12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURlYET 9 Birincikânun 1937 IÜNÜN 1 1 BULMACAS! S H 1 r Hali tasfiyede İst. Borsası 8/12/937 P A R A L A R Safaş 628. 126. 88. 103. 84. 23. 571. 23. 67.50 82. 23. 29.50 22. 22. 14. 52. 32. 1115. 270. Kapanış 625. 0.8006 23.535 15.20 4.7040 87.44 3.455 67. 1.4374 22.76 4.2240 13.76 1.9836 4.2192 4.02 106 72 34.52 2.7486 23.585 3.1054 Ahş 624. Sterlin 122. Dolar 80. Frank 103. Liret 80. Belcika Fr. 18. Drahmi 571. İsviçre Fr. 20. Leva 67.50 Florin 78. Kron Çek 21. Şilin Avusturya 26. Mark 20. ZJoti 22. Pengo Ley 12. 48 Dinar 'Kron İsveç 30. Altın 1113. Banknot 269. Ç E K L ER Acılış 625.25 Londra NewYork 0.7995 23.525 Paris Milâno 15.1940 Brüksel 4.7025 87.405 Atina 3.455 Cenevre 63.9744 Sofya 1.4370 Amsterd. 22.75 Prag 4.2225 Viyana 13.7540 Madrid 1.9836 Berlin 4.2175 Varşova 4.0184 Budapeşte 106.6775 Bükreş 34.7060 Belgrad 2.7475 Yokohama Moskova 23.595 Stokholm 3.1042 E 3 4 8 9 . 10 11 2 3 4 e 6 1 I \m • • • • • • • • • • tasfiye murakibliğinden Şirket hissedarlarmın aşağıda tesbit edilen ruznamede yazılı hususları gö rüşmek ve bir karara bağlamak üzere 8 ikincikânun 938 tarihine musadif cu • martesi günü saat 14 te îstanbul Yeni Hal No. 46 da bulunmalan rica olunur. 1 Tasfiye memuru raporunun ve bilânçonun okunması. 2 İstifa eden tasfiye memurunun ibrasile yerine başkasının intihab ve ücretinin tayini. 3 Murakıb raporunun okunması. 4 Yeni murakıb intihabile ücreti nin tavini. Anonim Şirkeri 8 tt • • •• • • • • Büyük bir ailenîn üç dört liraya yıkatamadığı çamaşırları Bir k a d ı n ı n i p e k l i b l u z r o p ve ç a m a ş ı r l a r ı n ı Bir e r k e ğ i n palto, p a r d e s ü ve k o s t ü m ü n ü Bir d ü k k â n ı n c a m e k â n v i t r i n v e c a m k ı s ı m l a r ı n ı Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak ve her türlU cam ve porselen aksamını Alman Kimya Sanayiinin şayanı hayret bir keşfi lt 11 Şık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyunbağı ve gömleklerini Güzel bir apartımanın antres ndeki bütün mermer, tayans aksamını modern bir banyo mahallini musluk, ayna, ve kurn?sını 12 metıe mürabbaında eskimiş, kirlenmiş bir haiıyı, Soldan sağa: 1 Şirret (mürekkeb kelime). 2 Gemi sandalı, bir emir. 3 Tesbihte bir kısım, endaht. 4 Vücuddeki leke, hal edatı. 5 Bir sıfat edatınm tersi, bir soru edatı, eski saç boyası. 6 Fazla ekşi. 7 Küçük, temizleyici bir madde, bir emrin tersi. 8 İçinde bazan peynir bulunur, hududun müfredi. 9 İstanbulun sayliye yerlerinden, yanlışlık. 10 Kuru sebzelerden, bakırm cilâsı. 11 Kafkasyada bir mıntakanın vatandaşı. Yukarıdan aşağıya: 1 Misli ele geçirilen (mürekkeb kelime). 2 Eski alfabede bir harf, gemi temizleme yeri. 3 Bir şeyi herkese bildirme, bulunmaz mal. 4 Bir aydınlatma vasıtası, rayihalı. 5 Italyada bir dağ silsilesi, eskiden giyilen elbiselerin bir kısmı. 6 «Yaşa!» nm kısaltılmışı, zararlı. 7 Bir hayvan, bir ağac, alfabede bir harfin okunuşu. 8 Bir Peygamber, erkek koyun, eşek. 9 Diş yeri, akrabadan biri. 10 Yükşekten atlıyan, sofra levazımatından. 11 Genişlik, yalancı kahraman. Evvelki bulmacanm halledilmiş şekll 30 kuruş yalnız bir kutu Göz Hekimi Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefeddin apartımanı) Dr. Şükrü Ertan Temîzler, yepyeni ve mükemmel bîr hale ifrağ eder. Hasan deposu îstanbul Def terdarlığmdan: * Mükellefin Hisse ismi Mahallesi Sokağı N o. Cinsi miktarı Kıvmeti Beşir Fuad Kısıklı Kısıklı 43/ 45 Muhterik 2/3 3078.50 varisi Sa caddesi köşk arsa 2/18 200. dettin arazisi v e Hazineye veraset vergisinden borçlu Beşir Fuad varisi Sadettinin yukarıda evsafı gösterilen gayrimenkullerdeki hissesi tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde satılığa çıkarılmıştır. 1/12/937 gününden itibaren 21 gün müddetle arttırmıya vazedilmiş ve 22/12/937 çarşamba günü saat 14 te ihalei evveliyesinin icrası takarrür etmiş olduğundan taliblerin % 7,5 pey akçesile ihale gününde Üsküdar kazasında teşekkül edecek Mare Heyetine müracaatleri ilân olunur. " SOBA Ml ALACAKSINIZ? KREFT SOBASI Hiç düşünmeyın, b.r Soba de^ 1 bir harikadır K U ZİUİKİUİLİAİGİI İE Ş t İ K İ B İ S İ A İ L İ A İ T İ A İ • MİBİYİ1 G P AİL A L EİK E L E R AİK TİAİVİAİB E İ T İ B İ M Z •İDİAİHİBİŞİE. EİB E L AİP A C 1 • 1 I Ş İ İ T İ Rİİ C E • İA M E L E K İ KİA § 1 N İ A İ N İİRİAİDİE L i K E 11 YİAİNİAİNİBİÇİEİR • • • • • • • • • • Yeni Eserler İngilizce Konuşur musunuz? İstanbul Erkek Lisesi ingilizce öğretmeni Ahmed Öztürker tarafmdan neşredilen İngilizce Türkçe haftalık mec muanın ikinci sayısı çıkmıştır. Her yerde arayınız. Fiatı beş kuruştur. Tavsiye ederiz. SH A M Kapanış Acılış Anadohı Şm. 25.20 25.20 %60 Peşin 9.95 9.85 Aslan çimento İ S T İ K R A ZL AR Açıhş Kapanış Türk B. I Vadeli 14.35 14.625 » II Peşin 13.90 13.90 » n Vadeli 13.75 14. » HI Peşin 14. 13.90 96.25 Ergani 96.25 Sıvas Erzu. I 101.75 101.75 95. » nı 94. 95. İstikrazı dahilî 94. T A HV İ L AT Acılış Kapanış Anad. I Peşin 40.15 40.15 Anad. II Peşin 40.15 40.15 îstanbul birinci ticaret mahkemesinden: Eski ismi (Sami) yeni adı (Aktan) olan Türk sancağmı hâmil vapurun yüzde altmış beş sehmini eski sahibi Zekiden satın alan Hamdi, Mehmed, Saniye ve Zişan avukatları Behram tarafından mahkemeye verilen 23/11/937 tarihli arzuhalde isimleri ve adresleri belli olmıyan gemi alacaklılannm mahkemeye veya gemi müdiriyetine müracaatlerinin temini taleb edilmiş ve bu istek deniz ticaret kanununun 1306 ncı maddesine uygun görüldüğünden adı geçen (Sami) vapurunun alacaklılannm Ga latada İktısad hamnda ikinci katta 5 numaralı idarehanede oturan gemi müdürü Hamdiye veya Istanbulda Yeni postane binasında birinci ticaret mah kemesine bu ilânm çıktığı tarihten itibaren 61 gün zarfında müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri lüzumu ilân olunur. (2771) 24 saatte bir dolduruş, mahrukattan yüzde 50 tasarruf Almanyanın en son sistem sobasıdır. Satış yeri : îstanbul, Yeni postane caddesi, No 2 0 l İnhisarlar Umum IVIüdürlü^ünden: I Siz de bu kremden şaşmayınız! I Şartname ve projesi mucibince Maltepe Enstitüsünde yaptırılacak vegetation «Tenebbüt» hali inşası pazarlık usulile eksiltmiye konulmuştur. II Keşif bedeli 1915 lira 59 kuruş ve muvakkat teminatı 143.67 liradır. III Eksiltme 16/XII/937 tarihine raslıvan perşembe günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. IV Şartname ve projeler 10 kuruş bedel mukabilinde înhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesinden alınabilir. V Eksiltmive iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. VI îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8089) 1. Idaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası için şartnamesi mucibince 1 aded maateferrüat hava kompressörü açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 2. Muhammen bedeli 1250 lira v**»*n^vakkat teminatı «63.75» liradır. *ı 3. Eksiltme 13/XII/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat ,§ub§findeki Aljm Komisyonunda yapı ». lacaktır. " * 4. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 5. Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif mektublarını în hisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve eksiltme günün den bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lâzımdır. 6. tsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte tayin edilen gün ve saatte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. tB.» (7959) I Miktar ve eb'adı, şartname ve listelerinde yazılı 386 parçadan ibaret yemek masası, sıra, elbise ve yemek dolabı ile akajo renkte sandalya, resim ve plânları mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. II pazarlık 24/XII/937 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisvpna gelmeleri il'ân olunur. (8229) I Şartnamesi mucibince 600 sağ ve 600 sol ükarol ile 4500 mayon ve 1000 aded mayon zinciri pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 24/XII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geren şubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık icin tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8228) BALSAMİN KRE \ Bütün cihanda elli senedir daima üstün ve eşsiz kalmıştır. KREM BALSAMİN Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsıılü olarak vücude getirilmiş yegâne sıhhî kremlerdir. <KREM BALSAMİN Ş5hrettrit s5z ve şarlatanlikla değil, sıhhî evsafının Londra, Paris, Berlin, NevYork Güzellik Enstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mükâfatıru kazanmış olmakla isbat etmiştir. G ü n d ü z Halkbilgisi Haberleri Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve Edeblyat şubesi tarafından her ay çıkarılmakta olan (Halk Bilgisi Haberleri) adlı folklor mecmuasmın 74 üncü sayısı intişar etmiştir. Bu değerli folklor mecmuasını bütün okuyucularımıza tavsiye ederiz. Muallim Ahmed Halid kütübhanesinden ve Halkevinden tedarik edilebüir. DİKKAT: KREM K.REM BALSAMİN BALSAMİN nev'i vardır. Wn yatS12. Se<* için yağh ve halis acıbadem kremleri olarak dört (jlağrılar, Konteranslar, kongreler) Davet Kabataş LLsesi Mezunlar Birliğinden: Birliğimiz nizamnamesi mucibince senelık kongremiz 25/12/1937 saat 14 te Eminönü Halkevinde akdedileceğinden sayın üyelerin bu toplantıda bulunmalan rica olunur. rında satıldığı gibi son defa sureti mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven olduğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan Ötedenberi tanınmış hususî vazola K.REM bulunur. BALSAMİN tü P l e r i bütün nevilerile tanmmış, ecza ve tuhafiye mağazalarında ıtriyat SAMSUNDA Halk Kitabevi Cumhuriyet Gazetesinin ve bütun mekteb kitablan, kırtasiye, mecmua ve gazetelerin tevzi yeridir. En son model daktilo ve fo • toğraf makinelerini de burada bulursunuz. Samsun Gazi caddesl İNGÎLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Karacabey Merinos Yetistirme CiftliM MüdürlÜRÜnden: Karacabey Merinos Yetistirme Çiftliği havvanatı ihtiyacı için satm alınacak iki maddede zikredilen hayvan yemleri aşağıda yazılı olduğu veçhile eksıltmeye konmustur. 1 «529.500» kilo vulafın eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. A Yulafın beher kilosu tahminî fiat • beş kuruş on iki buçuk santimdir. B Muvakkat teminat olarak «2035» lira alınacaktır. C İhale günü 9 birincikânun 937 tarihine musadif perşembe günü saat on bir olarak tesbit edilmiştir. 2 «264.100» kilo arpanm eksiltmesi kaDalı zarf usuliledir. A Arpanm beher kilosu tahminî fiat beş kuruş yetmiş beş santimdir. B Muvakkat teminat olarak «1140» lira alınacaktır. C îhale günü 9 birincikânun 1937 tarihine musadif perşembe günü saat on bes olarak tesbit edilmiştir. 3 İhale yeri Karacabey Harasında müteşekkil Merinos Yetistirme Çiftliği Müdürlüğü binasıdır. 4 îsteklilerin vukarıda gösterildiği gün ve saatlerde ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde Komisyona müracaatleri. 5 İsbu istenilen havvan vemleri evsafı vazılı olduğu sartnameleri istekliler İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir Baytar Müdürlüklerinde görebilirler. . ' (7846) pDr.HORHORNi. Miidıre aranıyor Yaşlıca bir zatın evini ve çocuklarını idare etmek üzere orta ya>> bir bayana ihtiyac vardır. Arzu edenler tercümei hallerile istiyecekleri ücreti (Müdire) rumuzile 1100 posta kutusuna bildirmeleri. I Hergün hastalarmı Eminönü muaye I I nehanesinde kabul eder. Ev adresi: I | Ağacami yanında Tel: 43152 | 3 ayda biçlci ve dikiş Az dikiş bilenlere 3 ayda biçki ve dikişi metod dahilinde öğretmek üzere yurdumuzda kurs açılmıştır. Kurs 1 ikincikânun 938 de tedfisata başhyacaktır. Kayid için şimdiden müracaat ediniz. Kurstan mezun olanlara Kültür Direktörlüğünden tasdikli diploma verilir. AdresrJBeşiktaş Biçki, Dikiş Yurdu Akaretler No. 87 MADEN MÜHENDİSİ ARANIYOR Balıkesir Vilâyeti dahilinde bir maden ocağı için mesaha işlerine vukufu olan bir Türk Maden Mühendisine ihtiyac vardır. Taliblerin Galata Bozkurt han 35 No. ya müraeaatleri. ZARİF DURUST UŞAK TERAKKİİ ZıRAAT Türk Anonim Şirketi Hisse senedini zayi eden aşağıda isimleri yazılı hissedarlarm vâki müracaatleri üzerine kendilerine yeniden ikinci nüsha olarak vesika verilmesi Tasfiye Heyetinin 21/1/1935 tarih ve 141 numaralı kararı iktizasmdan olduğu ilân olunur. Hissedarın ismi Döküm Sened Hisse Lira No. No. aded Sarayköy kazasından Çerci oğlu 6355 7442 5 10 Mustafa Ali Manisada Afyonlu Koyuncu 4148 4189 50 100 Ahmed Usakm Sıvaşlı nahiyesi Devefii 2570 3526 12 24 oğlu Süleyman Usakm Sıvaşlı nahiyesi Kınısız 3045 3290 9 18 oğlu Mehmed Uşakın Sıvaşlı nahiyesi Satır oğ2646 50 19402 100 1 • Mustafa >> İslice mahalesi Emirzeli oğ1575 3 541 6 if 129" 258 i LA N I I SAATLARINI HER YERDE A R A Y I MIZ Oevlet Oemiryolları Işlelme Umum Miidiirliiğünden 15591 lira muhammen bedelli 54 kalem evrakı matbua tabettirilece ğ'nden bunun eksiltmesi 16/12/1937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1İ69,33 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Hay darpaşada Mağaza Şefliğinden dağıtılmaktadır. Evrakı matbua örnekleri de ayni yerden istenmek suretile görülebilir. (8118) Muhammen bedeli 46710,96 lira olan 10000 aded dar hat meşe traversi ile normal hat için 12 takımhk 756 aded tngiliz tipi makas traversi ve 3000 aded normal hat meşe köprü traversi 20/12/1937 pazartesi günü saat 15,45 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 3503,32 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e kadar Komisyon ReisliŞine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 234 kuruşa Ankara, İzmir, Eskişehir, Mudanya ve Haydarpaşa veznelerinde satılrnaktadar. (8149) I B A Z HAZIMSIZLIK Mide ekşilik ve yanmalannı giderir. Son derece teksif edilmiş bir tozdur. Mümasil müstahzarlar dan daha çabuk daha kolay, daha U at'î tesir eder. Mide ve barsaklan alıştırmaı. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsızlığı defeder. M A ZO N isim vt HOROZ markasına dikkat
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle