13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Hdncîteşrin 193? karşılıklı taahhüdlerin muntazam ifa e dilmemesi nasıl ki millî bünye üzerinde rahatsızlık vücude getirirse bir devlet maliyesinin taahhüdlerini ifa hususunda herhangi derecedeki intizamsızlığı da, daha kuvvetli olarak bütün bir memleket havasmdaki itimadı, istikran ve iş selâmetiai zehirler. Böyle bir vaziyeti önliyecek yegâne yol samimî denk bütçe politikasıdır. Bu politikayı ve Cumhuriyet bütçelerinin koruyucu, kurucu ve verici işlere her yıl daha fazla nisbetlerde ayırma vasfını itina ile muhafaza edeceğiz. Varidat fazlalannı evvelemirde millî istihsal hacmini artıran ve artıracak olan verimli işlere ve memleket müdafaasına hasredeceğiz. Maliyemizin taahhüdlerini noktası noktasına tutmaktaki büyük itinası herkesçe bilinmektedir. Devlet itibannı millî ser maye ve esham kıymetlerini kuvvetlendirecek hareket ve tedbirler üzerinde sebat olunacaktır. Mevcud vergilerimiz ve bunların tarh ve cibayet usulleri ileri bir zihniyetle ciddî bir tetkikten geçirilmekiedir. Netice Yüksek Meclise sunulacaktır. dimiz artınnak olur. Biz kısaca rekabet kabiliyetimizi yaşama standardımızdan fedakârlık yaparak değil daha rasyonel vc daha verimli çalışarak ve daha ileri piyasa teknik ve metodlarmdan istifade ederek arttırmak istiyoruz. Görülüyor ki, paramızın filî stabilitesini muhafaza etmekte ısrar etmemiz için sebeb bir değildir. Bunun için sureti katiyede bu politikada devam edeceğiz. CUMHTJRİYET alâkadar olmakta devam edeceğiz. Meslek tedrisatına ehemmiyet Gümrük ve inhisar işlerimiz Sayın arkadaşlar, Gümrük ve inhisarlar mevzuuna ge liyorum. Gümrük ve inhisarlar sahasmda düşündügümüz birçok şeyler vardır. İnhisarlar mamulâtmda bu kurumlann malî monopol ticarî teşekkül ve millî valörizasyon karakterlerinin ahenkli şekilde tecelli etmesine çalışılacaktır. tnhisar maddelerinin satışı arttırılacak inhisar mevzuu maddeler arasında tütün Vevlet bütçesi bakımından olduğu kadar millî ticaret çerçevesinden de hususî bir ehemmiyet ihtiva eder. Devlet monopolu mevzuu olması bakımından inhisarların tütün imalât maliyetini indirmek ve daha fazla ticarî bir hale getirmek suretile satış imkânlarını ar tırmak ve hasılatını yükseltmeğe çalış mak bizim için bir zarurettir. En mühim bir ıhrac maddemiz olmak bakımından tütün istihsal sahasından başlıyarak ticaret ve imalât sahasma kadar uzanan geniş bir ufuk üzerinde inhisarlar idaresinin plânla ve dikkatle uğraşma smı icab ettirecek bir mevzu olarak ele alınacaktır. Vergilerin tetkik ve tenzili Vergi hadlerimiz millî istihsal ve milli hayatla ayarlanacaktır. Hayatı ucuzlatmak için bütçede göreceğimiz imkânlar nisbetinde tahfiflerin yapıl masına devam edilecektir. Millî istihsal maliyeti üzerine müessir vergi ve resimleri ve haricden almağa mecbur olduğumuz iptidaî maddeler üzerine mevzu riisumu kaldıracağız. Hayvan vergisi şekli ve mahiyeti itibarile üzerinde tekrar çalışacağımız bir meseledir. Buhran ve muvazene vergileri zamanla mukayyed olarak konmuştur. Bu bakımlardan üzerlerinde durulup tetkik edilmeğe muhtacdırlar. Bütçe muvazenesi esasmı karşılıyacak su rette senelere baglıyarak hal çareleri arıyacağız. Şef, «Sermayesinin tamamı veya büyük kısmı devlete aid ticarî sınaî kurumların malî kontrol şeklini bu kurumlann bünyelerine ve kendile rinden istediğimiz ve istiyeceğimiz ticarî usul ve zihniyetle çalışma icablannı süratle tevfik etmek bu gibi kurumların bugünkü usullerle çalı şabilmelerine ve inkişaf etmelerine imkân yoktur.» buyurdular. Başka memleketlerdeki tatbikat hakkında geniş ölçüde yaphğımız tetkikat bu işaretteki isabet ve kudreti tamamen belirtmektedir. Idare şekllleri teknik konIrol hususlarına aid kaydların şekle aid bir malî kontroldan çok daha lüzumlu olduğu bütün dünyaca kabul edilmiştir. Tütün ziraatine itina Yurd içinde rasyonalizasyon ve piyasa tekniği bakımından yapılacak işler haricinde kaliteye dikkat polin'kamızı aynen muhafaza etmekle beraber ona mütenazır bir de kemmiyet politikası takib etmek ve bu meyanda Virjinya ve Somatra tohumlarmı tecrübe eylemek karannda yız. Türk eksper ve karmancılan ecnebi topraklarda ecnebi san'at arkadaşlan arasında mevki yapmalarına ehemmiyet vereceğiz. Inhisarın bu esasları da nazara almak üzere satış politikasını plânlaştırmak azmindeyiz. Tütün limited şirketi faaliye tine bu politikaya mütenazır bir istika met ve vüs'at vereceğiz. îspirtolu meşru'bat inhisannın bilhassa şarab ihracatmı, tuz inhisannın haricî tuz satışlannı artıracak bütün tedbirleri almak karanndayız. Meslekî tedrisattan bahsetmek istiyoruz. Mecburî ilk öğretimin gayesi, vatandaşlarla konuştuklan dilin kaidelerini ve mensub olduklan milletin tarih ve rejimini Öğretmek ve hayatta daha ileri adım ları bakımından zarurî ilk bilgiyi kendilerine vermektir. İlk tahsili bitirenlerin hepsini, istidad ve kabiliyetleri neden ibaret olursa olsun Üniversiteye dayanan bir mekanizma karşısmda bırakmak istemiyoruz. Çünkü bunun neticesi bir taraftan tesis ve kuvvetlendirmek istediğimiz yeni ve ileri Türkiye hayatmı en zarurî elemanlarından mahrum bırakmak ve diğer ta raftan yavaş yavaş memlekette bir ihtı sasa varmadan sönmüş veya yan tahsille kalmış ve yahud da bizzat ekmeğini ka zanmaktan âciz, sadece diplomasma dayanan bir asabî yorgunlar kafilesile karşılaşmak olur. Kemalist rejimde okul yalnız mahreci aklâm değildir. Büyük tarihimiz, büyük milleti mizin her ihtısas sahasmda en büyük adamları yetiştirmiş olduğunu gösteriyor. Bu kabiliyet kanı, damarları mızdadlr. Meslekî tedrisatın vazifesi bu kabili yetleri yeni hayatın her sahası için yetiştirmek işini bilir yaşama hevesi kırılmamış en yüksek teşebbüs ve hayatla mücadele kabiliyetini haiz başancı, daya nıklı, müspet, san'atkâr ve ihtısas sahibi elemanlar yetiştirmektir. Bütün hayat ve faaliyet sahalan için bol, ayrı ayrı, meslekî tedrisat maarifürüzin bel kemiği olacaktır. İlk öğretim mevzuuna mütenazır olarak her nevi meslek mekteblerine ehemmiyet verilecektir. kese karşı masun tutulabilmesile kabil dir. Türk ordusu, kadını ve erkeğile bütün Türk milleti demektir. Daima daha kuvvetli olmak için bu millet, her sene yüz binlerce evlâdmı kısa ca ordu dediğimiz ve adının bile hududsuz bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu bildiğimiz bu en büyük okula millî emniyeti, millî müdafaayı, millî disiplini öğrenmek için gönde riyor. Türk ordusu, Türkiyenin yalnız emniyet vasıtası değildir». Türk millî, içtimaî benlik duygusunu daima en yüksek derecelerde, daima uyanjk iutan en büyük millî kültür ocağıdır. Bu büyük disiplin ve güven okulunu en müterakki, en mütekâmil vasıtalarla teçhiz etmek birinci millî vazifemizdir. Techizat ve teslihat programımıza devam edeceğiz. En son sistem harb vasıtalarından he nüz ihtiyacımız olanları da temin için ayrı bir program yapacağız. Bu program memleket dahilinde yapılması kabil olanları memleket dahilinde imal ettirmek easını ihtiva edecek ve kara, deniz, hava kuvvetlerimizin bu kabil bütün ihtiyaçlanna şamil olacaktır. elinden geldiği kadar teshil etmeğe ça hşacaktır. Arkadaşlar, İleri idare tekniği, salâhiyet ve mes'uliyeti elele vermektir. İşleri kısa bir zamanda kat'î bir neticeye bağlamaktır. Kırtasiyecilik asla esas ve gaye değildir. Kırtasiyeciliğin mânası tek tatbik şekli süratle ve fakat isabetle verilmiş kararların ve işlerden alman maddî verimli neticeleri tevsiktir. Türkiye Cumhuriyeti memurlanm n istisnasız, hepsinin bu vasıflarla ve bu zihniyetle vazifelerine sanlmalarını istiyeceğiz. Hükumet tabibleri arasında tayinler Tıb Talebe Yurdu mezunları da tayin edildi Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti ükumet tabibleri arasmda değişiklikler yapmış ve bu arada 1936 senesinde Tıb Talebe Yurdundan mezun olan genclerimizin tayinlerini yapmıştır, Bunları sırasile yazıyoruz: Ordumuzun teçhizatt Asketî fabrikalar takviye Sureti umumiyede millî müdafaa kuvvetlerimizi daima en bol, en ileri vasıta larla teçhiz etmek belli başlı emelimiz ve vazifemizdir. Mevcud malzemenin daima iyi halde bulundurulması, kıymetten düşmüş olanların yenilenmesi ve sefer için ordu ihti yaçlarını karşıhyacak her çeşid stoklar vücude getirilmesi daima güzönünde bu lunduracağımız ehemmiyetlı ışler olacak tır. edilecek Universite ve liseler Fiatlar indirilecek Prensip itibarile bilumum inhisarlar mamulâtmda ihrac fiatı en rasyonel şe kilde temin edilecek olan maliyet fiatına kadar indirilecektir. Dahilî fiatlara gelince, rasyonelleştirme mesaimizin inkişah nisbetinde ve bütçe tahminlerini sarsmamak kaydile mümkün olan tenzilâtm yapılmasında tered düd edilmiyecektir. Sıhhat ve temizliğe taalluk eden ispirto fiatlan ile hafif al kollü içkilerde tenzilât mukarrerdir. Şirketlerin kontroltt Şefin işaretleri veçhile, bu müesseselerin bünyelerine ve icablanna uygun §e kilde tesisi lâzun kontrcl rejimini kura cak olan bir kanun lâyihası yüksek mec lise sunulacaktır. Paramızın kıymeti muhafaza edilecek Arkadaşlar; Paramızın istikrannı muhafaza edeceğiz, bunu Türkiye kalkınma hamlesinin bir zarureti ve millî ekonomimizin icabı olarak görüyoruz.< Bu görüş kuru bir prensipe bağlanmış olmamızın veya meseleye hisle kıymet vermiş bulunmamiîin neticesi değildir. Memleket menfaatinin millî tasarrufu vikaye zaruretinin neticesidir. Bir devalü asyon hareketinin, Türk ekonomisi için ancak zararlı olacagı kanaatindeyiz. Başka şartlar altmdaki ekonomilerde hangi bakımlardan yapıldığını tetkik etmek ve kendi vazifemizi görmek bu kanaatin nekadar haklı olduğunu gösterir. Bazı memleketler millî paralarile aktedilmiş muazzam hacimlere malik haricî borçlannı hafifletmek için bu tedbire baş vurmuşlardır. Bizim haricî borçlarımızm hepsi ecnebi parasiledir. Gümrük işlerimiz Gümrüklere gelince: Memleketin lüzumlu görülen noktalannda bu hizmetin icablanna uygun bina ve tesisatı yapmayı zarurî bir iş görüyoruz. Bazı hudud mahallerinde gümrük memurlan mesken müşkülâtı içindedir. Bu ihtiyacları da tespit ederek heyeti umumiyesini bir inşa plânına bağlıyacağız. Gümrüklerimiz için daha kifayetli ele manlar yetiştirmek maksadile Avrupa gümrüklerinde staj yaptırmağa devam etmek arzusundayız. Gümrük muamelelerinde iş sahibleri için olduğu kadar gümrük memurlan için de kolaylık, sürat ve intizam tedbirleri alacağız. Bunun klâsik Universite tahsilini ihmal edeceğiz demek olmadığı âşikârdır. Bi lâkis bu müesseselerimizi de hakikî ilim adamı yetiştirecek şekilde ve ancak bu istidadı en mütekâmil surette gösterebilmiş olanların başarabilecekleri çetin ve fevkalâde disiplinli ilim müesseseleri halinde yükseltmek mesaimize devam edeceğiz. İlâve ve tesis edilecek fakültelere aid işi hazırhyarak Ankara Üniversitesini Deniz ve hava kuvvetlerimiz kuracağız. Orta okullara ve liselere lâ>ik Halen kendi tezgâhlanmızda inşa eolan büyük ehemmiyeti vermekte devam dilmekte bulunan denizaltı gemilerimiz edeceğiz. bittikten sonra, yenilerini inşaya fasılasız Muhtelif kültür faaliyetleri devam edeceğiz. İlk üç senelik hava proŞefin işaretleri dairesinde doğu böl gramımız, milletimizin gösterdiği yüksek gemizde bir kültür merkezi esaslarını kur alâka ile şimdiden tahakkuk ettirilmiş samağa başlıyacağız. yılabilir. Bu vesile ile tayyare işinde Millî kültür bakımından büyük önemi bütün milletçe gösterilmiş yüksek olan, Şefin ilim ve kültür sahasmda, en şuuru, gurur ve iftiharla bu kürsüde büyük abidelerinden biri halinde daima zikretmek ve bütün vatandaşlara hüyükselecek bulunan tarih ve dil araştırma kumetin şükran ve takdirlerini ulaş • larımıza ve bunlarla alâkadar işlere hu tırmak isterim. Hava müdafaası bu memleketin millî susî ehemmiyet vermeğe devam edece ğiz. İyi ve çok eğitmen, öğretmen yetiş müdafaası mevzuunda büyük ehemmi tirmeğe bilhassa kıymet vereceğiz. Av yetli yerini muhafaza etmektedir. Yeni rupanın tanınmış ilim ve san'at merkez bir hava plânı hazırlıyacağız. Bu prog lerine talebe göndermeğe devam edece ram Kayseri fabrikasının tevsiini ve moğiz. Lüzumlu görülecek ilim ve teknik tör imal edebilecek hale getirilmesi hu şubeleri için kıymetli mütehassıslar da suslarını da ihtiva edecektir. Ordunun ekonomik, kültürel, sosyal getirteceğiz. Bu suretle muhtelif sahalarsavaşlarımızda lüzumlu elemanları da yedaki millî eleman ihtiyaçlarımızı temine tiştirmesi için tertibat almacaktır. çalısacağız. Bütün devlet okullarınm kemmiyet Dış politikamız itibarile olduğu kadar, keyfiyet ve teçhiArkadaşlar, zat itibarile de en yüksek derecelere ulaşCumhuriyetin hiç değişmiyen dış politırılması hedefımizdır. tikası meçhulünüz değildir. Mevcud harb sanayii fabrikalanmızı tam randıman alacak surette çalıştıracak ve henüz noksan kısımlarını tamamlıya cağız. Harb sanayiimizin inkişafına hu susî önem vermek umumî endüstrileşme hareketlerimizde harb vaziyet ve ihtiyaçlarını daima gözönünde tutmak karann dayız. Millî ekonomi bakımından da hususî kıymet izafe ettiğimiz kömürden benzin istihsali, klor arsenik sanayii bu aradadır. Sahne ve akademimiz Millî sahnemiz, Türk kültürünün mâkesi, güzel dilimizin en iyi şekilde telâf fuzu ve en bediî tarzda ifadesini yayan san'at kaynağı olarak ele alınaaktır. Bunda modern teknik vasıtalanna ehemmiyet vereceğiz. Güzel San'atlar Akademisinin bugün başlanmış olan ıslahatmı yürüteeğiz. Kültür siyasetimiz Arkadaşlar, Parti programımızdaki direktiflere göre, millî kültür sistemimizin inkişafma azamî önem vereceğiz. İlk öğretim her bakımdan üzerinde en çok duracağımız ve en çok ehemmiyet vereceğimiz mevzudur. Aile ocağından sonra millî kültürle ilk temas ilkokulda başlıyor. Gene vatandaş her şeyi benimsiyen ve henüz temyiz kabiliyeti teessüs etmemiş olan taze zekâsile ancak en doğruyu, en iyiyi ve en güzeli öğretecek bir müesseseye emanet edilebilir. İlk tahsilde alınan fena intıbaları, müteakıben düzeltebilecek âli bir tahsil sistemi henüz icad edilmemiştir. Spor için de bir kanun hazırlanıyor Dahilî borçlar vaziyeti Dahilî borçlar bakımından vaziyeti mizi gene hiçbir memleketle kıyas kabil değildir. Bizde devlet masraflan düzenli bir bütçe ile görülür. Ddhilî istikrazları mız, halkın en ufak dah: olsa yapabildiği tasarrufla kârh ve ilerisi açık millî ekonomik işlere hissedar olarak iştirak arzusuna yol açmak içindir. Devalüasyon hal kın iştira kudretini, tasamıf imkân ve heveslerini kıracağmdan, gayelerimizle tabantabana zıd olur. Mal stokumuz yoktur Dış ticaret bakımmdan dahi, bugünkü anlaşma polıtıkamız böyle bir tedbire lüzum göstermemektedir. Satılmamış, eli mizde kalmış mal stoku yoktur. Türki ye stoklarını muntazaman eritebilmiş müstesna memleketlerden biridir. Mamul maddeler maliyet fiatlanndaki tesirine gelince; bu, ancak amele üc retlerinin hakikî kıymetlerinin düşürül mesi demektir ki gene gayemize muhaliftir. Çünkü biz çalışanların yaşayış stan dardını yükseltmek prensibini güdüyo ruz. Hayat maliyeti bakımından bir devalüasyon, memlekette şikâyet ettiğimiz, tedbir aradığımız hayat pahalılığmı ken İlk öğretime ehemmiyet Fena bir ilk Öğretim fena bir hayata başlatış demektir. Bu, gene vatandaş karakterinin teşekkülüne mâni olur ve hatta bozabilir. Bunun içindir ki ilk öğretime en çok ehemmiyet vereceğiz. En kıymetli, en iyi yetişmiş ve en kuvvetli elemanlanmızı bu işte ve bu iş için adam yetiştirmekte kullanacağız. İyi bir ilkokul öğretmenini, en yüksek bir okul öğretmenin den, mahiyet itibarile daha az mühim bir vazife almış saymıyoruz ve kendilerinin hayatile, refahlarile ve bu mühim vazifeyi başarr kabiliyetlerile en yakından Millî kültür kadrosu içinde mütaleasını zarurî gördüğümüz sporu profesyonel şampiyon yetiştirmek için istemiyoruz. Spor, okullarımız gibi, sahnemiz gibi, millî kültürümüzün bir cüzüdür. Büyük gaye Türk vatandaşını fikir ve düşünce itibarile, kuvvetli vücud itibarile kuvvetli ve tam sıhhatli, seciyeli gürbüz, güzel insan olarak yetiştirmektir. Nas'l ki mem leketimizde okumak yazmak bilmiyen tek vatandaşın kalmasını istemiyorsak sev diği ve bütün hayatınca tatbik edeceği lâakal bir sporu olmıyan vatandaş da kalmamahdır. Salim bir kafa ancak sağlam bir vücudde olabilir, sozü Türk ata sözüdür. Gene bu mülâhaza iledir ki bütün vatandaşlarda verim kudretini muhafaza için muntazam çalışma, hafta ve yıl tatillerinden muntazam istifade ve seyahat zevkinin inkişafına taraftarız. Sporu bir merkeze bağlayp teşkilât Milletler Cemiyeti siyasetine landırmak ve muhtelif spor teşekkül ve bağlıhk hareketlerini o vasıta ile id*re etmek için Milletler Cemiyetine bağlılık haricî yüksek huzurunuza bir kanun lşyihası ile siyasetimizin ayni zamanda mesnedleringeleceğiz. den ve tabiî icablarından birini teşkil eder. Bu arsıulusal büyük müessesenin Kahraman ordumuz kendinden beklenen gayeleri temin edeArkadaşalar, Maddî, manevî düzen, refah, kültür bilmesi, zamana intibak etmesi, geçirilen seviyesinin yükselmesi ve bütün bunlann tecrübelerden lâzım gelen pratik neticebaşarılması ve devam etmesi, ancak mill leri çıkarmasile mümkün olabilir. Hüku emniyet ve tamamiyetimizin icabmda her metimiz bu yolda sarfedilecek mesaiy Fakat bizim için asıl imkân mem libliğine, Ali Osman doğu Beyazıd hübaı büyük Türk milletinin yüksek :umet tabibliğine, Arif Hikmet Akseki irade kudretini şerefle temsil eden lükumet tabibliğine, îhsan Mehmed Büyük Meclisimizin hükumetime îorkudeli hükumet tabibliğine, Ahmed göstereceği muzaheret ve yardımdır. '.aş hükumet tabibliğine, Eyüb Yunus .kçakocaya, Ahmed Rasim Araça, Iş programımızı büyük milletimiz için Vlehmed Bahaeddin Dadaya, Abdülkafaydalı buluyorsanız, arkadaşlarımda !ir Taşköprüye, Ahmed Kâzım Mes'u ve bende tatbik edebilnaek iktidarını gö iyeye, Hüseyin Hüsnü Ofa, îbrahim rüyorsanız yüksek itimadmızı esirgeme ^eşad Maçkaya, Bahri Avanosa, ömer menizi dilerim. Sizin itimadmız bizim iîünif Sorguna, Kemal Cemal Alucra kuvvetimizin ve başarımızm sarsılmaz te • , Talât îsmail Tefenniye, Ahmed a melidir.» vTehmed Akçadağa, İsmail Kemal, Bi lisniye, Selim Talât Kâhteye, Ahmed Feridun Baskile, Ali Turgud Kulpa, Hüseyin Hüsnü Kebana, Avni Zij*a ence, Namık Kâşif Kiğiye, Mehmed Aziz Eğile, Ömer Tatvana, Mehmed İb•ahim Ulukışlaya, Fazıl İsmail Refahi * yeye, Mehmed Emin Şavşata, îbrahim Artvine, Muharrem Kadir Yusufeline, IBaşmakâleden devam] şehircilik yazılarmı hâlâ istifadeli ve kıy Tarık Yusuf Borçkaya, Muzaffer Galib metli bir hatıra olarak saklıyoruz. Bina Yeniceye, Necmeddin Çivrile, Nimet enaleyh kendisinin Dahiliye Vekilliği ^ l a , Şeref Mehmed İğridire, Ali Mazhar Aşkaleye, Ali Nafiz Tortuma, Mus* amanında belediyeciliğe ve şehirciliğe ;afa Remzi Tercana, Avni Mehmed İs verdiği bilgiye dayalı ehemmiyet, gerçi pire, Bedreddin Oltive, Şevki Mehmed ağır ağır, fakat esaslı semereler vermekte Artovaya, Mehmed İhsan Tokada, Lut« devam etmiştir ve ediyor. Hususile bu Simava, Rauf İsmail Safranboluya, yoldaki çahşmalar Büyük Şefin nurlu Nazım Abdullah Yaylaka, Sedad Meh görüşleri ve mütemadi rötuşlarile teyid ve med Fekeye, M. Reşad Karaisalıya, Ne< ati Mustafa Saimbeyliye, Salâhaddin takviye olunduktan sonra. Süleyman Datçaya, Remzi Kâmil Köy» Belediyeler Bankası, adı üstünde Türjeğize, İsmail Mehmed Bulancığa, Meh« kiye belediyelerinin kendi bankalarıdır. med Mazhar Gerzana, Mehmed Abdül« Onun tesisi biraz Kristof Kolomb'un yu kadir Gülnara, Hasan Tahsin Vartoya, murtasma benzerse de hakikatte Ameri Muharrem Hüseyin Şirana, Halim Lutkanm keşfi kadar kıymetli sayılmalıdır. Ürgübe, İsmail Hakkı Göleye, Şadî Atatürkün yüksek irade ve irşadlarm Türkiye belediyelerinin kendi varidatla Haşim Develiye, Mehmed Cemaleddin, da temelini bulmuş, yürüyeceği yolu çiz nndan yüzde birer miktarını vermelerile Tuzlucava, Mes'ud Kasım Andrine, miş olan bu siyaset ayni sulh, dostluk ve teessüs eden banka şimdiden Türk şehir Hakkı Mehmed Ali Ilgma, Mahmud Ne« ciliğine büyük yardımlar yapmağa başlı dim Elbistana, Hüseyin Hamdi Eleşkirteyakkuz yolunda devam edecektir. de, Mehmed Zeki Diriğe, Niyazi Ahmed Mevcud karşılıklı dostluklanmıza ve yan müstakil bir maliye müessesesi olCihanbevliye, Ahmed Emin Gercüşe, taahhüdlerimize her zamanki gibi ihti muştur. Bir maliye müessesesi ki daha Necmeddin Ali Seydisehire, Suad Hüsmam ve riayet, dostluk dairemizin bu kurulurken hizmet sahası yalnız şehir ve nü Pazarcığa, Mehmed Reşad Vana, Ahahenk içinde inkişafına dikkat, başlıca kasabalarımızın plânlı işlerine vücud ver med Fevzi Tavşanlıya, Hasan Cavid vazifemiz olacaktır. mek şeklinde çizilmiştir. Bu itibarla ban Kâzımpaşaya, Hüseyin Şevki Suşehri Şefin nutuklarında işaret buyurdukları kanın kendisi adeta başlıbaşına bir tek ne, Mehmed Reşad Halike, Salâhaddin noktalann takibine azamî itina ve ihti nik büro olacaktır denilse hata olmaz. Kangala, Mehmed Sadi Yıldızeline, Şimamla çalışılacaktır. Nitekim Banka bir iki senedir neşretmek nasi Mehmed Zaraya, Mustafa Hayri de te olduğu Belediyeler Dergisile bu yol Göğsün hükumet tabibliğine stajiyer 0Haricî teşkilât, millî ekonomi < daki mesaisinin ilk maddî delillerini de arak tayin edilmişlerdir. için de çalışacak vermiş bulunuyor. Filhakika bu Banka Dış teşkilâtımızın, ekonomik kalkın Afyonda Türkiye futbol ma savavşımızda daha verimli bir surette şehircilikte ihtısas sahibi olmak mevki ve çalışabilmesi için alâkah dairelerin de mecburiyerinde bir malî müessesedir, ve grup birincilikleri mütaleası alınarak bu yıl bir talimat ya onun hayatı hergün bu yolda biraz daha Afyon Karahisar (Hususî) Türkiilerileme ile temayüz edecektir. Ankara ye futbol grup biTinciliklerine burada pılacaktır. Bütün elçilik ve konsolosluklarımızın merkezinde bütün memleketin şehircilik Federasyon murahhası Mamakosag'm dış ticareti noktasmdan mücehhez bulun işlerinde söz sahibi bir teknik büro da idaresinde devam edilmektedir. Bursa maları ve ona göre çalışmaları temin edi kurulduktan sonra bu çok modern yüksek ve Muğla şampiyonları arasmdaki maçt lecektir. işin memleketimizde dahi hergün daha Bursalılar 1 0 kazandılar. Muğlalılar İktısad Vekâleti dış ticaret teşkilâtı kuvvetli ve daha güzel olacak tabiî ve yakaladıları pek çok fırsatlarm bir ikinın, hariciyemizin dış teşkilâtile rabıta hakikî cereyanmı bulmuş olacağına şüp sinden istifade yolunu bulabilseydiler maçı kazanabilirlerdL lan tanzim edilecektir. Bu yönden dış ti he yoktur. Afyon ve Eskişehir şampiyonları a caretin ikişafı için hariciyemize isabet eBelediyeler Bankasile memleket yen; rasında cereyan eden müsabakayı bin den bu önemli vazife emniyet ve siyasî lerce seyirci zevk ve heyecanla takib münasebet vazifeleri derecesinde ehem ve kuvvetli malî bir müessese, Türk şehir ve kasabaları iyi ve güzel işlerinin başa etti. Neticede Afyonlular bu maçı 4 2 miyetle takib ve tatbik edilecektir. rısında sağlam bir istinad noktası ve Türk kazanmağa muvaffak oldular. Onların da bizden tabiî hak olarak tabibleri istiyebilecekleri emin geçim, emin istik Kaş hükumet tabibi Fatin Yenişehibaldir. •e, Olti hükumet tabibi İsmail Osman:ığa, Ilgm hükumet tabibi Galib DinaBu da ihmal edilmiyecektir. a, Tuzluca hükumet tabibi Saim U İsmet lnönüne hürmet zunköprüye, Şavşat hükumet tabibi Arkadaşlar, Kenan Çerkeşe, Refahiyeden Kâmil Sözlerimin nihayete ermek üzere ol Ünyeye, Yusufelinden Şükrü Sıvasa, duğu şu dakikada derin duygu içinde hu Samurdan Zeki Osmaneline, Porçkadan zurunuzda bulunurken inkılâbın bidaye STaci Ayancığa, doğu Beyazıddan Cafer tindenberi zaman zaman refakatinde ça Amasyaya, Darendeden Kemal Fevzi lışmak ve fakat asıl maksad için fasılasız Tiğdeye, Şirandan Zekâi Anamura, Elarkadaşlık etmek şerefini taşıdığım sele ıistandan Mehmed Tokad frengi mücafim Malatya meb'usu İsmet înönünü hür lele tabibliğine, Vandan Ziya Haydarmet ve muhabbetle anmayı zevkli bir va ıaşa Nümune hastanesi hariciye asis ;anlığına, Çubuktan Cemal Gureba haszife telâkki etmekteyim. anesi belediye asistanhğma, Çorumdan Büyük milletin sayın vekilleri, 'arık Haseki hastanesi nisaive asistanYapmak istediklerimizi ve çalışmamı ığma, Acıpayamdan Galib Cerrahpaşa za vereceğimiz veçheyi lüzumlu sandığım astanesi dahiliye asistanlığına, Ava bazı tafsilâtile arzetmiş bulunuyorum. lostan Sami Gureba hastanesi lâboraBunlar malî imkânlarımızın, teknik uar asistanlığına, îspirden Hilmi Ha şartlarımızın müsaadeleri nisbetinde ve ;eki hastanesi dahiliye asistanlığına, bir plân dahilinde başarılması Şefin di kçakocadan Salâhaddin îstanbul Ço rektifile Parti programında ifade edilmiş :uk hastanesi asistanhğma, Silvandan ve hükumetimize tatbik sahasma koymak Akif Cerrahpaşa hastanesi çocuk has ahkları asistanlığına, Çivrilden Osman ödevi verilmiş işlerdir. Haseki hastanesi hariciye asistanlığına, Tahakkuk ettirilecek her kısım hem •öğsünden Ziya Anteb trahom müca malî, hem teknik imkânlarımızı müsbet ele tabibliğine, Saidelinden Mehmed bir surette arttırarak, diğerlerinin de ba .li Haseki hastanesi çocuk asistanlığı şarılmasını temin edecek mahiyettedir. ıa tayin edilmişlerdir. Bunlan tahakkuk ettirmek irade ıb talebe yurdu mezunlarından azmini ve heyecanını ruhumuzda tayin edilenler duyuyoruz. B. Salâhaddin Diyadin hükumet ta Yerleri değiştirilen hükumet Belediyeler Bankası ve memleketimizde şehircilik hareketleri ürbanizmi de bitip tükenmez hamlele: kaynağı bulmuş oluyor. Bu kadar büyük mevki ve menzilet sahibi olan bu müesse senin zamanla şimdikine nisbeten beş on kat daha büyüyeceğini ve bu pek hakl inkişafın hiç şaşmıyan bir azim ve ısrarl ileri götürülmesi lâzım geldiğini kat'iyet le ifadede en ufak tereddüde yer verme mek gerektir. Arabsun köylerine mekteb yapılıyor YUNUS NADÎ Arabsun (Hususî) Kazamızdakî maarif faaliyeti gün geçtikçe daha büyük bir hız almaktadır. Salanda, Gös tesin, Abuuşağı ve Çerdiğin köylerinde kabul edilen umumî plânlara uygun bin şekilde inşa edilmekte olan mekteble» bitirilmek üzeredir. Bunlardan sonra Karaburna ve Karacaşar köylerinde da
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle