18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBİYET 9 Birincikânun 1937 fc | Süheylâ kaybolduil } : A k l U l Ahmed U Hidayet ) Sofyada yakalanan komünistler Haricden senede 3 milyon Ieva alıyorlarmış İİJJJLM RADYO Ç Bu aksamki program J ANKARA: 12,30 muhtelif plâk nesriyatı 12,50 plâk: Turk musiklsi ve halk şarkıları 13,15 dahili ve haricî haberler 18,30 muhteUf plâk neşriyatı 19,00 Türk musikısi ve halk şarkıları. (Makbule Çakar ve arkadaşları)19,30 saat ayan ve arabca neşriyat 19,45 Turk musikısi ve halk şarkıları. (Servet Adnan ve arkadaşları) 20,15 plâkla dans musikisi 21,00 Ajans haberleri » 21,55 yarınki program ve Lstıklâl marşı. ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaiis 13,05 plâkla Turk musıkısi 13,30 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 SON 18,30 plâkla dans musikısi 19,00 Suad Gün ve arkadaşları tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları 19,30 spor musahabelerı: Eşref Şefık 19,55 Borsa haberleri 20,00 Cemal Kâmıl ve arkadaşları tarafmdaa Türk musikısi ve halk şarkıları 20,30 ba. va raporu 20 33 Omer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Fasıl saz heyetl: Oku yanlar. Kuçuk Safıye, Ibrahim, Ali, kemaa Cevdet, kanun Muammer, klârnet Hamdi, tambur Salâhaddın, ud Cevdet Kozan, (saat ayan) 21,15 ORKESTRA 22,15 Ajans haberleri 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 22,50 son haberler ve ertesi günun programı 23,00 SON. VIYANA: 18,05 karışık yayın 18,35 HARPA İLB ŞARKILAR 19,05 karışık yayın 20,30 MTJSIKI VE ŞARKILAR 21,30 EĞLENCELİ MUSIKI VE NUMARALAR 22,05 AKŞAM KONSERI 23,15 haberler. halfe yayını 23,35 CAZBAND TAKIMI 24 haberler, sonra CAZBAND TAKIMI. PEŞTE 18,35 ŞAN KONSERİ 19,05 konferans « 19 35 CAZBAND TAKIMI 20,40 piyes, bilmeceler, haberler 22,35 ÇINGENE OR • KESTRASI 23,35 konferans 23,55 SENFONIK KONSER. BUKREŞ18 20 gramofon, 20,05 PİYANO KONSERI: Beethoven'ın eserleri 20,35 ŞAN KONSERI 20,55 gramofon 21,25 SENFONnC KONSER, ıstırahatlerde: Haberler, hava, spor ve saire 23,15 gramofon, son haber* ler. VARŞOVA: 18,20 PIYANO KONSERI: Saint Saens, Gluck, Brahms ve sair bestekârların eser « leri 18,55 karışık yayın 21,05 MELODI» LER (operet ve fılım parçalan) 22,50 ede« bi yayın 23,05 ODA MUSİKISİ: Schubert'in eserleri 23,55 haberler, gramofon ve saire. ROMA: 18 20 KONSER (keman ve tenor) 19 karışık yayın 21,35 KARIŞIK MUSLKİ 22,05 opera binasından naklen opera: Mütecessıs kadınlar, istirahatlerde haberler ve saire. Süheylâ, her sabahki gıbi hanımın odasma perdeleri açmak ve kahvaltıyı götürmek için girdiği vakit çok feci bir manzara ile karşılaştı. Tepsinin altmdan kalkan eli ihtiyarsız şakağına gitmiş, gözleri tahmin edilemiyecek kadar büyümüştü. Şeker kabı, çaydanlık kapmm arkasına yuvarlanmış, zavalh kızcağız bulunduğu yerde donakalmıştı. Hayır, rüya görmüyordu, Bu bir hakikatti: Hanım ölmüştii. Perdelerin kenarlarından sızan ışıklann altında sağa kaymış başın istinadsız kalışı, yüzü kaplıyan korkunç sarılığın ifade ettiği mana bundan başka birşey olamazdı. Biçare kadın senelerdenberi o akıbeti hasretle beklediğini söyler dururdu. Nihayet dileğine kavuşmuştu. On iki yıl dır yerinden kalkamıyan, en lüzumlu uzuvlarını bile başkasının yardımı olrnadan kıpırdatamıyan bir hasta Tanrıdan veya tabiatten başka ne iyilik bekliye bilirdi. Süheylâyı yedi sene evvel Cevdet Bey, kimsesizler yurdundan evlâdlık olarak ahrken ona bütün hakikati olduğu gibi anlatmış, Muhsine Hanunın vaziyetini teferruatile hikâye etmi^tı. Genc kız fazla yorulmasına, bir an bir dakika durup dinlenmemesine rağmen halinden şikâyetçi değildi. Varidatlan az, işleri çok, yaşayışlan sıkıntılı olan beyle hanınun tatlı dılleri,' güler yüzleri onu kcndilerine bağlamıştı. Muhsine Hanım, sancılan olmadığı zamanlar Süheylâya çabuk işini bitirme sini söylüyor, sonra karş'sına ahp ev işlerine, giyinme, siislenme tarzlarına hatta musikiye dair dersler veriyordu. Uzak tan yaptığı tariflerle ona piyanonnn per delerini ve küçük havalar çalmasını bile öğretmişti. Ikisi de, ayağı çukurda sayr lırlardı. Gözlerini kapadıklan vakit bu kızın sersefil kalması doğru olur muydu? Mademki onlara dört elle sanlmış bakı yordu. Kendilerinin de bu yavrucağm istıkbalini düşünmeleri lâzımdı. Cevdet Bey de akşamlan boj durmuyor; Süheylâya okuma yazmayı sb'ktii rüyordu. Hatta iş, kıraat, hnlâ faslını geçm\\, edebiyat sahasına bile girmişti. Genc kız Fikretten, Akiften şiirler ezberliyordu. Süheylâ on sekizine basmca onu biraz insan içine çıkarmak, gezdirmek de icab ediyordu. Tabiî hanım kalkamadığına göre bu vazife de beye düşüyordu. Ak şamüstleri Muhsine Hanımı yalnız bırakmamak için aşağı katın hanımına rica ediyorlar, hizmetçisini bir iki saat için komşusunu beklemeğe göndermeğe muvafa kat ediyordu. Cevdet Beyle Süheylâ da kalkıp sinemaya gidiyorlardı. Muhsine Hanım, yüzü kadar kalbi de temiz bir kadındı. Hele yatağa esir olaldanberi iyi kötü her hareketi, hatta başına gelen felâketleri bile tevekkül ve tebessümle karşılamıya ahşmıştı. Gözü çöplükte kalmış horozlar misali kocasmm hâlâ ihtiyarlığı bir türlü üstüne kondurmak istemediğini kat'iyetle bildiği halde onlarm bu gezintilerini kıskanmayı, fenaya yormayı akhna getirmiyordu. Hatta be yin odasında Süheylânın yatağı düzelt mek, ortalığı toplamak bahanesile uzun uzun kalmalarına da göz yumuyordu. O adama da kendi ahiret hayatuıı yaşatmıya ne hakkı vardı? Zavalh ölünün bütün bu yalnız me leklere has zannolunabilecek huyları, karekterleri Süheylânın gözleri önünde bir daha tecelli etmişti. Bey, daha uyanmamıştı. Süheylâ kansınm artık ebediyyen kendilerini terkettiğini ona nasıl haber verecekti? Tepsiyi aldı. Çaydan'ığı, şekerliği kaldırdı. Mutfağa döndü. Yeniden bir kahvaltı hazırladı. Cevdet Beyin odasına girdi. îhtiyar her şeyden bihaber sakin ve müsterih nefesler ahp veriyordu. Kız, ayaklannın ucuna basa basa gece masa sının yanına kadar yürüdü. Bu adamı nasıl sevmiş, Muhsine Hanımın bütün bu altın kalbliliğine rağmen ona nasıl bir rakib olmak cürmünü irtikâb etmişti? Şimdi bu evde, bu feci hatıra ile gene Sofya (Hususî muhabirimizden) Cevdet Beyle birlikte yaşayıp gitmeğe Sofya siyasî zabıtası çoktanberi takib tahammül edebilecek miydi? Hayır.. İm ettiği Bulgaristan komünistlerinin reikânı yok.. Uzaklaşmalı, kaçmalıydı! Fa sini geçen çarşamba günü yakalamıştır kat nereye.. Hiç kimsesi yoktu. Bu muhit tsmi Yorgi Stefanof Nikolaf AvramofFransız gazetecilerinden Jean Masson ona başkalarile tanışmak, ahbab, dost ol tur. Fakat üzerinde Kulinof Yorgief Holivud'dan «Paris Soir» a yazıyor: mak fırsatını vermemişti. namına sahte bir huviyet varakası bu «Uğraşa uğraşa nihayet îsveçli yıldızın Cevdet Bey yavaş yavaş gözlerini aç lunmuştur. Evvelce komünistlik cür adresini bilen kadını ele geçirdim. Fakat tı. Onu başucunda görmekten doğan mile 12,5 sene prangabendli&e mahkum ismini zikretmeğe lüzum görmüyorum. memnuniyetle bıyıklannın altında geniş edilmişti. Evinde yapılan taharriyaUa Kısa boylu, esmer bir kadın.. Ve zannebir tebessüm belirdi. Fakat genc kızın yü komünistler merkezinin çok mühim giz derim ki sade bununla geçiniyor. Çünkü li evrato yakalanmıştır. Bu evrak ara «Brentwood, Carmelina caddesi numara: zündeki feci ifade onu korkutmuştu. smda Bulgaristanda kanun harici ad Ne var? 301» sözlerini ifşa etmek için benden tam dedilen komünist partisinin hâlâ faa Hiç.. 30 dolar aldı. Tabiî dcrhal yola çıktım.. liyette olduğu ve haricden senede Kız söyle.. Yoksa hanıma bir hal Geniş arsalar ve birkaç ev harabesi or3 milyon Ieva tahsisat aldığı anlaşıl mi oldu? maktadır. Gene evrak arasmda bulu tasında bir köşk.. Etrafında duvar bile Îhtiyar, kendisinden ümid edilmîye nan 5280 dolarlık bir hesabın yabancı yok. Yalnız buyük bahçenin kenarlan bir cek bir çeviklikle yataktan sıçramış, ace* bir memlekette «ihtısas> sahibi olması çitle çevrilmiş. Bir tepeciğin üstüne çıkle ile robdöşambnni sırtma ters geçirmiş için tahsilde bulundurulan bir şahsa a tım, dürbünle bahçeye bakmağa koyulti. Cevdet Bey, Muhsine Hanımm oda d olduğu görülmüştür. Birçok şifre lu dum. Genc yıldızı çiçekler arasına u Greta Garbo'nun enteresan bir pozu sına koşarken Süheylâ gözyaşlanna ve ğatçeleri elde edilmiştir. Bulgaristan zanmış güneş banyosu yaparken görmi Siertel Salka, rejisör Berthold Viertel'in hıçkırıklarına serbestçe yol vermişti. dahilinde ve haricde bulunan gizli mu yeyim mi? ve facia muharriri John Goldon'un kanŞimdi bey de ağlıyor, öksürüklü boğa habere adreslerile sahte mühürler, koNe içeride, ne de dışanda muhafız, ha ları.. Bunlar, çok az konuşan Havva kızzından korkunc hınltılar çıkıyordu.. Bir münistlere verilen gızli parti talimat fiyeye benzer kimseler yok. Biri erkek, ları.. Erkek ahbablarına gelince Doleres müddet her ikisinde teessürle birlikte ne ları, Sofya merkezinin icraat bilânçosu, biri kadın iki zenci hizmetçi.. Sonradan del Rio'nun kocası Gedrix Gibbons, reyapacaklannı bilmiyen adamlara mah partinin dığer azalarına verilen haberişittiğime göre bunlar karı koca imişler. jisör George Cukor. sus şaşkınhk hâkim oldu. Sonra yavaş ya ler ve birçok memnu gazete ve risale Greta, sabahları sıra ile bunlardan Akşama kadar orada kalmama rağmen vaş kendilerine geldiler. Cevdet Bey ka er ele geçen evrak meyanındadır. birile at gezintisine çıkarmış. Isveçli yıldaha fazla bir şey göremedim. Yalnız pıcıyı çağırdı, doktoru getirmek üzere oAvramof, istintakmda faaliyetlerinin biraz ilerideki ufacık çarşıda konuştuğum dız, erken kalkarmış, pişmis mısır, balık nu belediye dairesine gönderdi. hiçbirisini inkâr etmeyip açıkça söyle kasab ve bakkal gibi esnaftan su malu filetosu yermiş. Kat'iyyen telefon etmezBey, genc kızın teessürünü azaltmak miştir. Polis, evvelki gün de Bulgarismatı topladım. Isveçli artist 9 odalı kö$/ mi?. Fransızca öğrenmek için, «Okyanus için mevzuu başka bir vadiye sevketmek tandan kaçmakta bulunan diğer üç kokünün en zıyade iki odasında otururmuş. Postası» isminde San Fransisco'da çıihtiyacını duydu. Süheylânın istikbalin münisti yakalamıştır. Son satın aldığı otomobiline 7000 dolar kan bir mecmuayı okurmuş.. Arasıra da Merkez komitesinin vasıtası Miha den bahsetmeğe başladı. Ellerini avuçlavermiş. Bos. zamanlarında piyanoda Ş<J filimıçevimek için stüdyoya gidermiş!.. rının içine alarak eğer Muhsine Hanım ilof'la gizli muhaberatı taşıyan maki pen'den parçalar çalarmış. Ondan bıktı Her sene M. G. M. kumpanyasının vaktinden evvel öldü ise bütün kabahatin, nist Stefan Karaçof tevkif edilmişler mı filozof Nietzsche'yi okurmuv idare meclisi reisi kendisile kuntratını yedir. Bütün bunlar müddeiumumiliğe bütün mes'uliyetin kendisine raci oldu teslim edilmişlerdir. niledi mi, Nevyork borsasında şirketin esGreta'nm en fazla münasebette bulunğunu söyledi. Evet, yalnızlık, kimsesiz ham ve tahvilâtı da yükselirmiş!.» duğu dostlan eski Alman sahne artisti < lik ona bu hatayı irtikâb ettirmişti. Otuz Milletler Cemiyeti iktısad yaş daha küçük bir kızı sevmek, sonra bunu eli ermiyen, gücü yetmiyen kansınkomitesinin beyannamesi dan saklamak affolunur bir kabahat deCenevre 8 (A.A.) îptidaî mad ğildi. delere mahreç hakkmdaki beyanname •^ Vaktile Greta Garbo'nun Avrupa «Marie Antoinette» filminde Peter LorFakat yaptıklarını tamir edecekti. Sü projesinin münakaşasma devam eden da çevirmiş olduğu «Kasvetli sokak» fil re veya Charles Laughton'dan biri Franheylâtı genc, istikbali parlak birisine ve Milletler Cemiyetinin iktısadî komitesi minin sesli version'unun yapılmak üzere ol sa Kralı XVI ncı Louis'yi temsil edecekrecekti. Süheylânın birçok çocuklan olaptidaî maddeler komitesi tarafından tek duğunu evvelce haber vermiştik. Bu kor tir. caktı. Görüyordu ya, evlâd sahibi olmaif edilen aşağıd? yazılı üç prensipi be delânm rejisini Fransız sahne vazn Andre •jf Ermeni rejisörü Rube Mamulyan dan ihtiyarlamak insana birçok münase annameye ithal etmeğe karar vermiş,tir: Hugon idare edecektir. Başrolleri Dita tarafından sahneye vazedıleceğini evvelce betsiz çılgınlıklar yaptınyordu. 1 Merkez bankalan arasında daha Parlo, Albert Prejan, Line Nero, Inki yazdığımız meşhur Italyan artisti Eleonore Cevdet Bey, bunlan sanki karyolada inop, Jean Boitel, Maksudyan, Larquey, Duse'nin hayatını tasvir eden filimde yatan ölüye de işittirmek istiyormuş gibi ıkı bir teşriki mesai. D 2 Ecnebi kambiyolannın kontro auley, Alcover, Jim Gerald oynıyacak san'atkârı Greta Garbo temsil edecektir. yüksek sesle söylüyordu. Lâkin Sühey ardır. , , lâya bütün bu lâkırdılar kalın duvarlı bir undan vazgeçmeği kabul edetf devUtfei • ^ f Üon Amech ile Dorothy Lamour\ın •^T Fransız tiyatro muharrirlerinden birlikte çevirecekleri komedide Meksikahinihacette mal' yardım. başka odadan aksediyormuş gibi müp 3 Her kredi muameîesi lamBiyo Paul Nivoiı, Amerikada Majlene Ket lı orîcestfa lıeyeti «Ehsanda» orijmal hahem geliyordu. Başı çok dumanlı, kulakrich'in son çevirdiği «Angel Melek» fil valar çalacaktır. Paramount şirketi Fox Ian çok uğulrulu idi. kayıdlanndan muaf tutulacaktır. Koridordaki zilin çahnışı, Süheylânın Eski Amerika Maliye Nazırı minin mevzuunun vaktile Pariste «Dau kumpanyasından Don Amech'i Randolph nou» tiyatrosunda Femand Gravey, Scott'le mübadele suretile almıştır. «Madüzerinde bir halâs çanı tesirini yapb. Elnın vergi borcu Constan Remy ve sair artistler tarafın tid'den kalkan son tren» kordelâsında lerini Cevdet Beyin avuçlanndan kurtardan oynanmış olan «Kraliçenin uğradığı muvaffakiyet Vaşington 8 (A.A.) Federal is kazanmış olan Anthony dı. Kapıya koştu. Gelen doktordu. Muhhezimet» ismindeki piyesinden intihal e Luinn ile Charles Bickford da bu eserde sine Hanımın odasına Cevdet Beye te tinaf mahkemesi, eski Maliye Nazın, M. selli vererekten girerken genc kıza da bek Andrew Mellon'un hazinei maliye işle dilmiş olduğunu iddia etmekte ve yakın mühim vazifeler almışlardır. çiye kadar gidip haber vcrmesini rica etti. rine hile kanştırmış olmak suretile hak da mahkemeye müracaat edeceğini söyleJ{ Douglas Fairbanks Junior, Ginger *#* kınua yapılmış olar ithamdan masumiye mektedir. Rogers ile «Tatlı zamanlar» filmini çeYarım saat.. Bir saat.. Ikî adam, ölü tine karar vermiştir. Maamafih M. Mel~j{ Norma Shearer'in başrolü oynadığı virmektedir. nün başucunda beyhude beklediler. Ne lon, 1931 senesine aid 750,000 dolar bekçi, ne de Süheylâ gelmedi. Tabiî bek miktannda munzam muamele vergisi ve çi biraz sonra kapıcı vasıtasile kolayca ecektir. bulundu, cenaze kalktı. Fakat, genc kız üeneral Ludendorf iyileşiyor Bu akşam saat 20 den itibaren Holivud kadrosundaki hâlâ dönmedi. Hergece Cevdet Bey körBerlin 8 (A.A.) General Ludenkütük, sallana sallana kapısını açtığı a partımanda genc kızı bulacağını ümid e doH'un sıhhî vaziyeti hakkmdaki son bül" en, hastanm vaziyetinde memnuniyete GALASI; bütün teferruatile FİLME ALINACAK ve şehrimizin derek: ayan bir salâh husul bulmuş olduğunu başhca StNEMALARINDA GÖSTERİLECEKTtR. Süheylâ.. Süheylâ! ildirmektedir. Diye avazı çıktığı kadar haykınyor Haiti'de hâdiseler amma, kendisine beton duvarların sağır akislerinden başka cevab veren olmu PortPrince 8 (A.A.) Hükume yor. tin bir tebliği, müsellâh bir çetenin 5 ilkkânun gecesi Haiti'nin Thomonde kasa Ahmed Hidayet basındaki bir ileri mevziini istilâ etmiş, ŞEHZADEBAŞI Sofralarınızı lutfen evvelden temin ediniz. Tel. 44778 sefaletten kurtulmak için Dominicain TURAN TİYATROS. nrilletib kardeşçesine birleşmeğe Haiti Tel: 22127 milletini davet eden beyannameler ahnışBu gece 20,30 da tır. Haiti hükumeti, SaintDominique hüSan'atkâr Naşid vf kumeti nezdinde protestoda bulunmuş arkadaşları okuyucı tur. küçük Semiha ve Mışel varyetesi (Kendi duşen ağlamaz) tarafından fevkalâde bir tarzda canlandırılan şarkılı komedi 3 perde ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU Kadıköy (Süreyya) sinemasında Fransızca sözlü ve tamamen NEŞE, ZARAFET ve NÜKTE dolu pazartesi günü akşamı 2 saatlık kahkahalı ve eğlenceli bir komedidir. DONANMA GECESÎ Vodvil 3 perde Yazan: Reşad Nuri Sabırsızlıbla beklenen ve Salı Bakırköyde, çarşamba Üsküdarda Greta Garbo'nun esrarı çözüldü Bir Fransız muharriri, Isveçli yıldızın hususî hayatını gizlice tetkik ederek öğrendi Bir iki satırla NÖBETÇİ ECZANELER Bu gBC«' şfehrimlzln muhtelifj «emtlerin» dekl nöbetçi eczaneler şunlardır: Istanbul clheti: J EminoîTdnde (Mehmed Kâznn), Fatlhte (Hamdı), Karagumrukte (Mehmed Arif), Bakırköyde (Merkez), Aksaray Yenikapıda (Sarım), Fener Defterdarda (Arif), Beyazıdda (Yeni Lâleli), Kuçukpazarda (Hik met Cemü), Alemdarda (Ali Rıza), Samatyada (Çola), Topkapıda (Nâzım). Beyoğlu ciheti: Şişlide (Maçka), Taksim İstiklâl cadde * sinde (Kemal Rebül), Beyoğlunda (A. Galopulos), Galatasaray Posta sokakta (Garıh), Galata Topçular caddesinde (Hidayet), Kasımpaşada (Müeyyed), Hasköyde (Aseo), Beşıktaşta (Vıdin), Sanyerde (Asaf), Tarabya, Yeniköy, Emırgân, Rumelihisar, Bebek, Arnavudkoy, Ortaköy eczaneleri. Kadıköy Pazaryolunda (Merkez), Modada (Nejad Sezer), Üsküdarda (Selîmiye), Heybeliadada (Tomadis), Büyükadada (Merkez) eczaneleri. TOKATLIYAN « S İ N E M A OTELİNDE G E C E S İ » ÖLÜM Eki Tophane Divanıharb reisi rah metli Hakkı Paşanm eşi ve emekli binbaşı Ahmedin anası Bayan Cemile vefat etmiştir. Kendısi çok zarıf bir ba yandı. Hayırseverlıkte nümune sayıla • cak derecede seçkinleşmişti. Bu sebebe öldmü bütün Kadıköy muhitini müteessır etmiştir. Tanrıdan kendisine rahmet dıleriz. Meşhur G R E G O R CAZI ELVİRA MAY'in ve A. GARSON'un iştirakile Âyrıca: POGANY MACAR ORKESTRASl WİLLÎAM POWELLMYRNA LOY EÜSSA LANDİ ve JAMES STEWART RAMON NOVARRO Bu akşam KOCAMIN iŞi ÇOK! Bu hafta M E L E K sinemasında U AKA Y PAULA VVESSELYnin ilâhî yıldız Büyük Çılgınlıklar şaheserini takdim ediyor. Hareket, şerkat ve heyecan itibarile bu hlm, yıldızın rilimlerine tefevvuk etmektedir. ilâveten : FOX JURNAL dunya havad sleri. evvelki Bu seneki yegfine filmi Parisin eğlence ve Avrupanın rroda muhitinde geen meşhur çen fevkalâde eğiki komedi neşeli, LUGIEN BARROUX lenceli, zarif Hlm y.ldızı Yarın akşamdan T İ İ D 1 / sinemasında. Yerlerinizin şimdiden temin edilmesi rica olunur. itibaren • W • % l\ RAiMU ve ASRÎ İŞ ADAM Baş rollerde : ŞEYH AHMED TUrkce sözlü ve çarkılı I DANİELLE Fevkalâde filminde. Yakında DARRİEUX S A K A R Y A da A P î M Y r\ i\liı p ^ pHi m |PEK m Meşhur ingiliz deniz kahramanı Amiral NELSON'un hayat sergüzeştlerinden bir saffha ve Macera olan v e SUİİSTİMAL DAVASI (Paris Sergisinde birinci mükâfatı kazanan) sinemasında Londra Postası ( Fransızca sözlü ) FREDDiE BARTOLOMEW MADELEiNE CAROLL TYRONE POWER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle