adresinizi bildiriniz. U.İ949 Parts 17.< 625 Milâno 15,10'5 Brüksel 4,7125 88 6375 Atina 3.425 Cenevra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sofva 64.45 1,4525 Amsterdaın 1 • Prae 22.7881 4.^5 Vlvana 2 • U6 117 125, 675. 23. 66, 76 2S 28. 22. 23. 14. 52, 04. 2i Foto Süreyyada ALLAHIN YARATTIĞI TABİÎ VE SAF ÇOCUK GroALARI KAZAKLAR Türkçeye ceviren ALİ KÂMİ AKYÜZ' dür . Fiatı 75 kuruş. Şaheserlerinden olan Naşiri: Hilmi Kitabevi KAR FIRT1NASI PUŞKİN'in en tatlı ve sevimli güzel bir hikâyesidir. Türkçeve çeviren SAMİ SÜREYYA. Fiatı 25 Kr. PUŞKİN'in tercümei halile bir kıt'a resmini havidir. I İdaremizin Paşabahçe fabrikası için (4000) ton krible maden kömürü şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarhk 12/11/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (526) j I II Şartnamesi mucibince 1000 litre küulü mutlak pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık 19/11/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A!tm Komis yonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (527), 3 i. 1027 V46 SaUs oie. HİLMİ KİTABEVİ GUNUN BULMACASI 17.C6 15.1025 4 71 5 Ö8 6375 64,45 1.4542 22.78Ö1 4,25 U.Î935 KSgıtçılık ve matbaacıJık Türk Anonim şirketinden: Kâğıdcılık ve Matbaacılık Türk Anonım şirketi hissedaranı 1937 yılı martı nm 8 inci pazartesi günü saat 11 de, Galatada Tünel caddesinde 12 numarada kâin şirketin merkezinde sureti adıye de içtima eyliyecektir. 25 hisse senedine malik olup içtimada hazır bulunmak istiyen hissedaranm çocuklarınızı besleyiniz ve bü • ticaret kanununun 371 inci maddesine yütünüz. Vitamini ve kalorisi bol göre hisse senedatını içtimadan bir olan bu özlü unlardan istedik hafta önce şirketin merkezine teslim etlerini ve sevdiklerini bıktırmıya meleri lâzım gelir. rak değiştire değiştire yediri KONUŞULACAK İŞLER niz. Çabuk büyürler, çabuk diş 1 1936 hesab yılına aid meclisi idaçıkarırlar. Hasan markasına dikkat. Başka re ve murakıb raporlarınm okunması, marka verirlerse almayınız ve 2 1936 yılı hesabatının tasdıkı, mec aldanmayımz. Bütün eczaneler lisi idare azasının ibrası, temettüatın ve bakkallarda bulunur. Hasan tevzii hakkında meclisi idarenin teklifi, deposu: tstanbul, Ankara, Be3 Meclisi idarenin seçimi, 4 Meclisi idare azasına verüecek yoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. hakkı huzurun tayini miktan, 5 Şirketin idarei umumiyesini ifa etmekte olan azaya verilecek ücret mik tarının tayini salâhiyetinin meclisi idareye verilmesi. 6 Murakıb tayini. Meclisi İdare Pirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, patates, mısır, arpa, çav dar, türlü, badem III IV 3 4 5 6 T • 1I 1 1 • • • • •I • • • • • • • • Berlin Varsova Budaoeste Bukres Belerad Yokohama Moskova Stokholın 11.375 L'765 4.195 4.4613 108.605 34.66 24.91 T1485 ESBAM 1.9765 4.195 4.4640 LC8.60Ö 34.66 2.7e89 3 1485 8 9 Kapanıs Aslan çlmento n 70 14.'5 10 • tSTIKRAZLAR Soldan sağa: Kapanıs Açın? 1 Yunanistan yarımadasının eskl is rurk borcu l vadelıl 22.J5 ^2175 mi. 2 Boyu uzun, sual edatı. 3 Zararlı, 21.125 > > IT vadel 21.10 •y • hayret edatı. 4 Fransada bir nehir, hakEreanl I 99 sız. 5 Şuphe, okuyucu. 6 Rezıl. 7 AceTAHVlLÂT mi isçi, parlak değil. 8 Yokuşun aksı. 9 Hukümdarların baslarına gıydıkleri şey, p 39 45 biT deniz nakliye vasıtası, nota. 10 Is Anadolu I vadell 3 9.45 39 45 > n va tırab, yemeğin erimesi. Yukarıdan aşağıya: 1 Bir fasulye yemeği, ince tahta. 2 Erkek, civcıv yemi. 3 Ekşilik veren bir madde, yalvarma. 4 Çok yemek yiyen, vücudde bir mayi. 5 Ekseriya resim çeki lirken alınır, doktor. 6 Eğlence, cilveli. 7 1 Ithalât: Buğday 331, çavdar 75, keSayı, sporcuların «yaşa!> sı. 8 Sonradan pek 90, arpa 30, tiftik 7 1/2, kuşyemi 30, ilâve olunan parça, sonbahar. 9 Birini mısır 90, yapak 79, beyaz peynir 6 3/4, un görmeye gitme, sıfat edatı. 10 Bazı yer 72 1/2, fasulye 2, pamuk 7, pamukyağı 21 1/4, bulgur 7, susam 43 1/2, zeytinyağı lerde yetişen bir nevi ot, kasavet. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 14 1/4 ton. İhracat: Kuşyemi 20, tiftik 33, lç ceviz 7 1/2 ton. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 2 Satışlar: 1 HİAİVİAİCİİİVİA B Bnğd'ay yumuşak küosu 6 kuruş 20 pa o radan 6 kuruş 22 1/2 paraya kadar, buğday A MİİİRİAİLİBİRİAİF sert kilosu 7 kurustan, arpa Trakya kilosu 3 RİAİTİIİBİBİPİAİT A 5 kuruş 5 paradan, çavdar kilosu 6 kuruştan 6 kuruş 1 paraya kadar, mısır sarı ki4 AİDİA • İAİKİAİR EİT losu 5 kuruş 5 paradan. fasulye ufak ki5 losu 8 kurustan, fasulye barbunya kilosu 8 RİEİMİÎ B İİLİAİHİB kurus 10 paradan, nohud kalburlu kilosu 6 E • I CİAİR BİT B|N 9 kuruş 20 paradan, susam kilosu 17 ku rus 25 paradan. ceviz iç kilosu 35 kurustan TİOİN B KİB DİO 36 kuruşa kadar, tiftik mal kilostı 140 kuS • KİB BİU DİAİLİA B rustan, tiftik çengelli kilosu 150 kurus 9 tan, tiftik deri kilosu 122 kuruş 20 paraL UİB E R B MİAİM A dan. yapak Anadol kilosu 68 kurustan, ya10 LİEİTİB TİAİK A T pak Trakya kilosu 77 kuruştan, yapak yıkanmıs kilosu 122 kuruştan, zeytinyağı eks. kilosu 66 kurustan. zeytinyağı sabunUludağda resmî kayak mü luk kilosu 38 kuruş 20 paradan 41 kurnş 20 paraya kadar. sabakalan yapılacak 3 Telgraflar 9/2/937 Lomîra mısır Laplata şubat tahmili korBursa (Hususi) Sömestr tatüini ve teri 23 şi. 9 pe. 36 santim, LonKurban bayramım Uludağda geçirmek dra ketentohumuKi. 3 Kr.şubat tahmili toLaplata üzere Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü nu II ster. 15 şi. Ki. 7 Kr. 12 santim, Anvers talebelerinden mürekkeb 30 kişilik bir arpa Lehistan şubat mart tahmili 100 grup beden terbiyesi muallimleri Her kilosu 123 B. Frank Ki. 5 Kr. 22 santim, . Ridel'le beraber sehrimize gelmişler ve Liverpul buğday mart tahmili 100 libresi 8 şi. 6 1 '2 pe. Ki. 5 Kr. 80 santim, Şikago buğAtatürk abıdesine merasimle çelenk dağ Hartvinter mayıs tahmili buşeli 135 koymuşlardır. Burada Belediye reisi de sent Ki. 6 Kr. 23 santim, Vinipek buğday / bulunmuş, merasim kalabalık olmuştur. Manitoba mayıs tahmili buseli 128 3 8 sent Aynca Ankaradan her gün yeni yeni Ki. 5 Kr. 93 santim. Hamburg iç fındık Giresun derhal tahmil 100 kilosu 155 R. Mark kayakçı kafıleleri gelmektedir. Birkıs Ki. 78 Kr. 47 santim, Hamburg iç fmdık mı da Bursa kulübüne müracaatle Ulu Levan derhal tahmil 100 kilosu 154 R. dağ otellerinde şimdiden yer tutmuşlar Mark Ki, 77 Kr. 97 santim. dır. Bugün her iki oteldeki yataklar kâmilen işgal edilmiş gibidir. Taleb o kadar çoktur ki, bunu karşılamak için oKonferans tel sayısmm on olması lâzımdır. Kadıköy Halkevinden: Kurban bayramında Uludağda Türk 12 şubat 937 cuma akşamı saat 21 de ESpor Kurumu tarafmdan ilk resmî mü vimiz salonunda Bay Celâl Esad Arseven sabakalar yapılacaktır. Bu müsabaka • tarafmdan «Türk San'atı» adlı bir konfelan seyretmek için dağa ancak günü rans verilecektir. Konferanstan sonra Bayan Guzin Işık ve Bayan Nevin Bıngisu birlik çıkmak kabıl olacaktır. tarafmdan piyano konseri verilecektir. Herkes gelebilir. HASAN özlü Unlarile 200 kilo litapon 900 kilo alçı 900 kilo reçine. I Yukarıda cins ve miktan yazıh 3 kalem malzeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 16/11/937 tarihine raslıyan salı gunü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü • * venme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (690) I. Şartnamelerine ekli listede cins ve miktan yazılı muhtelif renkta yaldız, ipek ve ipek taklidi üçlük bobin pazarlıkla satın alınacaktır. II. Pazarlık 26/11/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV. İsteklilerin pazarlık için tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birbkte adı gecen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (795) Zahire Borsasında dünkü muameleler 1 I Kültür Bakanlığmdan: GRİPİN AİJ bulunan eve baş ve diş ağrısı girmez 1 2259 sayılı kanunun tatbikına dair olan talimatnameye göre ilko kullarm dördüncü ve beşinci smıflan için iki cildden müteşekkil bir Tabiad Bilgisi kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 2 Müsabaka müddeti 16/2/1937 salı gününden başlamak ve 30/6/1937 çarşamba akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır. 3 Müsabakaya iştirake karar verenler 31/3/1937 çarşamba günü ak< şamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu müsa» bakaya girecekler defterine adlarmı yazdırarak bir numara alacaklardır. FRANSADAKİ 4 Müsabakada birinciliği kazanan kitab serisi üç yıl sıra ile okullarda Herhangi bir ticarî işiniz veva okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verilecektir. lkin« her ne\n dava ve münazaalı ci çıkan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin mümeseleleriniz için ellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükâfat verilecektir. Müessesesine müracaat ediniz. " 5 MüsaBakaya girecekîerin eSe*rlerini üçer nüsha olmak üzere makine 49 Boulevard Haussmann, Paris ile ve kâğıdların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kültür Bakanlığı Yaym Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lâ • zımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asülannm yalnız Her aradığınızı, Ortaköyde ANKARA bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kâfidir. Mü* BAHÇESİNDE bulabilirsiniz. Envai sabakaya basümış bir kitabla girenler de kitabın üç nüshasmı verecek vejTa çam fidanlan, forme meyvalar, yap göndereceklerdir. rağı döken ve dökmiyen fidanlar, aşa6 Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte eserleri kabul ğıya sarkan ağaclar, salon yeşillıkleri edildiği takdirde eserlerini ilân edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü kamelyalar, manolyalar, şemsiye akasyalar, benbeler, katmerli leylâk ağac tasarruf hakkmdan vazgeçerek Kültür Bakanlığına üç aylık bir devre içİB terkettiklerini ve kitabm o devre içindeki her basılışmm son tashihlerinin lan, etiketli bodur ve yüksek güller kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin edecekleri diğer bir zat taSÜS FİDANLARI ve saire v. s... İsti rafmdan yapılacağını gösterir Noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi verilyenlere katalog gönderilir. VASİL mesi de lâzımdır. E.TAC Bahçe Meraklılan Seyahat Edeceklere : Onun gibi yapmayın, ba şınız ve dişiniz ağrımağa başladı mı hemen bir kaşe ı 7 Kitabları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak sayfası üzerine yazmakla iktifa edecekler, metin sayfaları üzerinde herhangi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkân veren bir işaret bulundurmıyacaklardır. 8 Kitablarda bulunması lâzım gelen pedagojik ve teknik vasıflan gösteren şartname ve Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd senedinin formülü Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğünden alınabilir. Mektubla istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lâzımdır. »222» (614) (Çajjrılar, konferanslar, kongre¥r*) GRİPİN alınız; bir şeyiniz kalmaz KARDOL bulunsun. Çantanızda bir şişe Hayırsever bir fabrikator Bursa (Hususî) Şehrimizdeki ipek fabrikatorlarından ve Fransız tebaasmdan M. Romangal, millet mektebleri açıldığı gündenberi fabrikasında amele ve müstahdemınine, kız ve erkek hepsine birden ücretle muallim tutmuş ve kendüerine okuyup yazmayı öğretmiştir. Bu fabrıkator ayrıca kışın fabrıkasını tatil ederek amelesini işsiz bırak mamakla da nümune olmıya değer bir harekette bulunmuştur. Meselâ diğer fabrikalar kışm bazı aylannda kapalı kaldığı halde bu fabrikada mesai saatleri azaltılmak suretıle her gün amele çalışmaktadır. M. Romangal, devletin her emrıne harfiyen riayet etmek iti barile de şayani takdir bir zattır. Fab rikasında iki muvazzaf doktoru vardır. Hastalarınm ilâclarmı ve tedavi ücretlerini bile kendisi vermektedir. Ankara Hukuk talebesi Bursada Bursa (Hususî) Ankara Hukuk Fakültesi talebesinden 30 kişilik bir grup sömestr tatili dolayısile şehrimize gelmiştir. Genc hukukçular şehri mizde tetkikat yapacaklar ve görülecek yerleri gezeceklerdır. c Kadıkoy Halkevinden: Evimizln çalışmakta olan şubelerinin talimatname mucibince aşağıda yazılı gün ve saatlerde komite seçiinleri yapılacağmdan kayidli azanm behemehal bulunmalan lüzumu bildirilir. 13 şubat 937 cumartesi saat 16 da dil, Lokman Hekim tarih edebiyat. 13 şubat 937 cumartesi saat 18 de spor. Dahiliye miltehassısı 14 şubat 937 pazar saat 10 da ar. Pazardan başka günlerde öğleder 14 şubat 937 pazar 14 te sosyal yardım. sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan 14 şubat 937 pazar 17 de temsil. 15 şubat 937 pazartesi saat 18 de kütüb bulda Divanyolunda (104) numaral hane ve yayın. 15 şubat 937 pazartesi saat hususî kablnesinde hastalanm kabul e 19 da kurslar. der. Sah, cumartesi günleri sabai Kongreye davet Eyüb Fakirleri Koruma Derneğinden: «9 Vz • 12» saatîeri hakikî fıkaraya mah7/3/1937 pazar günü saat 14 te Derneği sustur. Muayenehane ve ev telefon mizin yılhk kongresi Eyub Ilçesi Parti binasmda yapılacağından kayidli üyelerin 22398. Kışlık 21044. gelmeleri rica ohınur. Kadıköy Halkevinde intihabat Dr. Hafız Cemal YENİ ESERLER Yeni Türk Dr. S. ihsan Duydal Şişli Çocuk hastanesi Kulak, Boğaz. Burun Mütehassısı Taksim Mavi Köşe üstünde Oskeperan apartımanı No. 3 Tel: 49420 1 Eksiltmiye konan iş: 600 hektar raddesinde bulunan Denizli vilâyeti merkez kazasınm mevcud kadastro haritalarınm 2290 savılı kanunun birincî maddesinde istenilen mıkvaslara ve Nafıa Vekâletince tertib edilen şehir ve kasabaların hali hazır haritalarmın almmasma aid şartname ve hususî şartnameve göre tadilen hali hazır haritalarını tanzim etmektir. Bu işe aid kesif bedeli maktuan «3200» liradır. 2 Bu ise aid şartname ve evrak şunlardır: Babaeski aslıye hukuk hâkimliğin A Eksiltme şartnamesi den: B Mukavele proiesi Babaeskinin Hacıhasan mahallesin C Şehir ve kasabaların hali hazır haritasının alınmasma aid şartname den Ahmed kızı Hüsniye tarafmdan D Hususî şartname murisi 1935 senesinde ölen Tahir oğlu E Mevcud haritalar ve hesabat. Rüstemin verasetinin tesbiti hakkında İstiyenler bu sartnameleri ve evrakı Denizli Belediye Reisliğinde göreyapılan duruşmada; ölü Tahir oğlu Rüs bilirler ve inceliyebilirler. temin davacı Hüsniye ile amcası Meh 3 Eksiltme 13 subat 93^ cumartesi günü baslavıp 5 mart 937 cuma med kerimesi Rahmiyenin oğlu Kemal günü saat 15 te Denizli Beledivesinde teşekkül edecek Encümen huzurunda ile ana tarafmdan ölü Rüstemin anası yapılacaktır. Ayşenin amcası kızları Esma ve Şerife4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin 240 lira muvakkat teminat ye münhasır olduğu ve başka varisleri bulunmadığı iddia edilmekte olduğun vermesi, bundan başka asagıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. En dan ölünün başkaca varisleri var ise az 300 hektar büyüklügünde kasabaların haritalarını tanzim etmiş ve Harıta tarihi ilândan itibaren 1 mart 1937 tari Umum Müdürlüğüne beğendirdiklerini bildiren vesika ile 937 senesi için harita işlerine aid Nafıa İşleri müteahhidlik vesikası. hine kadar tahriren Babaeski asliye hu6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat kuk mahkemesine müracaat etmeleri evvel Denizli Beledivesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makilân olunur. (30988) buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve diş zarfın mühür mumile Dr. iHSAN SAMİ iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (796) Çarpıntılara, deniz ve tren tutmasına ve bütün âsab bozukluklarına iyi gelir. Denizli Belediyesi Reisliğinden: Gonokok Aşısı Eminönü Halkevi tarafmdan her ay çıkarılmakta olan (Yeni Turk) ün 50 nci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: Agâh Sırrı Levend, Ziyaeddin Fahri, H. Naıruk Orkun, Nahid Sırrı, Salih Münir Çorlu, Raşid Gökdemir, Naki Tezel, Nusrat Safa Coşkun gibi tanmmış imzaların yazıları vardır. Genclerle müneverleri alâkadar eden yazıları toplamış bulunan bu mecmuayı okuyucularımıza tavsiye ederiz. Belsoğuklugu ve ihtilâtlanna karşıl pek tesirli ve taze aşıdır Divanyolu| Sultanmahmud türbesi No. 113 Bahkesir Belediye Reisliğinden: Askerî Fabrikalar Ticaret Kaleminden: Fabrikalar ihtiyacı için miktan ne olursa olsun clevha, boru, çubuk veya küîçe halinde» hurda kurşun satın alınacaktır. Bu nevi kurşun satmak istiyenlerin pazarhk için İstanbulda Fındıklıda Askerî Fabrikalar Yollama Âmirliğine, Ankarada Ticaret Kalemine müracaatleri. (672) Sehire getirilecek suvun «Sular taimatnamesine tevfikan» proie vesair fennî evrakmın mahallinde tetkık ve ikmali için mütehassıs bir mühendise ihtivac vardır. İsteklilerin Balıkesir Belediyesine müracaat etmeleri ilân olunur. (786) F R A N S I Z C A Y I Çabuk ve kolay öğretirim. Bu en üstün ve en kolay metot 1 kılavuz, 1 konuşma, 5 kitabdan ibarettir. Kesin 1 lira. Yenipostane karşısmda Meydancık hanı: (ANADOLU TÜRK KİTAB DEPOSUNDA).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle