09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBtYET Birincikânu» 1937 " îş verme şartları İktısad Vekâleti, dahilî talimatnameler Fransa îtalya için mühim bir tamîm nesretti maçı nasıl oldu? IBastarafı 1 tnci $ahıledeı 7 Hafta tatili, ulusal bayram vc genel tatiller. 8 Sağlık koruma ve iş emniycti bakımından îşçilerin riayete mecbur olduklan hususlar. 9 îş inzibatı hakkında işçüerin riayete mecbur olduklan hususlar. 10 Cezalar. 11 İş yerinde, îşçilerin şikâyet ve müracaatlerinin nereye ve kime yapıla cağı. Yukanda yazılı bendlerden bazılarma müteallik izahlar: 3 numarah bend hakkında A îş yerinde 16 yaşını doldurmı yan işçiler bulunup da bunlann çalışma saatlerile diğer büyük yaştaki îşçilerin çalışma saatleri arasında fark varsa, bu çocuklara mahsus olan çalışma saatleri aynca gösterilecektir. B Iş yerinde işin başladığı ve bittr ğî saatler muhtelif mevsimlere göre de gişmekte ise, bu değişmeler aynca yazı lacaktır. C Işçi postalarile çalışılıyorsa, her B»r postarun vardiya nöbet saatleri ve postalann gece ve gündüz çalışma saatIerinin haftadan haftaya mı, iki haftada bir mi veya aydan aya mı degiş,tirildiği gösterilecektir. Ihtar: Umnmî memleket saatî olmıyan yerlerde iş kanunu nun 41 inci maddesi mucibince iş yeri saatinin hangî resmî saate göre ayar edildiği yazılacaktır. kanunun ikinci maddesinde iş yerleri içîn kapanma mecburiyeti konmaksızm sayılmış olan tatil günlerinde dahi çalışıhp çahşılmadığı v şayed çalışılmıyorsa işbu ihtiyarî tatil günleri için işçilere ücret yerilip verilmediğı gösterilecektir. 8 numarah bend hakkında îşçilerin sağlık koruma ve iş emniyeti bakımından ne gibi usullere tâbi olduklan ve ne gibi hareketlerde bulunmalannın yasak olduğu yazılacaktır. Ihtar: Sağlık koruma ve iş emniyeti bakımından bilhassa aranılacak hususlar şunlardır: Yangmdan korunma, îş yerlerinin ve işçilerin temizliği, İş elbisesi ve işçinin kullanacağı ko runma eşyası korunma gözlüğü, hususî eldiven, ayakkabı v. s. gibi , Makine, alât ve edevahn ve iptidaî maddelerin tehlikesizce kullanılması ka ideleri, Noksanlann ve hasann bildirilmesi usulü, Tehlikeli yerlere ginne ve orada bu lunan şartları, iş yeri doktorunun muayene saatleri ve herhangi bir zamanda arantnca bulunacağı yer, İlk imdad, tedavi tertibatı, ecza dolabı ve bunlann ne saretle kullanılacaklan, Revir, hastane ve saire. 9 numarah bend hakktnda Iş yerinin mahiyetine göre inzibat tedbirleri ve şartlan şunlardır: Iş ve dinlenme saatlerine riayet, îşçilerin giriş ve çıkışlannı kontrol, îşçilerin ansızm bir sebeble iş yerinden kısa müddetle aynlmalan, îşçilerin, işmin başından kısa müddetle ayrılması ve iş yerinin diğer kısımlarına girmesi, Işçinîn âmîrleri ve arkadaşlarile münasebetferinde riayet edecegi muamele tarzlan. Yukanda yazılı hususlardan başka iş verenin aynca koymak istediği rç şartlan varsa bunlar iş kanunu ile fs hayatma müteallik sair mevzuahn hükümlerine mubalif olmamak ve bu mevzuattaki hükümlerin tekran mahivetinde bulunma mak kaydile, dahilî talimatnamelere ilâ ve edilebilir. Fransada matbuat muhakemeleri Şimdi de Komünist gazetesinin işine bakılacak Paris 8 (A.A.) Albay de la Rocque'un davasmda albay Guillaume'un ikinci avukatı olan Metr Petit, de la Rocque'un M. Tardieu'ye göndermiş olduğu mektubların mumaileyhin tahsisatı mes tureden para almış olduğunu isbat etmekte bulunduğunu beyan etmiştir. Metr Petit, Guillaume'un beraetini taleb etmiştir. Dük Pozzo di Bogo'nun avukatı olan Metr Xavier Vallat, albay de la Rocque aleyhindeki hücumlann Petit Journal'ın satm almmasile hiçbir münasebeti olma dığı gibi Fransız sosyal fırkasmm hürri yet cephesine girmekten imtina etmesile de bir guna münasebeti bulunmadığını söylemiştir. Avukat, bundan sonra de la Rocque'un M. Laval v. eski Dahiliye Nazırı M. Paganen'un beyanaüna isti nad ederek kendisine hüorro etmiş olan gazete müdürlerine ayn. tarzda hücum etmemiş olduğunu beyan etmiştir. M. Vallet'nin müdifaasından sonra mahkeme reisi, Choc mecmuasına aid müzakerelere nihayet verıniş ve le Journal gazetesi işini rüyete başlamıştır. Bu gazetenin müdürü M. Leon Bailley, kencrisinin de la Rocque aleyhiade bir makale yazmış olduğunu beyan etmiş.tir. Dava, bugün de deram edecektir. Avukat Leon Bailley'nin müdafaanamesi dinlenecek, müteakıben komünistlerin organı olan Humanite gazetesi işine ge çilecektir. Fransızlar, beraberliği kalecilerine medyun bulunuyorlar Pariste oynanıp 0 0 beraberlikle biten Fransa İtalya maçı hakkında tafsilât veren Fransız gazeteleri takımlarının muvaffakiyet şerefini müttefikan kale a cileri Di Lorto'y vermektedir. Bu maçta îtalyan takımı tamamile hâkım oynamış ve Fransızlarla aralannda klâs farkı mevcud olduğunu göstermiş, olmalarına rağmen gol atamamışlardır. îtalyan muhacimleri maçın ekseri zamanla nnda Fransa kalesini çerçeveliyen 18 çizgisi içinde oynamışlarsa da Fransız kale cisinin harikulâde oyunu ile şanssızhk veya beceriksizlikten sayı yapamamışlardır. İkinci devrenin ortalarında îtalyan sol içi Ferrari bir gol atmışsa da hakem bunu cfsayd addederek saymamıştır. Ayni gün Marsilyada karşılaşan İtal yan B takımile Cenubî Fransa muhtelitinin futbol maçı da 2 2 beraberlikle neticelenmiştir. Cenub mulıtelitinde Fransız profesyonel takımlannda bulunan Ko ranyi, Kohut gibi ecnebiler de oynamışlardır. Bütün acı 9 oğrı 9 sızı ve ısttrob lardo yegâne cankurtaran : Hakkı var! Soğuk algınlığından mUtevellid nezle, grip ve btonşfti hem önler, hem tedavi eder. Baş, diş, mafsal, adafe ve slnfr ağrıtarmı geçirir. Darüşşafaka Izmit fdman Yurdunu yendi îzmit (Hususî) îzmit îdman Yurdu ile Darüşşafaka birinci takımlan ara" sında yapılan maçı, 2 4 Darüşşafaka takımı kazanmıştır. Gripini tercih ediniz. Taklitlerinden sakurmz ve her yerde rsrarla "GRiPîN,, Mtey'mr. Günde 3 kaşeye kadar ahnabilir. 4 namaralı bend hakkında Çalışmanın ortalama bir zamanıncîa, kanunun 42 nci maddesi mucibince ve rilecek «mecburî dinlenmeler» in başla raa ve bitme saatleri yazılır. îşçi postalarile çalışıldıgı takdirde, her bir postanın dinlenme saatleri tasrih edilir. Umumryet itibarile dinlenmeler bütün ış yeri için ayni saatlerde olmayıp da iş yerinin muhtelif kısımlannda başka başka saatlerde veriliyorsa, her kısma aid cfinJenme saatleri aynca gösterilir. Şayed işin mahiyeti icabı olarak, bütün iş yerindeki veya muhtelif kısımlarmdaki işçile rin hepsine birden ayni saatte dinlenme vermeğe imkân bulunmayıp da bunlara nöbetleşe dinlenmeler veriliyorsa, bu dinlenme uöbetlerinin saatlerile kaçar kişi (Bastaraft ı inct sahijede) Celâl Bayar, Üniversiteden ayrılır lik gruplar halinde sıralandığı da tasrih ken gazetecilere; Üniversitede gördükedilir. lerinden memnun olduğunu ve burası 5 namaralı bend hakktnda nın tekemmülü için icab edenlerin ya Iş yerinde ve yahud btmun yalnız pılacağını söylemiştir. bazı kısımlannda kanunun 37 nci mad Başvekil Ankaraya gitti desi mucibince «fazla saatlerle çalışma» Celâl Bayar akşam 6,35 vapurıle Hayihtimali olup olmadığı yazılır. darpaşaya geçmiştir. Başvekılimiz vapurda halkın arasmda oturmuş ve Hay6 numarah bend hakkında Hangi işler için günlük ve haftalık ve darpaşaya kadar Vali Muhiddin Üstiinya aylık ve hangi işler için saat hesabile dağ ve şehrimizdeki bazı meb'uslarla veya parça başma, yahud yapılan iş mik görüşmüştür. Celâl Bayarı, Haydarpatarına göre ücret verildiği ayrı ayn göste şada îstanbul Kumandanı vekili General Osman Tufan, Vali muavini Hüdai, rilecektir. Polis müdürü Salih ve daha birçok zeIhtar: Ücretin mukannen olarak haf vat karşılamıştır. ; tamn hangi gününde verildiği de tasrih Celâl Bayar, trene binmeden ewe!, edilir. kendisini teşyie gelenlerin ellerini sıka7 numarah bend hakktnda rak iltifatta bulunmuştur. Başvekilimız  Iş yerinde haftada 35 veya 24 19,10 da trene bağlanan hususî vagonla Ankaraya hareket etmiştir. saatlik tatilden hangisine tâbi olduğu. B Işin mahiyeti dolayısile mukan Dahiliye, Milli Müdafaa ve Maliye Çek millî takımı lskoçyada 5 0 mağlub oldu Lasgow 8 ( A . A . ) îskoçya Cekoslovakya futbol millî maçı 5 0 lskoçyanın galebesile neticelenmiştir. Hatay hapisanesinde Türklere işkence (Bastarafi ı inct tatufede) Sancaktaki resmî ve hususî rnüessese lere ancak Fransız bayrağmın çekilebileceği tamim edildi. Hilâfmda hareket e denler şiddetle cezalandırılmaktadır. Mekium niifus kaydine karşt gösterüen güçlükler Antakya 8 (Hususî) Mektum nüfusun meydar.a çıkması içm yeni nüfus memurlan tayin edilecekti. Sancakta bu yoldaki çalışmalarm körlerilmek istendiği görülüyor. Memurların miktarı artırıfmadığı gibi nüfusa kaydedilmek istiyenlerin müracaatlerini iptal etmek için yeni usuller ihdas olunnraştur. Nüfusa kaydedilecek şahıslann usulen beş kuruşruk pul yapıştırfnalan iktiza eden evrakîannâ 25 surî kuru? pul yapıştırmak mecburiyeti komıldu. Ankaraya gelecek Fransız askerî heyeti Ankara 8 (Telefonla) Türkiye ve Fransa büyük erkânıharbiyeleri arasında Hatay işi dolayısile yap'lacak temasların aym 14 ünde olması mukarrerdi. Fransız askerî heyeti azasmdan bir kısmı Suriyeden, bir kısmı ise Paristen geleceklerinden Ankarada başlanacak müzakere tarihinde değişiklik yapılmıştır. Fransız askerî heyeti evvelce takarrür eden tarih ten iki gün sonra, yani aym 16 smda şehrhnizde bulunacaktır. Heyet, Suriye as kerî kumandanı General Hutzinger'm riyasetindedir. Generalin, erkânıharbiye reis« ve General Foje ile hava kumandam da askerî heyet azasınd?ndır. Misafirlerin memlekefimizde buluna cakları müddete aid programm hazırlanrcası yolunda iki taraf hariciyesi temas Iarda bulunmuşlardır. Mibafirlerimiz şerefine Ankarada Büyük Erkânıharbiye, Hariciye ve Fransız sefareti tarafından ziyafetler de verilecektir. wmmm !•••• Büyük Eşya Piyangosu Alman genclik teşkilâtı reisi IBattarafı 1 inct sahlfede\ Genclik teşkilât reisinin burada kalacağı gün için yapılan programm yanna tehiri zarureti hasıl oldu. Von Schirach, Ankaraya gelir gelmez Çankayaya giderek defteri mahsusu imza edecek, Maarif Vekilini ziyaret edecek ve ziyaret kendisine iade olunacaktır. Misafir şerefine Alman öğle yemeği, akşam 20,30 da Vekili tarafından Anadolu bir akşam yemeği verilecektir. Von Schirach ertesi sabah İstanbula gidecektir. # * * sefaretinde da Maarif kulübünde tayyare ile s£& 15,400 Lira ikramiye: Başvekil Ankaraya gitti Çekilişi : 18 12 1937 Camartesl günH Bir Bilet 1 Ura Bfletfer : Cemiyet Merkez şubelerfle Yeni postene karşı* sında Erzurum Hanmda üfin Işlert BttrosuAd« ve BHOmum Piyango bayilerfmle satıhr. ( 7790 ) Halic Vapurları Işletmesinden: 31/12/937 tarihinde kuntrat müddetleri bitecek olan Köprü, Kasımpaşa, ve Fener iskelelerimızdeki buielerin yeniden bir sene müddetle arttırma ve ihaleleri 23/12/937 perşembe günü saat 11 de Müdürlük komitası htrzurile yapılacağından isteklılerin daha evvel şartnameleri görmek üzere Galatada Mehmedalipaşa hanında 51 numarah Idare Merkezi Bürosuna müracaatleri. (8222) [nen olarak pazar günlerile «Cumhuriyet [bayramı» nm 29 ilkteşrin günü dahi çaIışmak mecburiyeti olup olmadığı ve bu çalışmanın bütün iş yerine mi yoksa yal. nız bazı kısımlanna mı şamil bulunduğu. C Ulusal bayram ve genel tatiller Vekilleri Ankaraya gittiler Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya dün safcahki rrenle, Millî Müdafaa V°kil ; Kâzım Özalp ve Maliye Vekili Fuad Ağralı da öğle trenile Ankaraya ?itmi«lerdir. Şehrimizde Von Schirach ve arkadaşlan Yeşil köyde îstanbul Vali muavini Hüdai ile Emniyet Müdürü Salih ve îstanbul Alman konsolosu ve konsoloshane erkânı tarafından karşılanacaklardır. Misafir ler, emirlerine âmade bulundurulacak olan otomobillere binerek doğroca Pera palasa geleceklerdir. Alman genclik teşkilât reisi ve arka da|ları hükumetin misafıri olacaklar, şeleflerine Perapalasta ve Arnavudköyünde ziyafetler verilecektir. Misafirler şehrin görülecek mahal lerini gezecekler bu meyanda müzeleri, camileri, Çarşıyı, Dolmabahçe saraymı ve tarih sergisini göreceklercbr. Misafirlerimizin mekteblerimizden bazılanm gönneleri de muhtemeldir. mek odasmda görebüeceğini söylersin, hem de onu görmüş oharssn. Yemek odasına gittim. Omer çok bekletmedi. Kapının esjğinde göründü. Başrmla işaret ettim. Girdi. Gene durdu. En küçük hareketlerinin müsaadesini benden almak istiyen itaatkâr bir adam hali vardı. Ben masanın basmda oturuyordum. Ona kapmm yanında bir sandalye gösterdim. İlişti. Başı hep öne düsüktü ve sık sık nefes ahyordu. Serbest konusabilmesi için ona daha fazla bakmadım. Hatta bir sigara ikram etmek bile istiyordum, vazgeçtim. Öksürdü. Bu, benden dikkat istiyen bir ışaretti. O zaman gayriihtiyarî yüzüne baktım. Gözgöze geldik. Hayret içinde kaldım. Meşhur çakrr gözlerinde yaşlar vardı. Kısık bir sesle ba'ladı: Beyim... Sana bir şey diyeceğim... Eğer beni haksız bulursan... Şu... Cebinden bir rovölver çıkardı, ağır agır geldi, silâhı masanm üstüne, önüme koydu: $u silâhla beni vur! dedi. Sana kâgıd da vereyim, beni kendini öldürdü bilsinler! Sözümden dönersem namerdnn. Onüme bakarak, ağır bir sesle: Söyle, Omer! dedim. Yarım görünen şeklinin sallandıgmı farkehni^tim. Şaşırmış olacaktı. Yüzüne '"1. Hakikî kaşe •••••• ALGOPAN Madenî kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değişmcz. Nezleye soğuk algmlığına, Nevralji ve baş, diş ağrıdaruıa seneleıdenbcri tecrübe edilmiş ea tesirli ve emsalsiz ilâçtır. A L G O P A N her eczanede bulunur, ismîne ve markasına dikkat. Evet. Bö'yle yanacağımı büseydim babamı dinlemezdim. O zaman kaç yaşındaydın? On yedi. O kaç yaşındaydı? On üç. Ömerin gözlerinden yaşlar İBmeğ« bajladı. İstanbula ne zaman geldin? Yedi ay. Maksadın neydî? Gene cevab vermedi. Yaşlar rnesînd;n yakasma damhyordu. Cevab ver! dedim. tçini çekti. Gene sustu. Israı ettim. Söylesene, Ömer. Başını biraz daha önüne egerek: Vuracaküm! diye mırddandı. Bana vardığı için mi? Evet. Niçin vurmadm? Kaçtı, saklandı, sonra yukanki pencereden bağın duvanna bir kâğıd attı. Orada yazmıştı ki: «Ömer, ben sana sörümde durdum, sen durmadm. Sana artık rtrnağımı bile vermem. Emme gönlümde senin sevdan var. Beni vurursan o sevda da ölür.» Sen ondan sonra vurmaktan vaz » ti mi? (Arkast var) Korkuyorum ! Tefrika: 57 Yazan: Server Bedi Allahım, neler duyuyorum! diye Kahvede. Osman Efendi kim? Yanımızda Ibağırdı. Tevekkeli değil... Bak... Zehıaçahşan bir adam vardı, o mu? jnm başında bekçilik etmek için buralara Evet. Beyefendi evdeyse, diyor, i kadar gelmiş. Vallahi yaman herifmiş gelip konuşayım diyor, müsaade... eder Yaman. Bana da pek yumuşak a lerse... dedi. Içimde hazır bir karar olduğu halde | gız kullandı. «Senin içm kendimi şu pençok düşünür gibi yaparak: ^cereden atarım.» dedi. Gelsin! dedim. Rukiye geğiriyor: Onunla konuşmayı ben de istiyordum. A... A... Merakıma dokundu... Rukiyenin yüzüne baktım. ; A... Şaştım kaldım vallahi... Çekileyim mi? diye sordu. Ayağa kalkarak üstüme geldi: Hayır. Yemek odasına gideceğim. Ben sana birşey söyliyeyim mi, oğÇocuk gitti. Rukiye merakla soruyor[ lum, sen Zehrayı iyi muhaf aza et. du: . Rukiyenin yüzüne hayretle baktım: O mu? Ömer mi? Sebeb? dedim, birdenbrre ağzın de Evet. şti. Ay pek merak ediyorum. Yüzünü Bu adam, o kanyı vuracak. Görürbir görsem... Fakat... Fazıl Beyciğim... sün. Biz Rukiye ile konuşurken bahçeden Yüreğim çarpmaga başladı. Ne var? içeriye bir çocuk girdi ve etrafına bakm Bilmem kî... Herif... Sana bir mağa basladı. Seslendim. Koşarak yamfenalık ederse... ma geldî: Hayır! O kadar zaman evîmde o Fazıl Bey siz misiniz? diye sordu. Evet, dedim. turdu, bir şey yapmadı da simdi mi yapave dun? Ağlamağa başlıyan bir sesle: Cevab vermedi. Başı önüne düştü. O Biliyorsnn demek beyim, adımı binun bana herşeyi anlatmasmı istiyordum. liyorsun. Zehranın gelmesi ve birdenbire bu odaya Sesinoi çıkamıadun. Ben demuıki halından anladımdı. girmesi ihtimalini düşünerek Omere: Şu kapıyı kapa! dedfm. Büiyorsun. Kapadı. Oturmasını işaret ettim, oturMırıldandım: Biraz... du. Ben ayağa kalktnn ve gezinmeğe başOturmaya gidiyoidu, birdenbire tek rar bana döndü: ladım. Bahsin en esaslı noktasına bir de Beyim, dedi, ben meıd bir aclamım. lik açmak istiyordum. Önünde durdum: Onu ne zamandanberi tanryorsun? Emme nidersin ki burası... Kalbinin üstünt iki hafif yumruk vur diye sordum. Derin bir nefes bıraktı ve başmı önüne du: sarkıtarak: Burası koymuyor. On sene, dedi. Boğuk bir sesle ilâve etti: Kepen'de mi tanıdın? Ateş dolu. Sekiz yddır yanıyor. Evet. Benden boncuk alırdı. Yeşil Küçük pannağmı göstererek: Ben sana şu gadar fenalık düşün ufak boncuklar. «Murad» derdim o zadümse Allah beni parçalasın. Hani bu man. Seni seviyor muydu? yana geldim emme onu bir kulaç öteden Silkinerek bir hıçkınk savdı. Fakat hekokladımsa yere batayım. yccanm tıkadığı bir sesle: Bunu bana inandırmak ihtiyacı onu Hâlâ sever, dedi, emme ilk raksir boğacak bir hale gelmişti. Sükunet bulbende oldu. Babamı tepmedim. O anasıması için: nı tepmeğe hazırdı. Biliyorum, dedim. Sana varmasını istemiyorlar mıy H a h ! diye bağırdı, işte sen buaa dı? inanmıyorsan çek şu silâhı beni vur! Aah. Onun anası kan, benim ba Biliyorum, fakat senin bu evde işin bam. Emme onun anası daha gabahathneydi? dır. E«kiden babamla çekiştiydi. Tekrar kalbini gösterdî: Bunun için sen babanın sözünden Burası beyim... Bu... Külhan! çıkmak istemedin. Faydası neydi, ne ümid ediyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle