12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHTRIYET 3 îklncîfeşHıî 1937 ÛA2ETELÎ.RDE HER. GUM OKUYORUM ... V RA0YO6A DİtUtYORUM; 'JOCUĞA KABSI KAR0EŞ1M D O H T O R D I R ^ . 0 DA BÖYLE. Ğ ACEBA TAB'lİKANYAK ŞEVKtTl DE i Y I G t U R V U ? TECRÛBESt BAS1T.... BAKKALDAN B1R AUR\V\ .* 4 O KURUŞ / BÛyÜK BIR PARA % DEĞILDIR, N HAYRET' SOCÛKTAN DAıMA RAHATS1Z OLAN BAM BASKA B\R SOOUĞA TABİÎ KANYÂR ıımaz Pek Yılmaz Çocuk Unu Sureti mahsusada Amerikadan getirilmiş modern makinelerde, saf ve temiz iptidaî maddelerle, ve mütehassıs ellerin nezareti altında imal olunmakta ve bilhassa daima taze bulundurultnasına itina edilmektedir. «Yılmaz Çocuk Unu» miniminilerin sıhhî gida ve tam kalori almaları suretile gürbüz yetişmelerini, kemiklerinin ve adalelerinin normal olarak teşekkülünü temin eder. ocuk Unu Yılmaz Çocuk Unu Sui tegaddiden ve hazımsızlıktan mütevellid çocuk hastalıklarına meydan vermiyecek, bilâkis hazım, teneffüs vesaire gibi dahilî bünye vazifelerini kolaylaştırarak vücudü sağlamlaştıracak bir terkible hazırlanıyor. «Yılmaz Çocuk Unu» bütün hububat nevi lerinden ve meyva çeşidlerinden yapılmaktadır. «Yılmaz Çocuk Unu» ile büyütülen yavru istikbalin en sağlam adamı olmağa namzeddir. yakında piyasaya çıkıyor Saf gıda Tam kalori Bol vitamin Çelik kuvvet Sojjuğa karşı tedbir alınız Yalnız sıkı giyinmek kâfi değildir Cebinizde bir tüp kaşe Bu fena havalarda mikroblar ağız ve burundan vücuda hücum ederler Sizi fena akibetlerden ancak Oiüfi AYI CESiTLERiMiZ TESPİH GRiPiN de balunduruDUzJ Pastil For ağız ve boğaz nahiyelerindeki mikrobları imha ve tahrişatı izale eden en kuvvetli ilâçtır. Bronşitinizi ve öksürüğünüzü derhal geçirir, müz'ic gıcığın önüne geçer PALTOLAR 17 Liradan ıtıbaren * Üşütmekten mütevellid baş, dis, adale, bel ağnlarile kırıkhğı ve emsaline karşı en seri, en kat'î tesirli ilâcdır. Pastil Foru tercih ediniz. Kocaeli Vilâyetinden: 3/11/937 tarihinde açık eksiltme suretile ihale edileceği ilân edilen idarei hususiyeye aıd, 1520 lira 75 kuruş muhammen kıymetli matbu evrak için istekli çıkmadığından 15/11/937 pazartesi günü saat on beşte ihalesi yapıl mak uzere eksiltme müddeti uzatılmıştır. İsteklılerin 114 liralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzıle o tarihte Vılâyet makamına şartname ve nümunelerini görmek istıyenlerın de Encümen kalemine müracaatleri. (7554) GABARDİN PARDÜSÛ 21 Liradan ıtıbaren 11 Liradan ıtıbaren Icabında günde 3 kaşe ahnabilir. İsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakmmız. Deniz Harb Okulu Komutanhğmdan: 80 lira ücretli bir motörcü alınacağmdan şeraiti öğrenmek ıstiyenlerin Heybeliadadaki okulumuza müracaatleri. (7543) MUŞAMBALÂR KOSTÜMLÜKLER 13 Liradan ıtıbaren YEPLi N. ve S. NiHAT Istanbul Galata, Karaköy Palas No. 16 Tel. 42023 Ankara, Adana, IVersin ve Zon^uldakta ciddî acentalar aramaktadır. tmmm^ MALLAC PAZARLAPIİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle