09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Birincîtânun 1937 CUMHURİVET Harikulâde güzel yeni bir pudra buJunmuştun OKSURUK ŞURUBU B İ O C E L . . . Cild hüceyratı merkezinden istihsal edilmiş cild icin yeni ve kıymetli bir cevher 28 gün zarfında yaşlı kadınları daha genc gösterir. besleylı z Atfak buruşukluk ar kaltnadı: CildİDİzin genc, terü taze ve pembe ka'ması için onu VNA" ir^'..» ^3^>^ •.î ^J 1 ••£...>TÎ \N\\ # Bu yeni pudra terkibine altın kre mi kanştmlan r e 48 saat havalandınlmı? VENÜS pudrasıdır. Fevkalâde ince ve hafıf bu VENÜS pudrasıle tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzelliğini ifade eder. Okr, jon okr, Raşel, bej, Roze, pembe ve beyaz renkleri sarışın, kumral ve esmerlere tanınmıyacak güzellik ve cazıbe verir. Bütün şık ve kibar familyalar şimdi Venüs pudrasını tercihan kullanırlar. En muannit öksürüklerle Bronşit, Astm, ve Boğmaca oksürüğÜnün kat'î ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikâye edıci tesiri şayanı dıkkattir. Bütün ecsanelerde bulunur. t N G t L İ Z R A N Z U R E C Z AJ^^^ İ Ü B ^ ^ ^ H H • Beyofclu, tstanbul ^HHT~ Umumî deposu: Nureddin Evliya Zade eczayı kimyeviye alâtı tıbbiye ve ıtriyat deposu, tstanbul. Zayi tasdıkname Erenköy Kız llsesinin sekizinci smıfmdan aldığım tas diknameyi kaybettim. Yenisini alaca ğımdan bunun hükmü yoktur. Alive Osman 25 yaşmdan sonra; cildiniz, kıymetli Biocelini kaybet • meğe başlar. Eğer hemen beslenip ihya edilmezse buruşap solar ve ihtiyarlar. Kilis Belediye Reisliğinden: 1 Buz fabrikası, makinası ve teferrüatının mubayaa ve tesisi açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Keşıf bedeli 4,000 liradır. Muvakkat teminat 300 liradır. 3 Plân ve keşifleri istiyenler Belediyede görebilirler. Eksiltme ve ihale 4 20/12/1937 pazartesi günü saat 15 te Kiliste Belediye Encümeninde yapılacaktır. (8169) •M Dofltım ve kadın hastalıkları mOtehassısı Cağaloglu, Nuruosmaniye caddes | No. 22, Mavi yapı Telefon 22683 RIZA UNVER Operatör 40 Usta namzedi yetiştirilecek Malatya Bez ve iplik Fabrikası Türk Anonim Şirketi Müdürlüğunden: 1 Kurulmakta olan Malatya Bez ve İplik fabrikamız için Sümer Bank Kayseri Bez fabrikasındaki kursda usta namzedleri yetiştirileceğinden aşağıda yazılı şeraiti haiz olanların mtiracaatleri: a) San'atmektebleri mezunu olmak b) Askerlik vazifesini ifa etmis olmak c) llel ve marazdan salim olmak d) Sinni otuz beşi geçmemiş bulunmak e) Muteber kefil gösterebilmek 2 Kursdaki tahsil ve staj devresi sekiz ay devam edecek ve bu devre zarfında namzetlere iase ve ibate masraflan kendilerine aid olmak üzere yüz elli kuruş yevmiye •erilecektir. Kursu muvaffakiyetle ikmal edenler muvaffakiyetlerine ve işde gösterecekleri iktidara göre yevmiye iki liradan az olmamak şartile gündelik veya aylıkla şirketimiz fabrikaUnnda istüı • dam olunacaklardır. 3 Müracaatler, 15 birincikânun 1937 tarihine kadar Anka rada Şirket merkezine tahriren yapılması, müraeaat mektublarına aşağıdaki vesaik leffedilmesi ve gösterilecek kefilin isim meslek ve muvazzah adresi işaret edilmelidir. a) Hüviyet cüzdanı veya sureti b) Askerlik terhis tezkeresi c) Sıhhat raporu d) Hüsnühal varakası e) Mekteb şehadetnamesi f) Çahştığı yerlerden aldığı vesika suretleri g) Dört vesika fotografı Motör Generatör T ra nsfo rm a tö r Jİlll Ui'l 50 yaçlannda milyonlarca kadınlann karakterleri genc olabilir. Fakat, ihtiyarlamış gibi gS ründükleri cihetle erkeklerin ytizünde hiçbir itibarlan yoktur. Son zamanlarda büyük bir llim, Viyana Tıb Fakültesinln profesörü tarafından keşfedilen bu yeni cild unsurunda kemali itina ile intihab edilmiş genc hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyratı merkezinden istihsal edilmiş saf Biocel vardır. Bu cevher, pembe rengindeki Tokalon kreminde cildinizi beslemek ve gencleştirmek için matlup nisbet daire sinde mevcuddur. Geceleri yat mazdan evvel kullanınız. Beyaz B i o c e l bu yeni cild unsurunda cildinizinkinin aynidir. Adeta beşerenizin lâzımı gayri müfarikidir. Cildinizi açlıktan öldürıneyiniz. Onu Biocel ile besleyiniz ve yaşlandığınız zamanlarda bile cildinizin daima taze ve cazip görünmesini temin ediniz. B İ O C E L tesirini gösterdi Tecrübe edcbiliriz. Biocel'i zengin bir cilde malik olan 50 yaşlarında bir kadın 30 ve 30 yaşlarında bir kadın 24 yaşmda görünebilir. Genc kızlar da hiçbir vakit göre* miyecekleri şayanı hayret bir tene malik olurlar. rengindeki (yağsız) Tokalon kremini sabahları kullanınız. Terkibinde «Beyaz Oksijen» bulunduğundan birkaç gün zarfında birbirinden daha beyaz üç levin üzerine cilddnizi şayanı hayret bir surette beyazlatır. Siz de hemen bu iki kremi kullanmağa başlayınız. Memnuniyetbahş ne ticesinden son derece memnun kalacaksınız. Biocel'li TOKALON Kremini kullanınız ve her sabah daha genc görününüz •• Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanlann müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. Galata TOnal sokak Zlnclrli Hanın altında 58 No. Zayi Kadıköy gazetecüerinın Çmar motörüne aid muayene cüzdanımı, karnemi, kazanc vergi kâğıdımı, okul şahadetnamemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskılerinin hükmü yoktur. Üsküdarda Solaksinan mahallesinde 9 No. da 315 tevellüdlü Hüseyin oğlu Şerefeddin (Tokalon Yüzümdeki Kreminizden bihakkın ıstifade çirkin kabarcıklar zail oldu....) Z. B. H. O. ettim. Fatsa ( Tokalon kreminin benim eildimin netcine çok uygun geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim etmer olduğu halde Tokalon sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) YENİ Ve fennî lerakkilere uygun en saf maddeleri havi KARDOL sinir dam lası bUtün nsabî buhranları izale eder. B. Şehir 1. B. M. EşL Tü. Konya Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdır. Dr# Y, Halacyan Nansi Tıb Fakültesi Lorealanndan Dahilî, Mide ve Barsak hastalıkları Muayene: Hergün 15 ten 20 ye kadar Pazar günleri 10 dan 13 e kadar. Taksim, Abdülhakhâmid caddesi Dirlık apartıman No. 18 (2 nci kat) MBHBMHB İstanbul Bakkallar Cemiyetinden: Ölçü üzerine 4ide, barsak, bobrek duşkünlüeÜDe Bakkallar Cemiyeti idare heyetinin nısıf azası 12/11/937 günü yapılan seçim netıcesinde ekseriyet hasıl olmadığı anlasıldığından 10/12/937 cuma günü saat ondan on altıva kadar ikinci defa olarak seçim yapılacaktır. Cemiyet mensublarmın mezkur gun ve saatte cemiyet idare merkezi olan TürbeBabıâli caddesmde 10 numarah daireye hüviyet cüzdanlarile gelerek reylerini kullanmaları rica olunur. Fennî Kasık Bagian FENNÎ Korsalar EminonU Izmir sokağı 7«l. 30210 Değirmen aranıyor Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarınm kaşıntılar, dolama, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlikler, koltukaltı çıbanlan tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. K A Ş E P ATI Modern ve küçük mikyasta değirmeni olup da satmak veya kiralamak istiyenler Hasan deposuna müracaat. •stiyenlere ölçü tarifesi gönderilir Satılık konforlu ev Ayaspaşa, Alman sefarethanesi ya nında Çifte Vav sokağmda No. 5 kalorıfer, sıcak su, havagazi, elektrık ve telefonu, kuyu, sarnıç, terkos ve karşı sında Hamidiye memba suyunu havi altı oda, iki sofa, mermer iki taşlık, alafranga ve alaturka mutfak, çamaşırlık, kurnalı, banyolu gayet lüks hamam, çiçekli ve ağaclı bahçe ve her türlü konforu ve nezareti kâmileyi havi bir ev satılıktır. İçinde adam vardır. Tel: 20711 Grp, Baş ve Diş AQrıları, Nevralji, Artritiım, Romatızma Başvekâlet İstatistik Genel Direktörlüğii Eksiltme ve Ihale Komisyonundan: 1 500 ilâ 600 sahife tahmin olunan 9 uncu cild istatistik yılhğının 2000 aded baskısı kapalı zarf usulile ekslltmiye çıkarılmıştır. 2 Tahmin olunan bedel 1961 liradır. 148 lira muvakkat teminat verilmesi lâzımdır. 3 Eksiltme 1937 kânunuevvel ayımn 20 nri pazartesi günü saat 15.30 da tstatistık Umum Müdürlüğü binasında toplanacak olan Komis yonda açılacaktır. Teklıf mektublanmn bir aaat evvel Komisyon Reisliftine verılmesi lâzımdır. Şartname Komisyon KâtibHgmden istenebllir. «8058» (4394) LHİN Şark İspençiyari Lâboratuarı T. A. Ş. ZAHARYA Oreopolo» Taküdcilerden sakınmız. UCUZ FİATLA TEDIYATTA KOLAYLIK ••IIGALATASESLİ HAN .IrTFIFFON 41455 SaMb te Basmunarrtrt: Yunui Nadt Umvml netnyati utar» eden Taz\ tgi«n Uudurü: Hihmmt MBnit Cumtıurıyel matbaast Diştababeti Okulunda Kurslar MUKEMMELREKLAM Diştababeti Okulunda her zaman olduğu gibi bu sene dahi 9/12/1937 tarihinden itibaren perşembe günleri saat 9 Aan 10 a kadar tekâmül kurslarma bâşlanacaktır. Arzu edenlerin bu kurslara iki lira mukabilinde mektebe müracaat ederek kaydolunmalan ilân olunur. (8224) Muhtıralı, Haritalı Hayat Takvimi Şıkt Bu eştiz rr ennilsiz tal:vinıin taklilleri vnrdır Taklitlerini almamakJçin dikkat elm«liciir. Tnkvime «it h»r tTırli» ntalumatı. dünya *'tarihjerıııi. inkılap tarihlcri. ,dmi tarilıler, ihtiralar tarihl. dünys devletkrinin nufui vc kovvetlerl, vilâyet ve kazalarımız. nufufumuz tren i*ta«yonîan. timtn ve Itkelcler, kanunlarımız. »ağlık bilgileri, (üzellik. çarelr ri ve berketin işine yarayan daha blr çok faydnlı rnalumntı. mükemmel bir muhtıra defterini. ycdi renkli blr Türklye haritatını havi: . ( HAYAT TAKVİMİ I nin takli»lri çıkmıjtır Aldanmamak için ( Muhtıralı HarÜalı. HAYÂT takvlmi ( »dına dikkat etmelıdır. Fiatı 25, bez ciltlısi 33 kuruftur. Markezl lıtanbul MAARİF kltaphane»idir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle