16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURfYET 9 Duncifeşrîn 1937 /POI? Birinciteşrinîn sonunda birdenbire kış lıyan havalar, bu ay başından itibaren tam bir sonbahar manzarası arzetmeğe Windsor Dükü başlamıştır. Havaların bu suretle güzel Yazan: NÜZHET ABBAS nün, Amerikaya yapacağı seyahatten gitmesi, kış mevsiminin kısalması itibarile Eskiden Zekiler, Nihadlar, Bekirler Şu halde bugün için bunlarm yıldız sarfınazar ettiğini. hem halkm hoşuna gitmekte, hem de zürra şimdi de Fikretler, Hakkılar, Eşrefler, derecesine yükselememelerinin sebeb evvelki günkü nüsiçin pek istifadeli olmaktadır. Mehmed Reşadlar, Faruklar, Yaşarlar lerini daha ziyade izalesi kabil olarak hamızda, ajans haistanbul ziraat müdürlüğüne gelen ve bunlar gibi birçok istidadlı eleman kabul etmek, doğruyu söylemek olur beri olarak yazmışmalumata göre, İstanbui ve Trakya mınlar yetiştiren Türk futbolunun millî te sanırız. tık. Dünkü posta takalarında yağmuru mdteakıb havanın maslarda kendinden beklenen ve kali Bundan başka bütün merkezi sıkleti ile gelen ve Dükün açılması, ıslak bulunan arazide köylünün tesile mütenasib netice alamamasmın tek devreli lik maçlarile millî küme fason kararından evhakikî sebeblerini araştıracak olursak; aliyetlerine istinad eden futbol varlı kışlık zer'iyatmı kolayca yapabilmesine velki tarihleri taşıen önce vâsıl olacağımız netice; bu iş ğımızın teşvik cephesi de cılızdır. Ha imkân vermiş ve her tarafta zer'iyat yayan Avrupa gazeteki ideal noksanıdır. pılmıştır. Yağmurlar devam etmiş olsayyatta herşeyin rağbete bağlı olduğunu teleri. bu hususta Ankara ve İstanbulda lik ve ecnebi düşünürsek son senelerde futbolumu dı, buna imkân bulunamıyacak, çiftçi de M. Bedeaux bazı tafsilât vermaçlarmda etrafma kolaylıkla on beş zun ecnebi ve millî temaslar cephesin:' miişkül vaziyete düşecekti. İleride gelemektedirler. bin seyirci toplıyabilen ve millî duygu programsızlıktan kurtaramayışımızm da Sabık Sekizinci Edvvard'm Amerika cek yağmur ve kar, feyizli ve bereketli larımıza uygun bir mücadele sporu ola gerilikte çok mühim bir amil olduğunu ya yapacağı tetkik seyahatini hazırlı rr.ahsuller alınmasını temin edecektir. rak futbolun, memlekette güreşle bir kabul ederiz. yan, Cande şatosu sahibi Bedeaux'dur. likte yegâne tutunmuş ve sevilmiş Bütün bu izahlarla şunu kasd ve id Bedeaux, Amerikaya hicret etmiş ve Romanyaya gidecek ticaret birer spor olduğunu düşünecek olur dia etmek istiyoruz ki futbolda ecnebi Taylor metodunu orada tatbik sahasma sak, birinin yani güreşin her yerde ve heyetimiz ve millî temaslarda arzu edilen netice koymak suretile milyonlar kazanmış her zaman yüzümüzü ak edişi, diğeri lerin almamamasındaki esbab VP ava bir Fransız amelesidir. Windsor Dükü İktısad Vekâleti Müsteşarı Faik ninse aşağı yukarı her zaman bizi mümil eleman noksanından ve futbola fıt ile muarefe tesis edişi, karısının, sa Kurdoğlu beraberinde bir heyet bulunteessir edecek neticelerle karşılaşması rî istidad yoksulluğundan değil sadece bık Madam Simpson'la samimî arkadaş duğu halde cuma günü şehrimize ge herhalde sebebsiz değildir. bu işi başarmak mevkiinde olanların is olması neticesidir. lecek ve birkaç gün şehrimizde kaldıkDenecek ki güreş çok eski zamanlar teksizliğinden ibarettir. tan sonra Romanyaya giderek AnkaraBedeaux'nun bu seyahati tertıb etti danberi bir Türk sporu, futbolsa memŞu halde ne yapmalı; millî futbol ta ğini işiten Amerikalılar, bilhassa Bal da esasları kararlaştırılan Türk Ru lekette çok yeni bir spor olduğundan kımımızm millî güreş takımımız gibi men ticaret anlaşması müzakeresinde timore ahalisi, iş üzerinden tasarruf etikisini mukayese mantıkî bir esasa is her yerde yüzümüzü ak etmesi için ne mek suretile yüzbinlerce ameîeyi işsiz bulunacaktır. Heyet bundan sonra Vitinad etmez. Birinde ilerledikse asırlagibi tedbirlere başvurmalıdır? Bunları liğe mahkum eden bu adamın Windsor yanaya ve diğer merkezî Avrupa memn n bıraktığı bir mirası inkişaf ettirmek leketlerine giderek yeni ticaret anlaşsayalım: Düküne delâlette bulunmasını onun a maları müzakerelerinde bulunacaktır. suretile, diğerinde geri iaek henüz bu 1 Herşeyden evvel memleket fut leyhine bir delil olarak telâkki etmiş spora yeni başlamış bulunuyoruz gibi bolu için bir ideal yaratmak lâzımdır. ler ve, krallığı zamanında amelenin habir izah basit bir mantığa dayanmak Bir çocuk cesedi bulundu tadır. Çünkü boy ölçüştüğümüz rakib Kendi başma bırakılsa ayakta durabi yatile çok yakmdan alâkadar olmasma Pazar sabahı Ortaköyde Mehmedpalecek yegâne sporumuz olan futbolu rağmen, Dükü, işçi düşmanı yerine ler ,de futbola yeni başlamış milletler şa yokuşunda bir arsada iki günlük bir bugünkünden çok daha fazla teşvik et koymuşlardır. dir. erkek çocuğunun cesedi bulunmuştur. mek lâzımdır. Oyunu frenkçe tabirince Bedeaux'nun, Nevyork'tan, sabık SeŞurası da söylenmelidir ki biz yağlı popülârize etmek için her neye başvurCesed Morga kaldırılmıştır. Beşiktaş kizinci Edward'a telefonla verdiği ha Emniyet âmirliği tarafmdan tahkikata ve alaturka güreşten, teknik ve taktik mak lâzımsa yapmak. itibarile çok farklı olan GrecoRo berlerde çok şayanı dikkat noktalar başlanmıştır. 2 Millî Türk futbol takımının memmen usulüne dönerken çok az bocala vardır. Windsor Dükünden, bu seya leket hesabma temin edeceğı propa mış ve işi çok çabuk kavramışızdır. Buhatten vazgeçmesini rica eden Bedeaux, Zavallı çocuk gandayı küçük görmiyerek on sekiz kinun sebebi ise hiç şüphesiz ki iyi bir Baltimore sokaklarmda binlerce ame şilik millî kadroya almacak oyunculaKuzguncukta Behlül sokağmda otusisrtem dahilinde ve ciddî olarak işe söylcmiştir. ran İbrahimin karısı Nebahet, evinde ra vâsi surette yardım ve bunlarm iyi lenin tezahürat yaptığını başlamış olmamızdır. yetiştirilmeleri için bütün imkân ve va Baltimore şehri, Düşes de Windsor'un temizlik yaparken iki yaşmdaki oğlu dünyaya geldiği şehir olduğu halde, iş Tahsin, içi su dolu şişeyi eline almış ve Memlekette nisbeten yeni bir spor o sıtaları bir araya toplamak. çilerin, orada tezahüratta bulunmaları, büyük su kazanınm yanma giderek oylan futbolda bir vakitler Avrupada çok 3 Futbol faaliyetini millî takım Dük ve Düşes aleyhinde mazbatalar namak istemiştir. iyi derece almış olduğumuzu düşünür kadrosunun senede yirmi günlük ve ve bugün de vaziyetin tamamile eski futbol mevsimi zarfında bir Avrupa imzalamaları, Amerika efkârı umumi Küçük Tahsin, oyunun hararetli b'r sinin aksi olduğunu hesaba katacak o turnesine imkân bırakacak surette tan yesinin bu seyahate nekadar aleyhtar anında elindeki şişeyi kazana düşür lursak futboldaki gerilik sebeblerini zim ederek millî takımı, evvelâ İstan olduğunu kâfi derecede göstermekte müş ve sudan çıkarmak için uğraşırken başka yerlerde aramamız icab eder. bul yahud Ankara muhteliti şeklmde dir. Sokaklarda yapılan tezahüratta, kazanın içine düşerek boğulmuştur. Oyuncu itibarile eskilerin belki bir ve bilâhare iyi neticeler alınmağa baş nümayişçiler «Ribbentrop'un, Hitler'in kaçı müstesna bugün gene yüksek ka lanınca millî Türk takımı namı altında dostunu istemiyoruz! Rasizm ve fa Sokak ortasında yaralı bir litede genclerimiz vardır. Isim zikret Avrupa futbolile muntazam temas va şizm ajanlarmı istemiyoruz!» diye ba kadın menin münasebet almıyacağmı bilmek ziyetine geçirmek. ırmışlardır» ı ı. )„ n^\~n Evvelkî gece saat 23 te Beşiktaşta Kı1P Vıprahpr iddiamızı ispat icin de bun4 Muntazam ve takvimli bir şekilhcali mahallesinde devriye gezen po dan başka yol olmadığı için şahıslar üde Avrupadan takım getirerek ecnebi men hiçtir. . „ . . », • > ./ lisler* yerde yaralı bir kadmm yatfnak< . •; . zerinde tevakkufa mecburuz. Meselâ temaslarını sıklaştırarak oyunculara Bu vadide son söz olarak şunu da ta olduğunu görmüşler ve kadmı hasmuhacimlerimizden Fikreti alalım. müsabaka kabiliyeti temin etmek. söylemeği unutmayım ki bu işte mu taneye kaldırmışlardır. Bence hiçbir eksik ve aksak tarafı ol 5 Sırf millî takım kadrosile uğra vaffak olanlar; meselâ İtalya, Alman mıyan Avrupanın hatta İngilterenin biKadmm 50 yaşlarında ve isminin Rerinci lik takımlarında kolaylıkla yer a şacak bir antrenör bulmak ve bu an ya, Avusturya hep bu yolda yürümüş şide olduğu anlaşılmıştır. Tahkikata delabilecek kabiliyette bir oyuncudur. trenörde de birinci vasıf olarak bu işi lerdir. Esasen akıl için yol bir değil mi vam edilmektedir. Fikret aj'arında ve As derecesine yük başka memleketlerde başarmış olması dir? selmiş başka oyuncularımız yoktur de nı aramak. Bu antrenörün îngiliz, FranNÜZHET ABBAS Tramvayla otomobil çarpîştı nirse; bunun doğru olmadığını ispat sız, Avusturyalı yahud İtalyan olması Dün gece saat 19 raddelerinde Bah kolaydır. Şeref, Hakkı, Mehmed Re bir mesele değildir. Esas mesele oyun Eminönü Halkevinin futbol çekapıda vatman Haydarın idaresindeşad, Aytan, Rıdvan, Orhan gibi müsta cuları ideale sevkedebilecek kabiliyetmaçları ki tramvayla şoför Vasilin kullanmakta id ve As derecesine yükselmeleri mu te bir adam tedarikidir. Yoksa kendisi olduğu taksi otomobili çarpışmışlardır. Eminönü Halkevinden: hakkak olan İstanbuldan yedi sekiz, nekadar şöhretli olursa oîsun bizim Evimiz Spor şubesine bağlı kulübler Çarpışmada nüfusça zayiat olmamış, Ankara ve İzmirden de beş altı oyun memlekette iş görebileckeek antrenör arasında yapılacak lik maçlanna aid yalnız her iki taraf da hasara uğramışcumuz vardır ki bunlann bugün için bu evsafta olmazsa faydasızdır. fikistürün tanzimi için 9/11/937 salı gü tır. oldukları yerde savmaları sırf ihmal 6 Bunlarm haricinde sırf millî taBu yüzden seyrüsefer 10 dakika kayüzündendir. Hakikati olduğu gibi an kım kadrosile uğraşacak, antrenörle nü saat (18) de yapılacak olan toplandar inkıtaa uğramıştır. latalım: birlikte çalışacak ve bu işlerle uğraş tıya murahhas göndermeleri tebliğ o İsimlerini saydığım ve saymadığım mayı çok seven ve bilen birisini de bu lunur. bu çocukların futbolda yükselmek ve sivrilmek . vasıta ve imkânlarmdan ^ mahrum bulunduklarmı herşeyden ev vel kabul etmek lâzımdır. Kimi iş ve güç dolayısile, kimi işsizlik ve güçsüzlükten ne muntazam bir hayat, ne de muntazam bir antrenman sistemine girememişlerdir. Bunlarm bazılarmm kısmen himaye gördüklerini kabul et sek bile bu himaye ve yardımm kâfi olmadığı da aşikârdır. işin başma getirmek şarttır. İşte bize zafer temin edecek ve Türk futbolunu Avrupada şerefle temsil edebilecek millî futbol takımımızın ye tişmesi için ihtiyar olunacak zahmet lerin ana hatlan bizce bunlardan iba rettir. Bunlarm tahakkuku ise çok büyük fedakârlıklara bağlı değildir. Bütün bu dediklerim paraca en fazla elli bin liranm içinde ve varılacak ne tice ile mukayese edilirse hemen he Kuvvetli bir millî futbol takımı için.. Windsor Dükünün Sonbahar ve çiftçi Âmerika seyahati Memleketin her yanında Seyahatin niçin geri kaldığı anlaşıldı kışlık zer'iyat yapıldı KANSIZL1K benizsizlik icin yegâne deva kanl ihya eden ÇfnSVT En tnr^t? 1 '^etıbbat'" ' " * *;;'pedi*ıri'«tir. O H v U l Nörasteni, zaflyet ve Chlorose , PARIS Mezunları Birliği Nafıa Fen Mektebi Başkanlığından: Birliğimizin yıllık toplantısı 28 ikinciteşrin 937 pazar günü Ankarada yapılacağmdan üyelerimizin o gün bizzat veya mümessil tayin etmek suretile kongreye iştiraklerini rica ederiz. «4153» (7553) Yavrulannı öpen ve bağrına basan anneler çocuklarmıza saf ve tabiî Ha« san Pirinc, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, Bezelye, Türlü, Badem, Çavdar ÖZLÜ UNLARI DOKTORUNUZA SORUNUZ yedirinız. Avrupanın bayat veya terkibi meçhul unlannı yedirmeyiniz. Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unları çocuklarınıza tam âfiyet temin eder. Neşvünümala rına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlarile çok leziz mahallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HASAN markasına dikkat. Çorum îlbaylığından: 14/10/937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmede bulunan Çorum Vilâyeti hastanesine muktazi 1438 lira 41 kuruş muhammen bedelli 114 kalem mualeceye talib çıkmadığından ihalât kanununun 43 üncü maddej^ne tevfikan teşrinisaninin 12 nci cuma günü saat 16 da Vilâyet Daimî En cümeninde îhale edilmek üzere eksiltme müd'detî on gün uzatıldığından mu alece listesile şartnamesini görmek istiyenlerin Çorum Vilâyeti Daimî Encümen kalemıle İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdiriyetine müracaat leri ilân olunur. (7559) Güreş kulüblerini davet T. S. K. İstanbul Bölgesi Güreş Ajanlığından: 1937 1938 yılı güreş müsabakaları hakkında görüşülmek üzere güreşle meşgul olan kulüblerin salâhiyetli birer murahhaslarmı 12/11/1937 cunıa günü akşamı saat tam 18 de Cağaloğlunda C. H. Partisi binasındaki bölge merkezine göndermeleri rica olunur. Bir Universite talebesi iş ariyor Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser İcabında günde 3 kaşe alınabilir. îsim ve markaya dikkat! Taklidlerinden sakımnîz. Kadırga Talebe Yurdunda Universite talebesinden 1235 Ahmed Cemal dün matbaamıza gelerek bize şunlan söy ledi: «Tahsilimi idame ettirebilmek için giriştiğim işten çekilmek mecburiye tindeyim. Bir aile yanında yatıp kalkmak şartile fransızca ders vermek istı yorum. İsteklilerin yukarıki adresime müracaatlerini rica ederim.» •IHHHHHİHBHHİİ^HH Biga Vesayet Dairesinden: No. 7 Bigamn Demetoka köyünden İzzet oğlu müteveffa Hamdinin Tahir ovada ve kendi çiftliğinde depo edilmiş. nümuneleri dairede mahfuz 247 kilo bakla, 549 buçuk kilo yulaf, 328 buçuk kilo arpa, 134 kilo buğday, 94 kilo mısır, 84 kilo çavdar, bir beygir ve bir masa ile bir karyola çiftlikte teslim edilmek şartile açık arttırma ile satılacaktır. Taliblerin ihale günü olan 937 senesi teşri nisaninin 24 üncü çarşamba günü saat 14 te 85 lira teminat akçelerile birlikte Biga Vesayet dairesine müracaatleri ilân olunur. (7556) se olmadığını söyledi. Kararıma rağmen sordum: Dün bizim hanım buraya geldi mi? Hizmetçi düşündü ve çok tereddüd içinde bir «hayır» dedi. Bundan şüphelenerek yüzüne baktım. Gelmedi ha? diye tekrarladım. Bu sefer emniyet verici bir sesle: Gelmedi, dedi. Fakat yüzüme gene tuhaf bir bakışı vardı. Gözlerinin verdiği şüphe içinde kapıdan çıkıyordum. Kadın ayağını sürüyerek yanıma kadar geldi: Beyefendi, dedi, kulağımıza çalınanlar doğru mu? Hayretler içinde durdum: Nedir kulağınıza çalınanlar? Hizmetçi korkak bir bakışla ve alçak sesle: Belki dedikodudur, dedi. Yüzüne ısrarla baktığımı görünce anlattı: Zehra Hanım çok rahatsızmış, diyorlar, doğru mu? Parmaklarını başmın kenarında sallıyarak «aklından zoru varmış» manasma gelen bir işaret de yaptı. Ben bu işareti görmemiş gibi sordum: Ne gibi rahatsız? Hizmetçi ayni işareti tekrarladı: Evham getirmiş diyorlar. Cevab vermeden evden çıktım. Fevziye kahvede biraz daha oturmasını rica' ederek birkaç yere daha uğradım. İki tanıdığımın evine de telefon ettim. Zehranın hiçbirine gitmediğine emin olduktan sonra Fevziyi buldum: Hakkın var, azizim, dedim, bu kadın köyüne gitmiş olacak. Ben ona eminim; fakat senin içinde ufacık bir şüphe kalmasını da istemem. Simdi polise müracaat edelim. İkinci Şube Müdürünü tanırım. Benim en çok ehemmıyet verdiğim nokta bu idi. Zehranın hayatta olduğuna emin olduktan sonra geride kalan meseleleri halledeceğime kanidim. Haydi bir gidelim, dedim. Şube müdürü bizi iyi kabul etti. Endişemi öğrenince, hemen yerinden kalktı, çıktı, on dakika sonra geldi ve bana sordu: Karınız dün kaçta evden çıktnış? Fevzinin yüzüne baktım. Müdürün sorgusundan bir vak'a olduğunu kabul etmemiz lâzımdı. Cevab verdim: Öğleye doğru. Elbisesinin rengi? Pembe. Boylu mu? Evet. Şube müdürü önüne baktı. Heyecan içinde ayağa kalktım: (Arkası var) Korkuyorum ! Tefrika: 31 Yazan: Server Betdi Sana herşeyi söyler, bunu söyliyeZehra Hanım köye gidip geldikten sonra bu hallere uğramış, değil mi? Her mez, azizim. gün de mektublar yazıyormuş. Hayır. Zehra köyüne bol bol para Hayır! Köye gitme^en evvel, an gönderiyordu. lathm ya, bir gün, Göksu deresinde... Gördün mü ya, bir para meselesi Bırak şu Göksu deresini... Kadın İ var gene. ruhuna hiç ehemmıyet vermedığini söylü Gönderdiği için para meselesi yokyorsun, sonra da kendin bir takım şeyîer tur, kalmamışhr. icad ediyorsun. Göksu deresini bırak. Bu Vardır. Daima fazlasını ümid egezinti onda nostalji uyandırmıştır. Ha derler ve isterler. Göreceksin Fazıl. Sen line gelen dalgınlık ondandır. Sonra bu sözüme balmumu yapıştır. Herşey memleketine gitmek istemiştir. Olamaz den evvel de şunu bil ki Zehra dün gecemı? yi trende geçirdi ve bugün köyüne varacaktır. Tabiî, tabiî... Peki, benimle Amerikalara gitmek işte bu. Memleketine gidince bu para meselesi zuhur etmiştir. Kızm ailesi istemesi neydi? Bu can sıkıcı ihtilâf ve tehdidîeri senden para çekmeği düşünürler. Kız itibiraz unutmak isriyordu. Pek sıkılmıştı. raz eder. İhtilâf başgösterir. Kızı tehdide Bunun için mi intihara kalktı? başlarlar. İntihar değil o. Uykusuz kalmış, Ne ile tehdid edecekler? Ellerinde bahçeye hava almak için çıkmıştır. nasıl bir kuvvet var? Rukiyenin kapısma çengeli niçin Bu, manevî bir kuvvettir azizim. koydu? Yoo!.. dedim, işin içine maneviyat karıştı mı ben yokum. Zehra böyle teh Bu çengel hikâyesine çok fazla didlere pabuc bırakmaz. Hem bana mut ehemmıyet veriyorsun. Bazan çengel kendi kendisine de kapanır. Dik dururken laka söylerdi. bir sarsmtı ile tam deliğin üstiine düşer, O takdirde polise müracaat ede kapanır. cektin. Zannetmiyorum. Peki, cama taşı Polisîn bu işle ne alâkası var? kim attı? j Vehimlerinden en çok utanan adamlar Herhangi bir serseri çocuk. dan olduğum için alçak sesle mınldandım: O kadar korkmasma sebeb nedir? Meyus bir harekette bulunup buHer an öldürülecekmiş gibi bir korku. Canim, zaten bu kız gayritabiî şe lunmadığını anlamak için. İstersen polise de sor. Çok nafile rait içinde sana gelmiş: Köylü iken şehirli olmuş; hanımmı o kadar severken onun bir müracaat olduğunu göreceksin. Odanın içinde sabırsızlıkla dolaşıyoryerini almış; pek gene yaşta iken senin yaşında bir insanla evlenmiş. Zaten sinir dum. Fevzi yanıma gelerek dedi ki: lerinin bozulması için epey sebeb var or İstersen beraber çıkalım. Sana bir tada. Bir de böyle bir ihtilâf onu evhamlı yardımım dokunabilirse beraber gelirim. yapıp çıkar. Hem kimbilir, üvey babası Çok memnun olurum. Yanımda filân eşkiya bozması heriflerse belki onu bulunman bana kuvvet vermek için kâfi. ölümle de tehdid etmişlerdir. Hay hay. Derhal çıkalım. Evet, üvey babası pek sağlam ayakkabı değil galiba... Bir defa jandarmalara silâh atmış da hapis mi edilmiş ne... HaM.. Gördün mü işte!.. Biliyor muş gibi sana söylüyorum. Rukiyeye tenbih ettim: Hanım eve gelirse, ben yazıhanede olmasam bile, oraya mutlaka telefonla haber vermesini söyledim. Fevzi ile beraber çıktık. İlkönce Modadaki tanıdıklara uğra mak istiyordum. Fevziyi orada, bir Senin nazariyene bakılırsa ben hiç kahvede bırakarak Aziz Beylere gittim. bir şey yapmamalıyım, değil mi? dedim. Ziyaretimin maksadını söylemek istemi Ne gibi? Karını aramak için mi? yordum. Zehra geceyi orada geçirmişse tabiî, bunu kendiliklerinden bana haber Evet. vereceklerdi. Zaten ne yapacakhn? Benim niyetim bugün bazı ahbablarıma gidip sormaktı. Gene de git, sor. Göreceksîn ki Zehra Hanım geceyi hiçbirinde geçirmemiştir. Evde hizmetçiden başka hiç kimseyi bulamadım. Bu da kulakları sağır, ihtiyar bir kadmdı. Böbrek sancısı çektiği için suratı daima asıktı. Beni her zaman olduğu gibi neş'esiz karşıladı. Evde kim
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle