19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 9 Brincîteşrin 1937 GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 ASRÎ KADIN GÜZELLİĞİ 1 s s 4 • •• • • • • • • • • •• • • e 6 1 MEYVA TUZU 8 S • • • • ıo 11 Soldan sağa: 1 Hayvanlardan birine muhabbeti olan. 2 Bir cins iplik, nota, cefa. 3 Eskişehirde çıkan bir maden, bir şeyin diğer şey uzerınden geçerken bıraktığı tesir. 4 Arabca «yürütmek», madenlerı temizleyici bır madde. 5 Mevzu, Asyanm garbi cenu bisinde bir korfez ve deniz. 6 Parça, bir sayı. 7 Bir cins ağaç, bir sayı. 8 Bir goz rengi, duvar ilânı, alfabede bir harf. 9 Karadeniz kenarında bir kasabanm hal kından, kemiğin içindeki. 10 Bir hastalık, bir sıfat edatı. 11 Allahm bir ismi, yağlı ve etli. Yukarıdan aşağıya: . ı Bir cins mabedin birçogu. 2 Buse, Amerıkadaki Peru devletinin merkezi. 3 Bazılarımn Yunanlıların ecdadı farzettikleri insanlar, eski Rusyadaki süvariler. 4Arabca «oburlar», hıtab edatı. 5 Alfabede bir harf, duz yerler. 6 Bir işi yapmaklık, arabca «nefıs» in cem'ı. 7 «Ingiltere Tacmın Incileri» filmini yapan artistin ilk ismi, bir sayı, sahib. 8 Uzak, İstanbulun bir kazası. 9 Bir edat, iyi yazı yazan. lö Çanakkale civarında bir kasaba, iskam bilde bir kâğıd. 11 Bir kadın ismi, bozmaklık. EvvelM bnlmacanm haüeâilmiş çekll 2 3 4 5 6 T 8 » 1 0 11 VEHUSRUÜU VENÜS KREfti VEHUS PUDRA5I Asrî kadın güzelliğinin hlsımı oldu, bütün şık ve kibar familyalar ve cild merakkları şimdi V E N Ü S güzellik müstahzaratını kullanıyorlar. Umumî deposu: Nureddin Evliyazade eczayı kimyeyiye, alât ve ıtriyat deposu, İstanbul. JUNKER5 Vay efendim nasılsınız? sizi çoktan beri göremedlml ^Bir az meşgulum. Apartıman değiştiriyorum; HAVAGAZİ banyo aleti olan bir apartıman buldum. Hemen t a ş ı n ı y o r u m . v = EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi mümkün değildir. Hgzımsızlığı, mide yanmalarını, ekşiliklerini ve muannid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt . BEYOĞLU İSTANBUL Belsoğuklugu ••e CR£MQ'VE ya^anir.amak için HAVACAZI ŞOFBENI 101 İstiklâl Caddesiİzahatveresiye satiş ,L İ R • İ P İ 1 İ Z A • U Sı J N A D • RİB T A B İ • N İ E T •İB A D E M ; Ü Ş I B L A K A B • K •, K Ü B l t K • ş 11511 K A R AİN A N • N A R A C E KİE T •İN E Y • Ç KİAİN A D A ıo li K I 11 • B İ R • İKİOİK A R o EİTİO LİE M E L EİR E B|E KİUİY ulc U • Elektrik İşleri İlânı Eski HAYDEN Yeni B A K E R mağazalarmı ziyaret ediniz. Mobilya hususunda «EMSALİ ARASINDA> en iyi ve zengin çeşidler bulacaksmız. SALON, YEMEK ve YATAK ODASI takımlarım HER YERDEN İYİ ve UCUZ ŞERAİT ve FİATLARLA tedarik edebilirsiniz. Beşiri İlçebaylığından: Beşiri kazası merkezinde yeniden yapılacak olan 20005 lira 44 kuruş bedeli keşifli Hükumet Konağının tahsisatı mevcud 15000 liralık kısımları kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme günü 10 ikinciteşrin 937 çarşamba günü saat 15 tensib edilerek Beşiri Kaymakamlığında yapılacaktır. 2 İstekliler evrakı fenniyesini Siird Nafıa Müdür ve Beşiri Kayma kamlığmda okuyabilirler. 3 Muvakkat teminat 1125 liradır. 4 İsko Resmî Gazetede 7/5/936 ve 3297 sayüı noksan çıkan talimatnameye göre vesikalarmı hazırlayıp 2490 sayüı kanunun 32 nci maddesi mucibince teklif mektubları da birinci numarada yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine göndermeleri mecburidir. Posta ge cikmeleri kabul edilemez. (7401) Atça Kasabası Belediye Riyasetinden: 1 Nafıa Vekâletinden musaddak projemiz mucibince «19928 lira 50 kuruş» on dokuz bin dokuz yüz yirmi sekiz lira elli kuruş keşifli Atça kasabası elektrik tesisatmdan şimdilik «beş bin sekiz yüz elli lira» keşifli makine techizatı ve ayrıca «iki bin lira» keşifli elektrik techizatıle «beş yüz yirmi sekiz lira» keşifli santral binası kablo, çıkış tertibatı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 15/11/937 pazartesi günü saat 15 te hitam bulacak ve ihale Atça kasabası Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Bu işe aid evrak ve projelerin birer kopyalan îstanbul Taksim Beyoğlu Şark apartımanmda yüksek elektrik mühendisi Bay H'âlet Işıkpmardan ücreti mukabilinde alınabilir. 4 Eksiltmiye iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat ve ihaIeyi müteakib de % 15 e iblâğ teminatlarile ihaleden bir saat evveline kadar müracaat etmeleri lâzımdır. , ^ ŞT Eksiltmiye talib olanlarm şartaameye göre eksiltmiye girebilmek §artlarını haiz olmaları lâzımdır. 6 . Fazla izahat almak istiyenleı Atça Belediyesine veya adı geçen mühendis Bay Hasan Hâlet Işıkpmara müracaat edebilirler. (7396) B İst. Borsası 8/11/937 P A B A LAB Açıh? Kapanış 622. 627. I Sterlin 122. 126. Delar 80. 86 Frank 106. 113. Liret 84. 80. Belçika Fr. 23. 18. Drahml 580. 570. tsviçre Fr. 23. 20. Leva 70. 65. Florin 82. 78. Kron Çek 21. 23. Şflin Avastarya 29.50 26. Mark 22.50 ZloH 20. 25. 21. Pengo 14. 12. Ley 52. 48. Dinar 32. Kron İsveç 30. 1081. 1082. Alhn 266. < Banknot 265. ı Ç E K LEB Açılış Kapanış 623.50 625. Londra 0.8012 t NewYork 0.80 23.54 23.5925 Paris 15.2240 15.3087 MUâno 4.6969 4.72 1 Briiksel 87.44 87.65 Atina 3.4472 3.4625 Cenevre 64. 64.1540 ı Sofya 1.4472 1.4492 Amsterd. 22.6080 22.6625 Prag 4.2192 4.2293 Vîyana 12.64 12.67 Madrid 1.9832 1.9912 Berlin 4.22 4.2096 Varşova 4. 4.01 1 Budapeşte 107.6181 107.36 Bükreş 34.40 34.4825 Belgrad 2.7550 2.7486 Yokohama ı Moskova 23.7550 23.6975 Stokholm 3.10 3.11 E S E [A M Açüıs Kapanış 11.15 11.25 Aslan çimento Î S T İ K R AZLA B Açılıs Kapanış Türk bor. I vadeli 15.40 14.975 14.95 » n Vadeli 14.95 1 Doktor Baylara Hiç kullanılmamış ve iyi bir marka mikroskop ucuz fiatla sa tıhktır. Gbrmek istiyenler: Ankara caddesi 66 numarada diştabibi Bay Halil İlyasa müracaatleri. İstanbul Vakıflltf Kıymeti L. K. 167 15 Pey parası L. K. 12 55 Direktorlüğü Ilânları NAŞ Markalı, Ambasadör modol, rad yolu, lâstikleri yeni, kapalı, mü kemmel bir otomobil satılıktır. Müracaat Tl. 42628 ı Mükenunel havagazi «Şof Beni» ile müstamel Salamandra ve çini sobalar gayet ehven fiatla satılık tır. Telefon: No. 41.906 ya müracaat. SATILIK Tahtakale Rüstempaşa mahallesinde Büyükçukur han ikinci katta 8 numaralı odanm tamamı. 2773. 195 00 14 65 Samatyada Hacıhüseyinağa mahallesinde Samatya tramvay caddesinde eski 311/313 yeni 335 numaralı ve tamamı 100 metre murabbaında bulunan arsa. 2596. Yukarıda yazılı emlâk satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 19/11/937 cuma günü 3uat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin Mahlulât kalemine gelmeleri. (7478) ILKD ROMATIZMA LUM9AG0 Sl YATJ K İstanbul Üçüncü Mıntaka ARANIYOR Anadoluda buhar ve dizel ma kinelerile işliyen bir elektrik santrali için: Kadastro Müdürlüğünden: Fatih kazasmda Hüsam B. mahallesinin kadastrosu yapılacaktır: Bu mahalle çevresinde mülkü bulunanlar 8 teşrinisani 937 tarihinden itibaren beş gün zarfında Fatih postahanesinin karşısında Kadastro Posta Tapu Memurluğuna veva Sultanahmed Tapu dairesinin üst katmda 3 üncü mmtıka Kadastro Mudürlüğüne tapu senedlerile birlikte gelerek beyannamelerini almaları ve doldurduktan sonra bu beş günün bitiminden bir ay zarfında geri vermeleri; bu mahallede mevcud emlâkin tahdidine 13 kânunuevvel 937 tarihinde başlanacağından mülk sahiblerinin tahdid sırasmda ayrıca mallannın başlarında bizzat veya vekillerinin bulunmalan, aksi takdirde mevcud vesikalar ve ehli vukufun tayin ve tasdikile tahdid ve tahririn yapdacağı ilân olunur. (7546) ihtiyac vardır. Talib olanlar ter cümei hallerini, bonservislerinin birer kopyasile (F. T. 105 e gön dermeleri ilân olunur. 1 makinist ile 1 elektrikçiye > intr ve soğuK algınlıgından ileri gelen $iddeîlt aörıları teskin vo izale eder Havayolları Devlet Işletmesi Idaresinden; İstanbul Ankara arasmda A 6/11/937 «dahil» den itibaren «pazar günleri haric» haftanm diğer günlerinde yolcu tayyarelerimizin meydanlarımızdan hareket saatleri şunlardır: Hareket Muvasalat Saat D. Saat D. 11 50 Ankaraya İstanbuldan 10 16 İstanbula Ankaradan 14 10 B Pazar günleri sefer yoktur. C İdare Otobüsleri: İstanbulda Karaköy P. T. T. Acentemizden saat 9 da hareket eder. Ankarada Bankalar caddesi Acentemizden saat 13,30 da hareket eder. Sayın yolcularımıza ilân olunur. «7552» (4166) ^ ^ m Doktor Operatör I Orhan Mâhir Toros I Kulak, Boğaz, Burun hastalıkları I mütehassısı I Taksim, Abdülhakamit caddesi I Geyik aparhmanı No. 1 İ H ^ B Hergfin 15 19 kadar l Inhisarlar Umum Müdürlüsfünden: BARTINDA Azim Kitabevi, tbrahim Cemal Ahmed Kemal Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasiye, gazete ve mecmualann tevzi yeridir. J) Buldan Belediyesinden: 1 Kapalı zarfla 29/9/937 gününe eksiltmiye konulup Cumhuriyet ga zetesinin 4778, 4783, 4793 numaralarile ilân edilen Buldan kasabasma akıtı lacak su yolu yapısma istekli çıkmadığmdan 17842 lira 71 kuruş bedeli keşifli boru ve teferrüatı satın almması ayrı ve 7120 lira 44 kuruş keşifli boru ferşi, kaptaj vesair inşaat kısmı ayrı olarak evvelce ilân edilen şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Boru ve teferrüatınm muvakkat teminatı 1338 lira 3 kuruş, boru ferşi vesair inşaatın muvakkat teminatı 534 lira 3 kuruştur. 3 Eksiltme 24 ikinciteşrin 937 çarşamba günü saat on beşte Buldan Belediyesinde teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurile yapılacaktır. 4 İstiyenler evvelki il'ânda bildirildiği gibi şartnameleri ve buna aid evrakı Buldan Belediyesinde ve Denizli Nafıa Müdürlüğünde inceliyebilirler. (7555) Muhammen Eksiltme bedeli saati 195 takım elbise, ceket, yelek, pantalon, kasket 14 3095 lira 561 > 15 51 aded palto 16 1085 » 217 çift fotin 1 Şartname ve nümuneleri mucibince miktar ve muhammen bedelleri yukarıda yazılı melbusat ve fotin eksiltme ile satın alınacaktır. 2 Eksiltme 24/XI/937 tarihine raslıyan çarşamba günü her birerlerinin hizalarmda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin deki Alım Komisyonunda yapılacktır. 3 İsteklilerin eksiltme için tavin olunan gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «7564» HASAG Arabacılara mahsus LÂMBA Çoktanberi beklediğiniz dünyanın en meşhur Izmit Kâğıd ve Karton Fabrikası İstihlâk Kooperatifliğinden: Şirketimize aid esas mukavelename tasdika iktiran eylemiş bulunduğundan aşağıdaki ruznamede yazılı hususları müzakere için umumî heyetimiz 25/11/937 tarihine musadif perşembe günü saat 16 da İzmit Kâğıd ve Karton Fabrikasmda fevkalâde olarak içtima edeceğinden hissedarlarm bu içtimada hazır bulunmaları ilân olunur. ' Müzakere Ruznamesi: 1 îdare Meclisi azalarmm intihabı 2 Murakıbların seçilmesi. LÜKS LAMBASI Belediye Sular Idaresinden: Markalı lüks lâmba, ve sesli sessiz gaz ocakları gelmiştir. Acele ediniz. Umamî satış yeri: Istanbnl Tahtakale caddesi 51 numaralı İdaremizin Kadıköy Üsküdar şubesi 15/11/937 tarihli pazartesi günün den itibaren Kadıköy Mühürdar caddesinde Maliye Tahsil Şubesi yanındaki 73 numaralı eski İtalyan mektebi binasmda faaliyete geçecektir. Bu tarihten sonra Anadolu yakasma aid bilumum müracaatlerin yeni binadaki şubemize yapılmasını sayın abonelerimizden rica ederiz. (7563) Uzunköprü Belediye Reisliğinden: POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur. 32786 lira 50 kuruş bedeli keşifli Uzunköprü kasabası elektrik tesisatı 10/ 11/937 çarşamba günü saat 13 te pazarhkla talibine verilecektir. Şartnamede gösterilen teslim müddeti 12 aya çıkarılmıştır. Taliblerin sözü geçen gün ve saatte Uzunköprü Belediye Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (7489}
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle