09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 9 Birineikânun 1937 Tarihten ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Halkın şikâyetleri Sandalcılar tarifesinin düzeltilmesi isteniyor Devlet Demiryolları memurla rından Ahmed Kılıç Kocıköy imzasile aldığımız mektubda denili yor ki: «Geçenlerde Mudanyadan İstanbula gelen vapurumuz lodos yü zünden Tophane rıhtımma yanasamayınca Sirkeciye kıçtankara bağladı. Oradaki sandalcılar da 25 kuruş mukabilinde dı«arıya çıkardılar. Bu fiatm bahalıbeırdan bahsedecek olduk, Beledivenin tarifesidir, cevabını verdiler. Tarifevi merak ederek ararî'm. buldum ve pöz gezdirdim. Filhakîka vaour dan cıkma ücreti olarak 25 kuruş vazılıvdı. Fakat avni tarifede Sirkeciden Karaköve veya aksi isti kametteki naHiyat icin 10 kurus konulmustu. Vannrdan karava 25 metroluk yere 25 kurus konuyor da karsıdan karsıva neden 10 kurus alınıyor. Bu ne biçim nisbettir? Alâkadarlann bu tarifeyi tekrar cÖ7den geçirmelerini temenni ederım.» Sızdırma siyaseti Yazan: M. TURHAN TAN 16 ncı asrm sonuna doğru ve 17 nci yordu. Lâkin onda Padişah ve Sadıra asırdan başlıyarak Osmanh İmparator zam kuvveti yoktu. Bir <acaba> ile Haluğunda yer tutan bir para siyaseti var san Paşa Hazretlerini sızdıramazdı. dır. Bu siyaset malî ve iktısadî fikirlere. Bundan ötürü baska bir yol tuttu, bir düsturlara, zaruretlere istinad eden bir şün donanma ile Cezayire geldi, Hasan şey değildir. Düpedüz soymak siyaseti Pasa hakkında tahkikata girişti ve onun dir. Başta Padişahla saray, arkada Ba çok zengin olduğunu bir kere daha tesbıâli olmak üzere bütün devlet mües bit ettikten sonra sızdırma siyasetini seselerinde bu siyaset pervasız bir küs yürütmek için çareler aramıya kovultahhkla ve itiraf edelim parlak bir du. Kaptan Pasanın plânma göre Ha san Paşayı kızdırmak lâzımdı. Cünkü o muvaffakiyetle tatbik olunurdu. kızarsa ya ağzile. va kalemile bir münaSoymak siyasetinin birkaç şekli varsebetsizlik yapacaktı. O vakit saray ve dı. Bu şekilleri musadere, sızdırma ve Babıâli, çok nüfuzlü bir şahsiyet olan hediye olarak üç esasta toplamak mümKıhç Ali Pasanın haysiyetini korumak kündür. Musadere, yalnız Padişahın ve için Cezayir Beylerbeyisini feda etmek Sadırazamın yapabilecekleri soymak mecburivetinde kalacaktı. Bu mecbıırişeklidir. İcra tarzı da gayet basittir. yet ise onun Kaptan Paşava verilmesiîe, Hünkâr veya Sadırazam topluca bir vurgun vurmak istedıkleri vakit etrafa yani cezasını vermek salâhivetinin ona şöyle bir göz gezdirirlerdi, zengin b ; r terketmesile tatmin olunabilirdi. Kılıç Ali Pa=a böyle düşündü ve Haadamı seçerek emir verirlerdi: Kafası san Pasanın göz bebeği savılan bir genc kesilsin, malı hazineye alınsın! Kimse çıkıp da bu adamm günahı ne köleyi bir gece yakalatarak gemive geîdi, diye soramazdı. Hatta onun ço'uğu irtti. Darbe tam yerinde indirilmisti. çocuğu bile ağızlarmı açıp: <Babanrzı Hasan Paşa, kölesinin asırılmasmdan öldürdünüz. Malmda ne hakkımz var?» dolayı son derece müteessir olmus, ağdemeğe cür'et edemezdi. Çünkü musa layıp sızlanmış ve Kaptan Paşa hak derenin devlet siyasetinde mühim bir kmda büvük bir kin beslemeğe basla rol oynadığım herkes bilirdi. Daha doğ mıştı. Lâkin onunla anlaşmak tesebhürusu bu gibi vaziyetlerde ağız açmak süne girişmeği tehlikeli gördüğünden devlet siyasetini tenkid etmek olaca do&ruca sarava arzuhal sunmuştu. Üçüncü Sultan Murad caraya taalluk ğından ve bunun cezası da ya sürgüne, ya mezara gitmek olduğundan değme eden islerde hassastı. Kaptan Pasanın babayiğitin ortaya atılmasma imkân bir sızdırma hamlesi yapmak istediğini sezdi, kendisine ağır bir haber gönde yoktu. rerek Hasan Paşanm kölesini hemen Kısmî musadere demek olan sızdırma geri vermesini ve bu münasebetsiz işi Şekli, derece derece her memurun yapniçin yaptığım da bildirmesini emretti. tığı bir Işti, elinde resmî kudret bulu Kılıç Ali Paşa, hesabının yanlış çıktı§ınan her devlet adamı, muhitinde bulunı görünce, plânı değiştirdi, Padisaha nan zenginleri birer bahane ile arasıra bir mektub yazarak köleyi almaktan sızdmrdı. Sızdıranda kuvvet ve sizdınlanda o kuvvete karşı boyun iğmek ız maksadmın Cezayirde saklı hazineleri tırarı bulunduğundan sızdırma siyaseti söyletmek olduğunu bildirdi ve Hasan Pasanın bir hamamda büvük bir servet gündelik politika savılırdı. sakladığmı da ilâve etmeği unutmadı. Hediye usulü malumdur. BayramlarBunun üzerine Defterdar (Maliye da, nevruzlarda, düğünlerde, hastalık Nazırı) tbrahim Çelebi saraydan Cezalardan kurtuluşlarda, memuriyete ge yire yollandı, o hamam bastırıldı, yüz lişlerde ve gidişlerde, hulâsa bin bir veotuz bin altınla bircok elmas ve inci bıısile ile saraya, vezirlere, valilere, ka lundu, gemilere yükletilerek Istanbula dılara, derebeylerine hediyeler veriiirtaşmdı. di. Söylemeğe lüzum olmadığı üzere bu, Kaptan Paşa ağzmı povraza açmış olisteğe bağlı değildi, mecburî idi. Padlmakla beraber saray memnundu. O deşah, Sadırazamdan; o, vezirlerden; verecede ki biraz sonra Kılıç Ali Paşa özirler daha asağı memurlardan hedive lünce, Hünkâr, Cezayir Beylerbeyi Haaldıkları için bu soymak siyasetinde bir san Paşayı hatırladı ve onu daha yakınde zincirleme şekli vardı. da bulundurup sık sık sızdırmak için Fakat soymak siyasetinin en kıvrak Kaptanıderya yaptı. faslını sızdırmak usulü teşkil ettiğin Hasan Paşa, bu büyük teveccühün neden biz bu musahabemizde aziz okuyureden doğduğunu pek iyi anladığmdai cularımıza o fasıldan bir sahne arzedeve Kaptan Paşalık sayesinde denizler ceğiz: Ücüncü Sultan Murad tahta çıkharaca keseceğine de şüphe etmediğin tığı sırada Milânlı bir dönme kendisine den gönül hoşluğile yeni bir sızmaya bir kâğıd sundu, Cezayir Beylerbeyi razı oldu. Istanbula gelirken Padisaha Hasan Paşanm Akdeniz balıklanndan üç yüz bin altm, otuz genc köle ve elli bile vergi alarak milyonlar tedarik ethalayık getirdi. tiğini haber verdi. Hasan Paşa bu dönîşte eski devletliler böyle sızdınrlarmenin karısını boşatarak kendi sarayına almıştı. Bu sebeble herif öç almak is dı, memleket de bu sızdırmalar yüzüntiyordu, bu jurnalı veriyordu. Üçüncü den yağı süzülmüş kuzuva dönerdi! M. TURHAN TAN Murad, kâğıdm üzerine tek bir kelime yazdı ve Sadırazam Sokullu Mehmed KÜLTÜR tSLERt Paşaya yolladı. Mehmed Paşa «acaba?» dan ibaret oOkuma kitabı meselesi lan o biricik kelimeyi görünce Padişaölen maarif mensublarımn ailelerine hın ne demek istediğini anladı. Biz ol yardım cemiyeti tarafından açılan ilk sak bunu: «Şu ihbar acaba doğru mumekteb yardımcı okuma kitabı müsa dur?> manasına alırdık. Halbuki Sadırazam o kelimenin <acaba Hasan Paşa bakasmm müddeti bitmiştir. Müsabakaya yedi kisi iştirak etmiş yı sızdıramaz mıyız?» demek olduğunu tir. Verilen müsveddeler bir ay icindp anlamıştı ve kâğıdı Cezayire gönder tetkik edilecektir. Birinci ve ikinci gemişti! lecek esere 150 ve 50 lira mükâfat veHasan Paşa da Sokullu kadar ârif olrilecektir. duğu için Padişahın ne demek istediğiBirinciliği kazanacak kitab îstanbul ni anlayıvermiş ve hemen Sadırazam Maarif müdürlüğü hesabma bastırıla hazretlerine iki yüz bin altm yollamıştı. rak bütün îstanbul mekteblerinde okuBu parayı tstanbula götüren adamm bir tulacaktır. vazifesi de jurnalcı Milân dönmesinin kellesini Cezayire getirmekti. Ekalliyet mekteblerinde Sızmalar, sızdırmalar gizli olmazdı. Orta ve Hse derecesindeki ecnebi ve Hasan Paşadan bir tahtada iki yüz bin ekalliyet mekteblerindeki yardirektörlira sızdırıldığı da dillere düşmüştü, bir lükler kaldırılarak tedrisat direktörlüktakım devlet adamlarını imrendirmisti. leri ihdas edilmistir. Bunlardan biri Kaptanıderya Kılıç Ali Tedrisat direktörleri dün öğleden Pasa idi. Bu devletli, Cezayirde bol bal sonra Kültür direktörünün başkanlı bulunduğunu, şu parlak misalle anla ğmda toplanarak vazifelerini tesbit etmıştı: Bir avuc da kendi yalamak isti mişlerdir. Fırtma dindi, seferler yapılıyor Yeniden birçok deniz kazalan meydana çıktı Lodos fırtması evvelki gece de tesirli bir şekilde devan ettikten sonra dün sükunet bulmuştur. Dün ilk defa olarak seferler intizama girebilmiştir. Fakat ak şamüzeri lodos hafif olmakla beraber tekrar başlamıştır. Fırtınanın dinmesinden sonra Çanak kale Boğazında Doğanaslan feneri civarında karaya oturan Fransız bandıralı Brisbane şilebi, Türk Gemi Kurtarma şirketi vesaiti tarafından kurtanlmış ve dün gece vapur Malta'ya mütcveccîhen hareket etmiştir. Antalya sevahilinde Boğazdere civannda karaya oturan Manissa isimli Alman şilebinin fırtınanın tesirile direğinin kınldığı ve teknenin kıç taraftan delindiği haberi gelmiştir. Fakat bu vapur kurtanl mak için el'an bir miiracaatte bulunma mışür. Fırbna esnasmda Büyükçekmece ö nünde denize açılan taka, içindeki tayfa Süleymanla beraber bulunamamıstır. Takanm battığı ve Süleymanın boğulduğu taNakkuk etmiştir. Fırtınanın tesirile, evvelki gün, Deniz Ticaret müdürlüğünün Bostancı mendireeinin insaat işlerinde kullandığı üç kum kavi") da oarr^lanmıstır. Altın fiatları kontrol edilecek Ankarada toplanan komisyonun kararları Altm fiatlarının gayritabiî yükselişinin müne geçmek için, hükumetin yeni ted ıirler almak üzere olduğu hakkmda dün ^erdiğimiz haber teeyyüd etmiştir. Hükumet, evvelki gün bu hususta sürtle hareket etmek karanm venniş ve )izzat Maliye Vekili Fuad Ağralmın riaseti altmda bir komisyonun derhal oplanması muvafık görülmüştür. Bunun üzerine komisyonda bulunması lüzumlu 3İan Borsa ve Osmanh Bankası Komiseri hsan Rifat, evvelki akşam geç vakit Ankaraya çağmlmıştır. Şehrimize gelen malumata göre ko misyon ilk ictimamı dün yapmışür. Ko misyonda Maliye Müsteşan Cezmi, Cumhuriyet Merkez Bankası Umumî Müdürü Salâhaddin Çam, Maliye Ve kâleti Nakid Işleri Umum Müdürü Haid Nazmi, Iktısad Vekâleti umum mü dürlerinden biri v^ Borsa Komiseri îhsan Rifat bulunmaktadır. Gelen haberler, Altmın Borsa kotuna ithal edilmesinin ve bu suretle alhn üzerindeki muamelelerin lükumet murakabesi altına almmasının akarrür etmiş olduğunu göstermektedir. Bundan başka altmın memleket haricine kaçınlmasına meydan verilmemesi için bazı tedbirler de alınacağı anlaşılmaktadır. Altm flatlan dün de yukselmekte de vam ederek 1115 kuruşa kadar çıkmış hr. Yeni bir cihan meselesi ondrada İngiliz ve Fransız Başvekilleri arasında görüşülen meselelerin en mühimmi ve en canlısı şimalî Afrikadaki müîtemleke impa ratorluğunda bu devletm hâkimiyetine karşı devam eden hareket ve müeahede dir. Doğrudan doğruya Fraasa Dahiliye Nezareti tarafından idare olunan Ceza yir ile Fransanm himayesi alhnda olup Hariciye Nezaretine merbut Fas Sultanljğı ve Tunus Beyliği dahilinde birkaç senedenberi devam eden nıilliyet ve istit" lâî hareketi son zamanlaıda önüne geçilmez bir derecede kuvvet ve şiddet bul muştur. Kılıc ve diplomasi yollarile bu mem leketleri ele geçiren Fransıılar veFransa, bu memleketlerin asıl sahibi yerlilerin nazarında bugün bütün nüfuz ve itibarını kaybetmiş bulunuyor. Fransanm elinde birer âlet olan Fas Sultanı ile Tunus Beyi ve guya hükumet ad;nı taşıyan bunlarm tevabii yerliler tarafından birer millet haıni sayılmaktadır. Bu memleketlerin gencleri ve bahusus Cezayirliler Solferino'da Avusturyahla ra karşı Fransız ordusunun ön saflannda harbettiklerindenberi Fransanın Avrupadaki topraklarının müdafaasında mühim bir âmil olmuşlardı. Şimdi ise Fransa buralardan Avruoaya ask^.r getirmeği dü şünmüyor. Bilâkis buralarda Fransadan sevkettiği halis Fransız efradmdan müteşekkil üç kolordu ile yerlilere karşı Fransız hâkimiyetini müdafaava çalışıyor. Ahiren Fasm merkezınde, yüz elli bin yerli Fransaya ve bunun mahmisi Sultana karşı nümayiş yaptığ ndan buradaki Fransız fevkalâde komis<*ri ve Başkumandan General Nogves lejyonlan ile şehrin Merine denilen yerli maoallesini hücumla almağa mecbur olmuşru. Lâkin yerliler bu hücum karşısında susmakla beraber Fransaya karşı kin ve husurret beslemekten vazgeçmiş değildirler. Bilâkis Fransızların askerî şiddeti karşısında bu kindarlık bir kat daha artmıştır. Şimalî Afrikada Fransız hâkimiyetinin sarsılmış olması bu yerlerin sevkülceyş cihetınden fevkalâde mühim olmasından dolayı İngiltereyi endişeye düşiirmüştür. Fasın Atlas Okyanusu sevahili Rabat, Mogadir, Darülbeyza (Kazablanka) ve AgadV"1im'anlarile cenubî Amerika ve cenubî Afrika deniz yoll*rına ve Akdenizdeki kısa yolun Itaf a tarafından tehdid edilmesi üzerine "^İn^ilterenin L îstanbul Üsküdar Adliye saraylan Bir hafta Belediye hizmetinde çalışacak Vanh Rıfkı isminde biri, Ankara caddesinde dilenirken yakalanarak birinci sulh ceza hâkimi Reşidin huzuruna çıkarılmıştır. Suçlu Rıfkı, Vandan iş bulmak üzere geldiğini, birkaç gün Fındıkhdaki de polarda çalıştığını, sonra işsiz kaldığını. Sirkecide dolaşırken kıhğına bakarak kendisini dılenci sandıklarını söyle di ve: Hasa ki dileneyim. Ben sultanî tahsili görmüs adamım, dedi. Hâkim Reşid, suçu sabit görerek, bir hafta müddetle kendisisin Beledive hizmetlerinde çalıştınlrrftısma karar vardi. Rıfkı, kararı öğrenince: Millet sayesinde, yer icer, çalışı rım, yalnız havalar bu*«ra iyi gidrjfltr. Belki bir iş bulurum. Yağmur yağdık tan sonra, beni Belediyeye gönder, diye hâkime valvarıyordu. Inşaata yakında başlanADLtYEDE ması takarrür etti Üsküdar Adlij'e sarayınm inşaatına baslanmak üzere, icab eden tahsisat, Adliye Vekâletinden gönderilmiştir. Önümüzdeki malî yıl içinde inşaata baslanacak ve ayni yılın nihayetine do?rru bitirilecektir. Tahsisat, projeye göre takdir edildi ğinden şimdilik insaatın kaç lirava mal olacağı, kat'î surette belli değildir. Bununla beraber, yeni bina için 50 60 bin liraya ihtiyac olacağı anlaşıl maktadır. îstanbul Adlive sarayının inşa ediceöi sahada da, istimlâk muamelesi neticelenmek üzeredir. Eski Hapisane binasının yıktınlması, Defterdar lıkça buçünlerde eksiltmiye konulacaktır. îstanbul Adliye sarayınm malî sene bdsmda temeH atılabilecefi üBOftl&fi? adır. MÜTEFERRİK Hapisane duvarları üstünde dolaşan adam Hapisane duvarları üzerinde, şüpheli hareketlerle dolaşan bir şahıs, yakalanmıştır. Yapılan tahkikatta, bunun Dikran isminde biri olduğu anlaşılmıştır. Dikranın. hapisanede, kaçakcıhktan doayı mahkum olan Petyo isminde bir oğlu vardır. Dikranın, içeriye esrar ve saire gibi bazı kaçak maddeler atmak çin duvarlar üzerinde dolastığı tahmin edilmektedir. Maamafih, Dikranın üzerinde" şüpheli bir madde bulunamamıştır. , Adliyece I>ikran hakkında tahkikat yapılmaktadır. SEHtR İSLERI Kâğıdhanedeki bend yıktırılıyor Kâğıdhane sırtmdaki bendin kapak ları tıkalı olduğu için geçenki şiddetli vağmurlarda burası taşmış ve Kâğıdhaneyi sel basmıştı. Bundan sonrası için sel baskınma mâni olmak üzere esasen büvük bir faydası olmıyan bu bendin yıktınlması ve yahut kapaklarımn otomatik şekilde acılır, kapanır bir haîe konması düşünülmektedir. Verilecek karara göre hareket olunacaktır. Mahkemede bayıldı Ev sahibleri Lutfiyeye hakarette bulunmaktan suclu Mehmedle karısı Nerimanm dün, üçüncü sulh cezada mu hakemeleri yapıldığı sırada. suçlular dan Nerimanın sar'ası tutarak bayıl mıstır. Nerimanı bir müddet ayıltmak için uğraşılmıssa da muvaffak olunamamış ve neticede hâkim, duruşmayı tatile me^bur kalmıstır. Islahhaneye sevkedilen çocuklar Muhtelif cezalara mahkum olup da yaşlarının küçüklüğü dolayısile hapi saneye gönderilemiyen çocukların E dirnede açılan ıslahhaneye sevklerine baslanmıştır. Bu kabil çocuklardan îstanbulda bulunanlar da bugünlerde sevkedilecek lerdir. Bir arabacı tevkif edildi Ruhsatsız arabacılık yaptığı anlasılan Nihabet isminde biri, arife günü Beyazıddan geçerken, 75 vaslarında bir kadına caroarak yere düşürmüş ve kadın, kaldırıldı&ı hastanede ölmüştü. Suçlu. Nihabet dün birinci sulh ceza mahkemesinde sorguva çekilmiştir. Nihabet demistir ki: Bu kadın. önümsıra gidivordu. Bağırdım. Aldırmadı. Yoluna devam etti. Nihayet arabanm arka tekerleği ken disine çarptı. Amma, zaten cok ihtiyardı. Öleceği varmış, öldü. Yoksa, insan ayağı üzerinden tekerlek geçmekle ölmez!» Hâkim Reşid, neticede suçlunun tevkifin» karar vermiştir. ttfaiye bütün müessesatı kontrol ediyor Belediyece yeni yapılan bir talimat nameve göre. İtfaiye müdürlüğü fabrika, mağaza, han ve saire gibi bütün müessesatı kontrola başlıyarak buralarda vangın tehlikesine karşı ne gibi vesait kullanılmasım tesbit etmekte ve bu hususta müessese sahiblerine tebliğat yacarak lâzım olan vesaiti tedarik etme lerini bildirmektedir. Müessesatı resmiye ile hastane ve mektebler gezilmiş, bunlarm da nok sanları tesbit edilmiştir. Buralarda ayAca hava tehlikesine karsı almacak tedbirler ve böyle bir tehlike vukuunda resmî evrakın ne şekilde muhafaza olunması lâzım geleceği de düşünül mektedir. Muamele vergisînde yapılacak tadilât Bundan bir müddet evvel muamele vergisinin bugünkü cibavet şeklinln değiştirilerek mevaddı iptidaiyesini haricden getiren sanayiin muamele verg'sinin tamamen gümrükte ve diğer sa nayiin de Maliyece alınması sekli üze rinde tetkikler yapılmıştı. O vakit bir nroje halinde tesbit edilen bu iş veni den ele alınmıs bulunmaktadır. Bu hususta hükumete yeni bazı müracaatler de yamlmıştır. saydığı Ümid burnunu dolaşan uzun Hind yoluna ve MaceÜân boğazı ve Arzunnar'ın cenub sevahilinden giden Büyük Okyanus yoluna hâkimdir. Diğer taraftan Cezayir ve Tunus limanları, bahusus Fransızların Oran'ın garbinde yeni vücude getirdikleri Mersa Elkebir ve Tunusun şimalindeki Bizerta Arab limanları; Malta ile Cebelüttankın ehemmiyeti sukut ettikten sonra Akde nizde ingiliz donanması için de emin birer üssülhareke ve melce teşkil ediyorlar. Şimalî Afrikadaki Arab ittihadı ve millî istiklâl hareketi son derecede kuvvet bulduktan sonra, Fransa ile beraber Ingil terenin de Atlas Okyanubunda ve Akde* nııdeki sevkulceyşî mevkileri sarsılmıştır. emın San'atkârlar aleyhine açılan dava Bestekâr Sadeddin Kaynak tarafm dan eserlerinin müsaadesiz olarak çahndığı ve okunduğu idd'asile solist Muallâ, kanunî Artaki ve Çağlıyan kazinosu sahibi Faruk alevhine açılan davaya dün de Beyoğlu ü^üncü hukuk mahkemesinde devam edilmistir. Sadeddin Kaynağın vekili. ortada telif hakkma tecavüz mevzuu bahsoldu ğunu sövliyerek, müekkili namma, di§er taraftan 200 lira tazminat istemistlr. Müddeaaleyh vekilleri ise, bu şarkıla rın kendi müekkilleri tarafından çalı nıp okunmadıühm ve bövle dahi olsa. bu eserlerin tabedilip plâklarda teksir edildiğini ve binaenalevh okunması. tazminat verilmesini icab etmiveceğini söylemişlerdir. Mahkeme, bazı tetkikat için duruşmayı baska güne bırakmıştır Çemberli^apta yapılacak bahçe Çemberlitaşla Atik Alipaşa camii arasındaki arsa^m tesviyesine devam edilmektedir. Bu ufak meydan, tesviye bittikten sonra çiceklerle süslenerek ufacık bir bahçe haline getirilecektir. Bu suretle iki tarihî eser arasında bulunan ve hayli zamandır bir çöplük şeklini alan bu arsanın temizlenerek muntazam bir bahçe seklini alması bu iki kıymetli eserin caddeden görünüşünü çok güzelleştirecektir. Muğlada yeni bir spor kulübü kuruldu Sömikok kömürü hakkında bir emir Dün, îktısad Vekâletinden Vilâyete gelen bir tebliğde, sömikok kömürü nün yalnız Gilberist Voker kumpan yası tarafından satılacağı zehabının yanlış olduğu, her istiyenin Zongul daktan hükumetin tesbit ettiği kıyme üzerinden bu kömürü serbestçe müba yaa edebileceği, mezkur kumpanyanın deposunda kömür mevcud değilse, di ğer tüccarların istedikleri kadar kömür getirebilecekleri ve îstanbula aid sev kiyatın tecili için Zonguldağa emir verildiği bildirilerek tstanbulun kömür süz kalmaması esbabının temini istenil miştir. Bunun için Londrada İngiliz ve Fransız devlet adamları arasmda Fas Sultanlığı, Cezayir müstemlekebi ve Tunus Beyliği dahilindeki yerlilerin siyasî hareket* leri, iktısadî vaziyetleri üzerinde görüşüldüğü gibi bu yerlerin haricî emniyeti dahi ehemmiyetle derpiş edilmiştir. AnlasıDeğırmenler hpM«nda lan burada mühim kararlar verildiğinden Fransız büyük erkânıh ırbiyesi Tunusun tetkikler yapılıyor İktısad Vekâleti de&irmen sanavünin Trablusgarbda İtalyanların yeniden yığvaziyeti hakkında bazı tetkikler yaptır dikları kuvvetlere karşı karadan müda maktadır. Bir sanayi müfettisi bu işe foası için fevkalâde tedbrler almıştır. memuren şehrimize gelmiş ve tetkik Fransa Harbiye Naz:rı Daladier ahilere başlamıştır. ren meb'usan meclisinden Harbiye Ne Değirmenciler, Ticaret Odasmda bir zareti için 37 milyon İngiliz liralık tah toplantı yaparak müfettişle görüşmüş sisat isterken demistir ki: «Çok söylemek lerdir. istemiyorum. Yalnız şunu ilâve etmek isterim ki Harbiye Nezareti bütün dikkat Matbuat Umum müdürü gözünü şimalî Afrikaya ve bahusus TuVilâyet makamma aid işleri devir için nus hududuna tevcih etmiştir.» Bütün şiSinoba gtimiş olan Matbuat Umum mümalî Afrika işlerine bakmağa memur yeni dürü Naci, Sinobdan şehrimize dön Nazır Sarrout dahi met'usan meclisinin müştür. Bu akşam Ankaraya gidecek müstemleke işleri encürnenine kabinenin tir. tasvibile verdiği raporda müslümanlann Avrupadan avdet bazı devlet ve belediye işlerinde istihdam Maruf doktorlarımızdan, Yalova kapedilmesi, müslüman köylülere yer veril lıcaları Ba^hekimi doktor Nihad Rcad mesi ve emniyetin muhafazası için müessir bir müddettir Avrupada meslekî tet çareler alınması gibi tavsiyelerde bulunkiklerde bulunuyordu. Kendisi dün şehmuş olmakla şimalî Afıikanın idarî ci rimize dönmüş ve tekrar çalışmağa başhetten emniyetini korumok istemıştir. Lâlamıştır. km vaziyet kolay kolay düzelmekten çok BORSALARDA uzaktır. Bekir Kaptanın ifadesi alındı Liman riyaseti Kadıköyünden vak tinden evvel hareket eden ve haddi istiabiden fazla yolcu alan Kalamış va ouru kaptanı Bekir Kaptamn ifadesini almıştır. Bekir Kaptan vapurun bu şekilde hareketi için idareden direktif aldığmı, vapurda haddi istiabiden fazla yolcu bulunmadığını, fakat trenle gelen yolcuların eşyasının fazla olmasından böyle görüldüğünü söylemiştir. Türk borcu tahvilleri yükseliyor Maharrem Fevzi TOGAY Muğla (Hususî) Vilâyetimiz yeni bir spor kulübü daha kazanmış buhmmaktadır. Bu tesekkül Turgud nahiyesindedir, adı da Turgudspor kulübüdür. Bu gibi kulübleri himaye edecek makamların alâka ile karşıladıklan bu kulübe uzun ve şerefli ömürler temenni ederiz. Gönderdiğim resim Turgudspor kulübü birinci futbol takımı oyuncularıru göstermektedir. Türk borcu fiatlan dün birdenbire vükselmeğe başlamıştır. Dün sabah 144,55 te yüksek bir fiatla açılan Türk borcu dün akşam 14,70 liraya kadar yükselmişti. Bu arada ikinci tahviller de 14,05 lirayı bulmuştur. Türk borcu fiatlannda kupon bedel lerinin ödenmesi akabinde böyle bir yükseli§ fevkalâde telâkki edüebilir. Cumhuriyet Abone seraiti Nüsbası 5 ktıruştar. \ Türkiye Haric I icin lcin Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Altı aylık 750 • 1450 • Üç avlıfc 400 800 > Bir ayük 150 » Yokrur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle