13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
M.TURHANTAN'ıneserleri Kuruş 100 Kadm ATCISI Timürlenk 75 Cem Sultan 100 Akmdan Akına 100 Hurrem Sultan 150 Viyana donüşu 150 Tarihte Türkler İçin .Soylenen Sözler 25 Tarihî Musahabeler 75 Alınız, okuyunuz, müstefid olunuz Ondörduncfl yıl sayı: 4875 u m h u r i yel igraf « m e k t u b a * * * Teleton: Başmunarrlı ve evl: 22368. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Te r DUnya muharrirlerinden tercümeler serisi 1213 Babalar ve Çocukl Hasan Âli Ediz Vasıt On 2 ciid bir arada 100 kuru Turgenief 248 Perşembe 9 Birincikânun 1937 Remzi Kitabe istanbulun imarına hükumetimizin alâkası Bu şehrin mamuriyeti bütün tTürkiyemiz için şeref, haysi yet ve servet olacaktır. Bu iti barla Atatürkümüzün Istan bulu imar etmeğe matuf emel ve iradesi, Büyük Şefin her düşüncesi gibi isabetin ta kendisidir. aşbakan Celâl Bayar, lstanbulda geçırdığı bir ıki gün zarfmda İstanbulun ımanna müteallik çalışmalar üzerinde de uzun uzadıya, ehemmiyetle ve dıkkatle meşgul ol' muş, ezcümle salâhiyettar dairelerden etrafh malumat almıştır. Başbakanın şehrimiz için pek hayırlı bir alâmet olan bu meşguliyeti, Atatürkün yılbaşı nutkunda büyük şehirlerimizin ve o meyanda bittabi îstanbulun imarına devletçe yardım edilmesini emreden kıymetli ve pek yerinde işaret hükümlerinin yerine getirilmesine aıd bir başlangıç sayılabılır. Bu vesile ile İstanbulda çok büyük ehemmiyetli bu imar işinin artık bir ucundan tahakkuk sahasına çıkarılacak olması, hükumetimize gerek bu şehrin ve gerek bütün memlekctin sonsuz şükranlannı kazandıracağını sarahat ve kat'iyetle beyan edebiliriz. Bundan dolayı îstanbulluların şükranlan pek tabiidır. Çünkü netice itibariie kendi şehirleri mamuriyet ve kıymet kazanacaktır. Bütün memleketin şükranlarına gelince onun sebebi de şundandır: îstanbul esasen bütün Türkiye için büyük bir kıymettir. Bu şehir dünyada misli bulunmaz bir zenginlik ve güzellik haznesidir, Onun mamuriyeti bütün Türkiyemiz îçin şeref, haysiyet ve servet olacaktır. Bu itibarla Atatürkümüzün îstanbulu imar etmeğe matuf emel.ve iradesi, Büyük Şefin her düşüncesi jibi isabetin ta kendisidir. istanbulun hakkile îmarı çok panr s a r fını istiyen büyük bir iştir. Ancak bu imar işinin bugünden yanna tahakkuku mümkün olmadığı cihetle onun bir plân dahilinde tedricle başanlacak işleri nihayet bizim hakkından gelemiyeceğimiz bir mesele de değildir. Yalnız bu güzel şehrimizin imanna tahsis ve peyderpey tatbik olunacak plânı henüz memleketçe öğrenemedik. Belki onun tanzimi henüz ikmal olunmamıştır da ondandır. Herhalde bu plân kanunileşen bir şekil almadan bir kere basılıp ortaya konsa matbuat yolile halkın ona alâkası yüz kat, bin kat fazla olması temin kılmabilirdi. Hatta, kimbi" lir, etraftan serdolunacak bazı mütalealardan da istıfade olunarak, onun şurasında burasında kalmış olabilecek bazı noksanların ikmali de bu tarikle mümkün kılınmış olurdu. İstanbulun imarile alâkadar yerli yabancı bir takım salâhiyet sahibi kimselerin bu iş üzerinde yürekleri titrediğini yakından biliyoruz. Bu kısmı hiç masraf istemiyerek bu şehrin en doğru imar şekli üzerinde kıymetli fıkirler söylenebileceği bizce muhakkak bulunuyor. Onun için îstanbulun imar plânı etrafmdaki çalışmalar kat'î sekillerini aldığı zaman, bunların mecmu heyetinin basılmasmı ve ortaya konmasını biz pek lâzım sayıyoruz. Bun da hiçbir ziyan ve zorluk yoktur. Fakat çok fayda ve hatta belki de çok tasarruf vardır. Başvekil Ankaraya gitti Celâl Bayar dün Universiteyi gezdi M. Delbos dün Bükreşe ve etraflı tetkikler yaptı geldi, Kralla görüştü Fransız Nazırı şerefine yapılan resmi kabullere Rumen Millî Köylü partisi iştirak etmiyor Bükreş ve Roma temasları M. Bech, Delbos'a M. Stoyadinoviç Berlini ziyaret tav Romadan Belgrcı siyesinde bulundu da hareket etti Bükreş 8 (A.A.) Delbos bu sabah saat 10 da Bükreş'e gelmiş ve istasyonda Hariciye Nazın Antenesco ile Rumen hükumetinin diğer azaları ve Sovyet, Çekoslovakya, Yu goslavya sefirleri, Polonya maslahatgüzan ve Romanyanın Paris sefiri tarafından karşılanmıştır. Delbos doğruca Romanyada kaldıgı müddetçe oturacağı Fransız se lArkast Sa. 7 sütun 3 tel Roma 8 (Hususî) Yugoslav Başvekili M . Stoyadinoviç bugün Belgrada hareket etmiştir. M . Mussolini ile yapılan müzakereler neticesinde iki memleket arasmdaki ticaret münasebatının genişletilmesine karar verilmiştir. Roma 8 ( A . A . ) M . Stoyadinoviç dün saat 18 de Duçe ileikinci bir mülâkat yapmıştır. (Arkast Sa. 7 sütun 4 te) Başvekilimizin Üniversitedeki tetkiklerinden muhtelif intıbalar Bütün lâboratuarlar ve enstitüler gözden geçirildî Alman genclik teşkilâtı reisi genclık teşkilâtı reisi Baldur von Schirach'm bugün şeh rimize gelmesi beklenmekteycîi. ÇencIık teşkilâtı reisinin bu sabah saat 11 de Halebden tayyare ile hareketi ve doğ ruca Ankaraya inmesi mukarrerdi. Bu Baldur von Schtrach suretle öğleden son<* ı r a f t > ra hava meydanına Alman sefiri, sefaret erkânı, Maarif Vekâleti Müsteşan Rıd van Nafiz ve diğer birçok karşılayıcılar toplanmışlardır. Tayyare, tahmin edilen saatte görünBaşvekil, Haydarpaşada teşyicileri arasında meyince etraftan telefon ve telgrafla malumat istendi. Tayyarenin Adanadan Başvekil Celâl Bayar dün şehrimizde lâboratuarları gezmiş, profesörlerden benzın alacağı, Halebden dün akşam getetkiklerine devamla Universiteyi ziya izahat almış ve gordüğıi intızamdan doret etmiştır. Celâl Bayar, refakatinde layı memnuniyet bevan etmiştir. Bu z\ len bir telgrafla bildirildıği fakat Adanaetrafını da gbrülmedıği öğrenildi. Konyadan da Hususî Kalem müdürü bulunduğu hal yaret esnasında Celâl Bayar, saran talebelerle de konuşmuş, ken ayni cevab alındı. Geç vakte kadar mude saat 12,30 da Ümversiteye gelmış ve dilerıne muvaffakıyetler temenni etmış vasalat etmeyince Halebden hareketin profesörlerle talebe tarafından tezahiive bir daha gelışinde Universiteyi da tehir edildiği anlaşıldı. ratla karşılanmıştır. ha iyi gezeceğmi sövlemiştir. lArkast Sa. 6 sütun 3 tel Başvekil. doğru Rektörlük odasma giBaşvekilimizin Üniversitedeki tet derek Rektörle yarım saat kadar go kıkleri bir saat kadar devam etmiş ve rüşmüş. burada bütün profesörler ken avdette de talebe tarafından tezahuratdısme takdim edılmiştir. la uğurlanmıştır. Celâl Bayar bundan sonra enstitülerl, lArkast Sa. 6 sütun 2 de] Başvekilimiz gazetecilere, gördüklerînden memnun Von Schirach ve maiyeti olduğunu söyledi ve akşam Haydarpaşaya bugün Ankarada olacak Ankara 8 (Telefonla) Alman geçerek Ankaraya hareket etti Çin ordusu her şeyi yakıp yıkarak kaçıyor Almanya lavassut teklifinde bulundu Nankin demir çember içinde ve şehir 115 inci defa olarak havadan bombardıman edildi Japonların eline düşmek üzere elan Nankin'den bir manzara Şanghay 8 ( A . A . ) Japon umumî karargâhı teblığ ediyor: îki Japon müfrezesi bugün öğle zamanı Kianyin'in garbinden Yangtse nehrini geçerek Tienchenkiang ve Tsingkiang mmtakalarındaki Çin kurvetlerine taarruz etmişlerdir. Şanghay 8 ( A . A . ) Japon kuvvetleri bu sabah Nankin kalesine karşı umumî bir taarruza geçmişlerdir. Öğle zamanı muharebe bütün şiddetile devam etmekte idi. Kaleye ayni zamanda üç taraftan hücum edilmektedir. [Arkası Sa. 7 sütun 5 tel Sahte damga pulu Iş verme şartları İktısad Vekâleti, dahilî talimatnameler için mühim bir tamim nesretti Dost bir memlekette pul kaçakçılığı yapıldığı söyleniyor Meselâ biz lâalettayin bir fikir olarak şunu söyliyebiliriz: Arsa fiatlarına aid olarak Ankarada içine düşülen ve hâlâ içinde yüzülen hata îstanbulun imarında tekrar edilmemelidir. Devlet merkezi yaparak en çoğu devlet elile yapılmak üzere hiç yoktan bir mamureye çevrilmiş ve çevrilmekte olan Ankarada toprak spekülâsyonu Ankara imarınm ve mamur olduğu kadar müreffeh olması da lâzım gelen Ankara şehrinin başına başlıca bir belâ olmuştur. Ankarada bugün metrosu beş liradan kırk liraya kadar arsa vardır. Ankaranın devlet merkezliğine karar verildikten sonra eğer bütün arsalar ve tarBir fabrikada işçiler lalar o zamanki kıymetlerinin beş misli fazlasına belediye hesabına istimlâk edilyazılı Ankara 8 ( A . A . ) îktısad Veka ' mecburî tutulan esaslar aşağıda miş olsaydı arsaların metrolan belediye etinin tebliği: maddelere hasredılmiştir: ye on kuruşa mal olurdu, ve belediye 1 îş yerinin ticaret sicillinde kayıd3008 numaralı iş kanununa tâbi iş bunlan bilâhare metrosu yalnız elli veya yerlerınin dahilî talımatnameleri hakkın lı olan unvanı, adresi ve yaptığı iş. yüz kuruşa satmakla hem birçok para ka da Resmî Gazetenin 15 eylul 1937 ta 2 îş verenin ismi ve adresi. zanır, hem inşaata hâkim olmuş olurdu. rihli ve 3709 sayıh nüshasında ve Ana3 İşin hergünkü başlama ve bitme Ve yoktan bir şehir haline getirilen An dolu Ajansı vasıtasile ayni tarıhli günlük saatleri. karada bu ancak Ankara Belediyesinin azetelerde neşredilmiş olan resmî teb4 Mecburî dinlenmeler. hakkıydı. liğ e göre yapılacak dahilî talimatna5 Fazla saatlerle çalışma. meler in iş verenlerce tanzimini kolay YUNUS NAD1 6 îşvi ücretleri. lArkast Sa. 3 sütun 6 da] aştırmak için, bunlara dercolunması lArkast Sa. 6 sütun 1 de] Haber aldığımıza gore, son zamanlarda gizli bir şebeke dost bir memlekette damga pullarımızı taklid ederek külliyetli mıktarda pul vapmıştır. Bu şebeke sahte pulları memleketimize sokmıya cahşmıştır. Vazivetten haberdar olan Malive Vekâleti bütün teskılâtıle bu kacakcılısa mâni olacak tedabıri almıştır Hatay hapisanelerinde Türklere işkence Yabancıları da Hatay halkı imiş gibi göstererek nüfusa kaydettiriyorlar İskenderun 8 ( H u susî) Beylân da mıllî marş söy ledikleri için tevkif Hakkmda fazla edilmiş olan Mus söze hiç de lüzum tafa Dürri ve İb olmıyan güzıde şarahimzade İbrahim ır Necıb Fazıl, hapisanede gayet bugünden itıbaren feci işkencelere ma(Cumhuriyet) sü ruz bulunmaktadır tunlarında yazmağa lar. Bilhassa hapi başlıyor. Necib Fasane gardiyanları ve zıl Kısaküreğin (Fijandarmalar rejim kir Örgüleri) başbayramı münase lığı altmda çıkabetile hasıl olan cak yazıları, fırsat hıddetlerini Türk düştükçe ve akla geldiği gibi kaleme alı mevkuflarına işken nan, mevzudan mevzua sıçrıyan başıboş ce yapmakla yen Antakyada halk nümayişlerinden bir musahabe serisi değil tamamile aksi meğe çalışmışlardır. nüfusuna kaydedılmek istenenler ne, şaırın san'at, cemiyet ve dünya gö Türk olmıyanları Türk gös da meb'us namzedlikleri mevzuu rüşlerini, birbirine bağlı zincir halkaları lanlar vardır. Meselâ eski Sancak termek istiyorlar halinde veren, vahdetli ve inzibatlı bir fızı Hüsnü Berazinin, Antakyada Antakya 8 (Hususî) Gareau, Sandava manzumesi olacaktır. Bugün ilk yanü Bakinin, Reyhaniyeden cakta Türk olmıyan yabancıları Sancak zıvı 5 inci sahifemizde bulacaksmız. rılması düşünülmektedir. halkıymış gibi göstermeğe var kuvvetile lArkast Sa. 6 çalışmaktadır. Hatta bu şekilde Sancak Necib Fazıl Kısakürek «Cumhuriyet» te lusta tel
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle