16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJRtTET 9 İkincitesrin 1937 Eski ve emek tar kaptanlanmız l R»i orogram ) Bu aşkta öpüşmelerin yeri azdı: Gül dan Sarı Etem kapMme. Charles duldu. Kendisinden otan vefat etmiş, ceİSTANBUL: tuz yaş büyük bir memurla evlenmiş; fa meleri ve ağlamalan çok, bazı sırların 12,30 plâkla Türk. musikisi 12,50 havanazesi dün kaldı kat bir müddet sonra adam hastalanmış, tevdii ve caddelerde sonu gelmiyen do dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 rılmıştır Sarı Etem karısını gencliğinin en tatlı hulyalarile laşmalar halinde bir nevi a|k manzume SON 18,30 plâkla dans musikisi 19,00 kaptan, Türk kapçocuklara masal: Nezıhe Nıne tarafındaıı başbaşa bırakmıştı. Bu kısa süren bağlı si. Her yaşın kendme göre bazı zevkleri tanlannm en emek19,30 konferans: Beyoğlu Halkevi namma: lıktan kalan yegâne şey. günden güne vardır. tar ve liyakatlile Devletçllık: Ahmed Hamdi Başar 20,00 Alh hafta ev büyümekte olan bir yavrucuktu. klâstik Turk musikisi: Nuri Halıl ve arkaAdamın adı Dupont'tu. Emlâk sahi rinden biri idi. Birdaşları tarafmdan 20,30 Ömer Rıza taravel, Ufa şirketinin M. Charles'in ölümü, Mme. Char biydi. İstikbal Mme. Charles'e çok şeyler çok gemilerde mufmdan arabca soylev 20,45 Vedıa Rıza ve Sarışın Fran birçok artistlerile les'in hayatında mühim değişikhklere se vadediyordu. Nihayet, izdivaca karar vaffakiyetle çalış arkadaşlan tarafmdan Turk musikisi ve sız artisti Dani teknisiyenleri «La halk şarkıları, (Saat ayan) 21,15 ORKESbebiyet vermişti. Zenginlere ekseriya ya verildi. Merasim için de ilkbahann en mış, iyi bir nam Merhum Sarı ele Parola'yı epey TRA 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve Etem kaptan Habanara» filminin rıyan dul hayat, fakirlere karşı pek aman renkli günleri inhhab edıldi. Herşey ha bırakmıştır. Ke ertesi günun programı 22,30 plâkla solozaman var ki beyaz derli ailesine ve Türk denizcilerine ta dış sahnelerini çe lar, opera ve operet parçalan 23,00 SON. sızdır. Genc kadırı gene eski daktilo zırlanmıştı: Yeni evliler, Dupont'un St perdede görmüyor ziyetlerimizi sunarız. virmek üzere TeneVIYANA: mesleğine başlamış, ve yirmi sene, par Claud'daki vıllâsında oturacaklardı. Evr duk. Rejisör Leon rif adasına gitmişlerlenmeden e\ vel, Dupont, Pariste, daha 18,35 Wagner ve profesör Marx'm şarkımaklanndaki lâmiseyi, kaza sigortası işMathot onu «Ada ları (Viyanada bulunan Türk mugannlyesi di. Işlerini bitire pratik olduğu için, otelde otururdu. Maleri yapan bir şirketin istatistiklerini yaz Vahdet Nuri tarafmdan) 19,05 karışık lar Sarkısı» filmin rek Berline dönen amafih, Mme. Charles mobilyasız villâyayın 20,45 KONSER 21,45 röportaj makla harcamıştı. Neden sonra, hayatını Bükreşte bulunan trupun müdires heyet istasyonda bir de başkadın rolü yı kendi mobilyasile döşiyecekti. Eşya 22,50 karışık yayın 23,25 ORKESTRA yıprattıktan, fakat yetişkin kızmı evlen ne çıkarmakla onun KONSERI. izdivac arifesinden bir gün evvel nakle ve birinci dansözü Bayan SARTORİO çok meslektaşlan ve dirdikten sonra, Mme. Charles gözlerini Zarah BERLIN: takdirkârlannı memdilmiş, Mme. Charles de dulluk hayatı nun ansızın müptelâ olduğu grip hase meraklılar tarafın 18,05 ODA MUSİKİSİ 19,05 ALMAN makineden kaldırmış, biriktirdiği parayı nun etmiş oluyor. îç nın son iki gecesini geçirmek üzere otelde dan hararetle karşılanmıştır. Kordelâda MUSİKİSİ 20,05 haberler 20,15 MUSI bıle bugün İstanbula gelemiyecekler saymış, ve gencliğinin bütün baharlannı bir oda kiralamıştı. Epiney DaniUe Parola KILI ULUSAL YAYIN 22,05 propaganda başkadın rolünü oynıyan İsveçli artist sahneleri boğucu havasile soldurmuş olan yazıhastüdyolannda çevrilmekte olan bu filim yayını 22,25 SENFONIK MUSİKİ 23,05 dir. Binaenaleyh bu akşam ve yann Zarah Leander şunlan söylemiştir: Nihayet, bu kadar sabırsızlıkla bekle neyi gönlünün rızasile terketmişti. hakkında Daniele Parola şunlan söyle haberler 23,20 BUYUK KONSER 1,05 GECE KONSERI. Tenerif adasındaki yerlilerle çalış miştir: nen gün geldi. Merasim gayet sade ola akşam için ilân edilen temsiller muahîlk günlerde, kendisini sıkan bu serbesPEŞTE: har bir tarihe talik edilmiştir. mak doğrusu büyük bir zevkti. Yalnız caktı ve eğlenceye Mme. Charles'in kı 18,35 gramofon, röportaj 20,05 ORKEStt içinde ne yapacağmı şaşırdı. Maama Ben bu eserde Iskoçyalı zengin bir zından ve güveyisinden başka, şirkete TRA KONSERI 20,55 haberler ve salre Biletlerini tedarik edip de parasım müthiş hattı üstüva harareti hepimizi fih, yeni hayatını tanzim etmekte gecik ilk girdiği zamanlar Mme.a büyük bir geri almak istiyenlerin Fransız tiyat mahv ve harab etti. Onun için kendımi adamın, Lord Stanton'un kızı rolünü oy 23 ÇINGENE ORKESTRASI 23,45 OFEmedi. Olgun bir meyva kadar iştihayı nuyorum. Müstakbel kocamın bana pek RA ORKESTRASI 1,10 son haberler. hizmette bulunmuş olan bir kadınla, sade filimde oynuyor değil, hakikî bir VARŞOVA: celbeden güzelliğini süslemek için ken rosu gişelerine müracaatleri rica olu sempatik gelmediğini görünce Polenezya Dupont'un bir iki defa beraberinde kah19,25 OPERA PARÇALARI 19,30 gramohayat yaşıyor zannettim. Eserin mevzudine lâzım tuvalet eşyasını aldı. Sonra da, nur. adalarının birinde rasgeldiğim genc tay fon, halk şarkıları ve saire 20,35 ŞAN veye getirdiği yeğeni iştirak edecekti. unu zannederim hatırlıyacaksınız.. Ben en çok sevdiği eğlencesine, sinemaya kenyareci ile bir yuva kurmayı düşünüyo KONSERI 20,55 haberler 21,05 DANS Görünüşe göre, merasim bir aile toplan«La Habanara» da tıpkı hakikî şahsiye rum. Genc tayyareciyi Jean Murat tem MUSİKİSİ 21,50 havadis 22,05 SENFOdini verdi. Böylece, mahalledeki sine tısından ibaret kalacaktı. Yahud da böytkn gibi hattı üstüva adalarından birinde sil ediyor. Yalnız teessüf edilecek nokta NIK KONSER 23,05 KEMAN KONSERI ma salonunun en çok göze görünen bir 23,40 gramofon, haberler ve saire. Ie olacağı tasavvur edilmişti. Maamafih, seyahat eden şimalli bir kadını temsil et Polenezya adalanna gidemeyişimizdir. miidavimi oldu. BELGRAD: hiç beklenmedik bir hâdise oldu. 18,35 KONSER, MUHTELİF ŞARKILARmekteyim. Oranm eşrafmdan zengin bir Rejisör Leon Mathot cenub sahillerinde Bir akşam, çok hoşuna giden bir filmi 20,05 yaym, haberler Şirketteki memur kadmla güveyinin adamla evleniyorum. Bir müddet iyi ge Saint Tropez civarında o adalan andı 21,05 gramofon, ulusal 21,35 SENFONIK Binbaşı halk şarkıları seyrettikten sonra, eve dönüyordu, ayağı uğursuz bakışlan altında, nişanlı adam çiniyoruz. Sonra adadaki sıcağa ve yek ran bir yer buldu. Birkaç palmiye ile süs KONSER 23,05 haberler. sürçtü, ve boyluboyunca yere uzandı. O iki saat kadar beklendi. Mme. Charles LONDRA: nasak hayata tahammül edemiyorum, ledi. Işte size mükemmel bir hattı üstü20,05 KORO KONSERI 20,30 EĞLENCEradan geçmekte olan adamın biri derhal talihinin döndüğünü hissetmişti. Herkes Genel Kurmay (Erkânı Harbiyei U memleketime dömnek istiyorum. Koca va adası. Şimdi Epiney'de filmin iç sah LI KONSER 21,05 haberler ve saire 21,35 atıldı, ve iri kadmcağızı yerden kaldırdı. beklemekten yorulunca, Dupont'un ote mumiye) tarafmdan bütün kız ve erkek ma bu aynlık güç gelmekle beraber, be nelerini bitirmekle meşgul oluyoruz. Bü PIYANO 21,50 FILÂRMONIK KONSER Ortayaşh, halinden diirüst olduğu anla line gitmeğe karar verildi. Otelden Du DANS ORKES orta okullarla liselere ve hususî mek ni orada zorla tutamıyacağım anladığı i yük san'atkâr Arletty de büyük bir sine 24,05 karışık yayın 24,45saire 1,45 gra TRASI 1,35 haberler ve şılan bu kibar adam karşısmda Mme. pont'un hesabını kestiği öğrenildi. Mera teblere kabul edilen ve Kültiir Bakan çin o büyük fedakârlığa katlanmak mec ma yıldızını temsil ediyor. mofon. Charles şaşırdı ve garib bir heyecan duy simde hazır bulunanlar St. Claud'daki PARİS [P.T.T]: " ^ Lionel Barrymore, Londrada Rolığınca fiatları tesbit ve tamim olunan buriyetinde kalıyor.. Bu vaziyet yukandu, kekeliyerek teşekkür etti. Konuşma villâya koştular. Burada iş daha fazla 18,35 ÇOUCUK KOROSU 19,05 ORKESbinbaşı Bay Nazımın Askerliğe Hazır da söylediğim gibi sade filimdeki rolüm bert Taylor'la birlikte «Oxford Üniver TRA KONSERI 19,50 konuşmalar 20,35 ğa, Mme. Charles'in kalbinde zaman za çatallaştı. Villânın perdeleri kaldınlmış, lık derslerinin I inci kitabı çıkmıştır. itibarile değil, fîlen de kendini gösterdi. sitesinde Bir Amerikalı Genc» filmini ŞARKILAR 20,50 PIYANO 21,05 haberman okşanmaktan zevk duyulan hatıra kapısının üstüne: «Kiralık villâ, Grande er, eğlence 22,35 SENFONIK KONSER II ncisi de perşembe günü çıkacağmdan «La Habanara» filminin Neubabels çevirmektedir. Lionel bugün tam altmış 24,35 haberler, hava, gramofon. lar bırakacak bir konuşmağa başladılar, Rue'de, No. 5 e müracaat» levhası asılyaşındadır ve ekseriya ihtiyar rollerine ROMA: sonra da civardaki bir kahveye oturdular. mıştı. Grande Rue'ye gidildi, burada HUmi Kitabevine müracaat edilmesi berg stüdyolannda yapılmakta olan iç çıkmaktadır. İlk defa 1910 senesinde 18,20 KARIŞIK MUSİKİ 18,55 karışık sahneleri de yakmda bitecektir. tavsiye olunur. Dünyanın kötülüklerinden biri de hâdise villânm sahibi oturuyordu, ve bu villâ Mary Pickford ile birlikte sinemaya inti yayın 22,05 ASKERÎ BANDO 23,20 pi •Jt Greta Garbo'nun filimlerinden her sab etmiş ve 27 senedir beyaz perdede yes 23,50 DANS MUSİKİSİ. lerin başladığı yerde bitmemesidir. Biraz Durant isminde biri tarafmdan mevsim hangi birisinin sahnesi stüdyoda çevrilir görünmekten geri kalmamışur. sonra, kibar adam Mme. Charles'den için kendisine kiralanmıştı, muamele biı müsaade istedi ve elini öptii, kadını karı gün evvel yapılmış ve mobilyası satm a Haşiyeli ceza muhakemeleri usulü ken oraya yabancı kimsenin kabul edil^ Fransız resijörü Jaques Feyder'in mesine kat'iyyen muvafakat göstermez. lınmıştı. şık hislere sürükledi. kanunu ve tatbikatı çevirmekte olduğu «Seyahat Eden în İstanbul Cumhuriyet Muddeiumumiliği Fakat son defa «La Dame aux Came sanlar» filminde vahşî hayvan mürebbisi Viyanada bu Ertesi akşam, Mme. Charles, bu hiç Mme. Charles oteline döndü. Aklı bamuavinlerinden Yusuf Cemal Koseoğlu ta ias» filminin bir sahnesinde oynadıgı es rolünü oynıyan Francaise Rosay; aslan unan Türk muganbeklemediği sergüzeşti bütün teferruable şında değildi. Güveyisi ona acıyarak ba rafından hazırlanan (Haşiyeli Ceza Mu « . nada en samimî arkadaşı Joan Crawford lar, kaplanlarla beraber çevireceği sah nisi Vahdet Nuhakemeleri Usulu Kanunu ve Tatbikatı) hatırladı. Bilhassa, elinin öpülüşünü ve kıyor ve: ve kendisini görmek için ta îsveçten kal nelerdeki hayvan seslerinin duble edilrceadlı eser bastırümıstır. Viyana Radyo Desenize, diyordu, dişinizden tırduyduğu hazzı bir türlü unutamıyordu. Esere, kanunun esbabı mucibe lâylha vc kıp gelmiş olan bir vatandaşile müstesna sine razı olmamış, o sahneyi kafese gire u DireStörlugü taMme. Charles kendi kadınlık âlemini çok nağınızdan artırdığmız bu paranm sevin mazbataları, en son tadilâtlle birlikte kaolarak görüşmüştür. * rek hayvanlann arasında yapmıştır. afından yukarıki iyi tanırdı: Çünkü, onu romanlardaki cini yaşamağa bile imkân bulamadınız? nunun metni, her maddeye aid Temyiz mahkemesinin yerleşmis eski ve yeni içti»rogramda kaydetDul kadm büyük bir ıstırabla «evet!» had ve kararları, Adliye Vekâletınin muhim hassasiyetle mukayese etmişti. Derhal, Yarın matinelerden itibaren iğimiz bu akşam anladı ki kibar ve centilmen bir adamın dedi, ve güveyi kapıyı çarparak odadan mutalea ve tamimleri, ceza usulune aıd stanbul saatile 18 hususî hukümleri ihtlva eden 305 sayılı çıktı. hassasiyetile karşı karşıyadır. meşhud suçlar kanunile esbabı mucibe lâuçukta şarkı söy İki büyük sinema yıldızı Kibar adamı tekrar gördü, o da ken Kendisine bu kadar pahalıya mal olan yiha ve mazbatası ve talımatnamesi, emeğe davet edil GRETA GARBO ve ROBERT TAYLOR'un disi gibi sinema müdavimi idi, belki de gelinilk elbisesi içinde, Mme. Charles, Tunceli vilâyetinin idaresi hakkmdaki kamiştir. Müstaid sopnun alınmış, tatbikatta faydalı olacak bazı En son ve en güzel filmi bu kadar muvaffakiyetli el öpüşü sine şimdi, kırılmış bir kukla hareketsizliğile, yazılar maddelere not edilmiş ve tatbikatı anomuzun bu mu Vahdet Nuri malarda öğrenmişti. Tesadüfün başlat odasının penceresinden Parisin kirli se kolaylaştıracak genel ve alfabetik fıhrlst affakiyetini Türk san'atı namma alkışler de kitaba eklenmiştir. tığı bu alâkanm kuvvetlenmesi için üç se masını seyre dalmıştı. !ar ve kendisini tebrik ederiz. Bu münaSeven ve sevilenlerin filmi Kitabm cildllsi posta ücreti haric olmak Çeviren: ans kâfi geldi. İkisinin de kalbini ürkek üzere 125 ve cildsizi 100 kuruşa satılmaktaebetle kıymetli san'atkânmızın resmini A Y RI C Aî Serif Hulusi bir aşkın ıstırablan sarmıştı. dır. de basıyoruz. KADtN ve ŞEYTAN Viktor • Maglaglen Kiiçük hikâye Roman Emektar bir kaptanımız Paul Troyes'ten •JLJL: RADYO Daniele Parola Zarah Leander Tenerif adasına giden «Adalar şarkısı» filminheyetle birlikte döndü de yeniden muvaffa kiyet gösterdi Florans baletleri Askerliğe hazırlık dersleri Nazım Yaşınok Yeni Eserler ) Türk sopranosu Vahdet Nuri M 1 L L î Sinemada LA DAM O KAMELYÂ tarafmdan baştanbaşa heyecan filmi Son senelerin en genc En güzel £n sevimli yıldızı DİCK P 0 WELL ve ilâhî MADELEİNE tarafmdan şahane bir surette NOBETCI ECZANELER CAROLL yaratılan AŞIKLAR YOLU Fransızca NEFİS, AŞK, MUSİKİ, sözlü filmi DANS ve GENCLİK ALKAZAR YARIN matinelerden itibaren P EŞT E ye 12 GÜNLÜK SEYAHAT Hareket 27 birincikânun Yarın akşam MELEK sinemasmda Bedbahtların sözü yalandır. Bu eser Cumhuriyetimiz sinemacılığının inkılâbıdır. ATATÜRK EVLADI HAZIRLAN! 1GANGSTERLER KARŞI KARŞIYA sinemasmda Metro GoldwynMayer müessesesinin büyük heyecan filmi 120 lira İlâve olarak VİYANA'da Kış Sporları Müracaat: G UNEŞ E ve Lorel Hardi'nin reklâm istemez eseri DOG R U T ürkç e NATTA Acentahğı İstiklâl cad. 176. Tel. 44914 BUGÜN Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerindekl nobetçi eczaneler şunlardır: istanbul ciheti: Eminönü (Mehmed Kâzım), Fatih Veznecilerde (Universite), Karagumrukte (Mehmed Fuad), Bakırköyde (Merkez), Aksa rayda (Ziya Nuri), Fener Balatta (Merkez), Beyazıdda (Cemil), Küçukpazarda (Yorgi), Samatyada (Çola), Alemdarda (Ali Rıza), Topkapıda (Nâzım). Beyoğlu ciheti: Şışli Pangaltıda (NargUeciyan), Takslmde (Limonciyan), İstiklâl caddesinde (Della Suda), Galata Karaköyde (Hüseyin Hüsnu), Kasımpaşada (Müeyyed), Hasköyde (Aseo), Sarıyerde (Nuri), Tarabya, Yeniköy, Emirgân, Rumelihisar, Bebek, Arnavudköy, Ortaköy eczaneleri. Beşiktaşta (Nail). Kadıköy İskele caddesinde (Sotiryadis), Yeldeğirmeninde (Üçler), Üsküdarda (Selimiye), Heybeliadada (Halk), Buyükadada CHalk) eczaneleri. VEFAT birden: Torosdağ ailesi derin teessürle sev gilılerinden lâstik tüccarı Agop Torosağın vefatını bildirir. Cenaze merasimi 9 sonteşrin 937 salı günü sabah saat 11 de Beyoğlu Balıkazarı Üç Horan Ermeni kilisesinde cra kılmacaktır. ERTUĞRUL SADÎ TEK T f v ATROSU (AKSARAY) da Bu gece İTAAT İLÂMI Komedi 3 perde Yazan: Musahibzade Celâl SAKARYAda 2 büyük filim Mühim ve alâkalı bir müsabaka Seanslar: 2 Vz d a : tngiltere Tacınm fncileri 4 Vz da : Bir Balo Hatırası 6 % da : İngiltere Tacının tncileri 9 da : Bir Balo Hatırası Biletler.inizin parçalarıru saklayınız. ALEMDAR Yarın Akşam S Ü ME R ABEL sinemasında Galası Mevsimin En Büyük Musiki ve Sinema GANCE'm insan dehasmm vücuda getirdiği en muazzam filim. hayatı ve eseri nam zengin ve muhteşem filmidir. Musiki ilâhımn zaferine Bu muhteşem filim münasebetile, üstadın en güzel şaheserleri. PARİS KONSERVATUARI ORKESTRASI tarafmdan çalınmaktadır. H A R R Y B A U R B E T H O V E N MEHTAB CENAZE SONATI, MARŞİ, SEFALET Müthiş iki rakib çetenin şimdiye kadar görülmemiş mücadelesi, NewYork polisini) senelerce meşgul eden esrarengiz filim. Senenin en hissî filmi BEKARET M İ Genc kızların, seven kadınların ruhunu tahlil eder. Kahkahalar kralı, Avrupanın en şen komiği 9 UNCU SENFONL vesaire... v. s.... GENC K1ZLAR L MEKTEBİNDE T O N Yarın akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. Fiatlarda zam yoktur. En güzel, en şen filminde rieşeler veriyor. FRANÇOİSE ROSAY PİERRE LARQUEY, ROBERT ARDOUX llâveten: EKLER JURNAL SON DÜNYA HABERLERİ Bugün T Ü R K sinemasında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle