14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ıe CUMHURÎYET 11 Şnfrat 1937 Saçlarınızı kepekten ve dökülmekten mutlaka kurtarabllirsiniz HASAN I .HASAG Lüks ve arabacı ARABACILARA MÜJDE Çoktanberi beklediğiniz dünyanın en meşhur Herkes dişlerine meftun Lâmbaları gelmiştir Arabacılara Umumî saüş yeri: Istanbul, Tahmatısus takale caddesi 51 numarah LAMBA LU^S LÂMBASI POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur. Erzurum Vilâyetinden: 1 Haftada bir kere mutlaka Hasan Saç Sabunile yalnız saçlarınızı yıkayınız 25 K. 2 Haftada bir kere mutlaka Hasan Saç Şampuanile yalnız saçlarınızı yıkayınız K. 5 paketi beş kuruştur. Şişesi 70 Kr. 3 Her sabah saçlarınızı Hasan o dö kinin ile ıslatınız ve tarayınız. * 4 Her gece yatmadan evvel saçlarınızı Hasan Trihof il saç suyu ile ıslatızın tarayınız. Şişesi 100 K. Ha3an deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 1 mart 937 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Vılâyeti Nafıa Müdürlüğü odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda c31328» lira «44» kuruş bedeli keşifli Erzurum Vilâyeti dahilinde ve transit yolu üzerinde muhtelıf açıklıklarla 8 aded smaî imalâtın kısmen tebdıli ve kısmen de tecdıdinın ve üzerlerinin şose inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapüacaktır. Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrak Transit Yolu İnşaat Şefliğinde görülebilir. Muvakkat teminat «2350» liradır. İsteklıler Resmî Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekâletinden alınmış vesikalan ihtiva etmek şartıle 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde tanzım edeceklen teklif mektublarını 1 mart 937 pazartesi günü saat 14 e kadar Transit Yolu İnşaat Komısyonuna vermeleri lâzımdır. (575) Çünkü Hergün RADYOLiN diş macunuile ikı defa dişlerinı fırçalıyor ve onlara ebedî hayat, guzellik ,, veriyor, j Daima Radyolin Türkiye Ziraat Bankası istanbul Şubesinden: Hükumete aid olup bankamız namına Haydarpaşaya gelecek olan buğdaylardan bir sene zarfında değirmen veya depolara sevki icab edecek kısmmın nakli hakkında evvelce ilân edilen açık eksiltme günü 19 şubat 937 cuma günü öğleden sonra saat 14 e bırakılmıştır. Şartnamesi hergün öğleden sonra şubemiz buğday servisinde görulebılir. Teminat akçesi 500 liradır. tsteklilerin mezkur gun ve saatte bankamızda hazır olmalan ilân olunur. (670) Hüz'ic Boğaz Ağrıları Bütün kremlerin fevkinde cildi güzelleştirir ve gencleştirir. Cildi besliyen NECİB BEY kremi f ormülündeki sır hiçbir kremde bulunmaz KREMI lfacjsı Kışın birçok insanları rahatsız eder. Yutkunmakta zorluk ve ıstırab çekerler. AKRİDOL Eskisehir Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden: Eskişehir Cumhuriyet meydanındaki durğunun Porsuk çayma tahtelârz konacak çimentolu büzlerle akıtılması için yaptırılacak olan (178) metro tulündeki kapalı mecranın inşası, 3/2/1937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 1 Işin tahmin edilen bedeli (927) lira (73) kuruştur. 2 îhale 19 şubat 1937 cuma günü saat 14 te Eskışehirde Sıtma Mücadele Riyaseti binasındaki Komisyon tarafından yapüacaktır. 3 Muvakkat teminat akçesi (70) liradır. îsteklıler her zaman Sıtma Mücadele Reisliğine müracaatle iş hakkında izahat alabilirler. (691) Boğaz ve bademcik iltihablarını oek çabuk geçirir. Soçuk algınlı^ından, Grip ve Nezleye yaka lanmaktan bizleri korur. Her eczanede bulunur. Kiiçük kutu 35, büyük kutu 70 kuruştur. Akşehir Şarbaylığından: Açık eksiltme ile satış: Çalışır ve hüsnühalde bulunan «60» beygir kuv^vetinde ve mazutla işler şakulî sıstem bir aded Somüdizel motörıle Bergman markalı 220 volt müte madi cereyan üzerıne çalışır iki tevzi tablosu ve ıki aded dmamonun ayn ayn ve peşın para ile 29/1/937 den itibaren on beş gun içmde satılmak üzere arttır mıya konulmuştur. Bunlardan motörün denizde çalışan vasıtalarla kullanılır nevidendir. Talıblerın 2490 numaralı eksiltme ve arttırma kanununun hükumlerı dahılmde Akşehir Belediyesine müracaat etmeleri ilân olunur. (617) L C SMITH ve CORONA TYPEVVRiTERS İNC. SYRACUSE N.Y. Fabrikasının piyasaya arzettiği yazı makinalan teknik itibariie birer harikadır CORONA LC Smith ROMATİZMA LUMBAGO SiYATiK Omuz, sırt ve Kuyruk sokumu ağrılarını L C Smith ve Cotona makinalan fevkalâde işçilikleri, sessiz çalışmaIarı, malzemelerinin yüksekliği itibarile emsalsiz bir mükemmeliyet arzeder 8u makinalar, bugüne kadar yapılabilenlerin hepsinin fevkindedir En hoş meyva tuzudur. Inkıbazı defeder. Mide, Barsak, Karaciğerden mütevellid rahatsızlıkları önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. Sabş yeri: ISAK J. MODiANO Galata, Billur sokak No. 3 BUyük Tünel han altında İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL ^ON MEYVA TUZU EYi EKEN EYi BiÇER T E S K i N ve izale eder. İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MÎDE EKŞİKLİK ve YANMALARINI jiderir. Hiçbir zararh ve müshil maddesi oktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ İçilmesi lâtif, tesiri kolay ve miilâyimdir. yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Nev'ı Mıktarı Muhammen bedeli Teminatı Muhtelif hurufat ve anterlin 1500 kılo 1650 123,75 Ihaleden itibaren varısı yedınci gün. kalanı on beşıncı gün sonuna kadar tamamen matbaaya teslım edılmek sartıle acele olarak pazarlıkla satın alınacak hurufat ıçm ısteklılerin 12/2/1937 cuma gunu saat on beşte Devlet Basımevi İdare Komısyonuna gelmeleri. Şartname Fen dairemizden almabılir. (788) Vatandaş pacanı ıcacuTraş bıçoği kuücuvnaJaa olur y aca G > e r a k c n d c totanzsi 15 Uuruştur. âti/zn 3*&vn6u£ Oahfa. (Radum "tfa PsMiR hoıicc tam BANKAYA YATIRILAN PARA EYi TOHUM GiBi VERİMLİDİR U01ANT5E Ml ÜNitl: KARAK©/ PALAS AlALEMCi HAN Öksürük; Neffes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSİL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle