12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 İkinciteşrin 1937 CUMHURIYET Hâdiseler arasında Sulhu koruyan şakırtılar Mecliste hararetli bir celse Başvekilin programı takdirlerle karşılandı 28,000 mülteci Frankist Ispanyaya avdet ediyor Asiler tarafmdan zaptedilen beş İngiliz vapuru henüz serbest bırakılmadı. Portekizin pek yakında Franco hükumetini tanıyacağı bildiriliyor (Bastaraft 1 tnci sahtfede) ingiliz tebaalarınm menfaatlerini ko rumak icab ediyor. İspanyada mevcud konsolosluklarımızı Salamanka'ya veya Burgos'a naklettiğimiz takdirde Franco hükumetini tanımak icab edeceğinden, General Franco'nun elinde buîunan şehirlerde diplomat sıfatım haiz olmıyan ajanlar gönderilmesi muvafık görüldü. Bu kararımızdan vaktile Fransayı ha berdar ettik. Paris hükumeti herhangi bir itiraz dermiyan etmedi.> girişilen müzakereler memnuniyete şayan bir şekilde devam etmektedir. Hendaye'daki İngiltere sefiri bir asi tayyaresi tarafından batırıldığı zanne dilen Jean Weems ismindeki yük çemisi hakkında Salamanca'nın cevabım al mıştır. Zannedildiğine göre Franco mahiyeti serahaten bildirilmiyen İngiliz taleblerini kabul etmiştir. Asi makamları tarafmdan zaptedilmiş olan beş İngiliz vapuru da henüz ser best bırakılmamıştır. îr gün, Hitler şöyle demiş ti: «Harb korkunç ve iğ renç bir şeydir. Hepimizin bir tek arzumuz var ki, o da bir daha harb olmamasidır.» Ayn Hitler başka bir gün de şunu söy ledi: «Geceyarısı ortaya çıkacağım ve yıldırım gibi çarpacağım!» Bu tezad yalnız Alman değil bütün Avrupa siyasetinde göze vurur: Bütün Avrupa, Milletler Cemiyetinde birinci sözü ve silâhlanma yarısında ikinci sözü, ifade ve aksiyon dilile, hergün tekrarlı yor; ve bütün Avrupa, bu iki ifadesinde de Hitler kadar samimidir cidden samimî. [HEM NALINA MIH1NA Yeni kabinenin programı Bütün Avrupa harb istemiyor ve ^»ütün Avruoa harbe hazırlanıyor. Bu tezada nicin şaşıyoru^? Tarih bize anlatmıyor mu ki harblerin çoğu gayriihtivarî ve hepsi de zaPortekiz Franco'yu tamyacak rurî olmu*tur. Ru zaruret nereden Leon Blum'e göre Londra 8 (A.A.) İyi haber alan bir Paris 8 (Hususî) M. Leon Blum ga ereliyor? Iktısadî buhrandan kur membadan bildirildiğine göre Portekiz zetecilere beyanatta bulunarak şunları tulmak istiyen empftrîyalîst Hevlethükumeti birkaç güne kadar General söylemiştir: lerin müstemleke elde etmek icin Franco'nun hükumetini tanıyacaktır. « Ademi müdahale işi daha uzun sa^a sola saldırmalarmrlan mı? Beş İngiliz vapuru Londra 8 (A.A.) Reuter ajansı SaintJeandeLuz'dan aldığı aşağıda ki telgrafı neşretmektedir. İyi bir membadan öğrenildiğine göre Salamanca ile tüccar mübadelesi için müddet sürüncemede kalacak olursa, FarzedeJîm ki insan kininin meFransa hareket serbestliğini kullana rak bütün takvidatı kaldıracaktır. kanizmaaı bu kadar basUtir ve far Akdenizde Fransanın serbestii hare zede'im ki ernoer'valıVm canava ketini ihlâle matuf herhangi bir teşeb rını bo£azlamak havali hak'Wt olbüs müttehid bir cepheye çarpacaktır.> Uzakşarktaki harb Dantzig meselesi Bir Çin ekspresi berhava edildi Nazi Şefi: «Bu sehir, katiyen Almandır» dedi Duseldorf 8 (A.A.) Dantzig nasyoLondra 8 (Hususî) Japon tayyanal sosyalist şefi Förster burada yapı releri bugün bir Çin ekspresini bombar dıman etmişlerdir. Ekspres berhava ol lan bir toplantıda söylediği nutukta demuştur. İki yüzden fazla ölü ve yaralı miştir ki: « Dantzig kat'iyyen bir Aîroan şehyardır, ridir, bu şehir Nürenberg kadar Al Japon tazyiki devam ediyor mandır. Bizi sizden bir sed ayırıyor. Londra 8 (Hususî) Şanghay'm Fakat kalbin hududu yoktur ve kalbi cenubugarbisindeki Japon tazyiki devam miz Almanya ile beraberdir. Hitler sietmektedir. Çinliler, Japonlarm ihata ha zin nekadar şefinizse bizim de o kadar reketlerine mâni olmak <çin şimal istika şefimizdir. Hergün daha ziyade Alman metinde yürüyüşe geçmişlerdir. hayatı yaşamaktayız.> Şansi hükumet merkezi nakledildi Dantziç meclisinin bir karart Londra 8 (Hususî) Dantzig mec Şanghay 8 (A.A.) Şansi eyale tinin hükumet merkezi Taiyüan'dan bu lisi, nasyonal sosyalistler aleyhindeki şehrin takriben 350 kilometro cenubu gar hareketlerinden dolayı tevkif edilen siyasî mahkumları serbest bırakmağa kabisinde kâin İngfen'e nakledilmiştir. rar vermiştir. Şanghay'a doğru Tokyo 8 (A.A.) Şanghay'dan Domei ajansına bildiriliyor: Mühim Japon kuvvetleri Hangşeu körfezinin şimalinde kâin KinşangUei'de karaya çıkmışlardır. Bu kuvvetler şimalden Şanghay'a doğru ilerlemektedirler. Pişdarları Angpu nehıini geçmeğe ve Şungkiang'ın garbinde ve Şanghay'ın 30 kjismetro cenubunda kâin Hangçeu Nangpo Changhai şimendifer hattını kesmeğe muvaffak olmuşlardır. Şanghay'ın garbinde Lincoln caddesini tutmakta olan Çin kıt'alan garbe doğru rıc'at etmeğe başlamışlardır. M"?eviler sergi Berlin 8 (Hususî) Propaganda Nazın doktor Goebbels bugün Münih'te Museviler aleyhindeki serginin resmi küşadma riyaset etmiştir. Bu münase betle nutuk irad eden hatibler Museviliği dünya medeniyetine düşman ilân ederek, Musevilerin daima dünyayı altüst etmeğe çalıştıklarım söylemişlerdir. duŞn gün, ebedî sulhun temeli atılac^ktır. O canavar nasıl boğazlanır? Ta biî, simdinin imkânları icinde bunun bir tek caresi vardır: Harbe derek. Yani harbi yaşatmak icin olduçu kadar öldürmek icin de Harbetmek lâzmı; hem de bu sefer her hanei b>'r fikre veva millete karşı deSil, W b e karşı harbetmek Yani harbin en sunturlusu! Dünva politikasî bugün sulha karsı harbetmek istiverlerle har be karşı harbetmek istiyenlerin kıhc sakırtılarile dolu. F»kat sulhu a eden de bu şakırtılardır. Zira su'hun iki şartı vardır: Binn<isi, sulh arzusunun ve kuvvetinin iki tarafta da müsavi olması; ikincisi de. harb arzusunun ve kuvve în iki tarafta da müsavi olması. Bu müsavatı ve bu muvazeneyi o sakırtılar temin edivor. Nitekîm fizik muvazeneler gibi. hukuk dediğimiz nimet de bir kuvvetler muvazenesinden başka bir şey midir acaba? PEYAM1 SAFA N. Menemencîoğlu Londra 8 (Hususî) Habeşistanda on İtalyan askeri daha öldürülmüştür. Londra 8 (Hususî) Uzakşark konferansı yann öğleden sonra tekrar topla Bazı İtalyan askerlerinin de kaybol nacaktır. Japonya konferansın davetine dukları haber veriliyor. Roma mehafilinde hâdisenin alelâde bir polis hare henüz cevab vermemiştir, kât'rdan ibaret olduğu iddia ediliyor. Konferans bugün toplanıyor Harîcive Siyasî Müsteşan dün Beyruta gitti Habeşistanda 10 Italyan Ankara 8 (Tele , „ askerini öldürdüler fonla) Hariciye ' ' Vekâleti S i y a s î î, Müsteşarı Numan Menemencioğlu, refakatinde Hariciye umum müdür erinden Esad, Ri yaseticumhur ya verlerinden Cevde4 ve Kalemi Mahsu<: müdürü oldu&u ha1 de bu akşam Toros Numan Menemenekspresine bağla cioğlu nan hususî vagonla Ankaradan hare ket etti. Beyrutta Yüksek Komiserin ziyare tini iade için yola çıkmış olan Harici ye Siyasî Müsteşarımız, garda büyük bir kalabalık tarafmdan uğurlandı. Başvekil Celâl Bayar, bilhassa istasvona kadar gelerek Siyasî Müsteşara ltifatta bulundu. Hariciye Vekilimizle Hariciye erkânı, kordiplomatiğe men sub bazı şahsiyetler de uğurlamada bu undular. Menemencioğlu. doğru Halebe gide cek, orada merasimle karşılanacaktır. Halebde birkaç saat kalacak olan S; yasî Müsteşar, oradan Trablusşama geçecek ve askerî merasimle karşılana caktır. Numan Menemencioğlunun Beyrut tan doğruca memlekete avdeti muhte meldir. Atina 8 (Hususî) Yunan Veliahdi Prens Pol'un nişanlısı İngiltere pren Brun <Çekoslovakya> 8 (A.A.) Ha seslerinden Frederiki ile örümüzdeki riciye Nezaretile sıkı temaslan olan ikincikânunun 9 unda Atinada evlene<Lidovenoviny» gazetesi, Eomanya ceği haber verilmektedir. Kralı Karol'un Selovitz şatosunda ika Yunan Kralı Londrada meti esnasında Reisicumhur Beneş'le ve • Pressburg treninde de Başvekil Hodza Atina 8 (Hususî) Yunan Kralı ile mühim birçok mülâkatlarda bulun Jorj, Londraya hareketinden evvel duğunu yazarak diyor ki: Türkiyenin Paris elçisi Suad Davaz'ı «Bu mülâkfitlarda umumî Avrupa va kabul etmiş ve kendisile uzun müddet ziyetile bilhassa iki memleketi alâkadar görüşmüştür. Dün akşam Londraya varan Yunan eden meseleler görüşülmüş ve iki devlet reisi Rumen Çekoslovak ittifakını Kralı, İngiltere Kral ailesinin misafiri teyid ettikleri gibi en mühim meseleler olarak Bukingham sarayına inmiştir. üzerinde de aralannda tam bir görüş Yugoslav Erkânıharbiye birliği olduğunu müşahede eylemişlerReisinin telgrafı dir. Ankara 8 (A.A.) Yugoslav er Makedonyada şiddetli kânıharbiye reisi General Nediç Türk yağmurlar topraklarmdan aynhrken Uzunköprü Atina 8 (Hususî) Beş gür.denberi den Mareşal Fevzi Çakmağa aşağıdaki Makedonyada yağmakta olan şiddetli telgrafı göndermiştir: yağmurlardan ırmaklar taşarak etra «Çok misafirperver olan asil memlefındaki araziye ehemmiyetli zararlar ketinizi terkettiğim şu anda dost ve mütika etmiştir. Serez civarında ırmak ü memleketlerimizin menfaati ve zerinde bulunan büyük şimendifer tefik köprüsünü sular aldığmdan Dedeağacla dünya sulhunun kuvvetlendirilmesi husu Belcika kabinesi kuruldu Selânik şimendifer münakalâtı kesil sunda gösterdiğiniz dostane teşriki mesaBrüksel 8 (Hususî) M. Spaak yeni miştir. Birçok köyler henüz sular al iden dolayı zatıâlilerine karşı tekrar en kabineyi kurmağa karar vermiştir. Yetmda bulunmaktadır. samimî teşekkürlerimi arzederim. ni kabinede 6 sosyalist, 6 katolik ve 3 Balıkesirde muhtarlar kursu General Nediç liberal vardır. Eski Hariciye Nazırı M. Paul Hymans Hariciye Nezaretini deraçıldı uhde etmiştir. Van Zeeland kabinesinBalıkesir 8 (Hususî muhabirimiz de Maliye Nazırı olan M. de Mann yeni Paris 8 (Hususî) Paris Borsasının den) Merkeze bağlı 260 köyün muh bugünkü kapanış fiatlan şunlardır: kabinede de Maliye Nezaretini deruh tarlarmın iştirakile bir hafta devam etLondra 147,11, Nevyork 29,25, Berlin de etmiştir. inek üzere muhtarlar kursu bugün a 1189, Brüksel 501, Amsterdam 1628,25, Erzurumda şiddetli zelzele çıldı. Roma 154.10, Lizbon 134,25, Cenevre Kursta her daire müdürü, muhtelif 681,50, kurşun 15,11,10 1/2, bakır 42 43, Erzurum 8 (A.A.) Saat 15 U ihtısas derslerini ljasit şekilde verecek kalay 181,7,6, altın 140,4 1/2, gümüş şarktan garba şiddetli ve bir dakika ?iı Jerdir. ı 19,9,16, çinko 14,15,7 1/2. ren zelzele olmuştur. Hasar yoktur, Rumen Çek ittifakı teyid edildi Yunan Veliahdinin izdivacı PARİS BORSASI aşvekil Celâl Bayar, dün Büyük Millet Meclisinde yeni kabinenin beyannamesini okudu. Beyanname, Büyük Şefin, Kamutaym Muhtelif hatibler heyecanlı nutuklar söylediler, açılış nutkundaki direktiflerinden ilham Halil (Izmir) «0nun feyyaz bir ilham kaynağı alarak yapılmış bir programdır. Yurdun bütün faaliyet saha ve şubelerindeki büvardır: Büyük Şefin muhabbet ve teveccühü» dedi yük küçük bütün işlere temas eden geniş bir program. Kabinenin programında en IBastarafı 1 inci sahtfede] nenin muvaffak olacağmda şüphesî bu ziyade gözümüze çarpan ayırmaç (faribir iştir. Eseri talihtir diyorum, çünkü bü lunmadığını söyledi. ka) çok tafsilâth olmasıdır. Filvâki, tün müşkülleri bertaraf edilmiş, sükun Başvekil, programında, müstakbel faaliBerç Türkerin sözleri ve emniyet içinde terakki yoluna girmiş yetinin yalnız ana hatlarını çizmekle iktiBaşbakanlık tebeddülü münasebetile bir memleketin işinin başına geliyor. söz söyliyeceğini beyan eden Afyon fa etmemiş, yeniden yapacağı ve İsmet Tehlikelidir, diyorum. Çünkü, millet, meb'usu Berç Türker de kürsüye geldi. Inönü kabinesinden devren yapmakta İsmet İnönünün 12 senelik Başvekillik İsmet İnönünü millî bir kahraman olarak devam edeceği işleri birer birer saymıştır. tarihinde yekdiğerini müteakıb büyük muBu program, gerek bizim, gerek başka tavsif ettikten sonra dedi ki: vaffakiyetler ve başarılarla mübeşşer olmemleketlerin kabine programlarından « Ben İsmet İnönünü alelâde Başmağa alışmış bulunuyor. Yeni Başvekil, bu tafsilât ve teferruat bolluğile ayrılvekil sırasına koymuyorum. Bazı memlehiç olmazsa, icraatmda ayni hizada de maktadır. ketlerde vatana harikulâde hizmetler ifa vam edecek başarılar göstermek mecbuCelâl Bayar, millî çalışma sahasmda, etmiş devletler ricaline nakdî mükâfat riyetindedir. Celâl Bayar muvaffak olahiçbir işi ihmal etmemiş, programında yahud maddî ve manevî mükâfatları tebilecek mi? min edıci rütbeler verilir. Türkiye Cum hepsine ayn ayn yer vermiştir. Ali Kıhç (Gazi Anteb) : « MuhakBu program, Celâl Bayar kabinesinin huriyetinde rütbe ve nişan yoktur. Fakat kak.» Kamutaya arzettiği ilk program olduğu fevkalâde ahvalde nakdî bir mükâfatın Halil Menteş (devamla) : için, bu kadar şumullü ve tafsilâth olmatevcihi için hiçbir mâni yoktur.» « Bence evet... Çünkü o, şahsiyetisını tabiî görmek lâzım gelir. Yeni BaşBerç Türker, bundan sonra Celâl Bani şimdiye kadar iktidar mevkilerinin ve vekilimiz yapmak istediği bütün işleri bibu muvaffakiyetlerinin gururu içinde bul yarın, Ulu Şefin ve Türk milletinin iti rer birer saymak ve sıralamak suretile mamıştır. Evvelce bir vesile ile arzettiğim mad ve sempatisini kazanmış bir hüku taahhüdlerini çoğaltmış, bütün saydıklagibi o iş başmda müsmir neticeler alan met adamı olduğunu kaydetti. Atatürkün rını yapmak için azamî gayret ve faaliyeti bir arkadaştır. O, derhal etrafına bir ih direktifleri altındaki hükumet programı sarfedeceğini, millet müvacehesinde, tatisas şebekesi kurar, işlerini ona göre ya nra serian tatbikına başlanması temenni ahhüd etmiştir. Böylece, tam demokrat par. Adım atmak için düşünür, muhake sile sözlerine nihayet verdi. bir devlet adamına yaraşan bir harekette Fazıl Ahmed diyor ki me eder, tetkik eder. Ondan dolayıdır ki, bulunmuştur. Bu hareket, Başvekilin, elâl Bayar, İş Bankasından ayrılırken Bundan sonra Fazıl Ahmed Aykaç yann, memlekete teknik ve modern iş gören bü söz alarak, hükumet programı dolayısile « Programınızda vadettiğiniz halyük bir kredi müessesesi hediye etmiştir. mütalealarını anlattı. Ayn ayn alkışla de neden şu işi yapmadınız?» Onun başmda faal ve feyyaz bir ilham nan hatiblerden sonra ruznameye geçi Suali karşısında kalmağı şimdiden kaynağı vardır. O da Büyük Şef Atatür lerek mevcud kanun lâyihaları üzerinde kabul ettiğini göstermektedir. Bu itibarla, kün muhabbet ve teveccühüdür. Atalürk, konuşuldu. elâl Bayann beyannamesinde her Vemüşkülleri yenen, meçhulleri aydınlatan Hükumete 358 reyle ve ittifakla kâletin en küçük işlerine kadar inmiş olmüstesna ve feyyaz bir ışık ve kudrettir. masını, memleket hesabma, memnuniyetitimad beyan edildi Onun için emniyet ve kuvvetle söyliyebiHükümetin itimad talebi tayini esamî Ie karşılamamak kabil değildir. Esasen, irim ki, Celâl Bayar, bir gün Başvekâsuretile reye konuldu. Tasnifin sonunda devlet işlerinde, bazı küçük görünen teetten ayrılırken büyük başarılarla ve bümevcud 358 azanın ittifakla Celâl Ba erruat öyle mühim bir yekun tutar ki yük tarihi zenginleştirmiş olarak aynla»nlann başarılması dahi, bir kabine için, yara itimad ettikleri görüldü. caktır. büyük işler âyarında bir muvaffakiyet Başvekil tekrar kürsüde Ben bir vatandaş olarak, bir meb'us teşkil edebilir. Kaldı ki yeni Başvekil, Başvekil Celâl Bayar, uzun ve şiddetolarak Celâl Bayardan şunu bekliyo bize büyük işler yapacağını da vadetmekrum: 5 6 sene sonra memleketin ana li alkışlar arasında kürsüye geldi. tedir. Hükumet programı hakkında söz soyyollannı, ana şimendiferlerini ikmal etCelâl Bayar, Büyük Şefin emniyet ve mesini, büyük limanlar kurmasını, büyük liyen arkadaşlara teşekkür ettikten sonra lak işlerinde kolaylık, çabukluk, açıklık suları tanzim edip etrafa nimet yayması millet vekillerinin itimadına karşı duydu'e keskinlik csas olmahdır, direktifini nı, çeşidli ve zengiı* olan madenlerimizin ğu hissi, minnetle ifade etti ve minnet borıdliye işlerimizde harfiyen tatbik edileazamî randıman vermesini temin edecek cunu ödemek için memleket ve millet yoek bir rehber telâkki etmiştir. şekilde cihazlandırmasmı bekliyorum. lunda çalışmak ve millet vekillerinin ideBaşvekil, bir taraftan endüstrileşmeye Bunlar, Türk hükumeti için o kadar aline, memleketi yükseltmeğe söz verdi>üyük ehemmiyet verirken diğer taraftan ğini söyledi. müşkül bir iş değildir.» <memleketin kudret ve refahını artırmak Halil Menteş, bunun nasıl yapılabile Başvekilin bu beyanatı da şiddetli al iraatte kalkınmağa bağlı olduğunu» eği hakkında evvelce bir vesile ile kışlarla karşılandı. İçtimaa çarşamba iöylemekle memleket iktısadiyatınm rusöylediği mütaleayı tekrarladı. Fakat günü toplanılmak üzere nihayet verildi. huna nüfuz etmiş olduğunu göstermektebunun bazı gazetelerce lâyıkile kavran dir. mıyarak guya devlete 300400 milyon «Ziraat, îkhsad, nafıa ve haila maliye liralık bir istikraz teklifinde bulunduğu şlerinin birbirinin kuuvetini artıracak şekaydedildiğini, fakrt böyle bir teklif yapkilde merkezi bir iş birliğine lâbi tutulma' madığını, devletin itibarmı kullanmak suSon paktın Moskovaya ı rasyonel çahşmamn tabiı icabıdtr. retile esasen birkaç senedenberi bu sistememi takib etmekte olduğunu, beynelmilel miîteveccih olmadığını aiKemalist rejim, mülkiyel, ferdî polive çalışma kıymetini ekonomik itibarımızın da buna müsaid olduğu ci likasımn esası olarak almaktadır. Fakat söyledi etle hatta 5 milyon liralık bir işjn bu Kemalist rejim, millî menfaate uymıyan, istemle 56 senede tahakkuk ettirilebileLondra 8 (Hususî) İtalya Hariciye devamlı bir şahsî menfaati kabul etme' eğini, geçen sene 20 milyon fazla veren Nazırı Kont Ciano bugün Romadaki mekiedir ve elmiyecektir. faridatımızm bu yıl 250 milyonu bula Sovyet elçisi M. Stein'i Hariciye NezaEkonomi siyaset bakımından Kemalist ağını izah etmiştir. retine davet ederek, İtalyanm komü rejimin karakteri yapıcı ve yaptırıcı olHalil Menteş, evvelce defaatle temas nizm aleyhindeki Japon Alman misamastdtr.» ettiği ziraî sendikalar meselesinin ehem kına iltihakının sebeblerini anlatmış Başvekil, Atatürkün denizcilik hakmiyetini de kaydettikten sonra Başvekil tır. Kont Ciano, mevzuu bahis misakın kındaki direktifini de kat'î bir emir telâkMoskova hükumetine değil, üçüncü enelâl Bayara muvaffakiyetler diledi. ternasyonale müteveccih olduğunu söy ki etmiştir. İstanbulda bir Tersane yapıHakkı Kıhç kürsüde lacak ve bu Tersanede, 5000 ve 1000 lemiştir. Bundan sonra Hakkı Kıhc söz aldı. tonluk dört gemiyi ayni zamanda yapabiSovyet elçisi, Sovyetlerin, îtalyanm ızcümle dedi ki: komünizm aleyhindeki pakta iltihakını lecek tezgâhlar kurulacaktır. 1500 ame Kimin olduğunu hatırlamadığım bir gayridostane bir hareket telâkki ettik le çalıştıracak olan Tersanemiz, ilk mer^ecize ilsâm hakkında şöyle diyor: lerini bildirmiştir. halede gemilerin teknelerini, ikinci mer«Muhammed düşündü, Ebubekir halede de makine aksamını yapabilecekPakt askeri mahiyette değil öyledi, Ömer yaptı.» Fakat bizim isrikRoma 8 (Hususî) Giornale d'İtalia tir. Deniz Bank gibi, Tersane de, Celâl âl ve hürriyetimizi yaratmış olan Ata gazetesi komünizm aleyhindeki paktm Bayar kabinesinin başarmağı vadettiği ürk ise düşündü, söyledi, yaptı ve yap askerî ittifak mahiyetinde olmadığını büyük işlerden biridir. :ırdı.» kaydederek, Almanya, îtalya ve JaponHayat ucuzluğu da, memleketin kalHakkı Kıhc, sabık Başvekil İnönünün yanın askeriden gayrisahalarda müte kınma savaşmda zaferin en mühim âmilizmetlerinden bahsettikten sonra Celâl kabilen teşriki mesai edeceklerini yaz lerinden biri olacağı için kabinenin taahBayann mezayasını anlatarak yeni kabi maktadır. hüd ettiği büyük işlerdendir. Nihayet, Başvekil, herşeye takdimen memleketin emniyet ve kültür işleri üzerinde durmuş, «emniyetsiz ve kültürsüz hiçbir şey yapılmaz» demiştir. Burada emniyet sözü1 Fennî muayeneleri neticesinde hiçbir suretle kulnü dahilî ve haricî emniyet diye almakta hata yoktur. lanılmağa elverişli olmadığı ve şehrin hayatı ve Emniyet ve kültür sözlerinde bütün sıhhati bakımmdan daimî bir tehlike teşkil ettiği bir program, Cumhuriyet rejiminin proanlaşılan Kırkçeşme sularının artık tamamile gramı mündemicdir. Başvekil bu sözlekesilerek şehre sokulmamasına karar verilmiştir. rile, yurdun emniyeti için ordumuzu kesr kin bir silâh halinde, her an, hazır bulunHalkın sağlığını korumak için Viîâyet Hıfzıssıhduracağız; milletin irfan seviyesini yükha Meclisince ittihazına mecburiyet hasıl olan ve seltmek için de kültür işlerine en büyük Yüksek Sıhhat Vekâletince tasvib buyurulan bu ehemmiyeti vereceğiz; demek istediğine karar 15/12/937 günü Kırkçeşme suları şehir şüphe yoktur. • dışından tamamile ve kat'iyyen kesilmek suretile Celâl Bayann programı, yurdumuzu ve milletimizi, Atatürkün söyledikleri gitatbik olunacak ve bundan sonra Kırkçeşme subi, en müreffah ve en medenî memleket larının İstanbul şehrine akmasına imkân kalmıve milletler seviyesine çıkaracak bir proyacaktır. gramdır. Başvekil ve arkadaşlannın bu mükemmel programı, azamî muvaffaki3 Keyfiyet aîâkadarlarca malum olmak üzere ilân yet ve süratle tatbik etmelerini candan olunur. dileriz. Kont Ciano [istanbul belediyesinden] «B.» (7515) ii
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle