16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Birincikânun 1937 CUMHURIYET HfidiseSer arasında Bir mukayese Goncourd Aicademisi ** ! maznun subaylar am profesyonel rozetçilerin konuşmala ını not etmiş, teessüfle sütununda yazı ordu. Sonra, bu rozet dağıtmayı sık sık yapmak da doğrr değildir. Meselâ, bu bayamın birinci ve üçüncü günleri iki defa •ozet dağıtıldı. Rozet dağıtmanın çocuk" an, adeta dilenciliğe alıştırıcı zararlı mahiyetinden başka, halk ve bilhassa ecneîiler üzerinde fena bir tesiri vardır. Ben tendimden biliyorum. Bu yaz V'iyanada aliba işsiz kalmış işçiler için, böyle rozet dağıtarak para topluyorlardı. İş, galiba, orada da profesyonelleşmiş, erkek kadın, ;enc ihtiyar bir takım insanlar, büyük addelerde, her yirmi adımda bir, yolunuzu keserek şırak diyc yüzünüze bir teneke sallıyor, para istiyorlardı. Viyanada kaldığım beş altı gün müddetçe bu hal devam etti; gayriihtiyarî sinirlenmee basladım. Cünkü iş iz'aç derecesini ulmuştu. Eğer, toplanan paralar, mühim bir ve imzasının kıymetini manen ve maddef ekun tutmuyorsa, bu rozet dağıtma işinasrih evlemistir. dilmiştir. en artırması gibi vesilelerle, senede, üst...m.».,,..,, HmımitlffllllllllltinillllllllllllllllllllllllllltmımııııınnMm den vazgeçmelidir. Yok, eğer, toplanan Yalova arazisinin istismarına üste 100,000 frank temin eder. paraiar, ehemmiyetli bir miktara baliğ oGoncourt Akademisi, mükâfat sahibidair kanun luyorsa ki pek zannetmiyoruz hüku nin fotografını gazetelerin ilk sahifelerinAnkara 8 (Telefonia) Meclisin cumet ve rozet dağıttıran müesseseler, bu işi de neşrettiren, eserlerini binlerle sattıran, ma günkü toplantısında Yalova arazisidaha nazik, daha hoç ve kibarca yaptırnin istismarı ve parasız dağıtılması hakradyo, sinema gibi neşir vasıtalarile ismimının çaresine bakmalıdırlar. kındaki kanun lâyihası da görüşülecekni dünyaya ilân eden, vilâyet köşelerine tir. Edmond de Goncourt'un ressam Car varıncıya kadar, her kitabcı camekânmMeclis encümenlerindeki riere tarafından yapılmış bir portresi da, mükâfat kazanan eseri, Goncourt adını tasıyan kusakla süslü olarak teshir lâyihalar aza, vasiyetname sahibinin arzularını yeAnkara 8 (Telefonla) Tunceli Vi rine getirmek üzere toplandığı zaman iki eden, Fransız edebiyat âleminin, fiatları Ankara 8 (Telefonla) Adliye VeAnkara 8 (A.A.) Büyük Millet en vüksek ve sağlam borsasıdır. kâleti meşhud suç vak'alarında maz Meclisi bugün Refet Canıtezin reisliğinde lâyeti halkından olup da nüfus ve as mesele karşısında kaldılar. Birisi, aza aGoncourt mükâfatını kazanan muharkerlik kanunlarma göre kendilerine venun subaylar hakkında yapıla toplanmıştır. dedini, vasiyetname mucibince ona çıkarI Başmakaleden devam'i riri ilk bekliyen iki şey, bir hamlede eiîT rilmesi lâzım gelen bazı cezaların affıcak muameleyi alâkadarlara bildirdi Ankara Belediyesinin borçlarile Yeni" na ve nüfus yazımile askerlik işlerine mak, diğeri de gene vasiyetnamede tarif bin nüsha satış, yani en asağı iki yüz elli Eğer vaktinde tedbir almmazsa IsTalimatname hükmüne aykırı bulun şehirdcki evlere aid tediye müddetinin u dair olan kanuna bir madde eklenmek dilen şekilde bir eser Bulup ona mükâ bm okuvucu ve edebî söhrettir. tanbulda imar hareketinin bir arsa, arazi, madığı cihetle vaziyetleri itibarile ser fat vermek. Yapılan hesab neticesinde, inte ve bazı maddeleri de de&istirilmek zatılması, birinci, üçüncü ve dördüncü toprak spekülâşyonuna meydan vereceği best bırakılmalarmda mahzur görül tihab edilecek eserin muharririne beş Tunceli mahkumları tzmirde muhakkaktır. Ve eğer böyle olursa çok düğü takdirde bunların polis nezareti Umumî Müfettişliklerde müşavirliklerin tedir. Buna dair lâviha Millî Müdafaa. Dahiliye ve Adliye Encümenlerinde gö bin altın frank mükâfat verilmesi kararİzmir 8 (Hususî muhabirimizden) yazık olur. Bizce muhakkaktır ki başıboş altında tutulmıyarak ertesi gün saat teşkilât kadrolan hakkındaki kanunun irü«ülecektir. laştırıldı. Tuncelindeki muhalefet hâdisesi âmil bırakılacak böyle bir spekülâsyon İstanyedide doğruca Cumhuriyet Müddeiu kinci maddesinin değiştirilmesini, sefaret Akademi, 1897 senesinde teşekkül et erinden olup yaşlarımn fazlalığından bulun imarını baltalar. îmar sahalarındamumilisjine teslim edilmek kaydile he ve konsoloshanelere verilecek arsalar hakIrak sefarethanesinde çay men aid oldukları garnizon kumandan kmdaki kanun lâyihalarile tapu münakamiş, fakat bundan altı sene sonra faaliye damdan kurtulan ve otuz sene hapse ki toprak sahiblerinin yeni vaziyetten bir ziyafeti lığına teslim edilmeleri muvafık görül lelerinin merkezdr teşkili için çalıştmla te geçebilmişti. O zaman için mühim bir mahkum edilen Haydaranî aşireti reisi Ankara 8 (Telefonla) Irak sefare para sayılan beş bin frank mükâfat, ilk Kamerle diğer beş mahkum buraya ge parça istifade etmelerine müsamaha olumüstür. Kanunun gözettiği sürati mucak memurlara verilecek ücrete ve millî tinde sefarethanenin Çankayada yapı tirild'ler. Cezalarını İzmir hapisanesın nabilir. Fakat bir parça. Hakkın üsttarahil her hangi bir teahhura kat'iyycn defa, 1903 senesinde «Force Ennemie» fı imar hesabma dehşetli külfetlere giremeydan verilmemesi ve garnizon ku hükumet bütçesine aid hizmetler için ya lan yeni binava tasmması münasebetil? isimli eserin sahibi, JohnAntoine Nau' de ikmal edeceklerdir. cek olan İstanbul şehrinin ve îstanbul Be* mandanlığına teslim edilmis olan maz pılmıç tediyatın tasfiye ve mahsubu hak bu aksam 17 den 20 ye kadar devam e ya verilmişti. den bir çay ziyafeti verildi. lediyesinindir. îstanbulun imar işine başkındaki müzeyyel kanuna ait lâyihalann nunlann ertesi gün vaktinde CumhuriAkademi, yıllık toplantısmı, her kâlanmadan evvel hakkında karar verilecek Başvekâlet yet Müddeiumumilipine teslim edilme geri verilmesi hususundaki I nunuevvelin ilk çarşambasında, Parisin ve kanuna bağlanacak mühim işlerin biri dikleri surette müsebbibleri hakkında tezkereleri okunduktan sonra ruznamede Gaillon meydanı lokantalarından birinde ve belki birincisi budur. kanun muktezasına tevessül olunmak bulunan ve müzakeresine geçilen maddeakdediyor, intihabı orada yapıyor, mükâüzere keyfivetin Vekâlete haber veril lerden Havayolları Devlet îşletme idaOndan sonra iş tatbikata gelir: İstanmesi de al^Vadarlara bildirilmiştir. fatı orada veriyordu. bulun imarı, şehri ve hinterlândını ayn * PRAG Çeteka ajansı bildiriyor: Turesinin 1933 malî hesabı kat'isine aid muna seyrisefain şirketleri genel direktorleri İşin en müşkül tarafı, akademinin daayrı nazarı dikkate alarak ikiye inkısam Devlet Havavolları müdürü tabakat beyannamesinin tasdiki, askerî konferansı, 8 ve 9 ilkkânunda Piestany'de ima on azası olması mecburiyetiydi. Bu eden esaslı bir plâna bağlanmak ve dememurlar kanununun altıncı maddesinin toplanacaktır. Bu konferansa, Çekoslovakistifa etti diğimiz gibi bu plân ortaya konularak sayının muhafazası için Goncourt'un vedeğiştirilmesi, devlete ait bir kısım binalar ya, Ingiltere, Almanya, Holanda, Fransa, Avusturya, Macaristan, Yugoslavya ve Ro fatındanberı tam otuz beş aza seçilmesi Ankara 8 (Telefonla) Devlet Ha kat'î şeklini almak icab eder. Biz zannesatış bedellerile resmî daireler yapılma manyadan 40 kadar delege ıştırak edecekvayolları Umum müdürü Sabri istifa diyoTuz ki İstanbulun imarı işile hergünicab etmiştir. tir. etmiştir. Havavolları müdür muavinli sma dair kanunun bırın ci maddesine bir lük idaresi işini birbirinden ayırmak ve Goncourt mükâfatını ilk kazanan An* LONDRA Çeteka muhabiri bildiriğine tavin edümiş olan Bitlis Valisi ve fıkra ilâvesi, nalhand mektebleri ve nal yor: Orta Avrupada yakında seyahate çı toine Nau ile bu senekı mükâfatı alan imar kısmını kendi fevkalâde tahsisatile eski İstanbul Tayvare cemiveti reis< bantçıhk san'atı hakkındaki kanun lâyi kacak olan işçı partisi şeflerinden Lans Plisnier arasında, akademi, otuz üç mügene Belediye Reisinin başkanlığı altında Hasan Fehmi müdürlüğü vekâleten ifa halarının ikinci müzakereleri yapılmıştır. bury, Çekoslovakyaya da uğrıyacak ve şehirci bir imar müdiriyet veya heyetine kâfat dağıtmıştır. Fakat, bu mükâfatlar: Prag'da bir muddet kalacaktır. etmektedir. Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin vermek lâzım gelecektir. Umumî bir plâ* LONDRA Avam' Kamarası, müza alanlardan ekserisi o mükâfata lâyık göHeveti m*>hsusalarda aleyh 351 inci pozisyonunun «Sanayii mimariye kere etmeden ve ittifakla tayyare hucum rülen tek kitabı yazmakla kalmış, şöhret na bağlı olrıaksızın İstanbulu gelişigüzel fenne, talim ve terbiyeye müteallik re larına karşı tedbirler kanunu projesini tas merdivenine ayak bastığı anda nisyana şurasından burasından imar etmek bizi lerine karar verilenler vib etmiştir. simler, plânlar, levhalar mevaddı saire asıl maksudumuz olan İstanbulun iman * PRAG Çeteka bildiriyor: Skoda şiryuvarlanmış, o andan itıbaren susup, tek Ankara 8 (Telefonla) Heyeti mahketi meclisi idaresi, şirket genel dıret.tor eser vermemiş kimselerdir. Bütün Gonile mürettep veya gayrimürettep, cildli gavesine götüremez. susalarca alevhlerine verilip kendilerilüğiıne M. Hromadko'yu seçmiştir. veya cildsiz yazılmış veya basılmış muistanbulun imar plânı işile meşgul one tebliğ edilmiyen kararlara karşı alâ* LONDRA Prens Mehmed Ali Ha court'ların, yani Goncourt Akademisinin lanlar, belki bu dediklerimizin hepsini kadarlann itiraz edebilmeleri hakkın siki notası cildl olanlar da dahildir limin oğlu ve Kral Farukun yeğeni Prens edebiyat tacı giydirdiği muharrirlerin rodüşünmüşlerdir ve düşünmektedirler. Fadaki kanun lâvihası Meclis encümen muaftır» suretind' tadiline aid lâyihanın Said Halimin yakmda Lsveçli Kontes manlan, ayrı ayrı tetkik edildıği zaman, Blanche Louise Marika Po&se ile evlenecekat onlardan halkm ve milletin haberi lerinde görüsülmektedir. da birinci müzakeresi yapılmıştır. hepsinin güzel eserler olduğu görülür ği bildirümektedır. yoktur. Bittabi o meyanda bizim de. * LAHAYE Millî müdafaa bütçesinin Ancak, bunlar arasında, pek azınm ha Amerikada 9 ayda 2757 Büyük Millet Meclisinin bugün birinâyan meclisinde müzakeresi esnasmda, kikaten roman muharriri olduğu tecrübe Umuma aid olan bu türlü islerin efkân ci müzakeresini yaptığ. kanun lâyihaları kânıharbiyesile yabancı erkânıharbıyeler tayyare yapıldı u.^umiyeden alabildisine müzaheret görMillî Müdafaa Nazın, Holanda büyük er ile sabit olmuştur. Vaşington 8 (A.A.) Ticaret Neza arasındc. Devlet Demiryollan ve Liman arasında hiçbir anlasma mevcud olmadımesi için onların vakit ve zamanile efkân Bugün Fransa Akademisi azasından retinin bildirdiğine göre, Amerikan tay lan umumî idaresiniı teşkilât ve vazifele ğını tasrih eylemistir. umumiyenin alâkasma c'olunması lâzım* ATINA Evvelki gece saat 11,40 ta Se olan Claude Farrere, Fransanın meshur yare fabrikalan, içinde bulunduğumuz ri .e dair kanunun 25 inci maddesinin tadır. Kendimizce ehemmiyetli saydığımız lânikte üç saniye süren şiddetli bir zelzele ikiz muharrirleri Tharaud biraderler senenin ilk dokuz ayı zarfında 484 ü asbu noktayı Belediyenin ve Hükumetin diline aid lâyihr da bulunmakta idi. olmuştur. Bu esnada sinema ve sair eğlen Francis de Miomandre, Alphonse de kerî olmak üzere 2757 tayyare imal etce mahallerinde bulunan ahali paniğe tudikkat gözü önüne koyuvoruz. Büyük Millet Meclisi cuma günü top tulup birbirlerini çiğniyerek sokaklara dö Chateaubriant, Andre Savienon gibi ma mişlerdir. Bu tayyarelerden 452 si ihYUNUS NADt ruf muharrirler müstesna, Goncourt'lar kulmüştür. rac olunmuştur. lanacaktır. ehistan diyor ki: Napoleon harbetmek için para, gene para, daima para lâzım olduğunu söylemişti. Biz, şöyle diyoruz: Sulh yap mak için ham madde, gene ham Fakat bu şöhret ve servet ekseriyetle madde, daima ham madde lâzımGeneral Franco'nun neşrettiği yeni bir dır. Halbuki, bizim ham maddemiz muvakkat olmuş, kazanan muharrirlerin çoğu yoktur, bundan başka nüfusumuz emirname bunu göstermektedir sonradan susmus ve unutulmustur da gittikçe artıyor, fazla gelen üç Fransanın meşhur Goncourt AJcademilyon adamı barındıracak topraSalamanca 8 (A.A.) General Frantngiliz amele sefinin tetkikleri 8 2*1*1 i« misi, yıllık mükâfatını, bu sene Belçikalı co'nun resmî gazetede intişar eden bir Madrid 8 (A A.) İngiliz Avam Ka ğa ihtiyacımız var. muharrir Charles Plisnier'ye vermiştir. emirnamesi bütün millî akademileri. marasında muhalif amele partisinin liFransız Hariciye Nazın M. Delsonkânunun altısında umumî bir top deri binbası Attlee, refakatinde Noel bos'nun Varşova'yı ziyareti üstüne Teessüs tarihinden bugüne kadar 35 mulantıya çağırmaktadır. Baker ve Miss Wilkinson olduğu haldc Lehistan gazetelerinin hepsinden çı harrire mükâfat dağıtan, 35 insanı şöhreBundan başka, emirnamede muhtelif dün İngiliz, Amerikan ve îsDanyollar kan bu ses, Fransadan, Madagaskar te ulaştıran bu akademinin bânisi, bugün, akademilerin, yeniden cAcademies ro dan mürekkeb beynelmilel bir livanm da Leh muhacirlerini yerleştirmeğe ismile anılan akademinin adı geçtiği zayales» unvanını tasıyacakları kavdedil konak mahallerini ziyaret etmiştir miisaid bir iskân mıntakası koparmak man sahsı akla gelmiyecek kadar ebedilemekte ve bütün akademilerin bir ara1837 de sarayın tazvikına karşı acılan için yükseliyor. Çünkü Lehistan, şen Edmond de Goncour'dur. da îspanya enstitüsünü teşkil edeceği dahilî harbe telmih ed^n Noel Baker Edmond de Goncourt ve Jules de Gono devirde İngilterenin îsnanvol halkına Çarhk Rusyasmm sanayi merkeziytasrih olunmaktadır. court, ikisi de Fransız edebiyat tarıhının di; Büyük Harbden sonra Almanya 6 sonkânundan sonra, akademilere vardım etmek üzere 10 000 gönüllü volbellibaşlı simaları arasında yer almış iki ve Avusturyadan geri alınan arazi mensub her aza devlet reisine ve rejime lamıs olduğunu hatırlatmıştır. Baker de umumiyetle sanayi şehirleridir; kardeştir. Ayn ayrı anıldıkları zaman ifasadık kalacağına merasimle yemin ede demiştir ki: < Bugün de avni suretle hareket e üstelik, Fransada çahşan Lehistan iş de ettikleri mana, bu iki ismin Goncektir. çileri, buhran yüzünden memleketle court'lar seklinde cemilendirilerek kullaMadrid ve Barselon bombardıman dilmesini arzu ederim. ıngilterenin de mokrat îspanyaya karşı ittihaz ettiği rine iade edildikleri için nüfus fazla nılmağa başlamasile ayni manayı ifade eedildi tarzı harekettpn dolayı iftihar edecek lığile beraber ham madde ihtiyacı şid der olmuş, sonra, bu iki isim, Goncourl Madrid 8 (A.A.) Dün akşam Mad va^ivette de5ilim.> detle artmış. Kısacası: Lehistan müs Akademisine ve Goncourt mükâfatına rid fasılalı surette bombardıman edil Barcelona 8 (A.A.) M. Attlee ve temleke istiyor. alem olarak kalmıştır. miştir. Şehrin merkezindeki mahalle Noel Baker'le Miss Wilkinson MadridAlmanya da sanayi memleketidir, Edmond de Goncourt 16 temmuz lere bircok obüs isabet etmiştir. den burava gelmi^lerdir. ham maddeye muhtacdır, nüfus artı1896 tarihinde vefat etmişti. VasıyetnaBarcelona 8 (A.A.) Dünkü bom ve Jules de Goncourt'un M. Attlee, gazetecilere beyanatta bubir karikatürü bardıman esnasmda telef olanlar ara lunarak askerlerin ve sivillerin şecaat. yor; Almanya da müstemleke isti mesi açılıp okunduğu zaman, onun, büsmda Katalonya Jeneralitesi meclis> «evk ve tesanüdü karşısında duymus ol yor. Bu iki memleketin sıkışması, tün servetini, edebiyat âlemine terkettiği, dan birçoğu ölmüş, yahud edebiyatla alâriyasetindeki matbuat servisi şefi M. duğu takdirkâr hayranlık hislerinden müstemleke isteklerine doğrudan istikbalin romancıları lehine, kendi adile kalarını kesmiş, bir eser verip isimlerini Joaouin Villa bulunmaktadır. bahsetmiş ve cumhuriyetci kıtaatın ma doğruya veya dolayısile muhatab o anılacak bir edebî mükâfat tesis ettiği ve muvakkaten işittirdikten sonra başka mesnevivatının fevkalâde mükemmel oldu lan Fransayı da epeyce terletmeğe gene kendi adile bir akademi kurulmasını Diğer cephelerde eklere intisab etmiş kimselerdir. basladı. Araçon cephesi 8 (A.A.) Havas mu ğunda ısrar eylemistir. istediği görülmüş, bu hâdise, aylarca süMeselâ 1907 senesi Goncourt mükâhabirinden: Attlee aleyhine bir takrir Bu manzara karşısında, Türkiye, ren bir davaya sebebiyet vermişti. Ed fatını kazanan Emile Moselly, 1918 seLondra 8 (A.A.) Muhafazakâr meb basit bir mukayeseden doğabilecek mond de Goncourt'un veresesi, onun, ölAragon cephesinde tam bir sükun hüuslardan Lidall, dün ak<=am Avam Ka nikbinlikle, derin bir inşirah soluğu dükten sonra bi, bütün servetini edebi nesinde harbde ölmüştür. 1910 mükâfaküm sürmektedir. Bu cephede mebzul kar yağmaktadır. Karın kalınlığı elli marasma, isçi muhalefet partisi reisi alabilir. Bizim vaziyetimiz bunun yat uğrunda feda edecek kadar edebiyat ını alan Louis Pergaud gene Harbi Umuminin ilk günlerinde cephede ölenler M. Attlee alevhine bir sansür takriri santimetroya bali* olmuştur. tersinedır: Kömüriinden başka esaslı âsıkı olmasını bir türlü hazmedememiş, vermiştir. Lidall, bu takririnde, Attleearasındadır. Madrid cephesi 8 (A.A.) Frankist ham maddesi olmıyan Lehistanın sı ellerinden giden bu serveti kurtarmak için Harb esnasmda Goncourt mükâfatı ler tarafından neşredilen tebliğde de vi îspanvaya gitmeden evvel ademi mü kmtısmı çekmediğimiz gibi, fazla nümahkemeye basvurmuşlardı. Fakat, dava, dahale sivasetile tezad teskil edecek hiç nilivor ki: fusumuzu yerleştirecek toprağa da aleyhlerine neticelendi ve Goncourt A 1914 te de, Adrien Bertraud'a, 1915 te Bütün mmtakalarda tam bir sükun bir harekette bulunmıyacağma dair hüRene Benjamin'e, 1916 da meşhur «Le ihtiyacımız yoktur. Ham madde kademisi teşekkül etmiş oldu. hüküm sürmektedir. Venezuellâ yakm kumete verdiği sözü tutmamakla itham memleketiyiz; bunun için de pek es Akademinin ilk azası meyanında, bit eu» eseri muharriri Henri Barbusse'e, etmektedir. da Franco hükumetini tanıvacaktır. ki dostumuz Lehistanın koyduğu tabi, Daudet, Zola, Banville, Loti, Flau 1917 de Henry Malherbe'e, 1918 de de Venevuellâ konsolosu, Madridden ay200 kisi öldü eorges Duhamel'e verilmişti. rılmıştır. Londra 8 (Hususî) Barselon bugün prensiple, sulh memleketiyiz. bert ve Bourget bulunuyordu. Bu ilk Harbı Umumıden sonra Goncourt Fakat, bize sorarlarsa, Lehistanın Madrid 8 (A.A.) Cumhuriyetçilerin tekrar bombardıman edilmiştir. Dünmükâfatı kazanan eser sahibleri, bugün 24 tavyaresinin dün Palma de Major kü bombardımanda ölenlerin sayısı iki sulhu ham maddeye bağlıyan bu hemen tamamen hayattadırlar ve muntaque'un hava ve deniz üssülharekelerini yüze baliğ olmuştur. prensipini daha ziyade kendisi için aman eser veriyorlar. bombardıman etmiş olduğu cumhuri îngiltere tavassuta hazır doğru buluruz; hatta biz, kendimiz Goncourt mükâfatının, sahibine temin yetçilerin tebliğinde beyan edilmekteLondra 8 (A.A.) Hariciye Nazın icin aksini söyliyerek diyebiliriz ki: ettiği şöhret ve şereften başka bir de madEden, Avam Kamarasında îspanya hak Sulh yapmak için sanayi, gene sanadir. dî menfaat tarafı mevcud olduğunu unutDün bir hava muharebesi olmuş ve kında sorulan bir suale cevab vererek yi, daima sanayi lâzımdır. Pamuğunmamak lâzımdır. Goncourt mükâfatı, Frankistlerin üç tayyaresi düşürüjmüş şimdiye kadar hicbir taraftan îngiltere dan kömürüne kadar bütün ham sahibine eserlerinin fazla miktarda basılıp tür. Cumhuriy^etçiler yalnız bir tayya ve tavassut teklifinde bulunulmamış ol maddelerimizi öpüp başımıza koyatılması, muhtelif neşriyat evleri tarafınre kaybetmişlerdir. Kumandanlık he dueunu söylemiş, maamafih tngilte mak şartile! yetinin tayin etmiş olduğu hedeflerin renin muhasamata nihayet verdirrrrpk dan teşriki mesai teklifleri temin etmesi PEYAM1 SAFA kâffesi muvaffakiyetle bombardıman e üzere tavassuta âmade bulunduğunu Ispanyol ihtilâlcileıi L kraliyete doğr u gidiyor Bugüne kadar 35 kişiye şöhret ve servet verdi IHEM I NALINA MIH1NAİ Biraz daha kibarca... azı müesseselerimiz bayram günlerinde halka rozet dağıtarak para toplarlar. Bu, iyi bir yardım usulü iken yazık ki bizde bozulmağa, soysuzlaşmağa (burada soysuzlaşmayı tereddi etmek, degenerer manasma kullanıyorum) başladı. İlkönceleri, bı rozetleri gene kızlar, takarlardı. Onların ince ve zarif elleri, güzel ve gül^r yüzleri bu işe çok yaraşırdı. Büyük hasılat eldr edilirdi. Yavaş yavaş iş irili ufakl mekteb talebesine intikal etti. Bunların arasında küçük kızlar da vardı; fakat sonra onlar da çekildi. Nihayet, bir iki yıldır, mekteb çocuklannın arasına bir takım hırpani kıyafetli, kaba hareketli gencler de karıştı. İşittiğimize göre, bu yardım işi, profesyonel bir şekil clmıştır. Rozet dağıtıp para toplıyan çocuklara, kutulardan çıkan paranın yüzde hesabile bir miktarı verilmektey miş. İş, böyle profesyonel bir şekil alınca, rozet dağıtıcılar, bu işi hiç hoşa gitmiyen bir tarzda yapmağa başladılar. Birbirlerinin mmtakalanna tecavüz ettikleri için kutu kutuya gelıp döğüşenler bile oldu. Terbiyeleri kıt bazı çocuklar ve gencler rozet yapıştıracaklan insanların üstüne Köprü tahsildarlarına yaraşan hareket lerle saldırmağa başladılar. Kutuya ata" cak ufaklıkları olmıyanlarla alay edecek ve hatta alayı hakaret derecesine çıkaracak kadar terbiyesiz ve küstahlan bile r. Bir fıkra muharriri arkadaş, bu bay Meşhud suçlardan Meclisin dünkü içtimaında A^liye Vekâleti yanıla Birçok kanun lâyihaları müzakere edildi cak muameleyi bildirdi İstanbulun imarma hükumetimizin alâkası KISACA... » Cumhuriyet Almanağı Her evde, her kütübhanede bulunması lâzım küçük bir ansiklopedidir Yakında çıkıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle